Praca grupowa czyli Syndrom Sztokholmski w projekcie

Od wie­lu lat lat, pro­duk­tem mojej pra­cy są doku­men­ty opi­su­ją­ce w obiek­tyw­ny spo­sób dzia­ła­nie orga­ni­za­cji, zawie­ra­ją­ce reko­men­da­cje zmian do popra­wy sytu­acji, tak­że wyma­ga­nia na sys­te­my infor­ma­cyj­ne. Po opra­co­wa­niu roz­wią­za­nia i pomo­cy w wybo­rze jego dostaw­cy, pro­wa­dzę nad­zór autor­ski nad reali­za­cją opra­co­wa­ne­go roz­wią­za­nia. [1] Po latach pra­cy nasu­wa mi się dość cie­ka­wy wnio­sek z obser­wa­cji: Zamawiający dzia­ła­ją na swo­ją szkodę!

Typowy pro­jekt zwią­za­ny z wdra­ża­niem nowych roz­wią­zań to real­ne potrze­by Zamawiającego. Członkowie zespo­łu Zamawiającego mają nad sobą ter­mi­ny i nie­uchron­ność” kary za nie­po­wo­dze­nie. W efek­cie Dostawca szyb­ko sta­je się Panem pro­jek­tu”, bo to on dostar­cza roz­wią­za­nie, zna się, a bywa że szan­ta­żu­je. Przewaga mery­to­rycz­na Dostawcy nad Zamawiającym jest tak wiel­ka, że ten ostat­ni w zasa­dzie nie jest w sta­nie pano­wać nad pro­jek­tem. Powoli rynek to dostrze­ga i dla­te­go od kil­ku lat nie­mal­że każ­da moja umo­wa na pro­jek­to­wa­nie zawie­ra tak­że nad­zór autor­ski (to for­ma kon­tro­li efek­tów pra­cy dostawcy).

Nadal bar­dzo czę­sto Dostawca two­rzy jed­nak pew­ną atmos­fe­rę: to my reali­zu­je­my Wasz pro­jekt i wszyst­ko – Wy tak­że – od nas zale­ży, nad­zór autor­ski psu­je Wam har­mo­no­gram bo my musi­my te doku­men­ty czy­tać i two­rzyć”. Dwa razy w ostat­nich pię­ciu lat zda­rzy­ło mi się, że fak­tycz­nie Zamawiający zre­zy­gno­wał z nad­zo­ru autor­skie­go, bo człon­ko­wie zespo­łu zaczę­li trzy­mać stro­nę Dostawcy”, mimo infor­ma­cji o szko­dli­wo­ści zmian wpro­wa­dza­nych przez z Dostawcę. Oba pro­jek­ty skoń­czy­ły się nie­ste­ty klę­ską (mam kon­takt z prak­tycz­nie każ­dym byłym klientem).

Projekt wdro­że­nio­wy bez nad­zo­ru mery­to­rycz­ne­go, to bar­dzo czę­sto rów­nia pochy­ła: od pod­pi­sa­nia umo­wy na wdro­że­nie z dostaw­cą jest już tyl­ko coraz gorzej, bo Dostawca uprasz­cza logi­kę sys­te­mu, pomi­ja trud­ne do reali­za­cji wyma­ga­nia, sta­le orga­ni­zu­je spo­tka­nia, na któ­rych legi­ty­mi­zu­je te zmia­ny w pro­sty spo­sób spo­sób: to co macie w doku­men­ta­cji wyma­gań jest złe (nie da się, nikt tak nie robi itp.), nasz sys­tem reali­zu­je to ina­czej, zrób­my to pro­ściej i szyb­ciej a też będzie dobrze”. Zamawiający z regu­ły nie ma po swo­jej stro­nie żad­nych kom­pe­ten­cji by oce­nić skut­ki takich pro­po­zy­cji” i na spo­tka­niach godzi się na to, pod­pi­su­jąc kolej­ne notat­ki pro­jek­to­we z takich warsz­ta­tów”, mały­mi krocz­ka­mi funk­cjo­nal­ność dostar­cza­ne­go pro­duk­tu odda­la się od fak­tycz­nych potrzeb i wyma­gań. Projekt koń­czy się tak, że Zamawiający dostał dokład­nie to co chciał a nie to co jest mu potrzeb­ne”. Statystyki pro­jek­tów IT są bez­li­to­sne: ok. 2/3 pro­jek­tów to nadal pro­jek­ty nie­uda­ne. [2]

Tam gdzie mój pro­jekt był kolej­nym podej­ściem, po poprzed­nim nie­uda­nym, wyżej opi­sa­na sytu­acja była prak­tycz­nie zawsze przy­czy­ną wcze­śniej­szej poraż­ki. Paradoksalnie jest to – poraż­ka – wręcz stan­dar­do­wa sytu­acja, gdy Zamawiający naj­pierw wybie­ra Dostawcę a potem zle­ca mu ana­li­zę wyma­gań i kie­ro­wa­nie projektem.

Zjawisko to zawsze koja­rzy mi się ze zna­nym w psy­cho­lo­gii efek­tem nazy­wa­nym Syndrom Sztokholmski. Jest to sytu­acja, w któ­rej ofia­ra, wbrew zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi, zaczy­na sym­pa­ty­zo­wać ze swo­im oprawcą.

[Syndrom Sztokholmski] …ofia­ra porwa­nia czy zakład­nik tra­ci kry­ty­cyzm wobec swo­jej sytu­acji, zaczy­na wie­rzyć, ze jej opraw­ca dzia­ła w słusz­nym celu, i darzyć go sym­pa­tią. Jak twier­dzi ame­ry­kań­ska psy­cho­log, dr Natalie de Fabrique, zaj­mu­ją­ca się bada­niem tego syn­dro­mu, syn­drom sztok­holm­ski poja­wia się u ofiar nie­świa­do­mie, to instynk­tow­ny, psy­cho­lo­gicz­ny mecha­nizm obron­ny, dzię­ki któ­re­mu łatwiej jest im odna­leźć sens tego, co się dzie­je, i unik­nąć zała­ma­nia ner­wo­we­go. [3]

W wie­lu pro­jek­tach wdro­że­nio­wych mamy podob­ną sytu­ację: pra­cow­ni­cy zama­wia­ją­ce­go, zamiast dzia­łać na rzecz sie­bie czy swo­je­go pra­co­daw­cy, zaczy­na­ją trzy­mać stro­nę Dostawcy, któ­ry żali się, że ma pro­blem z ter­mi­na­mi i prze­rzu­ca winę za to na swo­je­go klien­ta. Po pew­nym cza­sie docho­dzi do tego, że zespół Zamawiającego tak się zżył z pra­cow­ni­ka­mi Dostawcy”, że zaczy­na ich bro­nić przed wła­sny­mi prze­ło­żo­ny­mi. Są Dostawcy, któ­rzy celo­wo stwa­rza­ją takie sytu­acje (np. orga­ni­zu­jąc wyjaz­do­we szko­le­nia i warsz­ta­ty z noc­le­ga­mi), ale nie raz dzie­je się samo­ist­nie”. Popatrzmy na poniż­szą listę, czy nie przy­po­mi­na Wam to czegoś?

Objawy i symp­to­my syn­dro­mu sztok­holm­skie­go to:
– pozy­tyw­ne uczu­cia ofia­ry wobec sprawcy;
– zro­zu­mie­nie przez ofia­rę moty­wów i zacho­wań spraw­cy i podzie­la­nie jego poglądów;
– pozy­tyw­ne uczu­cia spraw­cy wzglę­dem ofiary;
– pomoc­ne zacho­wa­nia ofia­ry wobec sprawcy;
– nega­tyw­ne uczu­cia ofia­ry wobec rodzi­ny, przy­ja­ciół, auto­ry­te­tów pró­bu­ją­cych ją ratować;
– nie­zdol­ność zaan­ga­żo­wa­nia się w zacho­wa­nia, któ­re mogły­by dopro­wa­dzić do jej uwol­nie­nia od sprawcy.
Syndrom sztok­holm­ski nie doty­czy wszyst­kich osób dotknię­tych tra­gicz­ny­mi zda­rze­nia­mi. By zaist­niał, muszą wystą­pić okre­ślo­ne warun­ki. Ofiara:
– spo­strze­ga, że jej prze­ży­cie zale­ży od dobrej woli sprawcy;
– nie widzi moż­li­wo­ści ucieczki;
– dostrze­ga drob­ne uprzej­mo­ści ze stro­ny sprawcy;
– jest izo­lo­wa­na od per­spek­tyw odmien­nych od per­spek­ty­wy sprawcy.
[4]

Popatrzmy zatem na pro­jekt wdro­że­nio­wy, w którym:

 1. Zespól Zamawiającego wie­rzy, że być albo nie być” fir­my, zale­ży od powo­dze­nia projektu,
 2. Zespół Zamawiającego nie widzi alter­na­ty­wy dla tego wdrożenia,
 3. Zespół Zamawiającego widzi, że Dostawca od cza­su do cza­su idzie mu na rękę (reali­zo­wa­nie drob­nych zachcia­nek Zamawiającego w zakre­sie projektu),
 4. Zespół Zamawiającego jest izo­lo­wa­ny od innych per­spek­tyw i spoj­rze­nia na reali­zo­wa­ny pro­jekt (sil­ne dąże­nie Dostawcy do wyeli­mi­no­wa­nia zewnętrz­ne­go nad­zo­ru mery­to­rycz­ne­go, audy­tów, nad­zo­ru autorskiego).

Psycholodzy co do jed­ne­go są zgod­ni: czło­wiek nie jest w sta­nie bro­nić się przed swo­imi emo­cja­mi, dla­te­go czę­sto jedy­nym spo­so­bem obro­ny przed mani­pu­la­cją jest uni­ka­nie kon­tak­tu z mani­pu­lan­tem. Nie ma tu zna­cze­nia czy to mani­pu­la­cja celo­wa czy nieuświadomiona.

Lekarstwo na sytu­acje, takie jak wyżej opi­sa­na, jest tyl­ko jed­no: zre­zy­gno­wać z warsz­ta­tów gru­po­wych z Dostawcą! Jak to komuś mówię to ma miej­sce prze­ra­że­nie i pada­ją sło­wa Ale prze­cież pra­ca gru­po­wa jest naj­efek­tyw­niej­sza! Tak uczy­li na szko­le­niu i mówi­li na kon­fe­ren­cjach”. W lite­ra­tu­rze nie raz spo­ty­ka­łem się z podej­ściem odra­dza­ją­cym warsz­ta­ty gru­po­we i burze mózgów z uwa­gi a ich duże kosz­ty i nie­efek­tyw­ność. Nie jest jed­nak takich opi­nii zbyt wie­le, bo mit efek­tyw­no­ści pra­cy gru­po­wej jest wiecz­nie żywy (mimo tego, że bada­nia nauko­we poka­zu­ją, że pra­ca gru­po­wa jest mniej efek­tyw­na niż pra­ca samodzielna).

Praca gru­po­wa, mity i fak­ty.

Jednak od cza­su do cza­su spo­ty­kam się książ­ka­mi czy wpi­sa­mi na blo­gach, że odej­ście od idei JAD (ang. Joint Application Development) wydat­nie popra­wi­ło jakość pro­jek­tów (sam IBM pro­po­nu­je w to miej­sce cał­ko­wi­te zastą­pie­nie warsz­ta­tów ana­li­zą doku­men­tów źró­dło­wych a potem pisem­ne for­mu­ło­wa­nie uwag i zarzą­dza­nie zakre­sem pro­jek­tu z uży­ciem ści­słej pro­ce­du­ry, co para­dok­sal­nie trwa kró­cej, jest tań­sze i daje znacz­nie lep­sze efekty).

Co cie­ka­we, idea taka poja­wi­ła się w np. tak zwa­nej zwin­nej meto­dzie zarzą­dza­nia pro­jek­tem SCRUM, w posta­ci roli Product Ownera (PO) jako oso­by prak­tycz­nie cał­ko­wi­cie sepa­ru­ją­cej zespół zama­wia­ją­ce­go od zespo­łu Dostawcy (busi­ness vs. developers):

There are seve­ral aspects abo­ut this role which I think are cri­ti­cal to under­stand: Product owners brid­ge the com­mu­ni­ca­tion betwe­en the team and the­ir sta­ke­hol­ders. As Figure 1 shows, in prac­ti­ce the­re pro­ves to be two cri­ti­cal aspects to this role: first as a sta­ke­hol­der pro­xy within the deve­lop­ment team and second as a pro­ject team repre­sen­ta­ti­ve to the ove­rall sta­ke­hol­der com­mu­ni­ty as a whole.[…]

The role of Product Owner (Scott Ambler, Agile Modeling)

Źródło: The Product Owner Role: A Stakeholder Proxy for Agile Teams

Ciekawe jest to, że więk­szość zna­nych mi zespo­łów dekla­ru­ją­cych pra­cę zgod­ną ze SCRUM, to zespo­ły deve­lo­per­skie, któ­re prak­tycz­nie cał­ko­wi­cie rezy­gnu­ją z praw­dzi­wej roli PO. Jak? Po pro­stu wyzna­cza­ją na PO jed­ne­go z pośród człon­ków zespo­łu deve­lo­per­skie­go, co jest pogwał­ce­niem zasad SCRUM. Skutek jest taki, że oso­ba, któ­rej pod­sta­wo­wą rolą jest zarzą­dza­nie funk­cjo­nal­no­ścią pro­duk­tu i sepa­ro­wa­nie Developera od Zamawiającego, pra­cu­je na rzecz deve­lo­pe­ra i godzi się na każ­dą zmia­nę korzyst­ną dla swo­je­go zespo­łu. Niestety w pro­jek­tach pro­gra­mi­stycz­nych jest to nie­mal­że regu­ła. W pro­jek­tach budow­la­nych (set­ki lat doświad­czeń) dla odmia­ny jest to praw­nie zaka­za­ne: nie wol­no łączyć roli nad­zo­ru autor­skie­go (archi­tekt i pro­jek­tant) ani z rolą wyko­naw­cy ani z rolą inwestora.

Na koniec pole­cam cie­ka­wy arty­kuł na podob­ny temat:

Polacy kupu­ją miesz­ka­nia bez usług i zie­le­ni. Wybierają szczel­nie ogro­dzo­ne beto­no­we pusty­nie bez przed­szko­li, pla­ców zabaw i komu­ni­ka­cji. A obok roz­wią­zań praw­nych to wła­śnie decy­zje kon­su­men­tów ukształ­tu­ją nam prze­strzeń na kolej­ne dzie­się­cio­le­cia. (żr. Ufamy dewe­lo­pe­rom bar­dziej niż leka­rzom. Przypomina to syn­drom sztok­holm­ski).

Bibliografia

[1]
J. Żeliński, ?Moja rola w pro­jek­tach,? IT-Consulting. [Online]. Available: https://it-consulting.pl//metoda-prowadzenia-analiz-i-standardy/
[3]
?Syndrom Sztokholmski,? Newsweek. [Online]. Available: 
[4]
?Syndrom Sztokholmski,? Niebieska linia. [Online]. Available: 

UML MDA czyli od biznesu do projektu logiki systemu

(arty­kuł uzu­peł­nio­ny w 2019 r.) 

Kolejna god­na pole­ce­nia książ­ka na ryn­ku. Nie mia­łem cza­su by wcze­śniej ją opi­sać ale w koń­cu uda­ło się. Ale od począt­ku, wró­ci­my do niej.

To co naj­czę­ściej wzbu­dza brak zaufa­nia to teza, że moż­na prze­pro­wa­dzić ana­li­zę i pro­jek­to­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia na papie­rze”. Programiści w więk­szo­ści uwa­ża­ją, że to nie moż­li­we (rok temu na stro­nach tego blo­ga burz­li­wa dys­ku­sja z jed­nym z nich…). W więk­szo­ści przy­pad­ków pod­czas spo­tkań (kon­fe­ren­cje, pro­jek­ty itp.) z zespo­ła­mi pro­gra­mi­stów sły­szę: czy­ta­my wyma­ga­nia, kodu­je­my od razu i two­rzy­my kolej­ne wer­sje apli­ka­cji; ina­czej się nie da”. W przy­pad­ku szko­leń, ostat­nie­go dnia warsz­ta­tów naj­czę­ściej sły­szę: ooo, w cią­gu jed­ne­go dnia [teraz] powstał kom­plet­ny pro­jekt dzie­dzi­ny sys­te­mu [cho­dzi­ło o kom­po­nent], prze­te­sto­wa­ny i oczysz­czo­ny z wąt­pli­wo­ści, bra­ku logi­ki i nie­spój­no­ści, do tego łatwy w dal­szym roz­bu­do­wy­wa­niu; to co zro­bi­li­śmy teraz na dia­gra­mach UML w cią­gu dnia, jako zespół tra­dy­cyj­ną meto­dą robi­li­by­śmy co naj­mniej tydzień, bio­rąc pod uwa­gę kodo­wa­nie każ­de­go pomy­słu by go dać użyt­kow­ni­ko­wi do testów”. W zasa­dzie taki pro­ces ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia jest zna­ny od lat jako Model Driven Architecture (MDA):

W czym pro­blem? Nauczyć się pra­co­wać na mode­lach (abs­trak­cje sys­te­mu) a nie od razu na kodzie (a raczej poprze­dzić kodo­wa­nie ana­li­zą i pro­jek­to­wa­niem), nauczyć się wzor­ców pro­jek­to­wych i przede wszyst­kim obiek­to­we­go myśle­nia (para­dyg­ma­tu) czy­li ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia. Wykonanie – imple­men­ta­cja na koń­cu a nie na począt­ku (podob­nie jak baza danych: w meto­dach obiek­to­wych pro­jek­tu­je­my utrwa­la­nie na koń­cu!). Po dru­gie, nie­ste­ty, nie raz sły­sza­łem o dostaw­ców: nie mamy inte­re­su w tym by pro­jekt trwał krót­ko”, to jed­nak tyl­ko argu­ment za tym by nie zle­cać im pro­jek­to­wa­nia a tyl­ko realizację.

MDA to trzy klu­czo­we eta­py: CIM, PIM i PSM (szcze­gó­ło­wo opi­sa­łem w arty­ku­le o ana­li­zie). Interesuje mnie tu etap CIM (Computation Independent Model) i PIM (Platform Independent Model). Pierwszy to ana­li­za biz­ne­so­wa, nie ma ona nic wspól­ne­go z opro­gra­mo­wa­niem, jej celem jest zro­zu­mie­nie i udo­ku­men­to­wa­nie tego co robią przy­szli użyt­kow­ni­cy sys­te­mu oraz wska­za­nie zakre­su pro­jek­tu dostar­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia. Drugi to PIM czy­li opra­co­wa­nie mode­lu logi­ki sys­te­mu bez wzglę­du na to w jakiej tech­no­lo­gii powsta­nie, tu mil­czą­cym zało­że­niem jest, że będzie to tech­no­lo­gia obiek­to­wa jed­nak język pro­gra­mo­wa­nia może być dowolny.

Dużą zale­tą tego podej­ścia jest to, że opra­co­wa­nie mode­lu PIM jako Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest zgod­ne z PZP (Prawo Zamówień Publicznych) bo nie deter­mi­nu­je imple­men­ta­cji ale dokład­nie opi­su­je ocze­ki­wa­nia. Uważam, że jest to naj­lep­szy spo­sób two­rze­nia OPZ, bo nie pozo­sta­wia dowol­no­ści w kwe­stii funk­cjo­nal­no­ści roz­wią­za­nia. Jaki mamy tu pro­blem? Należy oddzie­lić pro­jek­to­wa­nie od reali­za­cji czy­li mamy dwa eta­py pro­jek­tu zamiast jed­ne­go, dwóch wyko­naw­ców (ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie oraz reali­za­cja). Wady? Nie, korzy­ści bo wyko­naw­ca i tak musi jakiś pro­jekt opra­co­wać, po dru­gie wyce­na na bazie pro­jek­tu jest dale­ko mniej ryzy­kow­na niż wyce­na na bazie kon­cep­cji”, zresz­tą skut­ki wszy­scy obser­wu­je­my na ryn­ku. Ale wra­ca­my do tematu :).

Proces od analizy do projektu

Dwa pierw­sze (CIM i PIM) to pierw­sze eta­py pro­ce­su powsta­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia: Analiza Biznesowa i jej pro­dukt oraz pro­jek­to­wa­nie roz­wią­za­nia i jego pro­dukt. Między nimi ma miej­sce okre­śle­nie zakre­su, któ­re­go pro­duk­tem jest model przy­pad­ków uży­cia (od 2015 roku w UML 2.5.x ten dia­gram jest mode­lem uzupełniającym) 

Analiza biznesowa

Zgodnie z zale­ce­nia­mi opra­co­wu­je­my model CIM czy­li two­rzy­my model tego jak dzia­ła biz­nes”. Produktem tego eta­pu są mode­le pro­ce­sów biz­ne­so­wych (raczej [[BPMN]] niż [[UML]]). Muszą się one jed­nak cecho­wać usta­lo­nym pozio­mem abs­trak­cji (nie powin­ny być zbyt szcze­gó­ło­we) i muszą uwzględ­niać roz­dział kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków (ich nie kom­pu­te­ry­zu­je­my) od ich spe­cy­ficz­nych dla danej orga­ni­za­cji i pro­ce­su (te będą wspie­ra­ne przez nowe opro­gra­mo­wa­nie). Dobrą prak­ty­ką jest poprze­dza­nie tego eta­pu (uzu­peł­nie­nie go) o ana­li­zę i model archi­tek­tu­ry kor­po­ra­cyj­nej. To jest ostat­ni gwiz­dek na wpro­wa­dza­nie ewen­tu­al­nych ulep­szeń zarzą­dza­nia (rein­ży­nie­ria pro­ce­sów) w orga­ni­za­cji. Kolejny etap to

Opracowanie modelu przypadków użycia

Przypadki uży­cia, usłu­gi sys­te­mu dla użyt­kow­ni­ków, to celo­we inte­rak­cje użyt­kow­ni­ka z sys­te­mem. Ich cechą powin­na być kom­plet­ność, bo przy­pa­dek uży­cia to reali­za­cja kon­kret­ne­go celu biz­ne­so­we­go przez użyt­kow­ni­ka. Poprawnie opra­co­wa­ny taki model pozwa­la mapo­wać czyn­no­ści z mode­lu pro­ce­sów wprost na przy­pad­ki uży­cia (ale nie koniecz­nie jeden do jed­ne­go, przy­pad­ków uży­cia może być mniej, bo ta sama usłu­ga sys­te­mu może posłu­żyć do reali­za­cji kil­ku celów biz­ne­so­wych, np. utwo­rze­nia danych jak i ich pod­glą­du czy korek­ty, przy­kła­dem mogą być tak zwa­ne [[CRUD]]«y) (klik­nij tu by zoba­czyć to na przy­kła­dzie narzę­dzia jakie­go uży­wam).

Każda czyn­ność kan­dy­du­ją­ca na przy­pa­dek uży­cia powin­na być opi­sa­na sce­na­riu­szem jej reali­za­cji opi­su­ją­cym jak pla­nu­je­my tę usłu­gę zre­ali­zo­wać. Jest to tak zwa­ny dia­log użyt­kow­nik-sys­tem. Model przy­pad­ków uży­cia to tak­że defi­ni­cja zakre­su pro­jek­tu pro­gra­mi­stycz­ne­go (robi­my to i tyl­ko to).

Opracowanie modelu dziedziny

Specyfikacja usług sys­te­mu (przy­pad­ki uży­cia) to tak zwa­ne wyma­ga­nia funk­cjo­nal­ne. Jest to sta­now­czo za mało by cokol­wiek (w szcze­gól­no­ści opro­gra­mo­wa­nie) mogło powstać. Problem w tym, że samo stwier­dze­nie sys­tem ma wcią­gać śmie­ci” nijak się nie ma do kon­struk­cji urzą­dze­nia jakim jest odku­rzacz. Wymaganie poza­funk­cjo­nal­ne, że ma ich wcią­gać co naj­mniej 90%” tak­że nic nie mówi o tym co na praw­dę ma zostać wytwo­rzo­ne. Brakuje PROJEKTU.

Takim pro­jek­tem jest model dzie­dzi­ny, jed­nak nie jest to dia­gram klas na któ­rym poka­że­my, że np. ist­nie­je zwią­zek logicz­ny brud­ne­go dywa­nu z odku­rza­czem! bo to jest tyl­ko model poję­cio­wy (słow­nik pojęć). Model dzie­dzi­ny sys­te­mu to model dzie­dzi­no­wej logi­ki jaką nale­ży odwzo­ro­wać w opro­gra­mo­wa­niu. Owszem, jest to tak­że Diagram klas UML, ale zupeł­nie inny niż tak zwa­ny model kon­cep­tu­al­ny, któ­ry po pro­stu jest tyl­ko słow­ni­kiem (i czę­sto jest mylo­ny z mode­lem danych!).

Model dzie­dzi­ny sys­te­mu to sed­no ana­li­zy obiek­to­wej. To model całej logi­ki biz­ne­so­wej apli­ka­cji: kla­sy, ich ope­ra­cje i atry­bu­ty. Nie powi­nien to być na pew­no tak zwa­ny [[ane­micz­ny model dzie­dzi­ny]] a nie­ste­ty takie wła­śnie są one w więk­szo­ści pro­jek­tów jakie widuję.

Na tym eta­pie, mode­lo­wa­nie dzie­dzi­ny sys­te­mu, powsta­ją suche” kla­sy, bez metod i atry­bu­tów (tak, bez atry­bu­tów!). W pro­jek­tach zło­żo­nych sys­te­mów, powsta­nie mode­lu dzie­dzi­no­we­go powin­no być poprze­dzo­ne powsta­niem mode­lu kom­po­nen­tów (tak­że sto­sow­ny dia­gram UML), któ­ry jest pośred­nią war­stwą abs­trak­cji w takich pro­jek­tach. W takim przy­pad­ku począt­ko­wo ope­ru­je­my prak­tycz­nie tyl­ko na kla­sach abs­trak­cyj­nych i ich inter­fej­sach (są to inter­fej­sy tych komponentów).

Projektowanie realizacji czyli testowanie modelu dziedziny

Mając model dzie­dzi­ny, czy­li listę spe­cja­li­zo­wa­nych wyko­naw­ców” kon­kret­nych prac, może­my przy­stą­pić do testów sce­na­riu­szy przy­pad­ków uży­cia. Takim testem jest pró­ba zre­ali­zo­wa­nia sce­na­riu­sza przy­pad­ku uży­cia z pomo­cą obiek­tów mode­lu dzie­dzi­ny. Na tym eta­pie powsta­je dia­gram sekwen­cji (lub ste­ro­wa­nia inte­rak­cją, prze­pły­wu inte­rak­cji) dla każ­de­go przy­pad­ku uży­cia. Dobrą prak­ty­ką jest sto­so­wa­nie tu dia­gra­mów prze­pły­wu inte­rak­cji. Służą one do mode­lo­wa­nie nie­try­wial­nych przy­pad­ków uży­cia, prze­pły­wu sce­na­riu­szy alter­na­tyw­nych, ekra­nów itp.

W trak­cie two­rze­nia dia­gra­mu sekwen­cji pro­jek­to­wa­ne są ope­ra­cje klas (meto­dy to ich reali­za­cje). Diagram sekwen­cji opi­su­je dia­log pomię­dzy obiek­ta­mi pro­wa­dzą­cy do zre­ali­zo­wa­nia zada­nia, jakim jest cel przy­pad­ku uży­cia (jego stan koń­co­wy). Dialog taki to nic inne­go jak wywo­ła­nia ope­ra­cji obiek­tów przez inne obiek­ty (lub wła­snych). Po opra­co­wa­niu dia­gra­mu sekwen­cji obiek­ty, któ­re bra­ły w niej udział wzbo­ga­cą” się w pro­jek­cie o swo­je ope­ra­cje. Na tym eta­pie może się oka­zać, że pew­ne obiek­ty zmie­nia­ją swo­je sta­ny. Dla ich klas pro­jek­tu­je­my dia­gra­my maszy­ny sta­no­wej. Jeżeli oka­że się, że jakiś obiekt wyko­nu­je nie­try­wial­ne zada­nia (obli­cze­nio­we, zło­żo­ny pro­ces itp.), jego ope­ra­cję, któ­ra za to odpo­wia­da, doku­men­tu­je­my z pomo­cą np. dia­gra­mu czyn­no­ści – taki algo­rytm to Metoda danej Operacji. Za każ­dym razem spraw­dza­my zgod­ność z ocze­ki­wa­nia­mi użyt­kow­ni­ka i uzu­peł­nia­my kla­sy o nie­zbęd­ne atry­bu­ty, w szcze­gól­no­ści, jeże­li repre­zen­tu­ją one doku­men­ty czy formularze.

Projekt wykonany

Po wyko­na­niu powyż­sze­go, otrzy­ma­my kom­plet­ny model apli­ka­cji w nota­cji UML. Będzie to wła­śnie model PIM. Wszelkie nie­ja­sno­ści powin­ny zostać wyja­śnio­ne. Pozostaje reali­za­cja, model PSM, czy­li opa­ko­wa­nie pro­jek­tu tech­ni­ka­lia­mi” (w tym reali­za­cja wyma­gań poza­funk­cjo­na­lych) czy­li tym co dają nam np. fra­me­wor­ki MVC i podob­ne. Oczywiście nie jest to try­wial­ny pro­blem”, ale w takim pro­jek­cie deve­lo­per roz­wią­zu­je pro­ble­my jako­ści sys­te­mu a nie logi­ki biz­ne­so­wej sys­te­mu (podob­nie jak inży­nier budow­la­ny, któ­ry ma posta­wić moc­ny i bez­piecz­ny dom, bo jego funk­cjo­nal­ność to pro­blem miesz­kań­ca i zada­nie pro­jek­tan­ta architekta).

Poniżej pro­duk­ty takiej ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia w posta­ci dia­gra­mów (mode­li), pierw­szy to BPMN, pozo­sta­łe UML:

Aby zoba­czyć jak to zro­bić pakie­tem Agilian obej­rzyj Tutorial pakie­tu Visual-Paradigm Agilian

A teraz lektura Craig’a Larman’a

Larman w swo­jej książ­ce opi­su­je nie­mal­że iden­tycz­ne podej­ście (tabe­la poni­żej). Kluczową róż­ni­cą jest jed­nak źró­dło infor­ma­cji pier­wot­nej. U Larman’a jest to model przy­pad­ków uży­cia i ich sce­na­riu­sze. W porów­na­niu z mode­lem biz­ne­so­wym, pod­le­ga­ją­cym testo­wa­niu czy wali­da­cji, całe ryzy­ko pro­jek­tu spo­czy­wa na jako­ści mode­lu przy­pad­ków uży­cia. Jeżeli powsta­ły one jako efekt np. burzy mózgów, ankie­to­wa­nia pra­cow­ni­ków zama­wia­ją­ce­go czy tak zwa­nych sesji JAD ([[Joint Application Development]]), jest bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że całe ryzy­ko złej jako­ści takie­go mode­lu (a jest ono bar­dzo duże jak poka­zu­je prak­ty­ka) zosta­nie prze­nie­sio­ne na projekt.

To jest wła­śnie pro­blem nazy­wa­ny użyt­kow­nik nie wie cze­go chce”. Po to się robi ana­li­zy biz­ne­so­we by w koń­cu wie­dział. Nie zmie­nia to fak­tu, że książ­kę Larman’a gorą­co pole­cam każ­de­mu pro­jek­tan­to­wi i pro­gra­mi­ście z ambi­cja­mi na meto­dy obiek­to­we i wzor­ce projektowe.

Larman’s UML Process

Use Cases
 • Define user inte­rac­tion with the system.
 • Underline nouns to iden­ti­fy con­cepts in the pro­blem domain.
Conceptual Model
 • Use the under­li­ned nouns from the use cases to cre­ate the con­cepts in the con­cep­tu­al model.
 • Some of the nouns, if they iden­ti­fy sim­ple data types, are used to cre­ate attri­bu­tes of the­se concepts.
 • Create asso­cia­tions betwe­en the concepts.
System Sequence Diagram
 • Create sys­tem sequ­en­ce dia­grams for each use case scenario.
 • Each sequ­en­ce event in the dia­gram cor­re­sponds to a user inte­rac­tion with the sys­tem spe­ci­fied by the expan­ded use case.
System Contracts
 • Specify post-con­di­tions for each sys­tem event in the sys­tem sequ­en­ce diagrams.
 • Use the con­cep­tu­al model to iden­ti­fy objects cre­ated, asso­cia­tions for­med, and attri­bu­tes modified.
Collaboration Diagram
 • Create a col­la­bo­ra­tion (or sequ­en­ce) dia­gram for each sys­tem event in the sys­tem sequ­en­ce diagrams.
 • Assign respon­si­bi­li­ties to clas­ses in the con­cep­tu­al model to ful­fill the post-con­di­tions in the contracts.
 • Use asso­cia­tions from the con­cep­tu­al model in con­junc­tion with pat­terns (Expert, Creator) to assign responsibilities.
Class Diagram
 • Add methods and addi­tio­nal attri­bu­tes which were disco­ve­red in the col­la­bo­ra­tion dia­grams to the clas­ses in the con­cep­tu­al model.
Code
 • Create clas­ses with the­ir names, attri­bu­tes and method signa­tu­res taken from the class diagram.
 • For each method on a class, use the col­la­bo­ra­tion dia­grams to find the sequ­en­ce of mes­sa­ges gene­ra­ted when the method is cal­led and cre­ate at least one line of code for each message.

(Based on Craig Larman’s Applying UML and Patterns -> Larman’s UML Process).

kon­wen­cje bar­dzo bli­ska powyż­szej (Larmana) opi­sa­no na stro­nach MSDN, tu wyciąg:

You can cre­ate seve­ral dif­fe­rent views of the users» requ­ire­ments. Each view pro­vi­des a par­ti­cu­lar type of infor­ma­tion. When you cre­ate the­se views, it is best to move fre­qu­en­tly from one to ano­ther. You can start from any view.

Diagram or document What it descri­bes in a requ­ire­ments model Section
Use case diagram Who uses the sys­tem and what they do with it. Describing how your sys­tem is used
Conceptual class diagram Glossary of types that are used to descri­be the requ­ire­ments; the types visi­ble at the sys­te­m’s interface. Defining terms used to descri­be requirements
Activity dia­gram Flow of work and infor­ma­tion betwe­en acti­vi­ties per­for­med by users and sys­tem or its parts. Showing work flow betwe­en users and your system
Sequence dia­gram Sequence of inte­rac­tions betwe­en users and sys­tem or its parts. An alter­na­ti­ve view to the acti­vi­ty diagram. Showing inte­rac­tions betwe­en users and your system
Additional docu­ments or work items Performance, secu­ri­ty, usa­bi­li­ty and relia­bi­li­ty criteria. Describing quali­ty of servi­ce requirements
Additional docu­ments or work items Constraints and rules not spe­ci­fic to a par­ti­cu­lar use case Showing busi­ness rules

Notice that most of the dia­gram types can be used for other pur­po­ses. For an ove­rview of dia­gram types, see Developing Models for Software Design. For basic infor­ma­tion abo­ut dra­wing dia­grams, seeHow to: Edit UML Models and Diagrams.

Na zakończenie

Powyżej opi­sa­ny pro­ces w cało­ści moż­na prze­ćwi­czyć wraz z pozna­niem wyma­ga­nych dia­gra­mów UML na warsz­ta­tach, któ­re pro­wa­dzę.

Serdecznie zapra­szam.