Cloud Computing GigaCon

Wydarzenie poświęcimy cloud computing ? idei znanej od dłuższego już czasu informatykom. Idei, która, z dnia na dzień, zyskuje coraz szersze grono wyznawców i użytkowników. Zapraszam na mój referat: Cloud computing vs cloud services ? różnice, porównanie usługi w modelu Saas, IaaS, PaaS.

Czytaj dalejCloud Computing GigaCon

Czego najbardziej brakuje systemom klasy ERP?

Tak zaprojektowany system staje się systemem otwartym, pozwalającym wymienić lub dodać funkcjonalności bez ingerencji w pozostałe. I niezależnie od tego jak "uniwersalny" jest system ERP zawsze będzie gorszy od kilku dobrze dobranych ale niezależnych komponentów. Gorszy nie dlatego, że "brzydszy" ale dlatego, że będzie kulą u nogi firmy, która powinna jednak reagować na zmiany na rynku w ciągu tygodni a nie lat... Po drugie modyfikacja jakiegokolwiek oprogramowania zawsze wymaga testowania całości, tak więc im mniejsze kawałki mamy tym szybciej i taniej wprowadza się do nich zmiany bo ich oddanie do użytku po modyfikacji jest łatwiejsze i szybsze zarazem. Pamiętajmy pewną starą reklamę: "Banki od wszystkiego są do niczego"....

Czytaj dalejCzego najbardziej brakuje systemom klasy ERP?

Diagram klas ? czyli ?reinżynieria? analizy biznesowej c.d. Przypadki użycia i granice systemu

Tworzenie modelu procesów ma dwa zadania: weryfikacja spójności i kompletności opisu Zamawiającego oraz stworzenie podstawy do określenia zakresu projektu i wyspecyfikowania wymagań funkcjonalnych czyli tak zwanych przypadków użycia.

Czytaj dalejDiagram klas ? czyli ?reinżynieria? analizy biznesowej c.d. Przypadki użycia i granice systemu

Przetwarzanie w chmurze wygeneruje dodatkowe 177,3 mld Euro rocznie – decy​zje​-IT​.pl

decyzje-it.pl opublikowały ciekawe dane z pewnego raportu: Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych (Centre for Economics and Business Research ? CEBR) opublikowało raport ?Cloud Dividend? (Korzyści z chmury) za 2011 r., z którego wynika, że do 2015 roku przetwarzanie w chmurze może wygenerować dla pięciu największych gospodarek Europy dodatkowo 177,3 mld Euro rocznie. (źr. Przetwarzanie w chmurze wygeneruje dodatkowe 177,3 mld Euro rocznie - Aktualności - Oprogramowanie, systemy - decyzje-IT.pl - ERP, CRM, BI, PLM, BPM - Wspieramy wybór systemów.) Kluczowe słowo: może. Tak więc jest to domniemanie. Nie chodzi o…

Czytaj dalejPrzetwarzanie w chmurze wygeneruje dodatkowe 177,3 mld Euro rocznie – decy​zje​-IT​.pl

Mity na temat systemów ERP – opowiadane przez ich dostawców

smallbPewna fir­ma, dostaw­ca zna­ne­go sys­te­mu [[ERP]], opu­bli­ko­wa­ła krót­ki tekst o tak zwa­nych mitach doty­czą­cych obaw przed zaku­pem duże­go ERP”. Mitów na ten temat fak­tycz­nie jest wie­le i są bar­dzo róż­ne. Rzecz w tym, że moim zda­niem jed­ne fak­tycz­nie są mita­mi inne już nie koniecz­nie. Dostawca jakie­go­kol­wiek pro­duk­tu ma pra­wo uczci­wie opi­sy­wać swój pro­dukt i jego cechy. W kwe­stii zaś opi­sy­wa­nia tak zwa­nych korzy­ści to tyl­ko wte­dy gdy ofer­ta doty­czy kon­kret­ne­go zasto­so­wa­nia u kon­kret­ne­go klien­ta. Także jeże­li opis korzy­ści doty­czy dobrze zde­fi­nio­wa­nej gru­py odbior­ców ([[gru­pa doce­lo­wa]] w mar­ke­tin­gu to gru­pa poten­cjal­nych odbior­ców o tych samych lub podob­nych potrze­bach) to ma to sens. Jeżeli zaś dostaw­ca pozwa­la sobie na komen­ta­rze w rodza­ju to na pew­no jest dobre dla każ­de­go odbior­cy” (nawet jeśłi to gru­pa MSP) to popeł­nia w moich oczach nad­uży­cie, pole­ga­ją­ce choć­by na bra­ku sza­cun­ku dla adre­sa­tów tych wywo­dów”.…. bo wma­wia­nie mi co jest dla mnie dobre lub kry­tycz­na oce­na tego co robię, bez zapo­zna­nia się ze mną jest… wci­ska­niem mi tego czegoś.

(wię­cej…)

Czytaj dalejMity na temat systemów ERP – opowiadane przez ich dostawców

ERP – Zarządzanie przedsiębiorstwem

Konferencja i reflek­sje po refe­ra­tach czy­li o czym mówio­no i jakie myśli mi się po tym nasu­nę­ły. Mówiono o sys­te­mach wspo­ma­ga­ją­cych zarzą­dza­nie fir­mą, obie­giem doku­men­tów czy prze­pły­wem pra­cy. Z wie­lu powo­dów, nie będę tu jed­nak pisał o kon­kret­nych pre­le­gen­tach czy mar­kach dostawców.

(wię­cej…)

Czytaj dalejERP – Zarządzanie przedsiębiorstwem

Cloud computing – czy aby na pewno nowinka…

Jeżeli miał bym coś polecić tym, którzy patrzą na cloud computing jak na potencjalne narzędzie uzyskania przewagi konkurencyjnej, to sugeruję po zanalizowaniu potrzeb i wyspecyfikowaniu wymagań, dokonanie oceny które wymagane funkcjonalności są biznesowo ryzykowne, ocenę na ile można je zdobyć na rynku w postaci usług innych aplikacji. W zasadzie jest to model SaaS (Software as a Service) ale tu mamy do czynienia z dedykowanymi usługami a nie kompletnym, zdalnie używanym oprogramowaniem.

Czytaj dalejCloud computing – czy aby na pewno nowinka…

Oprogramowanie jako usługa?

Zasoby informatyczne (oprogramowanie, urządzenia do backupu, systemy łączności i transmisji danych itp.) kupuje się by skorzystać z możliwości jakie dany zasób oferuje. Jednak nie zawsze są one wykorzystywane w 100%. Zdarza się nie raz, że dany zasób jest wykorzystywany np. tylko w 10% ale został kupiony gdyż w tych nielicznych przypadkach jest niezbędny.

Czytaj dalejOprogramowanie jako usługa?

Analiza outsourcingu…

Outsourcing to element efektywnego zarządzania. Opracowanie to adresowane jest do firm planujących budowę lub dalszy rozwój własnego systemu informatycznego. Firm, które w sposób skuteczny i nowoczesny zarządzają własnymi zasobami. Firmy oferujące usługi tego typu znajdą tu informacje o preferencjach swoich potencjalnych klientów oraz argumenty jakimi się kierują wybierając dostawcę a także mechanizm dający szansę sukcesu na tym rynku. Raport jest kontynuacją cieszącej się ogromnym zainteresowaniem ubiegłorocznej publikacji.

Czytaj dalejAnaliza outsourcingu…

Pojawi się VAN

Rodzi się nowy trend w sieciach i e-biznesie. Powoli na bazie upadających dot.com'ów powstają nowe, tym razem prawdziwie interesujące (bo dochodowe) technologie i trendy. Jednym z nich jest idea sieci VAN. Pojęcie bardzo bliskie do WAN i VPN jednak skrót oznacza Value Added Network. Otóż okazuje się, że nie wszystko trzeba kupować na własność. W przypadku szeroko rozumianego e-biznesu nie jest celem kupno technologii a korzystanie z niej. Jeśli tylko okaże się, że zakup jest nieekonomiczny w porównaniu z korzystaniem z usługi to firmy wybierają usługę.

Czytaj dalejPojawi się VAN

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania