Diagram Przypadków Użycia UML

Wstęp

Jest to dia­gram, któ­ry na rów­ni z Diagramem Klas, budzi bar­dzo czę­sto ogrom­ne pro­ble­my inter­pre­ta­cyj­ne (patrz: Diagram klas…). Bardzo wie­lu auto­rów przy­pi­su­je temu dia­gra­mo­wi role, któ­rych on nie peł­ni, a nie raz pre­zen­to­wa­ne w sie­ci i lite­ra­tu­rze przy­kła­dy są nie­po­praw­ne. Znakomita więk­szość auto­rów tych dia­gra­mów uży­wa ich jako zbio­ru moż­li­wych klik­nięć” co jest cał­ko­wi­tym nie­zro­zu­mie­niem celu uży­cia i idei tego dia­gra­mu. Nawet jeże­li ktoś potrze­bu­je takiej mapy kli­ka­nia, to są do tego lep­szych narzę­dzia i meto­dy (przy­kład: Mapa ekra­nów apli­ka­cji – pod­sta­wa dobre­go UX/UI design). Tworzenie nie­zgod­nych z nota­cją dia­gra­mów przy­pad­ków uży­cia po pro­stu psu­je struk­tu­rę pro­jek­tu w narzę­dziach CASE, czy­niąc ją prak­tycz­nie bez­u­ży­tecz­ną w pro­jek­to­wa­nia archi­tek­tu­ry systemu. 

Najpierw opi­szę krót­ko dia­gram przy­pad­ków uży­cia posłu­gu­jąc sie cyta­ta­mi z ory­gi­nal­nej spe­cy­fi­ka­cji. Później opi­szę typo­we błędy. 

Czym jest Diagram Przypadków Użycia

Kluczowe są tu wyja­śnie­nia wstę­pu do roz­dzia­łu UseCases Specyfikacji UML :

18 UseCases
18.1 Use Cases
18.1.1 Summary
UseCases are a means to cap­tu­re the requ­ire­ments of sys­tems, i.e., what sys­tems are sup­po­sed to do. The key con­cepts spe­ci­fied in this clau­se are Actors, UseCases, and sub­jects. Each UseCase’s sub­ject repre­sents a sys­tem under con­si­de­ra­tion to which the UseCase applies. Users and any other sys­tems that may inte­ract with a sub­ject are repre­sen­ted as Actors.
[…]
18.1.3 Semantics
18.1.3.1 Use Cases and Actors
A UseCase may apply to any num­ber of sub­jects. When a UseCase applies to a sub­ject, it spe­ci­fies a set of beha­viors per­for­med by that sub­ject, which yields an obse­rva­ble result that is of value for Actors or other sta­ke­hol­ders of the sub­ject. A UseCase is a kind of BehavioredClassifier that repre­sents a dec­la­ra­tion of a set of offe­red Behaviors. Each UseCase spe­ci­fies some beha­vior that a sub­ject can per­form in col­la­bo­ra­tion with one or more Actors. UseCases defi­ne the offe­red Behaviors of the sub­ject witho­ut refe­ren­ce to its inter­nal structure.

Powyższe wytłusz­cze­nia zebra­łem poni­żej, uwa­gi ozna­czo­ne „[…]” są moje:

  1. Przypadki uży­cia są spo­so­bem na uchwy­ce­nie [wska­za­nie] wyma­gań sta­wia­nych sys­te­mom, tzn. tego, co sys­te­my mają robić [powo­dy, dla któ­rych one powsta­ną, co będą reali­zo­wa­ły na rzecz i na żąda­nie Aktora].
  2. Każdy Przypadek Użycia repre­zen­tu­je okre­ślo­ny cel (powód), dla któ­re­go System jest projektowany. 
  3. Przypadek Użycia jest rodza­jem kla­sy­fi­ka­to­ra beha­wio­ral­ne­go, któ­ry repre­zen­tu­je dekla­ra­cję zbio­ru ofe­ro­wa­nych zacho­wań. [to zna­czy, że gru­pu­je okre­ślo­ny kon­tek­sto­wo powią­za­ny zbiór zacho­wań, są to alter­na­tyw­ne sce­na­riu­sze tego same­go przy­pad­ku użycia].
  4. Przypadki Użycia defi­niu­ją ofe­ro­wa­ne zacho­wa­nia [mode­lo­wa­ne­go] sys­te­mu bez odwo­ły­wa­nia się do jego wewnętrz­nej struktury. (!)

Są to pryn­cy­pia budo­wy tych diagramów.

Związki między Przypadkami Użycia

Extend

Specyfikacja UML:

An Extend is a rela­tion­ship from an exten­ding UseCase (the exten­sion) to an exten­ded UseCase (the extendedCase) that spe­ci­fies how and when the beha­vior defi­ned in the exten­ding UseCase can be inser­ted into the beha­vior defi­ned in the exten­ded UseCase. The exten­sion takes pla­ce at one or more spe­ci­fic exten­sion points defi­ned in the exten­ded UseCase. Extend is inten­ded to be used when the­re is some addi­tio­nal beha­vior that sho­uld be added, possi­bly con­di­tio­nal­ly, to the beha­vior defi­ned in one or more UseCases.

Związku «extend» moż­na użyć do poka­za­nia, że pew­ne ele­men­ty zacho­wa­nia Systemu reali­zo­wa­ne są warun­ko­wo. Te dodat­ko­we zacho­wa­nia są jed­nak z zasa­dy czę­ścią bazo­we­go Przypadku Użycia.

Autorzy spe­cy­fi­ka­cji UML jasno piszą, że: Szczegółowy spo­sób okre­śla­nia poło­że­nia punk­tu roz­sze­rzeń jest celo­wo nie­okre­ślo­ny. Wynika to z fak­tu, że Przypadki uży­cia mogą być spe­cy­fi­ko­wa­ne w róż­nych for­ma­tach, takich jak język natu­ral­ny, tabe­le, drze­wa itp. […] Zazwyczaj, przy­pa­dek uży­cia z ExtensionPoints skła­da się z zesta­wu drob­no­ziar­ni­stych opi­sów frag­men­tów zacho­wa­nia (sce­na­riu­sze), któ­re są naj­czę­ściej wyko­ny­wa­ne w pew­nej sekwen­cji. Taka seg­men­to­wa struk­tu­ra tek­stu opi­su dane­go przy­pad­ku uży­cia pozwa­la na roz­sze­rze­nie pier­wot­ne­go opi­su zacho­wa­nia przez dołą­cza­nie dodat­ko­wych opi­sów, frag­men­tów zacho­wa­nia, w odpo­wied­nich punk­tach wsta­wia­ne pomię­dzy pier­wot­ne frag­men­ty (punk­ty roz­sze­rzeń). Tak więc, roz­sze­rze­nie UseCase skła­da się zwy­kle z jed­ne­go lub wię­cej opi­sów frag­men­tów zacho­wa­nia, któ­re mają być wsta­wio­ne w odpo­wied­nie miej­sca roz­sze­rza­ne­go przy­pad­ku uży­cia. Rozszerzenia są więc spe­cy­fi­ka­cją wszyst­kich róż­nych punk­tów roz­sze­rzeń w danym przy­pad­ku uży­cia, w któ­rych moż­na umie­ścić dodat­ko­we zachowania.”

Innymi sło­wy, for­mal­nie moż­na na Diagramie Przypadków Użycia poka­zać, to że sce­na­riusz przy­pad­ku uży­cia jest podzie­lo­ny na frag­men­ty, któ­re są wyko­ny­wa­ne warun­ko­wo. Jest to jed­nak mode­lo­wa­nie sce­na­riu­sza zawie­ra­ją­ce­go instruk­cje if … then”. Tu przy­po­mnę więc klu­czo­wą zasa­dę, zapi­sa­ną w spe­cy­fi­ka­cji UML: Przypadki Użycia defi­niu­ją ofe­ro­wa­ne zacho­wa­nia [mode­lo­wa­ne­go] przed­mio­tu bez odwo­ły­wa­nia się do jego wewnętrz­nej struk­tu­ry”. Dlatego wie­lu auto­rów zwra­ca uwa­gę na pew­ne, takie jak ta, nie­kon­se­kwen­cje w specyfikacji. 

Include

Specyfikacja UML:

The Include rela­tion­ship is inten­ded to be used when the­re are com­mon parts of the beha­vior of two or more UseCases. This com­mon part is then extrac­ted to a sepa­ra­te UseCase, to be inc­lu­ded by all the base UseCases having this part in com­mon. As the pri­ma­ry use of the Include rela­tion­ship is for reu­se of com­mon parts, what is left in a base UseCase is usu­al­ly not com­ple­te in itself but depen­dent on the inc­lu­ded parts to be meaning­ful. This is reflec­ted in the direc­tion of the rela­tion­ship, indi­ca­ting that the base UseCase depends on the addi­tion but not vice versa.

Innymi sło­wy: jeże­li dwa Przypadki Użycia mają pew­ne wspól­ne frag­men­ty zacho­wa­nia, moż­na taki frag­ment wyjąć przed nawias”, ten frag­ment jest na dia­gra­mie repre­zen­to­wa­ny tak­że jako Przypadek Użycia, jed­nak jest to nie­sa­mo­dziel­ny frag­ment, sta­no­wią­cy część wspól­ną co naj­mniej dwóch PU bazo­wych i on sam z sie­bie nie repre­zen­tu­je samo­dziel­ne­go zacho­wa­nia. Ten wspól­ny, wyłą­czo­ny frag­ment, łączy­my z PU bazo­wy­mi związ­kiem «inc­lu­de».

Tak więc związ­ki «inc­lu­de» i «extend» owszem nadal są w spe­cy­fi­ka­cji UML, jed­nak Wynika to z fak­tu, że Przypadki uży­cia mogą być spe­cy­fi­ko­wa­ne w róż­nych for­ma­tach, takich jak język natu­ral­ny, tabe­le, drze­wa itp.” i ktoś może chcieć taki tek­sto­wy for­mat zobra­zo­wać na Diagramie. 

Konsekwencje

Diagram Przypadków uży­cia ma rodo­wód w meto­dy­ce struk­tu­ral­nej (sto­so­wa­nie instruk­cji go to” i sub­ro­uti­ne” w pro­gra­mo­wa­niu struk­tu­ral­nym). Związki «extend» i «inc­lu­de» mają wła­śnie taki rodo­wód i nadal są w nota­cji UML, gdyż Diagram Przypadków Użycia jest nadal popu­lar­nym narzę­dziem w meto­dach struk­tu­ral­nych. Jest też nie­kon­se­kwen­cją spe­cy­fi­ka­cji UML, co widać w jej tre­ści, gdzie na począt­ku roz­dzia­łu auto­rzy spe­cy­fi­ka­cji UML zwra­ca­ją jed­nak uwa­gę, że Przypadki Użycia defi­niu­ją ofe­ro­wa­ne zacho­wa­nia przed­mio­tu bez odwo­ły­wa­nia się do jego wewnętrz­nej struk­tu­ry”. Więc sto­so­wa­nie powyż­szych związ­ków jest relik­tem metod struk­tu­ral­nych, i nie nale­ży ich sto­so­wać w pro­jek­tach zorien­to­wa­nych obiek­to­wo, tym bar­dziej, że jest to łama­nie pod­sta­wo­wej zasa­dy para­dyg­ma­tu obiek­to­we­go jaką jest hermetyzacja. 

Autorzy spe­cy­fi­ka­cji nota­cji UML, takim oto przy­kła­dem pod­su­mo­wu­ją roz­dział 18. Przypadki Użycia:

Jak widać celem pro­jek­to­wa­nia ban­ko­ma­tu są: Wypłata, Wpłata, Przelew, a tak­że: Rejestrowanie ban­ko­ma­tu (w sie­ci) i Udostępnianie listy trans­ak­cji. Detale tych dzia­łań i kolej­ność ich reali­za­cji nie są przed­mio­tem tego mode­lu, nie ma tu związ­ków «inc­lu­de» ani «extend», mimo, że np. trzy klu­czo­we ope­ra­cje wyma­ga­ją uży­cia kar­ty płat­ni­czej i kodu PIN (owszem, wspól­na część, ale są to jed­nak deta­le sce­na­riu­szy a nie osob­ne PU).

Traktując więc PU zgod­nie z jego pod­sta­wo­wą, przy­to­czo­ną powy­żej defi­ni­cją, jako: okre­ślo­ny cel (powód), dla któ­re­go System jest pro­jek­to­wa­ny”, uzna­je­my, że celem apli­ka­cji biz­ne­so­wej jest np. Rejestrowanie Zamówień czy Fakturowanie, a nie to, że Drukujemy doku­ment”, szu­ka­my fak­tu­ry” czy wpro­wa­dza­my NIP kon­tra­hen­ta”. Pokazanie dru­ko­wa­nia jako wyłą­czo­nej czę­ści wspól­nej, lub roz­sze­rze­nia, PU Faktura i Zamówienie (sto­su­jąc zwią­zek «inc­lu­de» lub «extend»), czy też wydzie­la­nie na dia­gra­mie PU Wybór klien­ta z listy kon­tra­hen­tów”, to pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry i dro­ga do klę­ski tego dia­gra­mu. To, że kom­po­nent reali­zu­ją­cy dru­ko­wa­nie będzie osob­nym ele­men­tem archi­tek­tu­ry tego sys­te­mu zapew­ne jest praw­dą, ale Diagram PU, jak już wie­my, to nie jest model archi­tek­tu­ry sys­te­mu. Nie jest to tak­że spe­cy­fi­ka­cja pro­ce­su biznesowego.

Obiektowo-zorientowane modelowanie systemu

W arty­ku­le Use Case 2.0 opi­sy­wa­łem kon­cep­cję obiek­to­we­go podej­ścia w pro­jek­to­wa­niu zorien­to­wa­nym na Przypadki Użycia, opra­co­wa­ną przez jed­ne­go z współ­twór­ców UML: Ivara Jacobsona . W arty­ku­le Aplikacje webo­we i mikro­ser­wi­sy czy­li archi­tek­tu­ra sys­te­mów webo­wych opi­sa­łem pro­jek­to­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia opar­te na obiek­to­wym para­dyg­ma­cie i wzor­cach pro­jek­to­wych takich jak mikro­ser­wi­sy. Cytowałem mię­dzy inny­mi ten diagram:

Po pra­wej stro­nie powyż­sze­go widzi­my archi­tek­tu­rę zorien­to­wa­ną na mikro­ser­wi­sy. Jest to typo­we i zna­ne od lat kom­po­nen­to­we podej­ście z her­me­ty­za­cją kom­po­nen­tów, reali­zu­ją­cych usłu­gi apli­ka­cji . Bloki [MS] (micro­se­rvi­ces) to nic inne­go jak kom­po­nen­ty reali­zu­ją­ce Przypadki Użycia tego sys­te­mu. Każdy PU ma wła­sną imple­men­ta­cję (i bazę danych, dane [DB] tak­że nie są współ­dzie­lo­ne mię­dzy przy­pad­ka­mi uży­cia). Komponent [UI] to zagre­go­wa­ne na jed­nym ekra­nie wywo­ła­nia usług, czy­li głów­ne menu sys­te­mu. Tak więc Diagram Przypadków Użycia, to model tego głów­ne­go menu sys­te­mu, a nie model imple­men­ta­cji usług (nie archi­tek­tu­ra kodu i nie pro­ces biznesowy).

Podsumowanie

Na poniż­szym dia­gra­mie po lewej stro­nie, poka­za­no for­mal­nie popraw­ny dia­gram przy­pad­ków uży­cia. Z per­spek­ty­wy pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­ne­go na kom­po­nen­ty, oraz zacho­wa­nia zasa­dy mówią­cej, że ten dia­gram nie słu­ży do mode­lo­wa­nia wewnętrz­nej archi­tek­tu­ry sys­te­mu, popraw­na pro­jek­to­wo jest wer­sja poka­za­na po pra­wej stronie:

Warto też wie­dzieć, że w kon­se­kwen­cji powyż­sze­go, łącze­nie Aktora z wydzie­lo­ny­mi, nie­sa­mo­dziel­ny­mi, opi­sa­mi zacho­wań repre­zen­to­wa­ny­mi przez przy­pad­ki uży­cia 4 i 5, jest pozba­wio­ne logi­ki (podob­nie jak tyl­ko jeden PU połą­czo­ny związ­kiem «inc­lu­de»).

Więc jak i gdzie poka­zać owe sce­na­riu­sze PU? Osobno na dia­gra­mach aktyw­no­ści (role kom­po­nen­tów) lub na dia­gra­mach sekwen­cji (wywo­ły­wa­ne ope­ra­cje inter­fej­sów). (Patrz arty­kuł: Diagram aktyw­no­ści – kie­dy).

Powyższa for­ma (dia­gram po pra­wej stro­nie) ma tak­że prak­tycz­ną zale­tę: Zamawiający zro­zu­mie ten dia­gram. Diagram o po lewej, jest już prak­tycz­ną utra­tą komu­ni­ka­cji z Zamawiającym, bo mało któ­ry z nich stu­diu­je spe­cy­fi­ka­cję UML. Specyfikacja po lewej pro­wa­dzi tak­że do ogrom­ne­go zawy­ża­nia osza­co­wa­nia wycen, gdyż mia­ry opar­te na tak zwa­nych punk­tach funk­cyj­nych, trak­tu­ją każ­dy PU jako samo­dziel­ną, kom­plet­ną jed­ną jed­nost­kę kosztową. 

A co może­my zna­leźć w sie­ci? Poniżej kil­ka przy­kła­dów wraz ze źró­dła­mi, ich oce­nę pozo­sta­wię czytelnikom. 

przykład 1

Major elements of business use case UML diagram.

(w nota­cji UML nie ma i nigdy nie było poję­cia biz­ne­so­wy przy­pa­dek uży­cia”, to poję­cie jest relik­tem meto­dy RUP, Rational Unified Process, z cza­sów gdy nie było nota­cji BPMN i BMM).

przykład 2

Major elements of UML use case diagram.

przykład 3

przykład 4

(źr.: Podstawy mode­lo­wa­nia w języ­ku UML, dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, http://​www​.wozna​.org/​s​t​u​d​e​n​t​s​/​2​018 – 2019/uml/UML03.pdf)

Dla porów­na­nia do pobra­nia: Biblioteka

przykład 5

przykład 6

(źr.: Projektowanie Systemów Komputerowych, Laboratoria/Projekty, Krzysztof Regulski, AGH, WIMiIP, DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA – USE CASE MODEL, https://home.agh.edu.pl/~regulski/psk/cw/01_UseCase.pdf)

___

Na koniec pole­cam też arty­kuł: Ile przy­pad­ków uży­cia?

Źródła

D’Souza, D. (1998). Objects, Components, and Frameworks with UML The CatalysisTM Approach. 116.
OMG​.org. (2017, December). Unified Modeling Language (UML) [OMG​.org]. UML. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​U​ML/

Tablice decyzyjne – siła reguł biznesowych

Regularnie widu­ję mon­stru­al­ne dia­gra­my, na któ­rych ich auto­rzy usi­łu­ją mode­lo­wać decy­zje podej­mo­wa­ne w toku prze­pły­wu pra­cy. Pierwsze nie­po­ro­zu­mie­nie (i duży błąd poję­cio­wy) na tych dia­gra­mach, to łącze­nie na jed­nym dia­gra­mie ele­men­tów pro­ce­su biz­ne­so­we­go, z tym jaka pra­ca myślo­wa” wyko­naw­cy ma być w danym pro­ce­sie (aktyw­no­ści) wyko­na­na. Drugi błąd to mie­sza­nie pozio­mów abs­trak­cji: pro­ces biz­ne­so­wy to dość duży poziom ogól­no­ści (uogól­nie­nia), jego celem jest poka­za­nie celo­wo­ści łań­cu­cha pra­cy (pro­ce­sy biz­ne­so­we to aktyw­no­ści two­rzą­ce pro­duk­ty) a nie tego, jak jest w deta­lach wyko­ny­wa­na: wnę­trze tych aktyw­no­ści – ich szcze­gó­ły – na tym pozio­mie są nieistotne.

BPMN-Graphical-Representation-spaghettiKolejną przy­czy­ną powsta­wa­nia tak zwa­nych spa­ghet­ti mode­li” jest ryso­wa­nie” na dia­gra­mach reguł biz­ne­so­wych zamiast powo­ły­wać się na nie. O tym pisa­łem już wcze­śniej (Reguły biz­ne­so­we jako motor ste­ru­ją­cy orga­ni­za­cji: fak­ty + defi­ni­cje pojęć | Jarosław Żeliński IT-Consulting).

Tak więc osob­na spe­cy­fi­ka­cja reguł biz­ne­so­wych sta­no­wi sys­tem reguł dla całej orga­ni­za­cji. Nie musi­my dzie­siąt­ki razy nano­sić na dia­gra­my sym­bo­li wyja­śnia­ją­cych deta­licz­nie, dla każ­de­go pro­ce­su i roli, że np. fak­tu­ra zaku­po­wa o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej 1000zł musi być dodat­ko­wo zatwier­dzo­na .. i tu ścież­ka zatwier­dzeń, bo takich sytu­acji mogą być w więk­szej fir­mie nawet set­ki. Wystarczy, że raz zde­fi­niu­je­my (lub poma­ga­my ana­li­zo­wa­nej fir­mie zde­fi­nio­wać w toku ana­li­zy i pisa­nia reko­men­da­cji) regu­łę brzmią­ca np. że żaden pra­cow­nik śred­nie­go szcze­bla nie może samo­dziel­nie zatwier­dzać kosz­tów prze­kra­cza­ją­cych dwu­krot­ność jego wyna­gro­dze­nia net­to”. Takiej regu­le w doku­men­ta­cji nada­je­my iden­ty­fi­ka­tor i nazwę, i powo­łu­je­my się na nią w mode­lu pro­ce­sów. Skutek jest taki, że dia­gra­my sta­ją się prost­sze, zaś zmia­na tej regu­ły nie wyma­ga prze­glą­du wszyst­kich mode­li i ich aktu­ali­za­cji, wystar­czy korek­ta w spe­cy­fi­ka­cji tych reguł. Dodatkowo, w przy­pad­ku pisa­nia wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie, wystar­czy załą­czyć spe­cy­fi­ka­cje reguł biz­ne­so­wych zamiast wypi­sy­wać nie raz set­ki tak zwa­nych case­’ów”.

Na pyta­nie klien­tów: ile pra­cy trze­ba żeby utrzy­my­wać aktu­al­ność opra­co­wa­nych mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych? Odpowiadam: bar­dzo mało, wystar­czy zarzą­dzać regu­ła­mi biz­ne­so­wy­mi a te są w Zarządzaniach Zarządu.

Tablice decy­zyj­ne są kolej­nym narzę­dziem w mode­lo­wa­niu orga­ni­za­cji, z jed­nej stro­ny porząd­ku­ją­cym wie­dzę o niej, z dru­giej uprasz­cza­ją­cą dia­gra­my mode­li pro­ce­sów. Diagramy prze­sta­ją być tak zwa­ny­mi spa­ghet­ti mode­la­mi”, a zaczy­na­ją być zwię­zły­mi, miesz­czą­cy­mi się na stro­nie A4, dia­gra­ma­mi mode­lu­ją­cy­mi pro­ce­sy biz­ne­so­we. Przykładem dość czę­sto spo­ty­ka­ne­go boju ze zło­żo­no­ścią” są pro­ce­sy, w któ­rych poja­wia się rabat. Widuję je na dia­gra­mach mode­lu­ją­cych pro­ce­sy (np. w nota­cji BPMN) jako mon­stru­al­ne drze­wa decy­zyj­ne” i nie­koń­czą­ce się ścież­ki opi­su­ją­ce przy­pad­ki, w któ­rych komuś nale­ży się okre­ślo­ny rabat. O tabli­cach pisa­łem już kil­ka razy, jed­nak tym razem chcia­łem zwró­cić uwa­gę na pew­ną przy­pa­dłość bar­dzo wie­lu pro­jek­tów: utra­ta pano­wa­nia nad zło­żo­no­ścią opi­su (mode­lu) i pły­nię­cie” w tak zwa­ny case mana­ge­ment”. Pierwsze to umiesz­cza­nie na dia­gra­mach wszel­kich pozna­nych szcze­gó­łów wie­dzy o danym pro­ce­sie (mie­sza­nie pozio­mów abs­trak­cji), dru­gi to opi­sy­wa­nie kon­kret­nych przy­pad­ków zamiast poprze­stać na zasa­dach (regu­łach) (do opi­su, zamo­de­lo­wa­nia, gry w sza­chy nale­ży spi­sać tyl­ko regu­ły gry, a nie two­rzyć opi­su setek pozna­nych par­tii, gdzie i tak wszyst­kich moż­li­wych nie opiszemy).

Zamiast opi­sy­wać skom­pli­ko­wa­ne pro­ce­sy decy­zyj­ne” w posta­ci nie­mal­że algo­ryt­mi­za­cji świa­ta” (model pro­ce­su wyglą­da jak roz­bu­do­wa­ne drze­wo decy­zyj­ne z dzie­siąt­ka­mi warian­tów) , lepiej sku­pić się (i poprze­stać) w mode­lu na tym, jakie decy­zje są fak­tycz­nie podej­mo­wa­ne, i na skut­kach”, któ­re mają zna­cze­nie w pro­ce­sie biznesowym.

Bardzo czę­sto mamy do czy­nie­nia z dzie­siąt­ka­mi moż­li­wo­ści, duży­mi ilo­ścia­mi poten­cjal­nych fak­tów, jed­nak obsłu­gi­wa­ne są” (mają zna­cze­nie, reagu­je­my na) tyl­ko nie­któ­re z nich lub ich kom­bi­na­cje. Jak już w innym arty­ku­le wspo­mi­na­łem: ilość moż­li­wych kom­bi­na­cji trzech kolo­rów sygna­li­za­to­ra na krzy­żo­wa­niu jest więk­sza niż kom­bi­na­cje opi­sa­ne (mają­ce zna­cze­nie) w Kodeksie Drogowym, kie­row­ca reagu­je na okre­ślo­ną kom­bi­na­cję, nie ana­li­zu­je w myślach tego, jak mogą być ze sobą sko­ja­rzo­ne poszcze­gól­ne kolo­ry i w jakiej kolej­no­ści się poja­wiać – to zbyt absor­bu­ją­ce. Tak samo dzia­ła” biz­nes: reagu­je­my na kon­kret­ne fak­ty lub ich kom­bi­na­cje, pozo­sta­łe po pro­stu igno­ru­je­my bo nie mają zna­cze­nia, nie ma więc sen­su zaj­mo­wa­nie się nimi i doku­men­to­wa­nie ich (mode­lo­wa­nie).

Przypuśćmy, że nasi klien­ci są podzie­le­ni na czte­ry gru­py doce­lo­we, a do tego każ­dy z nich, zależ­nie od histo­rii obro­tów, może być skla­sy­fi­ko­wa­ny jak Platynowy, Złoty, Srebrny i Ołowiany (:)). I teraz załóż­my, że mamy pro­mo­cję, ta jed­nak obej­mu­je wyłącz­nie klien­tów Srebrnych z seg­men­tu 2, o ile mają sie­dzi­by w woj. Mazowieckim oraz klien­tów Ołowianych z seg­men­tu 3 o ile mają sie­dzi­bę w woj. Podkarpackim. Innymi sło­wy, z pośród setek moż­li­wych kom­bi­na­cji obsłu­gu­je­my wyłącz­nie dwie. Tworzenie dia­gra­mu w spo­sób: czy klient jest Platynowy? Nie, Czy jest Srebrny, Tak, Czy jest z woje­wódz­twa.…… pro­wa­dzi do mega dia­gra­mu. Zamiast tego two­rzy­my pro­stą tabli­cę decy­zyj­ną, któ­ra zawie­ra wyłącz­nie obsłu­gi­wa­ne w pro­ce­sie poje­dyn­cze fak­ty lub ich kom­bi­na­cje (regu­ły) oraz przy­po­rząd­ko­wa­ne im akcje (dzia­ła­nia w posta­ci kon­kret­ne­go upu­stu), nic ponad to (resz­tę kom­bi­na­cji po pro­stu igno­ru­je­my, nie ma potrze­by ich opi­sy­wa­nia). Takie decy­zje są podej­mo­wa­ne w jed­nym kro­ku”. Tak jak kie­row­ca: reagu­je natych­miast na okre­ślo­ną kom­bi­na­cję kolo­rów na sygna­li­za­to­rze, nie ana­li­zu­je tego jakie inne w ogó­le są moż­li­we. Gdyby ktoś z nas zoba­czył na sygna­li­za­to­rze zapa­lo­ne świa­tło czer­wo­ne i zie­lo­ne jed­no­cze­śnie, raczej uzna to za awa­rię i zigno­ru­je, niż zacznie ana­li­zo­wać jak się to ma do innych moż­li­wych kom­bi­na­cji i co ma z tym począć (inny, bar­dziej praw­dzi­wy” przy­kład).

Modele pro­ce­sów, w któ­rych zło­żo­ne decy­zje są mode­lo­wa­ne z uży­ciem reguł biz­ne­so­wych i tablic decy­zyj­nych, a nie z pomo­cą kaskad dzie­siąt­ków bra­mek decy­zyj­nych, są prost­sze w zro­zu­mie­niu, kon­tro­la ich spój­no­ści i popraw­no­ści jest znacz­nie łatwiej­sza. Reguły biz­ne­so­we i tabli­ce decy­zyj­ne pozwa­la­ją na ich bez­po­śred­nią imple­men­ta­cję w apli­ka­cjach, a same dia­gra­my są znacz­nie łatwiej­sze w czy­ta­niu i aktu­ali­za­cji. Ich zło­żo­ność nie zabi­ja wzroku ;).

Tablice decy­zyj­ne, jako narzę­dzie na eta­pie ana­li­zy, pozwa­la­ją tak­że na bar­dzo łatwe wychwy­ty­wa­nie reguł nad­mia­ro­wych, sprzecz­nych i innych pozba­wio­nych sensu.

Na koniec kil­ka obra­zo­wych przy­kła­dów, któ­re nawet dla osób sła­bo zna­ją­cych język angiel­ski powin­ny być łatwe do zrozumienia.

Decision table pro­vi­des a han­dy way to repre­sent busi­ness logic. Check out what is a deci­sion table, what deci­sion table can do and learn how to draw pro­fes­sio­nal deci­sion table with deci­sion table software.
(źr. http://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​p​r​o​d​u​c​t​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​d​e​c​i​s​i​o​n​-​t​a​b​l​e​-​e​x​p​l​a​i​n​ed/)

Na zakoń­cze­nie zary­zy­ku­ję tezę, że autor dia­gra­mu nie miesz­czą­ce­go się na stro­nie A4, utra­cił pano­wa­nie na zło­żo­no­ścią pro­jek­tu.… i dia­gram pły­nie w stro­nę tale­rza spaghetti…