Cloud Computing we Wrocławiu

Konferencja CloudComputing GigaCon 21 Lutego 2012 we Wrocławiu za mną, śred­nia oce­na za refe­rat 4.42 🙂 (naj­wyż­sza).

O czym była mowa tym razem? Starałem się wska­zać istot­ną jakość” i nowość” jaką wno­si CloudComputing (CC) do pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia archi­tek­tu­ry sys­te­mów IT. Zwróciłem tak­że uwa­gę, że samo poję­cie CC, jeże­li ma być czymś nowym na ryn­ku, to nie jest to typo­wy out­so­ur­cing rozu­mia­ny jako dzier­ża­wa zamiast zaku­pu apli­ka­cji. Innymi sło­wy, jeże­li CC ma coś nowe­go ozna­czać to zna­czy, że nie jest to ani ASP ani SaaS, ani inne:

Tak więc jeże­li CC to nie usłu­ga to co? CC to archi­tek­tu­ra, udo­stęp­nia­nie mocy (usług) zaso­bów. CC to kom­po­nen­ty, o któ­re moż­na wzbo­ga­cić posia­da­na apli­ka­cję, tak zwa­ne COTS ([[Commercial of the Shelf]]). W odróż­nie­niu od SaaS, CC to nie licen­cjo­no­wa­nie cze­goś a zle­ca­nie komuś przetwarzania.

Przykładem CC są np. zdal­ne repo­zy­to­ria pli­ków (celo­wo nie pisze dys­ki, np. [[repo­zy­to­ria Amazon A3]]), któ­re prze­cho­wu­ją pli­ki (a raczej jakieś obiek­ty”) albo np. zdal­ne sys­te­my ren­de­ru­ją­ce pli­ki wek­to­ro­we. W pierw­szym przy­pad­ku usłu­ga pole­ga na odda­wa­niu” np. doku­men­tów do porząd­ko­wa­nia i skła­do­wa­nia, w dru­gim nasza apli­ka­cja i sta­cja robo­cza nie musi mieć rzad­ko wyko­rzy­sty­wa­nych i kosz­tow­nych zaso­bów gene­ro­wa­nia wizu­li­za­cji. Plik wek­to­ro­wy jest wysy­ła­ny do [[ren­de­rin­gu]] i zwra­ca­ny jest obraz ([[bit­ma­pa]]) o wiel­ko­ści kil­ku mb.

Od stro­ny archi­tek­tu­ry sys­te­mu wyglą­da to tak (dia­gram w kon­wen­cji archi­tek­tu­ry kor­po­ra­cyj­nej, uży­to nota­cji ArchiMate):

Podstawową róż­ni­ca pomię­dzy CC a SaaS jest to, że opro­gra­mo­wa­nie SaaS to po por­tu zdal­ny dostęp do apli­ka­cji: użyt­kow­nik otrzy­mu­je adres w sie­ci ([[URL]]), login i hasło dostę­pu. W przy­pad­ku CC, użyt­kow­nik nie widzi nic, poza ewen­tu­al­nie nową opcją w apli­ka­cji, któ­rej uży­wa (np. poja­wi się pole­ce­nie Renderuj w pro­gra­mie do two­rze­nia gra­fi­ki wek­to­ro­wej). Gdyby cho­dzi­ło o zewnętrz­ne skła­do­wa­nie pli­ków, zapew­ne tego nie zoba­czy. Po pro­stu admi­ni­stra­to­ra prze­łą­czy” nasze opro­gra­mo­wa­nie (naszą sta­cję robo­czą) do inne­go, zdal­ne­go, sys­te­mu skła­do­wa­nia plików.

Na koniec cie­ka­wost­ka, o któ­rej wspo­mi­nam od kil­ku lat: mono­li­tycz­ne sys­tem ERP odcho­dzą. Bronią się strasz­nie 😉 ale moim zda­niem model mono­li­tycz­nych pakie­tów zin­te­gro­wa­nych odcho­dzi powo­li do lamu­sa z uwgai na ocię­ża­łość takich sys­te­mów. Bo…

Ta wyma­ga­na ela­stycz­ność ma swo­je sil­ne podłoże:

(kom­plet­na pre­zen­ta­cja do refe­ra­tu – 16 slaj­dów – do pobra­nia poniżej) 

10 aplikacji SaaS dla nowoczesnej firmy

Sam nie raz szu­kam cze­goś dla sie­bie” dla­te­go ucie­szy­ło mnie zesta­wie­nie opro­gra­mo­wa­nia dostęp­ne­go dla malut­kich. Sam jestem użyt­kow­ni­kiem dwóch z tych apli­ka­cji 🙂 tak więc pole­cam każ­de­mu małe­mu” prze­pa­trze­nie tego kata­lo­gu rozwiązań.

Wybraliśmy 10 apli­ka­cji, któ­re pomo­gą Ci w pro­wa­dze­niu biz­ne­su. Sprawdź ile możesz zaosz­czę­dzić, spró­buj każ­dej z nich, a następ­nie zaj­mij się tym, na czym znasz się naj­le­piej. Na zara­bia­niu pie­nię­dzy. Zatem, do dzie­ła. (źr. 10 apli­ka­cji SaaS dla nowo­cze­snej fir­my, czy­li jak skom­ple­to­wać narzę­dzia do pra­cy za mniej niż 300 zł – Webhosting​.pl. Portal tech­no­lo­gii internetowych.)

Aplikacje internetowe coraz bardziej popularne. Raport Interaktywnie​.com | Interaktywnie​.com

securitySwego cza­su scep­tycz­nie patrzy­łem na zapo­wie­dzi pożar­cia ryn­ku apli­ka­cji biz­ne­so­wych przez out­so­ur­cing i ASP (kto nie pamię­ta:[[ Application Service Provider]], takie dzi­siej­sze [[SaaS]] ;)). Z jed­nej stro­ni mia­łem rację: ówcze­sne biz­ne­so­we apli­ka­cje – ERP – nadal są nasze”. Jednak poja­wi­ła się nowa kla­sa opro­gra­mo­wa­nia, któ­re­go kie­dyś nie było”. Swego cza­su stro­na inter­ne­to­wa była pro­sta sta­tycz­ną, uzu­peł­nia­ną nawet nie kwar­tal­nie, stro­na WWW. Dziś mamy wyści­gi na czę­sto­tli­wość aktu­ali­za­cji, two­rze­nie spo­łecz­no­ści i powszech­ną inte­gra­cje wszyst­kie­go ze wszyst­kim czy­li Web X.0.

Otóż poja­wi­ła się nowa kla­sa opro­gra­mo­wa­nia i nowa gru­pa doce­lo­wa. w kwe­stii opro­gra­mo­wa­nie są to roz­bu­do­wa­ne sys­te­my zarzą­dza­nia tre­ścią. Blogi, por­ta­le, foto­ga­le­rie i masa innych – to wszyst­ko jakieś tre­ści i jakoś trze­ba nimi zarzą­dzać. Do tego docho­dzą skom­pli­ko­wa­ny sys­te­my sub­skryp­cji, wymia­ny i śle­dze­nia czy­tel­ni­ków. Coś co było kie­dyś sta­tycz­nym kodem w HTML dzi­siaj jest zesta­wem kom­po­nen­tów o zło­żo­no­ści porów­ny­wal­nej z nie­jed­nym sys­te­mem ERP, w nie­któ­rych przy­pad­kach mam wra­że­nie, że co ponie­któ­re ERP wymię­ka­ją” pozio­mem jako­ści i zło­żo­no­ści zarazem.

Należy dodać do tego tak zwa­ne chmu­ry” czy­li wymie­nia­ją­ce się usłu­ga­mi roz­pro­szo­ne sys­te­my, wszyst­ko przez sieć Internet. Nasze sys­te­my pocz­to­we, kon­ta w nie­zli­czo­nych por­ta­lach to nic inne­go jak gąszcz apli­ka­cji, któ­re bez Internetu nigdy by nie zaist­nia­ły. Wystarczy spoj­rzeć na logo Facebooka poja­wia­ją­ce się na stro­nach blo­gów (tak­że tym). Połączenie takie (inte­gra­cja) może dziś wyko­nać lek­ko wpra­wio­ny inter­nau­ta, kie­dyś był­by to nie mały pro­jekt programistyczny.

Na tym ryn­ku w koń­cu zadzia­ła­ło pra­wo ska­li. Dzięki nie­mu małe fir­my mogą korzy­stać nie tyl­ko z dobre­go opro­gra­mo­wa­nia, bo to mogły zawsze mają je na swo­im kom­pu­te­rze. Teraz, korzy­sta­ją z tego opro­gra­mo­wa­nia zdal­nie, a zespół pro­fe­sjo­na­li­stów dba 24x7 godzin w tygo­dniu żeby popraw­nie dzia­ła­ło. Wielu rze­czy nie musi­my mieć już na swo­im kom­pu­te­rze jed­nak korzyść widzę tu nie w tym, że to jakiś tam SaaS, korzyść w tym, że to wszyst­ko dzia­ła nawet jak wyłą­czy­my swój oso­bi­sty kom­pu­ter, inte­gru­je się z innym sys­te­ma­mi tyl­ko poprzez wska­za­nie ich adre­su w sieci.…

Polecam lek­tu­rę rapor­tu, na zachę­tę krót­ki cytat:

Nie dość, że z oczy­wi­stych wzglę­dów mają mniej wygó­ro­wa­ne wyma­ga­nia sprzę­to­we, to na doda­tek ozna­cza­ją znacz­nie mniej­sze kosz­ty. Dlatego po roz­wią­za­nia webo­we coraz chęt­niej się­ga­ją przed­sta­wi­cie­le firm. Odpowiedzią ryn­ku na rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie było poja­wia­nie się firm, wyspe­cja­li­zo­wa­nych w two­rze­niu biz­ne­so­wych apli­ka­cji webo­wych. To tak zwa­ne Internet Software Houses

źr. Aplikacje inter­ne­to­we coraz bar­dziej popu­lar­ne. Raport Interaktywnie​.com | Interaktywnie​.com.

Co nie­co o SaaS [intlink id=„saas-c‑d” type=„post”]SaaS c.d.[/intlink] oraz [intlink id=„kilka-slow-o-kryteriach-wyboru-oprogramowania-crm-w-mniejszych-firmach” type=„post”]CRM dla małych…[/intlink].

Analiza outsourcingu…

…jako meto­dy zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i pod­no­sze­nia jako­ści a tak­że zmniej­sze­nia TCO.

Rynek usług outsourcingowych w Polsce

Outsourcing to ele­ment efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia. Opracowanie to adre­so­wa­ne jest do firm pla­nu­ją­cych budo­wę lub dal­szy roz­wój wła­sne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go. Firm, któ­re w spo­sób sku­tecz­ny i nowo­cze­sny zarzą­dza­ją wła­sny­mi zaso­ba­mi. Firmy ofe­ru­ją­ce usłu­gi tego typu znaj­dą tu infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach swo­ich poten­cjal­nych klien­tów oraz argu­men­ty jaki­mi się kie­ru­ją wybie­ra­jąc dostaw­cę a tak­że mecha­nizm dają­cy szan­sę suk­ce­su na tym ryn­ku. Raport jest kon­ty­nu­acją cie­szą­cej się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem ubie­gło­rocz­nej publikacji.

Pojęcie System Informatyczny to tyl­ko ogól­nik i w języ­ku pol­skim jest dość mylą­ce. Bliższe praw­dy jest ang. Information Tehnology czy­li tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne, inne powszech­nie sto­so­wa­ne to EDP czy­li Electronic Data Processing (elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie danych). Dotyczą więc one prze­twa­rza­nia infor­ma­cji a nie infor­ma­ty­ki. Informatyka jest ści­śle zwią­za­na z samą tech­no­lo­gią a nie z tym do cze­go słu­ży. Pisze o tym tu dla­te­go, gdyż poję­cia te są czę­sto mylo­ne a to z kolei pro­wa­dzi do wie­lu nie­po­ro­zu­mień łącz­ne z rolą tej­że infor­ma­ty­ki w fir­mach. Czy out­so­ur­cing jako sztu­ka dla sztu­ki? Nie, out­so­ur­cing może być spo­so­bem na efek­tyw­niej­sze zarzą­dza­nie gdyż Outsourcing powo­du­je zamia­nę kosz­tów sta­łych na zmien­ne, a to z kolei przy­no­si więk­szy prze­pływ gotów­ko­wy, przed­się­bior­stwo bowiem wyko­nu­je te same zada­nia mniej­szym nakła­dem kapitału” .

Co nazwiemy outsourcingiem

Outsourcing to dość trud­ne poję­cie gdyż jego inter­pre­ta­cja zale­ży nie­mal­że od chwi­li uży­cia i warun­ków w jakim zosta­ło to poję­cie uży­te. Słowa «out­so­ur­cing» uży­wa się w róż­nych sytu­acjach, nie­któ­re oso­by posłu­gu­ją­ce się nim usi­łu­ją nawet defi­nio­wać od jakiej kwo­ty albo od jakie­go pozio­mu usłu­gi moż­na uży­wać tego sło­wa. Można jed­nak ukuć pro­stą defi­ni­cję: pro­ce­sy biz­ne­so­we w fir­mie obsłu­gi­wa­ne są (są wspie­ra­ne) za pomo­cą zaso­bów w posta­ci środ­ków trwa­łych lub zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków nato­miast o out­so­ur­cin­gu mówi­my w każ­dym przy­pad­ku gdy pro­ces został prze­ka­za­ny na zewnątrz w posta­ci zamó­wie­nia na usłu­gę. Można oczy­wi­ście dywa­go­wać czy out­so­ur­cing ma jakieś np. ramy cza­so­we itp. jed­nak tak zde­fi­nio­wa­ne poję­cie out­so­ur­cin­gu jest łatwe do przy­swo­je­nia i bar­dzo łatwe do uży­cia w przy­pad­ku np. chę­ci zro­bie­nia listy pro­ce­sów z podzia­łem na te, któ­rych fir­ma jest wła­ści­cie­lem i na te, któ­re prze­ka­za­ła wła­śnie w out­so­ur­cing (ana­li­zę taka bar­dzo pole­cam jako poucza­ją­ce źró­dło infor­ma­cji o firmie).[…]

Podsumowanie opracowania

Outsourcing to przede wszyst­kim meto­da zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i jako­ścią. Należy pamię­tać, że umie­jęt­ność uży­cia tego narzę­dzia pole­ga na zgro­ma­dze­niu infor­ma­cji o fir­mie umie­jęt­nym jej zasto­so­wa­niu. Reorganizacja pro­ce­sów w fir­mie to coś cze­go nie unik­nie żad­na fir­ma jeśli chce się utrzy­mać na ryn­ku w dobie rece­sji. Ceny dóbr wyzna­cza rynek a zyski wyzna­cza­ją kosz­ty wytwa­rza­nia tych dóbr. Tak więc fir­mą to głow­nie pano­wa­nie nad kosz­ta­mi. Procesy, dane, infor­ma­cje zawsze będą wła­sno­ścią fir­my. Zasoby wspie­ra­ją­ce pro­ce­sy zawsze będą dobrem ryn­ko­wym, moż­na je będzie kupo­wać lub dzierżawić.

[…] Zanim podej­mie­my decy­zję o out­so­ur­cin­gu w fir­mie nale­ży pod­jąć decy­zję o tym czy jego przed­mio­tem będą wybra­ne zaso­by czy całe pro­ce­sy biznesowe.

Raport ten nie zawie­ra ilo­ścio­wych ana­liz ryn­ku w rozu­mie­niu listy obec­nych na nim firm, gdyż dane takie dostęp­ne są np. w rapor­tach TELEINFO 500 czy COMPUTERWORLD TOP200. Opisuje nato­miast korzy­ści pły­ną­ce z tego typu usług oraz sytu­acje w jakich są one eko­no­micz­nie uzasadnione.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Pojawi się VAN

A cóż to jest VAN? 

Rodzi się nowy trend w sie­ciach i e‑biznesie. Powoli na bazie upa­da­ją­cych dot.com’ów powsta­ją nowe, tym razem praw­dzi­wie inte­re­su­ją­ce (bo docho­do­we) tech­no­lo­gie i tren­dy. Jednym z nich jest idea sie­ci VAN. Pojęcie bar­dzo bli­skie do WAN i VPN jed­nak skrót ozna­cza Value Added Network. Otóż oka­zu­je się, że nie wszyst­ko trze­ba kupo­wać na wła­sność. W przy­pad­ku sze­ro­ko rozu­mia­ne­go e‑biznesu nie jest celem kup­no tech­no­lo­gii a korzy­sta­nie z niej. Jeśli tyl­ko oka­że się, że zakup jest nie­eko­no­micz­ny w porów­na­niu z korzy­sta­niem z usłu­gi to fir­my wybie­ra­ją usługę.

W tym przy­pad­ku doty­czy to trans­ak­cji elek­tro­nicz­nych w sie­ci Internet lub z uwa­gi na bez­pie­czeń­stwo w wydzie­lo­nej sie­ci, np. z pomo­cą tech­no­lo­gii VPN. W ten spo­sób powsta­ją idee sie­ci z war­to­ścią doda­ną”. Idea takiej sie­ci pole­ga na stwo­rze­niu moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z nowych tech­no­lo­gii np. typu EDI lub innych na zasa­dach opła­ty za dostęp do usłu­gi (zamiast kup­na wła­sne­go sys­te­mu). Całość odby­wa się np. z pomo­cą sie­ci IP i danych prze­sy­ła­nych w for­ma­cie XML. W ten spo­sób moż­li­we będzie wysła­nie pod­pi­sa­nych elek­tro­nicz­nie danych do ser­we­ra świad­czą­ce­go wybra­ną usłu­gę (np. wysta­wie­nie towa­ru na aukcję, czy zle­ce­nia na gieł­dę itp.).

A co z B2B?

Prognozy dla Europy są obie­cu­ją­ce (źr.: IDC):

Obecny stan nasy­ce­nia” Internetem tak­że nie jest taki naj­gor­szy (dostęp do sie­ci nie rza­dziej niż raz w miesiącu):

Dynamika wzro­stu duża. Jak zawsze jest tu tak­że i Polska jed­nak aby uła­twić Państwu wła­sną oce­ną nasze­go kra­ju i moż­li­wo­ści w nim sko­rzy­stam z oka­zji jaką jest uzy­ska­na zgo­da wydaw­cy na udo­stęp­nie­nie stresz­cze­nia rapor­tu na temat ryn­ku B2B w Polsce opu­bli­ko­wa­ne­go przez Polish Market Review (odno­śnik do peł­ne­go stresz­cze­nia na koń­cu artykułu) .

Raport ten zawie­ra wie­le bar­dzo cen­nych infor­ma­cji, zwłasz­cza dla każ­de­go kto potrze­bu­je danych do oce­ny swo­je­go pro­jek­tu, biz­ne­spla­nu czy tez oce­ny wła­snej pozy­cji na ryn­ku. To pod­sta­wo­we dane jakie każ­da fir­ma obec­na na ryn­ku IT powin­na posia­dać. Firmy będą­ce użyt­kow­ni­ka­mi Internetu a w tym przy­pad­ku pla­nu­ją­ce w nie­da­le­kiej przy­szło­ści inwe­sty­cje w tech­no­lo­gie zwią­za­ne z elek­tro­nicz­nym biz­ne­sem powin­ny roz­wa­żyć sko­rzy­sta­nie z tych moż­li­wo­ści. Jest to oczy­wi­ście kolej­ny przy­kład out­so­ur­cin­gu czy nawet ASP (usłu­go­bior­ca takiej sie­ci VAN korzy­sta z udo­stęp­nio­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji w tym przy­pad­ku do przetwarzania).

Aktywną dzia­łal­ność w tym zakre­sie pro­wa­dzi obec­nie tyl­ko ok. 13% firm. Nie jest to dużo, wie­dząc, że prak­tycz­nie nie ma od tego odwro­tu (jest kwe­sta meto­dy) każ­da fir­ma zaczy­na­ją­ca jako jed­na z pierw­szych zabez­pie­cza sobie wize­ru­nek inno­wa­cyj­nej fir­my a co za tym idzie następ­ne wcho­dzą­ce w ten rynek będą się kon­tak­to­wa­ły głów­nie z fir­ma­mi posia­da­ją­cy ni refe­ren­cje. Nie da się ich zdo­być w tydzień czy mie­siąc. Rynek elek­tro­nicz­ny pole­ga w dużym stop­niu na zaufa­niu do part­ne­ra (nie­za­leż­nie co powie­my o bez­pie­czeń­stwie w sie­ci i pod­pi­sie elek­tro­nicz­ny,). Podobnie jak to ma miej­sce w ser­wi­sach aukcyj­nych licz­ba dobrych opi­nii” będzie tu jed­nym z decy­du­ją­cych argu­men­tów przy wybo­rze partnera.

Nie jest to miej­sce by powta­rzać to stresz­cze­nie (jest udo­stęp­nio­ne, patrz koniec arty­ku­łu) jed­nak połą­cze­nie danych z tego opra­co­wa­nia oraz oce­na i być może wery­fi­ka­cja wła­snej stra­te­gii w tej sfe­rze to dobry fun­da­ment do roz­po­czę­cia pla­nów roz­wo­ju tej czę­ści fir­my Internetowy kanał sprze­da­ży sta­no­wi co praw­da uła­mek cało­ści obro­tów na ryn­ku w danym kra­ju czy regio­nie jed­nak kwo­ta ta jest na tyle kuszą­ca by łatwo z niej nie rezy­gno­wać. Ważnym argu­men­tem jest tak­że znacz­na ren­tow­ność popraw­nie wyska­lo­wa­ne­go sys­te­mu w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nych metod sprze­da­ży. Wsparcie Działu Handlowego tym nowym kana­łem (a nie budo­wa nowe­go dot.com’a) może przy­nieść dobre efek­ty. Pamiętajmy, ze nie zawsze musi­my być wła­ści­cie­lem roz­wią­za­nia, z któ­re­go korzy­sta­my. Celem naszym powin­na być potrzeb­na funk­cjo­nal­ność a jej zakup lub dzier­ża­wa to zupeł­nie osob­ne rozważania.

Na zakoń­cze­nie cie­ka­wa sta­ty­sty­ka na temat mene­dże­rów IT poda­na przez eMarketer:

Wnioski

Dla przy­szłych użyt­kow­ni­ków jest to infor­ma­cja o cha­rak­te­rze nie­mal­że stra­te­gicz­nym a mia­no­wi­cie nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że rynek elek­tro­nicz­ny zdo­mi­nu­je część trans­ak­cji o cha­rak­te­rze aukcyj­nym i licy­ta­cyj­nym oraz te, w któ­rych sprze­daż cechu­je się bra­kiem nego­cja­cji warun­ków (pro­duk­ty o niskich i sta­łych cenach). Problemem jest teraz wybór dro­gi do tego celu. Ja pole­cam wszel­kie meto­dy korzy­sta­nia z ser­wi­sów usłu­go­wych, chy­ba zakup na wła­sność znaj­du­je eko­no­micz­ne uza­sad­nie­nie. Uzasadnienie takie poja­wia się np. gdy duża fir­ma budu­je mecha­nizm obsłu­gi wła­snej sprze­da­ży do setek małych firm, deale­rów itp. Wtedy sta­je rodza­jem usłu­go­daw­cy dla wła­snych part­ne­rów han­dlo­wych: ofe­ru­je dostęp do narzę­dzia przez sieć (VAN) aby tą dro­gą uspraw­nić współ­pra­cę i obni­żyć koszty.

___

Reminiscencje. Mamy rok 2012, idea [[clo­ud com­pu­ting]] jest u szczy­tu popu­lar­no­ści, ale czy to nie jest idea sie­ci z war­to­ścią dodaną”?


Analiza rynku ASP w Polsce: perspektywy opłacalności

Kiedy opła­cal­ne jest korzy­sta­nie z usług firm ASP (Application Service Provider). Dla jakich firm są to usłu­gi opła­cal­ne. Kiedy war­to dzier­ża­wić apli­ka­cję a kie­dy uży­wać wła­snej. ASP jako rodzaj out­so­ur­cin­gu. Na co nale­ży zwró­cić uwa­gę decy­du­jąc się na korzy­sta­nie z dzier­ża­wio­nych apli­ka­cji i zdal­ne­go dostę­pu do nich.

Opracowanie to adre­so­wa­ne jest do firm pla­nu­ją­cych budo­wę lub dal­szy roz­wój wła­sne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go. Firm, któ­re w spo­sób sku­tecz­ny i nowo­cze­sny zarzą­dza­ją wła­sny­mi zaso­ba­mi. Firmy ofe­ru­ją­ce usłu­gi tego typu znaj­dą tu infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach swo­ich poten­cjal­nych klien­tów oraz argu­men­ty jaki­mi się kie­ru­ją wybie­ra­jąc dostawcę.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie: