Sens i znaczenie – Pisma semantyczne Fregego

Najpierw przy­po­mnę moją tezę z arty­ku­łu napi­sa­ne­go w 2011 roku:

Zaryzykuje tezę: ?Im więk­sza nie­jed­no­znacz­ność doku­men­tu wyma­gań tym więk­sze ryzy­ko, że pro­jekt będzie miał kłopoty?.Powyższe nie sta­no­wi żad­ne­go odkry­cia co nie zmie­nia fak­tu, że jakość więk­szo­ści doku­men­tów wyma­gań (owe 70%) jest sła­ba, na co wska­zu­ją sami ankie­to­wa­ni. (Źródło: Analityk biz­ne­so­wy czy­li wyple­nić dwu­znacz­ność z doku­men­tów ana­li­tycz­nych! | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

Mam nadzie­ję, że to – ta krót­ka recen­zja – będzie sku­tecz­nym począt­kiem zachę­ca­nia do czy­ta­nia tego co powszech­nie nazy­wa się filozofią.

Ta pozy­cja to zbiór pism, wykła­dów Fregego, ja jed­nak pole­cam tę książ­kę głów­nie z powo­du dwóch z nich.

Pierwszy to Sens i zna­cze­nie”. Nie raz pisa­łem, a raczej ubo­le­wa­łem nad jako­ścią doku­men­tów będą­cych tak zwa­ny­mi ana­li­za­mi, jakie wpa­da­ją mi w ręce. Są to opa­słe i zara­zem pozba­wio­ne tre­ści doku­men­ty pisa­ne potocz­nym języ­kiem. Ich przy­dat­ność” nie raz raczej nale­ża­ło by nazwać szko­dli­wo­ścią”.

Nie da się stre­ścić, książ­ki któ­ra sama w sobie jest zwię­złym wywo­dem, lecz na pocie­sze­nie i zachę­tę nad­mie­nię, że książ­ka zawie­ra bar­dzo mało sym­bo­licz­nych wywo­dów. Frege pisze o logi­ce języ­kiem mówio­nym”, więc rów­nań sym­bo­licz­nych, zna­nych z lek­cji logi­ki, jest tam bar­dzo mało, a w tym roz­dzia­le ich nie ma…

Drugi obo­wiąz­ko­wy roz­dział to Co to jest funk­cja. Tu dowie­my się czym jest wyni­ka­nie. Oba te ese­je trak­tu­ją o, klu­czo­wych dla ana­li­zy, kwe­stiach defi­ni­cji pojęć, zro­zu­mia­ło­ści zdań i logi­ki ich kon­struk­cji, czy­li wszyst­kim tym co gwa­ran­tu­je jed­no­znacz­ność tre­ści, sądu. Sądem w logi­ce nazy­wa­my wynik wywo­du a w ana­li­zie i opi­sie wyma­gań, jest to pod­sta­wa zro­zu­mia­ło­ści i jed­no­znacz­no­ści tre­ści tego co opi­su­je­my: rekomendacji.

Analityk to nie ste­no­ty­pi­sta na spo­tka­niach i warsz­ta­tach. Zaryzykuję tezę, że każ­dy kto chce być ana­li­ty­kiem biz­ne­so­wym, musi posiąść umie­jęt­ność pozna­nia tego co pod­le­ga ana­li­zie, zapro­jek­to­wa­nia roz­wią­za­nia pro­ble­mu oraz wyar­ty­ku­ło­wa­nia rapor­tu, któ­ry musi być logicz­nie spój­nym i jed­no­znacz­nym tekstem. 

Pisma seman­tycz­ne, Gottlob Frege
Tłumaczenie: Bogusław Wolniewicz
Wydanie: drugie
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Wybór naj­waż­niej­szych prac nie­miec­kie­go filo­zo­fa Gottloba Fregego, któ­re poło­ży­ły fun­da­men­ty pod współ­cze­sną logi­kę i filo­zo­fię mate­ma­ty­ki. Autor przed­sta­wił sfor­ma­li­zo­wa­ny sys­tem aksjomatyczny.