Enterprise Architecture As Strategy

Pełny tytuł książ­ki to: Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution.

Bardzo cie­ka­wa książ­ka, auto­rzy dzie­lą się wyni­ka­mi badan jakie pro­wa­dzą od 1995 roku a doty­czą­cy­mi spo­so­bów opi­sy­wa­nia i mode­lo­wa­nia orga­ni­za­cji. Zaryzykuje tezę, że jed­nak opi­sy­wa­nia gdyż w książ­ce sto­so­wa­ne są nie­for­mal­ne meto­dy opi­su (autor­skie nie­sfor­ma­li­zo­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we) jed­nak nie sta­no­wi to gor­szej jako­ści książ­ki, gdyż auto­rzy dość wyczer­pu­ją­co opi­sa­mi swo­je prze­my­śle­nia. We wstę­pie przy­zna­ją, że klu­czo­wym odkry­ciem” było dla nich to, że nie da się ana­li­zo­wać zło­żo­nych sys­te­mów, jaki­mi są duże orga­ni­za­cje, bez wznie­sie­nie” się ponad szczegóły.

Enterprise Architecture As Strategy Creating a Foundation for Business ExecutionCytat

Opisują krok po kro­ku jak stwo­rzyć i wdro­żyć stra­te­gię zarzą­dza­nia bazu­ją­cą na archi­tek­tu­rze kor­po­ra­cyj­nej, któ­rą defi­niu­ją jako:

logi­ka zor­ga­ni­zo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych i zaso­bów IT, odzwier­cie­dla­ją­ca wyma­ga­nia na inte­gra­cję i stan­da­ry­za­cję jakie sta­wia model ope­ra­cyj­ny organizacji

Autorzy pod­kre­śla­ją, że nie jest to pro­jekt IT, zwra­ca­ją uwa­gę, że klu­czo­wy błąd jaki sami na począt­ku popeł­nia­li, to brnię­cie w szcze­gó­ły. Tworzenie mon­stru­al­nej ilo­ści szcze­gó­ło­wej doku­men­ta­cji (do cze­go mają skłon­ność IT i fir­my dorad­cze) nicze­mu nie słu­ży. Na przy­kła­dzie kil­ku dużych kor­po­ra­cji, poka­zu­ją krok po kro­ku ja zbu­do­wać model i jak uży­wać go jako narzę­dzia zarzą­dza­nia podej­mo­wa­nia decy­zji. Dedykowany roz­dział poświę­ci­li outsourcingowi.

Książka adre­so­wa­na jest do wyż­szych kadr kie­row­ni­czych i takim też jest napi­sa­na językiem.

Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution Hardcover
August 1, 2006, Harvard Business Press
by Jeanne W. Ross (Author), Peter Weill (Author), David Robertson (Author)
Amazon