I Konferencja CPI: Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Konferencja Modelowanie Biznesowe zgro­ma­dzi­ła ok. 50 słu­cha­czy. Liczba ta prze­kro­czy­ła pla­no­wa­na fre­kwen­cję co świad­czy o dużym zain­te­re­so­wa­niu tą tema­ty­ka. Problem mode­low­nia, a raczej bra­ku mode­lo­wa­nia w wie­lu pro­jek­tach, oraz spo­sób postrze­ga­nia korzy­ści z tego typu pro­jek­tów widać było w gorą­cych dys­ku­sjach pomię­dzy kolej­ny­mi wykładami.

(wię­cej…)

Czytaj dalejI Konferencja CPI: Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania