Mało który deweloper używa UMLa zgodnie ze specyfikacją…

Od cza­su do cza­su wpa­da­ją mi do skrzyn­ki ema­il niu­slet­te­ry”, któ­re gdzieś tam cza­sem zama­wiam, głów­nie z powo­dów poznaw­czych. Oto jeden z nich…

Nie jest tajem­ni­cą, że na ryn­ku mamy róż­ne meto­dy pra­cy i wszyst­kie mają swo­ich zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków czy może raczej kry­ty­ków. Tym razem przed­mio­tem bada­nia” był spo­sób opi­sa­nia pro­ble­mu i wnio­ski jakie autor wyciągnął.

(wię­cej…)

Czytaj dalejMało który deweloper używa UMLa zgodnie ze specyfikacją…

Szkolić się czy tylko chadzać na szkolenia?

Jestem od lat nauczycielem akademickim, prowadzę szkolenia finansowane przez fundusze europejskie (EFS), jako czynny konsultant szkolę moich klientów i ich pracowników. Moja praktyka pokazuje, że najskuteczniejsze i najwyżej oceniane przez słuchaczy szkolenia to urozmaicone wiedzą praktyczną wykłady nastawione na zrozumienie. Zrozumienie zjawisk daje efekty długoterminowe oraz pozwala na dalszą samodzielną kontynuacje nauki. Nie będzie jeździł na rowerze ktoś, kto tylko słyszy od instruktora, że ma się prosto trzymać i mocno pedałować.

Czytaj dalejSzkolić się czy tylko chadzać na szkolenia?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania