Psychologia podzielona czyli analiza prawdziwa a potoczna

Profesor Łukaszewski swe­go cza­su opu­bli­ko­wał bar­dzo cie­ka­wy tekst: Psychologia podzie­lo­na” . Publikacja ta to porów­na­nie metod, autor pisze we wstępie:

W histo­rii psy­cho­lo­gii, choć jest to histo­ria krót­ka, wie­le było szkół, sys­te­mów teo­re­tycz­nych, zwal­cza­ją­cych się orien­ta­cji, piew­ców jedy­nej słusz­nej dro­gi. Nie o prze­szło­ści jed­nak zamie­rzam pisać, tyl­ko o funk­cjo­nu­ją­cych współ­cze­śnie, w pew­nej izo­la­cji od sie­bie, ale w jakiś spo­sób na sie­bie wpły­wa­ją­cych trzech odmian psy­cho­lo­gii. Pierwsza, to psy­cho­lo­gia rozu­mia­na jako prak­ty­ka spo­łecz­na, dru­ga ? to psy­cho­lo­gia potocz­na (ludo­wa, domo­wa, zdro­wo­roz­sąd­ko­wa, bo wie­le nosi ona nazw) i wresz­cie trze­cia, to psy­cho­lo­gia naukowa. 

Po lek­tu­rze tego tek­stu zauwa­ży­łem, że autor poru­szył pro­blem każ­dej dzie­dzi­ny nauki, nie tyl­ko psy­cho­lo­gii. Pomijając kwe­stie spe­cy­ficz­ne dla psy­cho­lo­gii, moim zda­niem moż­na by zastą­pić sło­wo psy­cho­lo­gia nazwą innej dzie­dzi­ny wie­dzy i arty­kuł nadal był­by praw­dzi­wy” (np. ana­li­za sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji). Poniżej kil­ka wybra­nych zja­wisk, tra­pią­cych nie­jed­ną naukę oraz to czym się zaj­mu­je­my: ana­li­za sys­te­mo­wa i pro­jek­to­wa­nie (inży­nie­ria pro­gra­mo­wa­nia i sys­te­my infor­ma­cyj­ne to tak­że nauka). 

Praktyka spo­łecz­na:

Interesującą cechą psy­cho­lo­gii jako prak­ty­ki spo­łecz­nej jest postu­lo­wa­na zbęd­ność wszel­kiej teo­rii, zbęd­ność syn­tez, uogól­nień, a nawet argu­men­tów natu­ry sta­ty­stycz­nej. Wystarczy pro­sta obser­wa­cja. […] Jeśli wie­my, że ?zdar­ta pły­ta?, czy­li powta­rza­nie w kół­ko tych samych argu­men­tów zamę­czy każ­de­go, to żad­na kon­cep­cja psy­cho­lo­gicz­na nie jest już potrzeb­na do męcze­nia swo­ich opo­nen­tów ? gło­szą przed­sta­wi­cie­le tej psychologii.

Wstawmy tu poję­cie meto­dy agi­le”, wywia­dy z użyt­kow­ni­kiem”, user sto­ry” (bazy danych jako model dzie­dzi­ny sys­te­mu…) itp. a odnaj­dzie­my się natych­miast w naszej bran­ży. Regularnie sły­szę od wie­lu deve­lo­pe­rów argu­men­ty typu my (ja) tak od wie­lu lat i dzia­ła, mam więc ogrom­ne doświad­cze­nie” czy też tak mnie nauczo­no i nie tyl­ko mnie”. 

Innymi sło­wy, pod­sta­wo­wą wła­ści­wo­ścią tej psy­cho­lo­gii jest odwo­ły­wa­nie się do oso­bi­ste­go doświad­cze­nia (?sam to wypró­bo­wa­łem z powo­dze­niem?) lub zaufa­nie do doświad­cze­nia cudze­go (?on to wypró­bo­wał, a ja mu wie­rzę?). Niektóre z reko­men­da­cji bywa­ją dość powszech­nie podzie­la­ne, choć nie­ko­niecz­nie bywa­ją zasad­ne. Niektóre w świe­tle wyni­ków badań są dobit­ny­mi przy­kła­da­mi złud­nej skuteczności.

Powyższe brzmi jak wpi­sy na StackOverflow… Do tego war­to dodać, że:

Doniosła rola prze­ko­nań potocz­nych bie­rze się tak­że z tego, że speł­nia­ją one dwie bar­dzo waż­ne funk­cje. Najważniejsza jest funk­cja toż­sa­mo­ścio­wa ? prze­ko­na­nia te są czę­ścią kolek­tyw­ne­go sys­te­mu zna­czeń czy też podzie­la­ne­go świa­to­po­glą­du (?wszy­scy wie­my to samo i tak samo rozu­mie­my świat?). Jest też funk­cja afek­tyw­na, bowiem pro­ste narzę­dzia rozu­mie­nia świa­ta (nie­za­leż­nie od jako­ści czy głę­bo­ko­ści tego rozu­mie­nia) są zazwy­czaj źró­dłem poczu­cia oso­bi­ste­go bezpieczeństwa.

Wielu ludzi uwa­ża, że postę­po­wa­nie wg. zasad sta­rych i do naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych jest bez­piecz­ne (kon­for­mizm). Argument nikt tak nie robi” nale­ży czy­tać nie spo­tka­łem sie z tym, by ktoś tak robił”. To cecha więk­szo­ści pro­jek­tów gru­po­wych (reali­zo­wa­nych w gru­pie). A jeże­li będzie porażka? 

Z tego punk­tu widze­nia nie­za­stą­pio­ny wyda­je się sce­na­riusz ?Bóg tak chciał? lub ?taka jest wola Boga?.

Metody nauko­we (pisa­łem o nich nie raz) mają pew­ną cechę: 

Słowem, psy­cho­lo­gia jako nauka ofe­ru­je (a w każ­dym razie czy­ni takie wysił­ki) teo­rie, co do któ­rych zna­ne są warun­ki ich oba­lal­no­ści. […] Właściwością psy­cho­lo­gii nauko­wej, któ­ra wyraź­nie odróż­nia ją od psy­cho­lo­gii potocz­nej czy też prak­ty­ki psy­cho­lo­gicz­nej jest spo­sób docho­dze­nia do twier­dzeń nauko­wych. O ile psy­cho­lo­gia potocz­na (jeśli czy­ni to w ogó­le) oraz psy­cho­lo­gia prak­tycz­na odwo­łu­ją się głów­nie do stra­te­gii kon­fir­ma­cyj­nych, a więc poszu­ku­ją potwier­dze­nia for­mu­ło­wa­nych hipo­tez, to psy­cho­lo­gia nauko­wa, nie rezy­gnu­jąc ze stra­te­gii kon­fir­ma­cyj­nych, nie poprze­sta­je jed­nak na nich. Korzysta tak­że ze stra­te­gii fal­sy­fi­ka­cyj­nych (Brzeziński, 1996). W ten spo­sób zabez­pie­cza się (choć nie zawsze sku­tecz­nie, cze­go przy­kła­dem może być psy­cho­lo­gia ewo­lu­cyj­na, zob. Buss, 2001) przed two­rze­niem kon­cep­cji nieobalalnych.

To zna­czy, że nasz opis ana­li­zo­wa­nej orga­ni­za­cji powi­nien mieć cechę spraw­dzal­no­ści, pole­ga­ją­cą na zro­zu­mie­niu, że poten­cjal­nie ist­nie­je moż­li­wość pod­wa­że­nia efek­tu naszej pra­cy. Bez tego nasze ana­li­zy (czy­li opis tego jak dzia­ła to co ana­li­zo­wa­no), sta­ją się dogma­tem, a powin­ny być teo­rią wyjaśniającą. 

Wynika z tego dość oczy­wi­sta, ale nadal waż­na praw­da, że zgod­ność ze zdro­wym roz­sąd­kiem nie może być kry­te­rium war­to­ści badań naukowych.

I to jest sed­no tego co chcia­łem tu napi­sać: opie­ra­nie się tyl­ko na tym, co mówią pra­cow­ni­cy ana­li­zo­wa­nej orga­ni­za­cji, ich intu­icja i ich wie­dza, oraz zdro­wy roz­są­dek, jest bar­dzo kiep­skim pomysłem. 

Dodać jed­nak muszę, że kry­ty­ko­wa­na prze­ze mnie nie raz pra­ca gru­po­wa, jako narzę­dzie popra­wy jako­ści zupeł­nie nie znaj­du­je potwier­dze­nia w faktach:

Badania nad tak zwa­nym próż­niac­twem spo­łecz­nym odwo­łu­ją się do teo­re­tycz­nych zało­żeń na temat roz­pro­sze­nia odpo­wie­dzial­no­ści. Z zebra­nych danych wyni­ka, że im więk­sza jest gru­pa wyko­nu­ją­ca wspól­ne zada­nie, tym mniej­szy jest śred­ni wkład pra­cy każ­de­go z uczest­ni­ków (Doliński, 2000; Latane, Wiliams, i Harkis, 1979). Co wię­cej, dzia­ła­nia gru­po­we są mniej wytrwa­łe niż indy­wi­du­al­ne (Łukaszewski i Marszał-Wiśniewska, 2006). 

Praktyka poka­zu­je, że w pro­jek­cie zawsze sku­tecz­niej­szy jest jeden, ale dobry, ana­li­tyk, niż armia” ludzi zaan­ga­żo­wa­na w pro­jekt bo nie ma cza­su” (inny argu­ment: klient musi widzieć dla­cze­go tak drogo).

Zaryzykuje tezę, że więk­szość zna­nych mi doku­men­tów tytu­ło­wa­nych jako Wymagania na opro­gra­mo­wa­nie albo Analiza Biznesowa, tak­że przy­ję­te meto­dy pra­cy (doty­czy tak­że publi­ka­cji w sie­ci inter­net np. nie­daw­no opi­sa­na Generalizacja/Specjalizacja Przypadków Użycia), to nie­ste­ty wie­dza ludo­wa” i prak­ty­ka społeczna”… 

Na zakoń­cze­nie gorą­co nama­wiam adep­tów sztu­ki ana­li­zo­wa­nia, ale tak­że sta­rych wyja­da­czy”, do lek­tu­ry całej cyto­wa­nej publi­ka­cji (mam nadzie­ję, że pro­fe­sor wyba­czy mi obszer­ność cyta­tów). Ten wpis miał na celu zachę­cić Was do tego, a nie zastą­pić lek­tu­rę ory­gi­na­łu. Mam nadzie­ję, że wie­lu z Was ten tekst (ory­gi­nał) nauczy pokory… 

Źródła

Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns

Miło mi poin­for­mo­wać, że moja publi­ka­cja nauko­wa (tu była zapo­wiedź) na temat syn­te­zy wzor­ców archi­tek­to­nicz­nych i wzor­ców pro­jek­to­wych, sys­te­mów obiek­to­wo-zorien­to­wa­nych zatytułowana:

Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns

po dłu­gim pro­ce­sie selek­cji i recen­zo­wa­nia, zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na do publi­ka­cji i wła­śnie się uka­za­ła jako jeden z roz­dzia­łów książki:

Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities.

Jeszcze milej mi poin­for­mo­wać, że – jako współ­au­tor – mogę Wam zaofe­ro­wać kod pro­mo­cyj­ny dają­cy 40% zniż­ki na zakup: IGI40.

Poniżej infor­ma­cje o książ­ce i o wydawcy. 

O książce

Ch. 3: Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities:
Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns (050719 – 041004) (J.Żeliński)

DescriptionIn today?s moder­ni­zed envi­ron­ment, a gro­wing num­ber of softwa­re com­pa­nies are chan­ging the­ir tra­di­tio­nal engi­ne­ering appro­aches in respon­se to the rapid deve­lop­ment of com­pu­ting tech­no­lo­gies. As the­se busi­nesses adopt modern softwa­re engi­ne­ering prac­ti­ces, they face vario­us chal­len­ges inc­lu­ding the inte­gra­tion of cur­rent metho­do­lo­gies and con­tem­po­ra­ry design models and the refac­to­ring of exi­sting sys­tems using advan­ced approaches.Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities is a pivo­tal refe­ren­ce sour­ce that pro­vi­des vital rese­arch on the deve­lop­ment of modern softwa­re prac­ti­ces that impact main­te­nan­ce, design, and deve­lo­per pro­duc­ti­vi­ty. While high­li­gh­ting topics such as augmen­ted reali­ty, distri­bu­ted com­pu­ting, and big data pro­ces­sing, this publi­ca­tion explo­res the cur­rent infra­struc­tu­re of softwa­re sys­tems as well as futu­re advan­ce­ments. This book is ide­al­ly desi­gned for softwa­re engi­ne­ers, IT spe­cia­li­sts, data scien­ti­sts, busi­ness pro­fes­sio­nals, deve­lo­pers, rese­ar­chers, stu­dents, and aca­de­mi­cians seeking cur­rent rese­arch on con­tem­po­ra­ry softwa­re engi­ne­ering methods. Source: Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities: 9781799821427: Computer Science & IT Books | IGI Global

O wydawcy

IGI Global is a leading inter­na­tio­nal aca­de­mic publi­sher com­mit­ted to faci­li­ta­ting the disco­ve­ry of pio­ne­ering rese­arch that enhan­ces and expands the body of know­led­ge ava­ila­ble to the rese­arch com­mu­ni­ty. Working in clo­se col­la­bo­ra­tion with expert rese­ar­chers and pro­fes­sio­nals from leading insti­tu­tions, inc­lu­ding Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Stanford University, University of Cambridge, University of Oxford, Tsinghua University, and Australian National University, IGI Global dis­se­mi­na­tes quali­ty con­tent across 350+ topics in 11 core sub­ject are­as. Source: About IGI Global | IGI Global

Czy urynkowienie usług publicznych ma sens dla Państwa? Państwo jako system

Wprowadzenie

W deba­cie publicz­nej czę­sto poru­sza­ny jest temat pry­wa­ty­za­cji, jej zasad­no­ści i uzy­ska­nych efek­tów. Zwolennicy twier­dzą, że pry­wa­ty­za­cja skut­ku­je lep­szym zarzą­dza­niem, prze­ciw­ni­cy pod­no­szą że mak­sy­ma­li­za­cja zysku skut­ku­je wzro­stem cen usług publicz­nych. Fakty są takie, że pry­wa­ty­za­cja usług publicz­nych nigdy nie spo­wo­do­wa­ła spad­ku ich cen, a z cza­sem noto­wa­ny jest nie raz ich znacz­ny wzrost. Uważam tak­że, że pew­ne usłu­gi publicz­ne są z zasa­dy mono­po­lem, a mono­po­li nie nale­ży odda­wać w ręce pry­wat­nych pod­mio­tów z uwa­gi na ich cel: mak­sy­ma­li­za­cja zysków a nie mak­sy­ma­li­za­cja uży­tecz­no­ści. Artykuł zawie­ra krót­ką ana­li­zę sytu­acji i pró­bę stwo­rze­nia mode­lu pozwa­la­ją­ce­go na wyja­śnie­nie obec­nej sytu­acji jaką jest wzrost cen usług publicz­nych i spa­dek ich jakości.

Stan debaty publicznej

Jeśli nie pry­wa­ty­za­cja i uryn­ko­wie­nie usług publicz­nych, to co?” Pod takim tytu­łem uka­zał się rok temu arty­kuł, któ­re­go auto­rem jest Pan dr Dawid Sześciło ? pra­cow­nik nauko­wy Zakładu Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od pew­ne­go cza­su pla­nu­je arty­kuł na ana­lo­gicz­ny temat ale ze swo­jej, ana­li­tycz­nej 😉 per­spek­ty­wy, bodź­cem do jego napi­sa­nia jest obec­na kam­pa­nia wybor­cza a kon­kret­nie nawo­ły­wa­nia ugru­po­wać libe­ral­nych, któ­re nie­ste­ty w moich oczach pre­zen­tu­ją wyłącz­nie dogmatyzm.

O skut­kach ubocz­nych pry­wa­ty­za­cji waż­nych obsza­rów lokal­nych usług publicz­nych wie­my już bar­dzo dużo. Powierzając pry­wat­ne­mu ope­ra­to­ro­wi zarzą­dza­nie samo­rzą­do­wą szko­łą, wodo­cią­ga­mi czy szpi­ta­lem, ryzy­ku­je­my ogra­ni­cze­nie dostęp­no­ści usług, wzrost kosz­tów i spa­dek jako­ści. Wszystko zale­ży oczy­wi­ście od kon­kret­ne­go przy­pad­ku, ale upadł już that­che­row­ski mit ?the­re is no alter­na­ti­ve? ? pole­ga­ją­cy na prze­ko­na­niu, że od kon­trak­to­wa­nia i pry­wa­ty­za­cji nie wymy­ślo­no nic lep­sze­go. Okazuje się, że nie ma mode­li usług publicz­nych a prio­ri lep­szych ani gor­szych, a lokal­ne wła­dze mają przede wszyst­kim dążyć do zapew­nie­nia miesz­kań­com rów­ne­go dostę­pu do wyso­kiej jako­ści tych usług. Nie muszą do tego zatrud­niać pry­wat­nych firm.[…]

W Paryżu już w pierw­szym roku po remu­ni­cy­pa­li­za­cji zaopa­trze­nia w wodę mia­sto zaosz­czę­dzi­ło ponad 30 milio­nów euro, będąc jed­no­cze­śnie w sta­nie zre­du­ko­wać opła­ty za wodę o 8 proc. W ślad za nim ponad czter­dzie­ści innych gmin we Francji zde­cy­do­wa­ło się nie prze­dłu­żać umów zawar­tych z pry­wat­ny­mi ope­ra­to­ra­mi sie­ci wodo­cią­go­wej. Wiele fran­cu­skich miast zaczę­ło się tak­że wyco­fy­wać z umów, na pod­sta­wie któ­rych pry­wat­ni prze­woź­ni­cy obsłu­gi­wa­li miej­skie linie auto­bu­so­we. (źr: )

Bardzo czę­sto sły­szę gło­sy o auto­re­gu­la­cji ryn­ku, ryn­ko­wych cenach, i o tym że kon­ku­ren­cja na ryn­ku powo­du­je, że rośnie jakość usług i male­je ich cena. Niestety fak­ty nie potwier­dza­ją tych libe­ral­nych teorii:

Nic nie prze­ma­wia za ist­nie­niem nie­wi­dzial­nej ręki ryn­ku ? to chy­ba jed­na z naj­le­piej strze­żo­nych tajem­nic eko­no­mii. Po ponad 100 latach badań, któ­re mia­ły­by udo­wod­nić jej dzia­ła­nie, w latach 70. ubie­głe­go wie­ku teo­re­ty­cy eko­no­mii osta­tecz­nie stwier­dzi­li, że nie ma powo­dów uwa­żać, iż ryn­ki są pod wpły­wem nie­wi­dzial­nej ręki, któ­ra pro­wa­dzi je do sta­nu opty­mal­nej rów­no­wa­gi, czy też rów­no­wa­gi w ogó­le. Przekaz ten jakoś nigdy nie prze­bił się jed­nak do świa­do­mo­ści ich kole­gów prak­ty­ków, któ­rzy z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem udzie­la­ją rad nie­mal na każ­dy temat. Większość z nich nigdy nawet nie sły­sza­ła o wnio­skach teo­re­ty­ków albo też cał­ko­wi­cie je igno­ro­wa­ła. (źr. Niewidzialna ręka ryn­ku nie ist­nie­je – HBR)

Praktyka potwier­dza, że fir­my na ryn­ku z zasa­dy mak­sy­ma­li­zu­ją zyski, jeże­li jest to mono­pol, nie ma on w tej mak­sy­ma­li­za­cji żad­nych ogra­ni­czeń poza siłą nabyw­czą i regu­la­cja­mi Państwa. Jeżeli tych ostat­nich nie ma lub są zbyt sła­be, górę bie­rze mak­sy­ma­li­za­cja zysków i rynek spe­ku­la­cyj­ny na giełdach:

Wzrost cen ener­gii na Towarowej Giełdzie Energii trwa od jesie­ni zeszłe­go roku, a w ostat­nim cza­sie znacz­nie przy­spie­szył. To szko­dzi pol­skie­mu prze­my­sło­wi, a nie­któ­re orga­ni­za­cje z bran­ży ener­ge­tycz­nej nawet podej­rze­wa­ją mani­pu­la­cję. Jak pisze Puls Biznesu”, pol­skie Towarzystwo Obrotu Energią, któ­re zrze­sza fir­my han­dlu­ją­ce ener­gią, roz­wa­ża powia­do­mie­nie władz o podej­rza­nych trans­ak­cjach na ryn­ku ter­mi­no­wym Towarowej Giełdy Energii (TGE). Montel, spe­cja­li­stycz­na agen­cja moni­to­ru­ją­ca ryn­ki ener­gii, infor­mu­je nawet, że do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpły­nę­ły już dwa zawia­do­mie­nia doty­czą­ce podej­rza­nych trans­ak­cji. (źr.: Ostry wzrost cen ener­gii elek­trycz­nej. Branża szu­ka przy­czyn)

W naszym kraju:

? Rząd oso­bli­wie trak­tu­je tzw. mono­po­le natu­ral­ne. W Europie jeśli już sprze­da­je się jakieś mono­po­le natu­ral­ne, to fir­mom z bran­ży, inte­re­sy Państwa zabez­pie­cza­jąc usta­wa­mi. W Polsce zaś sprze­da­je się fun­du­szom inwe­sty­cyj­nym, co nie two­rzy żad­nej war­to­ści doda­nej dla dobra publicz­ne­go, za to pozwa­la spe­ku­lan­tom zara­biać miliar­dy ? powie­dział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP, pod­czas kon­fe­ren­cji, na któ­rej zapre­zen­to­wa­no Raport nt. cyfry­za­cji tele­wi­zji naziem­nej w Polsce. (Źródło: Koszty cyfry­za­cji tele­wi­zji zawy­żo­ne o 477 milio­nów zło­tych. Rząd umoż­li­wia mono­pol, a miliar­dy zysku pły­ną za gra­ni­cę – WEI)

Czytamy dalej:

? Monopolizacja sta­no­wi jed­no z naj­więk­szych zagro­żeń dla abso­lut­nie każ­dej z gałę­zi gospo­dar­ki. Jest tak, ponie­waż z cał­ko­wi­tej domi­na­cji mono­po­li­sty na ryn­ku wyni­ka cha­rak­te­ry­stycz­ny rodzaj ren­ty w posta­ci ocze­ki­wa­nia wyż­sze­go zysku. Brak pre­sji kon­ku­ren­cyj­nej, przy zało­że­niu, że dzia­ła­nia dane­go pod­mio­tu nie są szcze­gól­nie regu­lo­wa­ne, powo­du­je o wie­le więk­szą swo­bo­dę kształ­to­wa­nia np. poli­ty­ki ceno­wej, niż w zwy­czaj­nych warun­kach gospo­dar­ki ryn­ko­wej. W oma­wia­nym na łamach rapor­tu przy­pad­ku, pro­ces mono­po­li­za­cji ryn­ku radio­dy­fu­zji w Polsce prze­bie­gał rów­no­le­gle z ogrom­nym przed­się­wzię­ciem tech­no­lo­gicz­nym jakim była cyfry­za­cja tele­wi­zji naziem­nej i w dużym stop­niu wyni­kał z roz­strzy­gnięć i oko­licz­no­ści postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wień publicz­nych na ope­ra­to­rów tech­nicz­nych poszcze­gól­nych mul­ti­plek­sów ? mówił Jakub Bińkowski, Analityk ZPP. (Źródło: Koszty cyfry­za­cji tele­wi­zji zawy­żo­ne o 477 milio­nów zło­tych. Rząd umoż­li­wia mono­pol, a miliar­dy zysku pły­ną za gra­ni­cę – WEI)

Tak więc, z per­spek­ty­wy Państwa czy­li inte­re­su oby­wa­te­li, pry­wa­ty­za­cja i uryn­ko­wie­nie usług publicz­nych, jest naj­gor­szym roz­wią­za­niem, gdyż – wbrew temu co mówią zwo­len­ni­cy libe­ra­li­za­cji ryn­ku – zamiast popra­wy i jako­ści i dostęp­no­ści docho­dzi do wyko­rzy­sta­nia mono­po­lu: rosną ceny a jakość nie rośnie, bywa że się pogarsza.

Analiza systemowa jako metoda

Co do zasa­dy sto­su­je meto­dą badaw­czą opar­tą na budo­wa­niu prze­strze­ni pojęć dla bada­nej dzie­dzi­ny i model zja­wi­ska analizowanego.

Kluczowe pojęcia

Państwo jest defi­nio­wa­ne jako zor­ga­ni­zo­wa­na poli­tycz­nie spo­łecz­ność zamiesz­ku­ją­ca okre­ślo­ne tery­to­rium, mają­ca swój rząd i swo­je pra­wa („Państwo to My). Innymi sło­wy, z per­spek­ty­wy pra­wa, Państwo to obszar na jakim obo­wią­zu­je okre­ślo­ne pra­wo (pra­wo: ogół prze­pi­sów i norm praw­nych regu­lu­ją­cych sto­sun­ki mię­dzy ludź­mi danej spo­łecz­no­ści, spo­łecz­ność: ludzie miesz­ka­ją­cy na jakimś terenie).

Jednym z ele­men­tów dzia­łal­no­ści Państwa są Usługi publicz­ne. Czym są? Słownik języ­ka polskiego:

usłu­ga ?pomoc oka­za­na komuś?
publicz­ny ?doty­czą­cy całe­go spo­łe­czeń­stwa lub jakiejś zbiorowości?

Tak wiec moż­na przy­jąć, że

Usługi publicz­ne ? usłu­gi świad­czo­ne przez admi­ni­stra­cję publicz­ną oby­wa­te­lom bez­po­śred­nio (w ramach sek­to­ra publicz­ne­go) lub poprzez finan­so­wa­nie pod­mio­tów pry­wat­nych zapew­nia­ją­cych daną usłu­gę. Termin ten wią­że się z poję­ciem, wyra­ża­nej w demo­kra­tycz­nych wybo­rach zgo­dy spo­łecz­nej, któ­ra prze­wi­du­je, że pew­ne usłu­gi przy­słu­gu­ją wszyst­kim bez wzglę­du na dochód.

Dobra publicz­ne ? dobra, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się tym, że nie ma moż­li­wo­ści wyłą­cze­nia ich z kon­sump­cji oraz jed­no­cze­śnie nie są kon­ku­ren­cyj­ne w kon­sump­cji. Pierwszy waru­nek w defi­ni­cji dobra publicz­ne­go ozna­cza, że dostaw­ca dobra nie może legal­nie zapo­biec uży­wa­niu dobra przez innych. Drugi waru­nek ozna­cza, że kon­sump­cja dobra przez jed­ną oso­bę, nie pozba­wia innych osób moż­li­wo­ści kon­sump­cji tego same­go dobra, a zatem bez żad­nych kon­se­kwen­cji dobro może być kon­su­mo­wa­ne przez wie­le osób jednocześnie.

Dodajmy, że demo­kra­tycz­ne pań­stwo praw­ne to tak zwa­na umo­wa spo­łecz­na”. Ta defi­ni­cja pań­stwa zakła­da, że pań­stwo jest rezul­ta­tem umo­wy (Prawo) pomię­dzy człon­ka­mi spo­łe­czeń­stwa. Twórcą tej kon­cep­cji był Thomas Hobbes, a wybit­nym przed­sta­wi­cie­lem m.in. Jean-Jacques Rousseau.

Co mamy czy­li Konstytucja RP mówi:

Rozdział I
RZECZPOSPOLITA

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspól­nym wszyst­kich obywateli.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demo­kra­tycz­nym pań­stwem praw­nym, urze­czy­wist­nia­ją­cym zasa­dy spra­wie­dli­wo­ści społecznej.

Tak więc może­my uznać, że Państwo (nasze i nie tyl­ko zresz­tą) to umo­wa spo­łecz­na: Prawo dane­go kra­ju, któ­rej celem jest spra­wie­dli­wość spo­łecz­na. Dla porząd­ku definicja:

Sprawiedliwość spo­łecz­na może być poj­mo­wa­na jako cecha ustro­ju poli­tycz­ne­go i porząd­ku praw­ne­go, cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się zobiek­ty­wi­zo­wa­ny­mi i jed­na­ko­wy­mi dla wszyst­kich oby­wa­te­li i grup spo­łecz­nych kry­te­ria­mi oce­ny praw i obo­wiąz­ków, zasług i win, wyma­ga­niem bez­stron­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu orga­nów pań­stwo­wych, admi­ni­stra­cyj­nych, rzą­do­wych, pro­ku­ra­tor­skich i służb porząd­ko­wych.  [3]

Skoro Państwo to umo­wa spo­łecz­na gwa­ran­tu­ją­ca (jest to jej celem mię­dzy inny­mi) spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, to zna­czy, że liczą się jed­na­ko­wo wszy­scy oby­wa­te­le, a celem Państwa jest dobro wszyst­kich oby­wa­te­li. Tu zaczy­na nam być potrzeb­ne opi­sa­ne wyżej poję­cie usług publicz­nych. Ich celem jest zabez­pie­cze­nie, na rów­nych pra­wach, dostę­pu do okre­ślo­nych usług, np. taki jak trans­port publicz­ny, kana­li­za­cja, wodo­cią­gi itp. ale tak­że edukacja.

Usługi te mają jesz­cze inne cele, sys­te­mo­we z per­spek­ty­wy Państwa jako bytu eko­no­micz­ne­go: uczy­nić życie w trud­nych” regio­nach takim, by zamiesz­ki­wa­nie w tych regio­nach było wygod­ne”, na tyle by zasie­dla­nie tych regio­nów było atrak­cyj­ne (lub by zatrzy­mać migro­wa­nie z tych regio­nów), by regio­ny te nie były wyklu­cza­ne z sys­te­mu. To dla­te­go trans­port publicz­ny ma być dostęp­ny a nie lokal­nie ren­tow­ny”.

Kluczowym eta­pem ana­li­zy sys­te­mo­wej jest zde­fi­nio­wa­nie sys­te­mu. Polega to na okre­śle­niu gra­ni­cy sys­te­mu, jego ele­men­tów i ich oddzia­ły­wa­nia. Pisałem już o sys­te­mo­wym podej­ściu do ana­li­zy opi­su­jąc przy­pa­dek linii kolejowej:

Wyznaczenie gra­ni­cy (pod)systemu to rola ana­li­ty­ka i archi­tek­ta sys­te­mów. Szkoda, że tak rzad­ko się korzy­sta z tej spe­cjal­no­ści. Być może nie zli­kwi­do­wa­no by tak wie­lu lokal­nych połą­czeń kole­jo­wych uzna­jąc, że sta­no­wią one razem sys­tem a w poje­dyn­kę są nie­sa­mo­dziel­ne. Pewnie uzna­nie, że nie sam Zakład Komunikacji Miejskiej a wła­śnie mia­sto i jego infra­struk­tu­ra razem sta­no­wi sys­tem, któ­ry nale­ży oce­niać i roz­wi­jać. ?Darmowe auto­bu­sy mają pomóc odkor­ko­wać Bełchatów? czy­li może jed­nak łączy­my jakimś związ­kiem w jeden sys­tem dostęp­ność komu­ni­ka­cji miej­skiej, licz­bę pry­wat­nych samo­cho­dów oso­bo­wych, kosz­ty zanie­czysz­cze­nia atmos­fe­ry, koszt budo­wy par­kin­gów i posze­rza­nia ulic.Tak więc pole­cam by za każ­dym razem odpo­wied­nią ilość cza­su poświę­cić na ana­li­zę gra­nic bada­ne­go sys­te­mu? (Źródło: Systemowo o ren­tow­no­ści czy­li wła­ści­we gra­ni­ce sys­te­mu | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

Państwo jako system

Powyższe to pewien zbiór fak­tów jakie moż­na zaob­ser­wo­wać oraz klu­czo­we poję­cia słu­żą­ce nam do ich opi­su. Można to przed­sta­wić schematycznie:

Powyższy dia­gram to pro­sta, kon­tek­sto­wa, wer­sja zobra­zo­wa­nia Państwa jako sys­te­mu: na obsza­rze Państwa obo­wią­zu­je Prawo, Obywatele mają dostęp do usług na wol­nym ryn­ku, a wybra­ne usłu­gi – usłu­gi publicz­ne – są z zasa­dy wyłą­czo­ne z kon­ku­ren­cji o zyski, są Państwowe.

Teza: Państwo z zasa­dy nie powin­no być pod­mio­tem ryn­ko­wym z uwa­gi na swą uprzy­wi­le­jo­wa­ną pozy­cję mono­po­li­sty i prawodawcy. 

Co nie zmie­nia tego, że jed­no­li­te­mu Prawu pod­le­ga tu wszyst­ko. Z usług publicz­nych (głow­nie dostęp do infra­struk­tu­ry) korzy­sta­ją tak­że ryn­ko­wi usłu­go­daw­cy usług o war­to­ści doda­nej, bo ta jest ich rola: two­rze­nie war­to­ści doda­nej w sto­sun­ku do pro­stych, świad­czo­nych na mini­mal­nym pozio­mie jako­ści, usług publicz­nych (pod­sta­wo­wych).

Usługi publicz­ne speł­nia­ją pew­ne okre­ślo­ne i waż­ne role w Państwie o gospo­dar­ce rynkowej:

  1. wyłą­cza­ją z wol­ne­go ryn­ku (ten jest nasta­wio­ny na zyski) pewien pakiet usług pod­sta­wo­wych dla oby­wa­te­li (patrz wyżej: pew­ne usłu­gi przy­słu­gu­ją wszyst­kim bez wzglę­du na dochód),
  2. dają Państwu nie­za­leż­ność w utrzy­ma­niu cią­gło­ści dzia­ła­nia (w prze­ci­wień­stwie do pod­mio­tów ryn­ko­wych, Państwo nie może upaść, pew­ne okre­ślo­ne usłu­gi powin­no świad­czyć sobie samodzielnie),
  3. sta­no­wi swo­isty regu­la­tor cen ryn­ko­wych prze­ciw­dzia­ła­ją­cy ich nad­mier­ne­mu spe­ku­la­cyj­ne­mu wzro­sto­wi: dają punkt odnie­sie­nia w posta­ci naj­prost­szej usłu­gi i jej ceny.

Punkt pierw­szy nie wyma­ga chy­ba komen­ta­rza. Punkt dru­gi to pew­na kon­ty­nu­acja punk­tu pierw­sze­go: infra­struk­tu­ra i okre­ślo­ne pod­sta­wo­we usłu­gi reali­zo­wa­ne z jej pomo­cą, nie powin­ny być w rękach pry­wat­nych pomio­tów. Państwo powin­no być samo­dziel­ne w sfe­rze pew­nych pod­sta­wo­wych funk­cji. Pewne okre­ślo­ne usłu­gi powin­ny być wła­sno­ścią Państwa takie jak komu­ni­ka­cja w okre­ślo­nym zakre­sie (szcze­gól­nie ta nie­jaw­na) czy trans­port. Obecnie mamy sytu­ację, w któ­rej pro­blem jed­nej z pry­wat­nych firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych może pozba­wić Państwo i jej agen­dy komunikacji.

Trzeci punkt ma nie­co inny cha­rak­ter. Podam pro­sty przy­kład: pań­stwo­wy bar mlecz­ny to bistro nie­na­sta­wio­ne na zyski, więc ceny tam sta­no­wią swo­isty punkt odnie­sie­nia dla oby­wa­te­li. Komunikacja publicz­na peł­ni podob­ną rolę. Prywatna fir­ma (nie spół­ka publicz­na) nie publi­ku­je danych finan­so­wych, szcze­gól­nie kosz­tów. Ocena tego czy np. cena za fili­żan­kę kawy na pozio­mie 10 zł to dużo czy mało, pozwa­la­ją­ca oce­nić rela­cję ceny do jako­ści każ­de­mu nabyw­cy, oce­na taka jest nie­moż­li­wa, jeże­li nie zna­my cze­goś co nazwę ceną bazo­wą, czy­li kosz­tem fili­żan­ki kawy o stan­dar­do­wej jako­ści. Jeżeli praw­dą było by, że fili­żan­kę (kubek) kawy moż­na kupić w pań­stwo­wym bistro (któ­re­go celem jest wyłącz­nie pokry­cie kosz­tów a nie zysk) za 3 zł, to kawa za 10 zł w kawiar­ni obok, albo jest na tyle lep­sza że war­to za nią zapła­cić owe 10 zł, albo nie war­to tyle pła­cić bo cena jest zawy­żo­na. Zresztą gdy­by fak­tycz­nie nie była aż tak dobra, to nie kosz­to­wa­ła­by w tych warun­kach 10 zł a mniej.

Podsumowanie

Usługi publicz­ne na co dzień dawa­ły­by rów­ny dostęp wszyst­kim oby­wa­te­lom do pew­nej puli usług pod­sta­wo­wych (tak­że np. do ogrze­wa­nia i bie­żą­cej wody), speł­nia­ją (speł­nia­ły­by) rolę regu­la­to­ra ryn­ku prze­ciw­dzia­ła­ją­ce­go spe­ku­la­cyj­ne­mu wzro­sto­wi cen z powo­du ist­nie­nia mono­po­li lub quasi mono­po­li. Zmowy ryn­ko­we np. kawiar­ni sie­cio­wych, są bar­dzo trud­ne do udo­wod­nie­nia, ale otwar­cie pań­stwo­we­go bistro przy ruchli­wej uli­cy po pierw­sze uła­twi życie ubo­gim, po dru­gie zła­mie mono­po­le i w zasa­dzie unie­moż­li­wi zmo­wy cenowe.

W ramach dys­ku­sji przy­to­czę cie­ka­wą opi­nię, nie jedy­ną zresz­tą o podob­nym charakterze:

- To nie robo­ty przy­nio­są zagła­dę ludz­ko­ści, a nasza chci­wość i ego­izm. Rozwój tech­no­lo­gii zwięk­szy nie­rów­no­ści spo­łecz­ne, jeśli ich wła­ści­cie­le nie zgo­dzą się na spra­wie­dli­wy podział dóbr – prze­strze­ga Stephen Hawking. (źr. Źródło: Hawking: nie robo­ty, a kapi­ta­lizm zagra­ża­ją ludz­ko­ści | Lifestyle

Zainteresowanym poję­ciem umo­wy spo­łecz­nej pole­cam cie­ka­we opra­co­wa­nie: :01_Barbara_Anna_Jelonek.

Cytowania na ResearchGate​.net : DOI: 10.13140/RG.2.2.36050.20163

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

20 lat minęło

Mamy rok 2018

Cenię nato­miast i sza­nu­je kogoś, kto dzia­ła, nie żąda­jąc żad­nej gwa­ran­cji, iż świat sta­nie się lep­szy, nie ocze­ku­jąc nagro­dy ani nawet potwier­dze­nia. (?) Na tym, jak sądzę, pole­ga powo­ła­nie uczo­ne­go dzi­siaj.
(Umberto Eco ? Rakiem. Gorąca woj­na i popu­lizm mediów)

W 1998 roku uka­za­ła się moja pierw­sza nauko­wa publikacja:

http://​yad​da​.icm​.edu​.pl/​y​a​d​d​a​/​e​l​e​m​e​n​t​/​b​w​m​e​t​a​1​.​e​l​e​m​e​n​t​.​b​a​z​t​e​c​h​-​a​r​t​i​c​l​e​-​B​U​S​1​-​0​001 – 00731

Ta publi­ka­cja była przy­czyn­kiem do przy­go­dy z publi­ko­wa­niem tego blo­ga, przy­go­dy z nauką i przy­go­dy ze sto­so­wa­niem nauki w biz­ne­sie. Zajmuję się bada­nia­mi nad meto­da­mi ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia w ana­li­zie sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji i w pro­jek­to­wa­niu archi­tek­tu­ry oprogramowania.

W cią­gu tych dwu­dzie­stu lat opu­bli­ko­wa­łem kil­ka­set wpi­sów na tym blo­gu, z któ­rych wie­le docze­ka­ło się prze­dru­ków w spe­cja­li­stycz­nej pra­sie ogól­no­pol­skiej. Kilkadziesiąt moich arty­ku­łów uka­za­ło się w pra­sie bran­żo­wej infor­ma­tycz­nej i gospo­dar­czej, część z nich to publi­ka­cje o cha­rak­te­rze nauko­wym. Wygłosiłem dzie­siąt­ki refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach i semi­na­riach, więk­szość z nich to mate­riał zama­wia­ny przez ich orga­ni­za­to­rów. Mile mnie zasko­czy­ło tak­że to, że od lat jestem tak­że cyto­wa­ny w pra­cach nauko­wych (wybra­ne publi­ka­cje).

Od 2005 roku dzie­lę się wie­dzą ze stu­den­ta­mi jako wykła­dow­ca, począt­ko­wo w Akademii Morskiej w Gdyni, od 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk.

Pierwsze przy­go­dy z pra­cą nauko­wą to pra­ca w kole nauko­wym w trak­cie stu­diów, gdzie zaj­mo­wa­łem się opra­co­wa­niem kon­struk­cji ste­row­ni­ków do pół­prze­wod­ni­ko­wych lase­rów medycz­nych (za tę pra­ce dosta­łem nagro­dę na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze w 1988 roku). Po wyróż­nio­nej obro­nie pra­cy magi­ster­skiej na temat nowa­tor­skich sys­te­mów łącz­no­ści radio­wej w paśmie mili­me­tro­wym, pra­co­wa­łem jako adiunkt w insty­tu­cie trans­mi­sji i utaj­nia­nia, zwią­za­nej wte­dy w WAT-em, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, gdzie zaj­mo­wa­łem się cyfro­wy­mi sys­te­ma­mi kodo­wa­nia w trans­mi­sji danych.

W 1991 roku uzna­łem, że pod­le­głość nie jest moja cechą a samo­dziel­ność gospo­dar­cza to nowe wyzwa­nie, poże­gna­łem się z uczel­nią i sta­łem się przed­się­bior­cą. Jako, że nie chcia­łem tra­cić kon­tak­tu z nauką, reali­zo­wa­łem się na łonie usług eks­perc­kich, tra­fi­łem do pol­sko-ame­ry­kań­skiej fir­my Bonair Ltd., któ­ra jako pierw­sza w Polsce, impor­to­wa­ła z USA super­kom­pu­te­ry z sys­te­mem UNIX na potrze­by nauki i prze­my­słu w Polsce.

Jednak nauka cią­gnie mnie bar­dziej niż wol­ny rynek, i tak się w 1998 roku zaczę­ło. Przestawiłem się z pra­cy dla kor­po­ra­cji na pra­cę na ryn­ku usług eks­perc­kich i samo­dziel­ną pra­cę naukową.

Podstawą nauki jest pro­wa­dze­nie badań i publi­ko­wa­nie ich wyni­ków by pod­dać je kry­ty­ce. Aby nie była to pra­ca nasta­wio­na na punk­ty w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim, publi­ku­ję na swo­im otwar­tym blo­gu bez opłat za dostęp do tre­ści, w ogól­no­do­stęp­nych ser­wi­sach nauko­wych takich jak Akademia​.net czy ResearchGate, oraz w pra­sie bran­żo­wej. Obecnie nad­ra­biam aka­de­mic­kie zale­gło­ści jako doktorant.

Podsumowaniem pew­ne­go okre­su mojej pra­cy jest książ­ka?1? sta­no­wią­ca wybór zak­tu­ali­zo­wa­nych arty­ku­łów z tego blo­ga. Ukazała się jesie­nią w 2016 roku.

Obszarem moich zain­te­re­so­wań nauko­wych są meto­dy mode­lo­wa­nia sys­te­mów oraz ich meta­mo­de­le. Specjalizuję się w ana­li­zie i mode­lo­wa­niu sze­ro­ko rozu­mia­nych sys­te­mów: orga­ni­za­cji i urzę­dów, pra­wa i two­rze­niu norm, opra­co­wy­wa­niu wyma­gań i pro­jek­to­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go sze­ro­ko-poję­te zarzą­dza­nie infor­ma­cją, sto­so­wa­niem pra­wa i norm (regu­ła­mi), jestem tak­że eks­per­tem w obsza­rze wybra­nych aspek­tów pra­wa autor­skie­go nowych tech­no­lo­gii i ochro­ny know-how oraz wybra­nych ele­men­tów teo­rii pra­wa (obszar sys­te­mo­we­go two­rze­nia norm i reguł).

Tak więc krót­kie pod­su­mo­wa­nie 20 lat zali­czo­ne, a teraz do pracy 🙂

Najpierw Cię igno­ru­ją. Potem śmie­ją się z Ciebie. Później z Tobą wal­czą. Później wygry­wasz.
Gandhi Mahatma

________________________________
  1. 1.

Fundament analizy: metodyka

Nieco ponad rok temu opi­sy­wa­łem sytu­ację, w któ­rej pewien doświad­czo­ny ana­li­tyk narze­kał, że pra­cow­ni­cy jego klien­tów nie potra­fią mu powie­dzieć cze­go chcą i jak ma dzia­łać ich przy­szły sys­tem. Odpowiedź moja jest w takich sytu­acjach zawsze taka sama:

…ana­li­za nie pole­ga na słu­cha­niu! (wyobra­ża­cie sobie lecze­nie, w któ­rym dia­gno­zy sta­wia­ją pacjen­ci?). Nie raz tu pisa­łem i kolej­ny raz powtó­rzę:
Analiza opar­ta na zezna­niach i życze­niach jej [fir­my zama­wia­ją­ce­go] pra­cow­ni­ków jest bar­dzo nara­żo­na na fia­sko, gdyż subiek­tyw­na wie­dza pra­cow­ni­ków oraz ich spe­ku­la­cje, mogą nie mieć wie­le wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią lub pożą­da­nym sta­nem (co nie musi być ich złą wolą). Analiza orga­ni­za­cji nie może więc pole­gać tyl­ko na zapi­sa­nych subiek­tyw­nych prze­ko­na­niach jej pra­cow­ni­ków. Powinna w być 100% opar­ta na fak­tach oraz na kon­tek­ście jaki two­rzy stra­te­gia budo­wa­na przez Zarząd. (źr. : Strategia? w przy­pad­ku 90% małych i śred­nich firm w Polsce bazo­wał­by Pan na niczym | | Jarosław Żeliński IT-Consulting) 

Na stro­nie opi­su­ją­cej meto­dy­kę pro­wa­dze­nia ana­liz, napisałem:

Analiza sys­te­mo­wa to pro­ces, opar­ty na ana­li­zie fak­tów, sto­so­wa­ny w pro­jek­tach o pod­wyż­szo­nym ryzy­ku (a pro­jek­ty infor­ma­tycz­ne do takich nale­żą, ponad 70% tych pro­jek­tów to nie­ste­ty pro­jek­ty nieudane).Podstawowe pyta­nia w ana­li­zie sys­te­mo­wej to: ?jak jest i dla­cze­go jest tak jak jest? oraz ?jak powin­no być i co nale­ży uczy­nić, aby było tak jak być powin­no?, mode­lo­wa­nie zaś to narzę­dzie a nie cel. Podejście sys­te­mo­we wymu­sza logicz­ną ana­li­zę reali­zo­wa­nych przez przed­się­bior­stwo dzia­łań, pro­po­nu­jąc opar­te na mode­lach podej­ście, pozwa­la zro­zu­mieć stan obec­ny i jego przy­czy­ny. Dzięki temu wyni­ki ana­liz sys­te­mo­wych są obiek­tyw­ne. (źr.: Analiza sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji – audyt orga­ni­za­cji | Jarosław Żeliński IT-Consulting) 

Dzisiaj arty­kuł dla zain­te­re­so­wa­nych teorią…

Czym jest analiza systemowa?

Analiza sys­te­mo­wa to reali­zo­wa­nie pew­nej pro­ce­du­ry, któ­ra – jak pisze Koźmiński – wyglą­da tak:

Kluczowym ele­men­tem ana­li­zy sys­te­mo­wej jest mode­lo­wa­nie, czy­li stwo­rze­nie abs­trak­cji bada­ne­go zja­wi­ska (orga­ni­za­cji, pro­ce­sów, itp.), ana­li­za zaś jest pro­ce­sem ite­ra­cyj­nym. W obec­nych cza­sach, gdy mówi­my o ana­li­zie sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji, są to z regu­ły mode­le pro­ce­sów biz­ne­so­wych, mode­le infor­ma­cyj­ne, mode­le logi­ki biz­ne­so­wej. Na eta­pie ana­li­zy i bada­nia, model taki sta­no­wi hipo­te­zę mówią­cą: tak dzia­ła dana orga­ni­za­cja. Jeżeli model zosta­nie uwia­ry­god­nio­ny fak­ta­mi, sta­no­wi teo­rię opi­su­ją­cą tę orga­ni­za­cję, czy­li moż­li­we są – z uży­ciem tego mode­lu – prze­wi­dy­wa­nia skut­ków wpro­wa­dza­nych zmian w orga­ni­za­cji. Jest to pro­ces prak­tycz­nie iden­tycz­ny a tym, jaki sto­su­je się w nauce:

Zgodnie ze sło­wa­mi same­go Alberta Einsteina punk­tem wyj­ścia każ­dej teo­rii nauko­wej muszą być fak­ty i one też muszą być punk­tem doce­lo­wym. Nie ma nauk empi­rycz­nych bez fak­tów. Jak widać na powyż­szym sche­ma­cie każ­dy nauko­wiec ? badacz musi umieć poru­szać się w dwu ?świa­tach” ? jako teo­re­tyk, znaw­ca dorob­ku danej dzie­dzi­ny z któ­re­go musi korzy­stać (i w związ­ku z tym znać go) aby umieć sfor­mu­ło­wać zało­że­nia teo­re­tycz­ne wyja­śnia­ją­ce zaob­ser­wo­wa­ne fak­ty oraz jako ?empi­ryk” ? musi znać meto­dy spraw­dza­nia wysnu­tych przez sie­bie hipo­tez i kon­cep­cji wyja­śnia­ją­cych świat fak­tów. Teoria (hipo­te­za), któ­ra nie daje się spraw­dzić empi­rycz­nie, nie moż­na jej pod­dać pró­bie fal­sy­fi­ka­cji jest dla nauk empi­rycz­nych zupeł­nie bez­u­ży­tecz­na i jako taka nie jest naukowa.

Tak zwa­na Analiza Biznesowa orga­ni­za­cji, to pro­ces ana­li­zy sys­te­mo­wej, powin­na być trak­to­wa­na jak nauka empi­rycz­na: nale­ży zebrać par­tię doku­men­tów ope­ra­cyj­nych, któ­re są niczym innym jak zapi­sem fak­tów z życia orga­ni­za­cji. Na ich pod­sta­wie powsta­ją mode­le, któ­re są testo­wa­ne z uży­ciem kolej­nej par­tii doku­men­tów. Wygląda to tak:

(źr. opra­co­wa­nie własne)

A wymagania?

Mam nadzie­ję, że opi­su­jąc meto­dy­ką pro­wa­dze­nia ana­li­zy sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji meto­da­mi zwa­ny­mi nauko­wy­mi, pomo­gę zro­zu­mieć potrze­bę rze­tel­ne­go mode­lo­wa­nia. Często o tym pisze i mówię na kon­fe­ren­cjach: pod­sta­wą dobrej ana­li­zy jest rze­tel­ne sto­so­wa­nie for­ma­li­zmów uży­tych nota­cji oraz meto­dy­ka pro­wa­dze­nia i doku­men­to­wa­nia wyni­ków analizy.

A gdzie wyma­ga­nia? Otóż zgod­nie z MDA/MDE wyma­ga­niem jest pro­jekt sys­te­mu (a nie jego wyima­gi­no­wa­ne cechy). Związek mię­dzy ana­li­zą sys­te­mo­wą a pro­jek­to­wa­niem roz­wią­za­nia opi­sał Koźmiński :

Tak więc poszu­ki­wa­nie roz­wią­za­nia pro­ble­mu pole­ga na zro­zu­mie­niu mecha­ni­zmu dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, pod­ję­ciu decy­zji o opty­mal­nej meto­dzie roz­wią­za­nia pro­ble­mu i opra­co­wa­niu roz­wią­za­nia, rozu­mia­ne­go jako roz­bu­do­wa lub zakup nowych, zaso­bów orga­ni­za­cji np. o nowe opro­gra­mo­wa­nie, któ­re sta­je się czę­ścią sys­te­mu jakim jest ta organizacja.

Wszelkie meto­dy opar­te na burzach mózgów przy­szłych użyt­kow­ni­ków pra­wie zawsze ska­zu­ją pro­jekt na poraż­kę, intu­icyj­ne opi­sy­wa­nie przy­szło­ści to tyl­ko nie­spraw­dzal­ne pro­jek­cje dotych­cza­so­wych doświad­czeń. Sam fakt, że pro­jekt wdro­że­nio­wy uda­ło się dopro­wa­dzić do koń­ca nie jest żad­nym suk­ce­sem, suk­ce­sem jest zro­bie­nie tego i to moż­li­wie naj­efek­tyw­niej, tak­że myśląc o tym, że po zakoń­cze­niu wdro­że­nia cią­giem dal­szym są kosz­ty utrzy­ma­nia i roz­wo­ju, o czym wie­lu zapomina.

Źródła

Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78 – 89). IGI Global. https://​www​.igi​-glo​bal​.com/​b​o​o​k​/​a​p​p​l​i​c​a​t​i​o​n​s​-​a​p​p​r​o​a​c​h​e​s​-​o​b​j​e​c​t​-​o​r​i​e​n​t​e​d​-​s​o​f​t​w​a​r​e​/​2​3​5​699
Koźmiński, A. K. (1979). Decyzje: ana­ly­za sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji. Pánstwowe Wydawn. Naukowe.

Model dziedziny jako mechanizm

W 2013 roku, arty­kuł o tym czym jest model dzie­dzi­ny, zakoń­czy­łem słowami:

Metody obiek­to­we pole­ga­ją na mode­lo­wa­nia świa­ta rze­czy­wi­ste­go (dome­ny sys­te­mu), w efek­cie nie tra­ci­my żad­nej wie­dzy mode­lu­jąc (zapi­su­jąc) ?świat? w posta­ci mode­lu dzie­dzi­ny. Tu war­to zwró­cić uwa­gę, że wie­dzę o tym jak wyglą­da fak­tu­ra jako doku­ment, musi jakiś obiekt posia­dać: to obiekt fak­tu­ra, posia­da­ją­cy np. ope­ra­cję (meto­dę) ?dru­kuj?. Ale to temat na inny wpis :). (Źródło: Czym jest a czym nie jest tak zwa­ny model dzie­dzi­ny sys­te­mu | | Jarosław Żeliński IT-Consulting).

Mamy rok 2017, więc czte­ry lata czekało 😉 … 

Czytaj dalej… Model dzie­dzi­ny jako mecha­nizm”