GigaCon Systemy dla przedsiębiorstw – konferencja dzień pierwszy

Konferencja i reflek­sje po refe­ra­tach czy­li o czym mówio­no i jakie myśli mi się po tym nasu­nę­ły. Mówiono o sys­te­mach wspo­ma­ga­ją­cych zarzą­dza­nie fir­mą, obie­giem doku­men­tów czy prze­pły­wem pra­cy. Z wie­lu powo­dów, nie będę tu jed­nak pisał o kon­kret­nych pre­le­gen­tach czy mar­kach dostawców.

Czytaj dalej… GigaCon Systemy dla przedsiębiorstw – konferencja dzień pierwszy”

Cloud computing – czy aby na pewno nowinka…

Osobiście zasta­na­wiam się nad ryn­ko­wym” poję­ciem chmur­ki”, bo to nie takie nowe roz­wią­za­nie”. Dla mnie owa chmu­ra (opor­tu­ni­sta jed­nak jestem) to zna­ne od daw­na, kom­po­nen­to­we, obiek­to­we sys­te­my, pro­jek­to­wa­ne obiek­to­wy­mi meto­da­mi zorien­to­wa­ny­mi na tak zwa­ny kon­trakt (obiekt lub kom­po­nent świad­czy okre­ślo­ne usłu­gi wysta­wia­jąc sto­sow­ny, udo­ku­men­to­wa­ny interfejs).

Cloud com­pu­ting, to moim zda­niem kolej­ny ryn­ko­wy buz­zword. Metodą tą, świad­cze­nie usług zdal­ne­go prze­twa­rza­nia poprzez udo­stęp­nio­ne inter­fej­sy, od lat pra­cu­je poprzez sieć wie­le rodza­jów opro­gra­mo­wa­nia OpenSource, a tak­że komer­cyj­ne­go. Przeciętny CMS (Content Management System, ang. System zarzą­dza­nia tre­ścią, są to pro­gra­my uży­wa­ne do zarzą­dza­nia zaawan­so­wa­ny­mi ser­wi­sa­mi WWW) czy blog (odmia­na CMS) potra­fi użyć, auto­ma­tycz­nie zain­sta­lo­wać (użyć) plug-in (wtycz­ka roz­sze­rza­ją­ca moż­li­wo­ści) do zre­ali­zo­wa­nia nowej funk­cjo­nal­no­ści, lokal­nie lub zdal­ne (np. popu­lar­ne od lat sys­te­my two­rze­nia sta­ty­styk ruchu dla stron WWW). Z punk­tu widze­nia samej apli­ka­cji nie ma zna­cze­nia czy kod reali­zu­ją­cy daną funk­cjo­nal­ność jest uru­cha­mia­ny lokal­nie czy poprzez sieć (to cecha sys­te­mów o obiek­to­wej konstrukcji).

Czytaj dalej… Cloud com­pu­ting – czy aby na pew­no nowin­ka…”

Oprogramowanie jako usługa?

Zasoby infor­ma­tycz­ne (opro­gra­mo­wa­nie, urzą­dze­nia do bac­ku­pu, sys­te­my łącz­no­ści i trans­mi­sji danych itp.) kupu­je się by sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie dany zasób ofe­ru­je. Jednak nie zawsze są one wyko­rzy­sty­wa­ne w 100%. Zdarza się nie raz, że dany zasób jest wyko­rzy­sty­wa­ny np. tyl­ko w 10% ale został kupio­ny gdyż w tych nie­licz­nych przy­pad­kach jest niezbędny.

W efek­cie poja­wia się pro­blem zwro­tu z inwe­sty­cji czy po pro­stu sen­su zaku­pu. Niestety nie­któ­re roz­wią­za­nia wystę­pu­ją na ryn­ku w posta­ci ?nie mniej­szy niż? co nie raz wyni­ka z cech funk­cjo­nal­nych. Prosty przy­kład: nie­za­leż­nie od tego czy fir­ma sprze­da­je przez inter­net 100 pro­duk­tów mie­sięcz­nie czy 10.000 sztuk poziom bez­pie­czeń­stwa trans­ak­cji musi być na jed­na­ko­wym, akcep­to­wal­nym przez kupu­ją­ce­go pozio­mie. W efek­cie koniecz­na jest inwe­sty­cja w kosz­tow­ne roz­wią­za­nie gdzie mini­mal­ny koszt nie jest zwią­za­ny z licz­ba trans­ak­cji a tyl­ko z wyma­ga­nym pozio­mie jej bez­pie­czeń­stwa. Inny przy­kład: fir­ma ma sto­sun­ko­wo mało danych do zabez­pie­cze­nia ale musi robić ich kopie czę­sto i naj­le­piej by było to robio­ne bez wyłą­cza­nia sys­te­mu. W efek­cie zno­wu sta­je przez koniecz­no­ścią wybo­ru: dro­gi ale nie w peł­ni wyko­rzy­sta­ny sys­tem czy tez ryzy­ko utra­ty czę­ści danych.

Przykłady takie moż­na mno­żyć. Dlatego coraz wię­cej firm zaczy­na ofe­ro­wać swo­je pro­duk­ty na zasa­dach opłat za zużycie.

Przygotowuje opra­co­wa­nie na temat ofer­ty ?on demand? w Polsce. Proszę i wypeł­nie­nie tej pro­stej ankie­ty. Jeżeli mają Państwo swo­je uwa­gi i prze­my­śle­nia pro­szę sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści doda­nia komen­ta­rza przy wyni­kach ankie­ty lub na koń­cu tego krót­kie­go tekstu.

Opracowanie dosta­na Państwo jako pierw­si. Zapraszam do udzia­łu w ankie­cie i dyskusji.

Notatka: Artykuł w peł­nej wer­sji uka­zał się w nume­rze 36 TELEINFO z 01 Września 2003 .

Analiza outsourcingu…

…jako meto­dy zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i pod­no­sze­nia jako­ści a tak­że zmniej­sze­nia TCO.

Rynek usług outsourcingowych w Polsce

Outsourcing to ele­ment efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia. Opracowanie to adre­so­wa­ne jest do firm pla­nu­ją­cych budo­wę lub dal­szy roz­wój wła­sne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go. Firm, któ­re w spo­sób sku­tecz­ny i nowo­cze­sny zarzą­dza­ją wła­sny­mi zaso­ba­mi. Firmy ofe­ru­ją­ce usłu­gi tego typu znaj­dą tu infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach swo­ich poten­cjal­nych klien­tów oraz argu­men­ty jaki­mi się kie­ru­ją wybie­ra­jąc dostaw­cę a tak­że mecha­nizm dają­cy szan­sę suk­ce­su na tym ryn­ku. Raport jest kon­ty­nu­acją cie­szą­cej się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem ubie­gło­rocz­nej publikacji.

Pojęcie System Informatyczny to tyl­ko ogól­nik i w języ­ku pol­skim jest dość mylą­ce. Bliższe praw­dy jest ang. Information Tehnology czy­li tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne, inne powszech­nie sto­so­wa­ne to EDP czy­li Electronic Data Processing (elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie danych). Dotyczą więc one prze­twa­rza­nia infor­ma­cji a nie infor­ma­ty­ki. Informatyka jest ści­śle zwią­za­na z samą tech­no­lo­gią a nie z tym do cze­go słu­ży. Pisze o tym tu dla­te­go, gdyż poję­cia te są czę­sto mylo­ne a to z kolei pro­wa­dzi do wie­lu nie­po­ro­zu­mień łącz­ne z rolą tej­że infor­ma­ty­ki w fir­mach. Czy out­so­ur­cing jako sztu­ka dla sztu­ki? Nie, out­so­ur­cing może być spo­so­bem na efek­tyw­niej­sze zarzą­dza­nie gdyż Outsourcing powo­du­je zamia­nę kosz­tów sta­łych na zmien­ne, a to z kolei przy­no­si więk­szy prze­pływ gotów­ko­wy, przed­się­bior­stwo bowiem wyko­nu­je te same zada­nia mniej­szym nakła­dem kapitału” .

Co nazwiemy outsourcingiem

Outsourcing to dość trud­ne poję­cie gdyż jego inter­pre­ta­cja zale­ży nie­mal­że od chwi­li uży­cia i warun­ków w jakim zosta­ło to poję­cie uży­te. Słowa «out­so­ur­cing» uży­wa się w róż­nych sytu­acjach, nie­któ­re oso­by posłu­gu­ją­ce się nim usi­łu­ją nawet defi­nio­wać od jakiej kwo­ty albo od jakie­go pozio­mu usłu­gi moż­na uży­wać tego sło­wa. Można jed­nak ukuć pro­stą defi­ni­cję: pro­ce­sy biz­ne­so­we w fir­mie obsłu­gi­wa­ne są (są wspie­ra­ne) za pomo­cą zaso­bów w posta­ci środ­ków trwa­łych lub zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków nato­miast o out­so­ur­cin­gu mówi­my w każ­dym przy­pad­ku gdy pro­ces został prze­ka­za­ny na zewnątrz w posta­ci zamó­wie­nia na usłu­gę. Można oczy­wi­ście dywa­go­wać czy out­so­ur­cing ma jakieś np. ramy cza­so­we itp. jed­nak tak zde­fi­nio­wa­ne poję­cie out­so­ur­cin­gu jest łatwe do przy­swo­je­nia i bar­dzo łatwe do uży­cia w przy­pad­ku np. chę­ci zro­bie­nia listy pro­ce­sów z podzia­łem na te, któ­rych fir­ma jest wła­ści­cie­lem i na te, któ­re prze­ka­za­ła wła­śnie w out­so­ur­cing (ana­li­zę taka bar­dzo pole­cam jako poucza­ją­ce źró­dło infor­ma­cji o firmie).[…]

Podsumowanie opracowania

Outsourcing to przede wszyst­kim meto­da zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i jako­ścią. Należy pamię­tać, że umie­jęt­ność uży­cia tego narzę­dzia pole­ga na zgro­ma­dze­niu infor­ma­cji o fir­mie umie­jęt­nym jej zasto­so­wa­niu. Reorganizacja pro­ce­sów w fir­mie to coś cze­go nie unik­nie żad­na fir­ma jeśli chce się utrzy­mać na ryn­ku w dobie rece­sji. Ceny dóbr wyzna­cza rynek a zyski wyzna­cza­ją kosz­ty wytwa­rza­nia tych dóbr. Tak więc fir­mą to głow­nie pano­wa­nie nad kosz­ta­mi. Procesy, dane, infor­ma­cje zawsze będą wła­sno­ścią fir­my. Zasoby wspie­ra­ją­ce pro­ce­sy zawsze będą dobrem ryn­ko­wym, moż­na je będzie kupo­wać lub dzierżawić.

[…] Zanim podej­mie­my decy­zję o out­so­ur­cin­gu w fir­mie nale­ży pod­jąć decy­zję o tym czy jego przed­mio­tem będą wybra­ne zaso­by czy całe pro­ce­sy biznesowe.

Raport ten nie zawie­ra ilo­ścio­wych ana­liz ryn­ku w rozu­mie­niu listy obec­nych na nim firm, gdyż dane takie dostęp­ne są np. w rapor­tach TELEINFO 500 czy COMPUTERWORLD TOP200. Opisuje nato­miast korzy­ści pły­ną­ce z tego typu usług oraz sytu­acje w jakich są one eko­no­micz­nie uzasadnione.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Pojawi się VAN

A cóż to jest VAN? 

Rodzi się nowy trend w sie­ciach i e‑biznesie. Powoli na bazie upa­da­ją­cych dot.com’ów powsta­ją nowe, tym razem praw­dzi­wie inte­re­su­ją­ce (bo docho­do­we) tech­no­lo­gie i tren­dy. Jednym z nich jest idea sie­ci VAN. Pojęcie bar­dzo bli­skie do WAN i VPN jed­nak skrót ozna­cza Value Added Network. Otóż oka­zu­je się, że nie wszyst­ko trze­ba kupo­wać na wła­sność. W przy­pad­ku sze­ro­ko rozu­mia­ne­go e‑biznesu nie jest celem kup­no tech­no­lo­gii a korzy­sta­nie z niej. Jeśli tyl­ko oka­że się, że zakup jest nie­eko­no­micz­ny w porów­na­niu z korzy­sta­niem z usłu­gi to fir­my wybie­ra­ją usługę.

W tym przy­pad­ku doty­czy to trans­ak­cji elek­tro­nicz­nych w sie­ci Internet lub z uwa­gi na bez­pie­czeń­stwo w wydzie­lo­nej sie­ci, np. z pomo­cą tech­no­lo­gii VPN. W ten spo­sób powsta­ją idee sie­ci z war­to­ścią doda­ną”. Idea takiej sie­ci pole­ga na stwo­rze­niu moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z nowych tech­no­lo­gii np. typu EDI lub innych na zasa­dach opła­ty za dostęp do usłu­gi (zamiast kup­na wła­sne­go sys­te­mu). Całość odby­wa się np. z pomo­cą sie­ci IP i danych prze­sy­ła­nych w for­ma­cie XML. W ten spo­sób moż­li­we będzie wysła­nie pod­pi­sa­nych elek­tro­nicz­nie danych do ser­we­ra świad­czą­ce­go wybra­ną usłu­gę (np. wysta­wie­nie towa­ru na aukcję, czy zle­ce­nia na gieł­dę itp.).

A co z B2B?

Prognozy dla Europy są obie­cu­ją­ce (źr.: IDC):

Obecny stan nasy­ce­nia” Internetem tak­że nie jest taki naj­gor­szy (dostęp do sie­ci nie rza­dziej niż raz w miesiącu):

Dynamika wzro­stu duża. Jak zawsze jest tu tak­że i Polska jed­nak aby uła­twić Państwu wła­sną oce­ną nasze­go kra­ju i moż­li­wo­ści w nim sko­rzy­stam z oka­zji jaką jest uzy­ska­na zgo­da wydaw­cy na udo­stęp­nie­nie stresz­cze­nia rapor­tu na temat ryn­ku B2B w Polsce opu­bli­ko­wa­ne­go przez Polish Market Review (odno­śnik do peł­ne­go stresz­cze­nia na koń­cu artykułu) .

Raport ten zawie­ra wie­le bar­dzo cen­nych infor­ma­cji, zwłasz­cza dla każ­de­go kto potrze­bu­je danych do oce­ny swo­je­go pro­jek­tu, biz­ne­spla­nu czy tez oce­ny wła­snej pozy­cji na ryn­ku. To pod­sta­wo­we dane jakie każ­da fir­ma obec­na na ryn­ku IT powin­na posia­dać. Firmy będą­ce użyt­kow­ni­ka­mi Internetu a w tym przy­pad­ku pla­nu­ją­ce w nie­da­le­kiej przy­szło­ści inwe­sty­cje w tech­no­lo­gie zwią­za­ne z elek­tro­nicz­nym biz­ne­sem powin­ny roz­wa­żyć sko­rzy­sta­nie z tych moż­li­wo­ści. Jest to oczy­wi­ście kolej­ny przy­kład out­so­ur­cin­gu czy nawet ASP (usłu­go­bior­ca takiej sie­ci VAN korzy­sta z udo­stęp­nio­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji w tym przy­pad­ku do przetwarzania).

Aktywną dzia­łal­ność w tym zakre­sie pro­wa­dzi obec­nie tyl­ko ok. 13% firm. Nie jest to dużo, wie­dząc, że prak­tycz­nie nie ma od tego odwro­tu (jest kwe­sta meto­dy) każ­da fir­ma zaczy­na­ją­ca jako jed­na z pierw­szych zabez­pie­cza sobie wize­ru­nek inno­wa­cyj­nej fir­my a co za tym idzie następ­ne wcho­dzą­ce w ten rynek będą się kon­tak­to­wa­ły głów­nie z fir­ma­mi posia­da­ją­cy ni refe­ren­cje. Nie da się ich zdo­być w tydzień czy mie­siąc. Rynek elek­tro­nicz­ny pole­ga w dużym stop­niu na zaufa­niu do part­ne­ra (nie­za­leż­nie co powie­my o bez­pie­czeń­stwie w sie­ci i pod­pi­sie elek­tro­nicz­ny,). Podobnie jak to ma miej­sce w ser­wi­sach aukcyj­nych licz­ba dobrych opi­nii” będzie tu jed­nym z decy­du­ją­cych argu­men­tów przy wybo­rze partnera.

Nie jest to miej­sce by powta­rzać to stresz­cze­nie (jest udo­stęp­nio­ne, patrz koniec arty­ku­łu) jed­nak połą­cze­nie danych z tego opra­co­wa­nia oraz oce­na i być może wery­fi­ka­cja wła­snej stra­te­gii w tej sfe­rze to dobry fun­da­ment do roz­po­czę­cia pla­nów roz­wo­ju tej czę­ści fir­my Internetowy kanał sprze­da­ży sta­no­wi co praw­da uła­mek cało­ści obro­tów na ryn­ku w danym kra­ju czy regio­nie jed­nak kwo­ta ta jest na tyle kuszą­ca by łatwo z niej nie rezy­gno­wać. Ważnym argu­men­tem jest tak­że znacz­na ren­tow­ność popraw­nie wyska­lo­wa­ne­go sys­te­mu w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nych metod sprze­da­ży. Wsparcie Działu Handlowego tym nowym kana­łem (a nie budo­wa nowe­go dot.com’a) może przy­nieść dobre efek­ty. Pamiętajmy, ze nie zawsze musi­my być wła­ści­cie­lem roz­wią­za­nia, z któ­re­go korzy­sta­my. Celem naszym powin­na być potrzeb­na funk­cjo­nal­ność a jej zakup lub dzier­ża­wa to zupeł­nie osob­ne rozważania.

Na zakoń­cze­nie cie­ka­wa sta­ty­sty­ka na temat mene­dże­rów IT poda­na przez eMarketer:

Wnioski

Dla przy­szłych użyt­kow­ni­ków jest to infor­ma­cja o cha­rak­te­rze nie­mal­że stra­te­gicz­nym a mia­no­wi­cie nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że rynek elek­tro­nicz­ny zdo­mi­nu­je część trans­ak­cji o cha­rak­te­rze aukcyj­nym i licy­ta­cyj­nym oraz te, w któ­rych sprze­daż cechu­je się bra­kiem nego­cja­cji warun­ków (pro­duk­ty o niskich i sta­łych cenach). Problemem jest teraz wybór dro­gi do tego celu. Ja pole­cam wszel­kie meto­dy korzy­sta­nia z ser­wi­sów usłu­go­wych, chy­ba zakup na wła­sność znaj­du­je eko­no­micz­ne uza­sad­nie­nie. Uzasadnienie takie poja­wia się np. gdy duża fir­ma budu­je mecha­nizm obsłu­gi wła­snej sprze­da­ży do setek małych firm, deale­rów itp. Wtedy sta­je rodza­jem usłu­go­daw­cy dla wła­snych part­ne­rów han­dlo­wych: ofe­ru­je dostęp do narzę­dzia przez sieć (VAN) aby tą dro­gą uspraw­nić współ­pra­cę i obni­żyć koszty.

___

Reminiscencje. Mamy rok 2012, idea [[clo­ud com­pu­ting]] jest u szczy­tu popu­lar­no­ści, ale czy to nie jest idea sie­ci z war­to­ścią dodaną”?