Visual Paradigm v.17

Właśnie skoń­czył się mi insta­lo­wać upgra­de Visual Paradigm v.17. To narzę­dzie towa­rzy­szy mi od 2005 roku, ale po kolei. 

W zasa­dzie od począt­ku swo­jej karie­ry w bran­ży IT mode­le two­rzy­łem wyłącz­nie z uży­ciem sfor­ma­li­zo­wa­nych nota­cji. Kluczowym powo­dem zawsze były: kon­tro­lo­wal­na popraw­ność i logi­ka tych mode­li oraz stan­da­ry­za­cja. To trosz­kę jak z mate­ma­ty­ką: wie­my, że dwa i dwa to zawsze czte­ry a do zako­mu­ni­ko­wa­nia tego innym uży­wa­my stan­dar­do­wej for­my zapi­su: 2+2=4. W zasa­dzie z mate­ma­ty­ką nie mamy pro­ble­mu, pro­ble­mem są sche­ma­ty blo­ko­we: wie­lu ludzi uwa­ża, że to tyl­ko obraz­ki, któ­re moż­na sobie ryso­wać po swo­je­mu a ikon­ki nota­cji to tyl­ko biblio­te­ka faj­nych sym­bo­li. Niestety nic bar­dziej myl­ne­go: sfor­ma­li­zo­wa­na nota­cja to język z jego regu­ła­mi i mają­cy­mi okre­ślo­ne zna­cze­nie zna­ka­mi. Nie będę tu tego wąt­ku kon­ty­nu­ował, na moim blo­gu jest wie­le arty­ku­łów na ten temat, dzi­siaj o narzędziach.

Moja przy­go­da z mode­la­mi zaczę­ła w latach 90-tych gdy jako ana­li­tyk pro­jek­tant musia­łem zacząć porząd­nie doku­men­to­wać wyni­ki ana­liz i pro­jek­to­wa­ne sys­te­my. Bardzo szyb­ko sie nauczy­łem, że wszel­kie zanie­dba­nia z mojej stro­ny, szcze­gól­nie brak pre­cy­zji w opi­sy­wa­niu firm klien­tów czy pro­jek­to­wa­nych roz­wią­zań, to po pro­stu brak sza­cun­ku dla cza­su moich kole­ża­nek i kole­gów z dzia­łu developmentu. 

Pierwsze mode­le jakie robi­łem to były mode­le pro­ce­sów i prze­pły­wy danych robio­ne z uży­ciem nota­cji DFD (nadal zda­rza się, że jej uży­wam) oraz IDEF0. W dru­giej poło­wie lat 90-tych poja­wia się nota­cja UML, któ­ra w moich pro­jek­tach (sys­te­my kom­po­nen­to­we zorien­to­wa­ne obiek­to­wo) zaczę­ła zaj­mo­wać miej­sce DFD. Podstawowym narzę­dziem począt­ko­wo był Staffware (obec­nie TIBCO), ale z uwa­gi na jego cięż­kość” i kosz­ty, prze­nio­słem sie na Visio Sampler” (po prze­ję­ciu przez Microsoft obec­nie MS Visio). 

I tak to trwa­ło do 2005 roku, gdy w dużym pro­jek­cie dla Echo Investment SA, oka­za­ło, że pra­co­chłon­ność zwią­za­na z aktu­ali­za­cją mode­li i całę­go rapor­tu z ana­li­zy, czy­li doku­men­tu Analiza Biznesowa i Projekt Systemu, z uży­ciem MS Visio, sta­je się ogrom­nych poże­ra­czem cza­su, a ja mam kon­trakt fixed-pri­ce”. Tak więc pew­ne­go razu, w hote­lu Łysogóry” w Kielcach, po pół­no­cy, z wizją nie­do­trzy­ma­nia ter­mi­nów, usia­dłem do kom­pu­te­ra i zaczą­łem szu­kać w Internecie zba­wie­nia”, porów­na­nie kil­ku pro­duk­tów zaowo­co­wa­ło wybo­rem Visual Paradigm. Głównym kon­ku­ren­tem wte­dy był EA SPARX, jed­nak fakt, że goły EA bez plu­gi­nów nie nada­je się do zbyt wie­lu rze­czy, ma nie­zgod­no­ści ze spe­cy­fi­ka­cja­mi BPMN i UML (export XMI, nie pozwa­la na wie­lo­krot­ne umiesz­cza­nie tych samych ele­men­tów na jed­nym dia­gra­mie itp.), sama insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja wer­sji demo zaj­mo­wa­ła ponad godzi­nę, brak (wte­dy) moż­li­wo­ści natych­mia­sto­wej akty­wa­cji po opła­cie kar­tą kre­dy­to­wą (następ­ne­go dnia rano musia­łem coś poka­zać i nie mogła to być wer­sja ewa­lu­acyj­na i jej zna­ki wod­ne), spo­wo­do­wa­ły, że na pla­cu boju został VP, któ­re­go insta­la­cja i akty­wa­cja zaj­mu­je kil­ka minut, po któ­rych nada­je się natych­miast do pracy.

Okazało się, że pra­ca z VP nie wyma­ga nicze­go poza zna­jo­mo­ścią spe­cy­fi­ka­cji nota­cji: jak coś jest w spe­cy­fi­ka­cji to jest tak­że w VP. Do tego suport VP dzia­ła natych­miast (odpi­su­ją na maile, w skraj­nym przy­pad­ku wcho­dzą” zdal­nie na kom­pu­ter). Z EA mie­wa­łem kil­ka przy­gód jako pod­wy­ko­naw­ca w pro­jek­tach, i za każ­dym razem wnio­sek był ten sam: nie rezy­gnu­ję z VP.

Jak się z tym narzę­dziem pra­cu­je? Swego cza­su na żywo pokazywałem: 

Obecnie mamy wer­sje 17. Kolejna doj­rzal­sza wer­sja, bogat­sza o kil­ka nowi­nek w sto­sun­ku do poprzed­niej 16.3.: https://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​w​h​a​t​s​-​n​ew/

Kluczowe moim zda­niem cechy tego narzę­dzia to:

 1. prak­tycz­nie peł­na zgod­ność wspie­ra­nych nota­cji z ich spe­cy­fi­ka­cja­mi na OMG​.org,
 2. potęż­ny gene­ra­tor rapor­tów (nie uży­wam do tego celu MS Office od 2007 roku), pra­co­chłon­ność opra­co­wy­wa­nia i aktu­ali­za­cji doku­men­tów wyni­ko­wych (PDF/docx) spa­dła nie­mal­że do zera,
 3. ser­wer pra­cy gru­po­wej (Teamwork Server) w chmu­rze to:
  1. peł­ne wer­sjo­no­wa­nie (iden­tycz­nie jak wer­sjo­no­wa­nie kodu na ser­we­rach Subversion i podob­nych), moż­li­wość budo­wa­nia gałę­zi pro­jek­tu, powro­tu do dowol­nej wcze­śniej­szej revi­zji”, itp. 
  2. pra­ca gru­po­wa na hie­rar­chicz­nym repo­zy­to­rium (nie jest to baza SQL, pra­ca off-line gwa­ran­tu­je peł­ne bezpieczeństwo),
  3. kon­tro­lo­wa­ny dostęp do wglą­du (rola recen­zen­ta doku­men­ta­cji) oby­wa się bez dodat­ko­wych opłat (moduł Postmania),
  4. syn­chro­ni­za­cja sko­ja­rzo­ne­go z pro­jek­tem fide­ru pli­ków (wszel­kie załącz­ni­ki, np. doku­men­ty źródłowe),
 4. moż­li­wość two­rze­nia dia­gra­mów on-line.

To tyl­ko wybra­ne cechy, w obec­nej wer­sji 17. mię­dzy inny­mi doda­no nowe funk­cjo­nal­no­ści do gene­ra­to­ra doku­men­ta­cji i ele­men­tów zarza­dza­nia pro­jek­tem. Tak! VP ma potęż­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia pro­jek­tem na eta­pie nad­zo­ru nad imple­men­ta­cję: nie­za­leż­ne wer­sjo­no­wa­nie wszyst­kich ele­men­tów mode­li i gene­ro­wa­nie rapor­tów róż­nic mię­dzy com­mi­ta­mi”. Dokumentowanie przy­pad­ków uży­cia zgod­ne z Use Case 2.0, zgod­ność ze SCRUM i wspar­cie dla zwin­nych metod pra­cy (pra­ca z user sto­ry, kan­ban, i wie­le innych). 

Od same­go począt­ku VP to tak­że wspar­cie dla naj­waż­niej­szych obiek­to­wych wzor­ców pro­jek­to­wych (Rebeka Wirfbrock i jej książ­ka Wirfs-Brock, R., & McKean, A. (2009). Object design: Roles, respon­si­bi­li­ties, and col­la­bo­ra­tions. Addison-Wesley) i mode­lo­wa­nia struk­tur XML, SOA, RESTfull API, itp. 

I na koniec mój dru­gi wewnętrz­ny idol” to cała sek­cja UX Design and Wireframe Tools czy­li two­rze­nie makiet ekra­nów Low Fidelity oraz High Fidelity, a tak­że map i ani­mo­wa­nych mode­li ich prze­pły­wu. Więcej tu: Makiety.

Tak więc mając Visual Paradigm, nicze­go wię­cej nie potrze­bu­ję i z przy­jem­no­ścią powi­ta­łem na moim kom­pu­te­rze wer­sję 17.0 do cze­go zachę­cam innych użyt­kow­ni­ków VP. Pozostałych zaś infor­mu­ję, że jest takie narzędzie ;). 

Co nowego w Visual Paradigm 15.2

26 Listopada zosta­ła opu­bli­ko­wa­na wer­sja 15.2 pakie­tu CASE Visual-Paradigm (VP) ofe­ro­wa­ne­go przez fir­mę o tej samej nazwie. (źr.: What’s New in Visual Paradigm?).

Numer wer­sji zmie­nił się po prze­cin­ku” więc rewo­lu­cji nie ma ale poja­wi­ły się rozszerzenia:

 1. Business Process Reengineering Canvas – sza­blon dla pro­jek­tów rein­ży­nie­rii pro­ce­sów. Szablony pro­jek­to­we w VP to kom­plet­ne zesta­wy pro­ce­sów biz­ne­so­wych, meto­dy­ki, wzo­ry doku­men­tów. Co praw­da uży­wa­ne są rzad­ko ale każ­dy ele­ment sza­blo­nu może być wyko­rzy­sta­ny samo­dziel­nie wedle uzna­nia użyt­kow­ni­ka, dla­te­go te sza­blo­ny speł­nia­ją rolę stan­da­ry­za­cji pra­cy (co poma­ga i to bardzo).
 2. Rozszerzona sza­blo­ny dla meto­dy­ki SCRUM, zwo­len­ni­cy tej meto­dy­ki znaj­dą wie­le pomoc­nych opcji.
 3. Poszerzono sza­blo­ny dla meto­dyk two­rze­nia Architektury Korporacyjnej opar­tych o TOGAF.
 4. Wireflow Diagram – A wire­fra­me-based flow­chart – poja­wi­ły się kolej­ne roz­sze­rze­nia dla funk­cji pro­jek­to­wa­nia i pre­zen­to­wa­nia makiet ekra­nów i ani­mo­wa­nych scenariuszy.
 5. UX Prototyping tool – nowe narzę­dzie do pro­to­ty­po­wa­nia sza­ty gra­ficz­nej i inte­rak­cji apli­ka­cji webowych.
 6. Bi-Directional ERD syn­chro­ni­za­tion – roz­sze­rzo­no wspar­cie dla pro­jek­tan­tów rela­cyj­nych baz danych.
 7. Enhanced SysML 1.5 sup­port – posze­rzo­ne i zak­tu­ali­zo­wa­ne wspar­cie dla SysML.
 8. Poszerzone wspar­cie dla pro­jek­to­wa­nia API i zesta­wów webserwisów.
 9. Process Map Designer – posze­rzo­ne wspar­cie dla pro­jek­to­wa­nia map pro­ce­sów wyso­kie­go poziomu.
 10. Wiele nowych sza­blo­nów dia­gra­mów biz­ne­so­wych i info­gra­fi­ki biznesowej.

Tak więc opro­gra­mo­wa­nie Visual-Paradigm sta­je się peł­nym zesta­wem narzę­dzi dla pro­jek­tów archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej, pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów, w szcze­gól­no­ści infor­ma­tycz­nych. Ogromny nacisk fir­my Visual-Paradigm na jakość for­ma­li­za­cji i jej zgod­ność ze spe­cy­fi­ka­cja­mi OMG czy­ni z tego narzę­dzia dosko­na­łe wspar­cie dla prac nauko­wych bazu­ją­cych na for­ma­li­za­cjach ikonicznych.

Polecam testy pakietu 🙂 …

Visual Paradigm 15.0 Released

Dzisiejszej nocy opu­bli­ko­wa­no wer­sję 15 pakie­tu CASE Visua-Paradigm. Producent tego opro­gra­mo­wa­nia kon­se­kwent­nie pnie się na szczyt roz­wią­zań CASE w swo­jej kla­sie, a jako obser­wa­tor i użyt­kow­nik powiem tak: stra­te­gia jest pro­sta czy­li apli­ka­cja dla ana­li­ty­ka, pro­jek­tan­ta i archi­tek­ta ma udo­stęp­niać naj­wyż­szej kla­sy narzę­dzia do pra­cy ze stan­dar­do­wy­mi nota­cja­mi i zgod­nie z ich spe­cy­fi­ka­cja­mi, wspie­rać poję­cio­we i logicz­ne śla­do­wa­nie pomię­dzy mode­la­mi, w niczym nie ogra­ni­czać ana­li­ty­ka (nie narzu­cać żad­nej meto­dy­ki postę­po­wa­nia), dać narzę­dzia do pra­cy na eta­pie nie­for­mal­nym, wspie­rać cały pro­ces MDA jaki zwin­ne meto­dy pra­cy, i co naj­waż­niej­sze: dać narzę­dzie do komu­ni­ka­cji pomię­dzy uczest­ni­ka­mi projektu.

I taki jest Visual od lat, kolej­ne 15. wcie­le­nie, to jesz­cze wię­cej inte­gra­cji i jesz­cze wię­cej komunikacji:

Feb 27, 2018 – Visual Paradigm International Limited anno­un­ced today the rele­ase of Visual Paradigm 15.0.

Visual Paradigm 15.0 intro­du­ces a num­ber of new featu­res, which includes:

 • Wireflow Diagram
 • Animating paths in Wireflow Diagram
 • STEPS – Efficient design and ana­ly­sis with pre­scri­bed wizards
 • Visual API desi­gner for Swagger-based RESTful API
 • Swagger-based RESTful API generation
 • Visual API desi­gner for API-Blueprint for­mat­ted RESTful API
 • API-Blueprint for­mat­ted RESTful API generation
 • [VP Online] New dia­gram: ER Diagram
 • [VP Online] New dia­gram: Organization Chart
 • [VP Online] New dia­gram: Mind Map
 • [VP Online] New dia­gram: DFD
 • [VP Online] New dia­gram: Venn Diagram
 • [VP Online] New dia­gram: Floor Plan
 • [VP Online] Google Drive integration
 • [VP Online] Real-time syn­chro­ni­za­tion of diagrams
 • [VP Online] Multilingual support
 • [VP Online] Visio dra­wing import
 • [VP Online] Multi-pages support

Enhancements to Visual Paradigm 15.0 includes:

 • Upgraded Hibernate ver­sion to 5.1
 • Improved sta­bi­li­ty in High DPI environments
 • Refined data for­war­ding mecha­nism for TOGAF ADM
 • Supported hiding inter­fa­ce cap­tion in ArchiMate diagram
 • Supported impor­ting sty­les for gene­ra­te deliverables
 • Supported apply­ing Shape Legend on connectors
 • Supported adding one sha­pe to mul­ti­ple layers
 • Supported sen­ding sha­pes from Business Concept Diagram to backlog
 • Supported display­ing para­me­ter of entry/exit/do acti­vi­ty on State Machine Diagram
 • Supported ente­ring seve­ral deli­ve­ra­ble pro­per­ties as variables
 • Introduced new user per­mis­sion option to con­trol who can uplo­ad Just-in-Time Work Items to repository
 • Improved Traditional Chinese support

Source: Visual Paradigm 15.0 Released – ChangeLog – Discuss the Visual Paradigm

Visual Paradigm 14.0 czyli efektywniejszy analityk

19 Grudnia opu­bli­ko­wa­no nową wer­sję pakie­tu Visual Paradigm: 14.0, w sto­sun­ku do poprzed­nie (13.2) wie­le ulep­szeń i kil­ka nowych zaba­wek”. Nie będę opi­sy­wał wszyst­kich (szcze­gó­ły na stro­nie pro­du­cen­ta, link na koń­cu artykułu). 

Na począ­tek waż­na uwa­ga i wyja­śnie­nie: korzy­sta­nie z narzę­dzi CASE z rów­no­le­głym two­rze­niem doku­men­tów na boku”, z uży­ciem pakie­tów biu­ro­wych jest kom­plet­nie pozba­wio­nym sen­su podej­ściem: tra­ci­my 3/4 war­to­ści tych narzę­dzi, jaką jest gene­ro­wa­nie ad-hoc wyso­kiej jako­ści, spój­nej, kom­plet­nej i nie­sprzecz­nej doku­men­ta­cji. Modele two­rzy­my z kil­ku powo­dów: zapi­su­je­my wyni­ki ana­li­zy, pro­jek­tu­je­my roz­wią­za­nia, testu­je­my je, ale przede wszyst­kim prze­ka­zu­je­my tę wie­dzę, czy­li two­rzy­my doku­men­ty opi­su­ją­ce efek­ty naszej pra­cy. Główną pra­cą jaką wyko­nu­je ana­li­tyk jest ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie. Jeżeli więc two­rze­nie doku­men­tów zaj­mu­je mu wię­cej niż umow­ne 20%, sta­je się po pro­stu nie­efek­tyw­ny czy­li bar­dzo kosz­tow­ny. Często spo­ty­kam się z sytu­acją gdy tak na praw­dę 90% cza­su ana­li­zy zaj­mu­je spo­ty­ka­nie się i mozol­ne two­rze­nie doku­men­tów, 10% to fak­tycz­na ana­li­tycz­na i twór­cza pra­ca. To mega mar­no­traw­stwo (lub kom­plet­ny brak sza­cun­ku dla zama­wia­ją­ce­go). Dlatego gene­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści mery­to­rycz­nej doku­men­ta­cji (a nie tyl­ko ślicz­nie sfor­ma­to­wa­nej) jest klu­czo­wym ele­men­tem dobre­go pakie­tu CASE (poza oczy­wi­ście zesta­wem nota­cji i ich zgod­no­ścią ze stan­dar­da­mi). Tu tyl­ko wspo­mnę, że od wie­lu lat nie uży­wam edy­to­rów tek­stów do two­rze­nia pro­duk­tów swo­jej pra­cy (w tym obsza­rze). Czytaj dalej… Visual Paradigm 14.0 czy­li efek­tyw­niej­szy ana­li­tyk”

CMMN czyli Case Management Model and Notation

O nota­cji tej mówi się od kil­ku już lat. Początkowo spo­tkać moż­na było opi­nie, że będzie czę­ścią BPMN, a tak­że że będzie jej kon­ku­ren­cją itp.. Pojawiały się nawet tezy (wróż­by lub groź­by 😉 ), że będzie to dobre narzę­dzie do roz­ry­so­wy­wa­nia” zło­żo­nych prze­pły­wów w pro­ce­sach (nadzie­ja dla zwo­len­ni­ków algo­ryt­mi­za­cji firm…). Jednak nie. Walka z kile­rem” pro­jek­tów, jakim jest utra­ta pano­wa­nia nad zło­żo­no­ścią dia­gra­mów”, z two­rze­niem mon­stru­al­nych dia­gra­mów ocie­ra­ją­cych się o pró­by algo­ryt­mi­zo­wa­nia orga­ni­za­cji trwa.

Niedawno napi­sa­łem:

Modele ana­li­tycz­ne, jak sama nazwa wska­zu­je, to mode­le któ­rych celem jest stwo­rze­nie abs­trak­cji, mode­lu pozwa­la­ją­ce­go na pro­wa­dze­nie ana­liz a nie uru­cha­mia­nie czy nawet symu­la­cja mode­lo­wa­nych kon­struk­cji. Każda ana­li­za to pra­ca z uprosz­cze­nia­mi. Te uprosz­cze­nia mają na celu pozby­cie się zbęd­nych szcze­gó­łów, tych nie­istot­nych dla dane­go bada­ne­go zagad­nie­nia. (Źródło: Analityczne i wyko­ny­wal­ne mode­le).

Dlatego model ana­li­tycz­ny pro­ce­su, poziom jego szcze­gó­ło­wo­ści raczej wyglą­da tak:

Przypomnę, że pod­sta­wo­wym blo­kiem kon­struk­cyj­nym” w takich ana­li­tycz­nych mode­lach jest pro­ces biz­ne­so­wy czy­li chro­no­lo­gicz­ny łań­cuch zadań, prze­twa­rza­ją­ca okre­ślo­ny stan wej­ścia pro­ce­su w stan jego wyj­ścia”, te sta­ny to okre­ślo­ne zesta­wy infor­ma­cji (danych, w BPMN DataObject na dia­gra­mie zobra­zo­wa­ne jako kar­tecz­ka z zagię­tym rogiem). Elementarnym (ato­mo­wym) pro­ce­sem biz­ne­so­wym jest jed­na aktyw­ność i jej wej­ście i wyj­ście. Na dia­gra­mie powy­żej mamy pro­ces biz­ne­so­wy obsłu­że­nia pisma (na wej­ściu Pismo a na wyj­ściu Odpowiedź) skła­da­ją­cy się z czte­rech ato­mo­wych” pro­ce­sów biz­ne­so­wych (poje­dyn­czych aktyw­no­ści mają­cych wej­ście i wyj­ście). Każda z aktyw­no­ści na dia­gra­mie może mieć poten­cjal­nie nawet bar­dzo zło­żo­ną i wie­lo­wa­rian­to­wą pro­ce­du­rę reali­za­cji. Zobrazowanie jej w posta­ci algo­ryt­micz­ne­go” dia­gra­mu (np. tak­że z uży­ciem BPMN, albo co gor­sza, wry­so­wa­nie tej zło­żo­no­ści bez­po­śred­nio w dia­gram powy­żej!!!) dopro­wa­dzi do pró­by stwo­rze­nia mega-dia­gra­mu, kosz­tow­ne­go zarów­no na eta­pie jego two­rze­nia jak i aktualizacji!

Ratunkiem przed utra­tą pano­wa­nia nad zło­żo­no­ścią takich deta­licz­nych sche­ma­tów blo­ko­wych nadal jest sto­so­wa­nie pisem­nej for­my reguł biz­ne­so­wych i powo­ły­wa­nie się na udo­ku­men­to­wa­ne w pro­jek­cie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje wyko­naw­cy (ról). Jednak taka for­ma (pozo­sta­wie­nie pro­ce­dur poza mode­lem) nie pod­da­je się łatwo ana­li­zie tak, jak moż­na to zro­bić z mode­la­mi wyra­żo­ny­mi w okre­ślo­nej nota­cji (ana­li­zy wpły­wu, wery­fi­ka­cje kom­plet­no­ści i spój­ność itp.). Zgrabnym wyj­ściem z tej sytu­acji w BPMN, jest sto­so­wa­nie dia­gra­mów z aktyw­no­ścia­mi ad-hoc.

I tu z pomo­cą przy­cho­dzi CMMN. Notacja ta pozwa­la na two­rze­nie mode­li opi­su­ją­cych to, jakie powin­no­ści i moż­li­wo­ści ma wyko­naw­ca (per­for­mer w BPMN), jakie zależ­no­ści powo­du­ją to, że w danej kon­kret­nej sytu­acji wyda­rzy się taki nie inny sce­na­riusz. Jednak nie pole­ga to na two­rze­nia tych paskud­nych zawi­łych algo­ryt­micz­nych mon­stru­al­nych dia­gra­mów. Polega to na opi­sa­niu tego jakie aktyw­no­ści muszą być wyko­na­ne (aktyw­no­ści pla­no­wa­ne do reali­za­cji) , jakie mogą być wyko­na­ne (aktyw­no­ści prze­wi­dzia­ne ale nie­obli­ga­to­ryj­ne) oraz tego, jakie regu­ły (warun­ki) tym wszyst­kim ste­ru­ją (Tablica pla­no­wa­nia). Nie powsta­je więc model algo­ryt­mu” a model tego co musi i czym dys­po­nu­je” wyko­naw­ca. To jak” ma to robić opi­su­ją deta­licz­ne doku­men­ty, repre­zen­to­wa­ne na mode­lu jako Case files i Tablice pla­no­wa­nia (może ich być wie­le i mogą być sko­ja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi elementami).

Notacja CMMN to tak na praw­dę roz­wi­nię­ta i upo­rząd­ko­wa­na meto­da mode­lo­wa­nia przy­pad­ków (wnę­trze aktyw­no­ści), któ­rych reali­za­cja to zło­żo­ny zestaw aktyw­no­ści ad-hoc mogą­cy wyge­ne­ro­wać bar­dzie wie­le kon­kret­nych indy­wi­du­al­nych sce­na­riu­szy. W BPMN był by to albo zestaw nie­po­wią­za­nych logi­ką aktyw­no­ści ad-hoc albo mon­stru­al­ny bar­dzo trud­ny w per­cep­cji dia­gram, z nie­zli­czo­ną licz­bą rom­bów decy­zyj­nych (nie wie­dzieć cze­mu tę wer­sję upodo­ba­ła sobie znacz­na więk­szość analityków).

Na powyż­szym mode­lu w nota­cji BPMN jest zobra­zo­wa­na, mię­dzy inny­mi, aktyw­ność Opracowanie odpo­wie­dzi. Próba stwo­rze­nia mode­lu opi­su­ją­ce­go wszel­kie moż­li­we, pla­no­wa­ne i dopusz­czal­ne zacho­wa­nia wyko­naw­cy, skoń­czy się mega-dia­gra­mem. Użycie nota­cji CMMN (i logi­ki two­rze­nia w niej mode­li) zaowo­cu­je mniej wię­cej takim o to diagramem:

opracowanie-odpowiedzi-cmmn

źr. Busnes Process Trends http://www.bptrendsassociates.com/
źr. Busnes Process Trends

Nie pla­nu­ję tu opi­sy­wa­nia z deta­la­mi nota­cji CMMN, pole­cam dostęp­ną spe­cy­fi­ka­cję, a w lżej­szej for­mie ). Mam nadzie­ję, że komen­ta­rze co nie­co wyja­śnia­ją. Celem moim było teraz jedy­nie poka­za­nie tego, że taka nota­cja jest, jak moż­na jej użyć w ana­li­zach i jaką korzyść daje przej­ście z mozol­ne­go pisa­nia pro­ce­dur w edy­to­rach tek­stów na mode­le, któ­re sta­ją się czę­ścią całe­go mode­lu (w jakimś narzę­dziu CASE), pod­da­ją­ce­mu się ana­li­zie oraz kon­tro­li spój­no­ści. Notacja jest kom­pa­ty­bil­na poję­cio­wo z BPMN, powsta­ła jako narzę­dzie do mode­lo­wa­nia tego co obja­wia się zło­żo­no­ścią na naj­niż­szym pozio­mie. Po pra­wej stro­nie, czę­sto tu przy­ta­cza­ny, model pozio­mów abs­trak­cji w mode­lo­wa­niu orga­ni­za­cji. CMMN pla­su­je się narzę­dzie mode­lo­wa­nia pra­cy ludzi na naj­niż­szym trze­cim pozio­mie. Nie zastę­pu­je żad­nej z obec­nych notacji.

Case Management Model and Notation. Formal Version of CMMN. (OMG CMMN). Polecam do mode­lo­wa­nia z uży­ciem CMMN CASE ArchiMetric 🙂 

Polecam też cie­ka­wą pre­zen­ta­cję fir­my CAMUNDA:

Modelowanie obiektowe, procesy biznesowe, inżynieria oprogramowania

Co nowego w Visual Paradigm 12.1

Od 2005 roku jestem użyt­kow­ni­kiem pakie­tu CASE Visual-Paradigm (poprzed­nia nazwa Agilian). Od tam­tej pory nie zmie­ni­łem narzę­dzia mimo, że na warsz­ta­tach, któ­re pro­wa­dzę, mam prze­gląd chy­ba wszyst­kie­go co mamy na ryn­ku, a co przy­no­szą ze sobą na note­bo­okach uczest­ni­cy tych warsztatów.

Whats new in 12.1 – stro­na o tym tytu­le powi­ta­ła mnie dzi­siaj z rana gdy spraw­dza­łem pocztę.

 1. Rozszerzony gene­ra­tor rapor­tów. Nowy typ rapor­tu gene­ru­ją­cy doku­men­ty wyni­ko­we z sza­blo­nów word.
 2. Nowa wer­sja narzę­dzia to two­rze­nia mock-up’ów, doda­no tak­że moż­li­wość korzy­sta­nia z ist­nie­ją­cych WWW przy doku­men­to­wa­niu zmian.
 3. Ulepszona Postmania (stro­ny dla recen­zen­tów diagramów).
 4. Integracja Vpository z ActiveDirectory i LDAP.
 5. Ułatwienie zarza­dza­nia odno­śni­ka­mi wewnątrz modeli.
 6. Poprawiony sto­ry-board manager.

Źródło: Whats New in Visual Paradigm 12.1?

(wię­cej o nowin­kach: http://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​a​b​o​u​t​u​s​/​n​e​w​s​r​e​l​e​a​s​e​s​/​v​p​1​2​1​.​jsp)