Read more about the article Agentowe metody analizy i modelowania
Industry 4.0 concept, smart factory with icon flow automation and data exchange in manufacturing technologies.

Agentowe metody analizy i modelowania

Streszczenie: W arty­ku­le opi­sa­no zasto­so­wa­nie obiek­to­wych metod mode­lo­wa­nia i nota­cji UML do opi­su sys­te­mów agen­to­wo-zorien­to­wa­nych. Pokazano, że sys­te­my agen­to­we róż­nią się od obiek­to­wych zało­że­niem, że sys­tem o agen­to­wej archi­tek­tu­rze zakła­da auto­no­micz­ność obiek­tów, sta­no­wią­cych kom­po­nen­ty z jakich sys­tem jest zbu­do­wa­ny. W typo­wych obiek­to­wych archi­tek­tu­rach obiek­ty nie są auto­no­micz­ne, sekwen­cje ich współ­pra­cy są z góry usta­lo­ne. System agen­to­wo-zorien­to­wa­ny zakła­da, że reak­cja sys­te­mu jest two­rzo­na dyna­micz­nie jako efekt zacho­wa­nia kom­po­nen­tów jaki­mi są auto­no­micz­ne agen­ty. Zdaniem auto­ra sys­te­my agen­to­we od obiek­to­wych róż­ni tyl­ko to zało­że­nie. Warto jed­nak zwró­cić uwa­ga na to, że tak zwa­ne «sys­te­my uczą­ce się» to raczej sys­te­my agentowo-zorientowane. 

(wię­cej…)

Czytaj dalejAgentowe metody analizy i modelowania

Sztuczna inteligencja jest sztuczna

Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się publikacje na temat zastosowywania technologii sztucznej inteligencji (AI, ang. artificial intelligence) i uczenia maszynkowego (ML, ang. Machine learning, rozumiane jako uczenie się maszynowe). Pojawiają się projekty takie jak automatyzacja czy robotyzacja procesów biznesowych. Projekty tego typu mają często na celu ograniczanie zaangażowania ludzi, jednak większe korzyści osiąga się gdy wdrożenia nastawiają się na wsparcie ludzi i minimalizacje popełnianych błędów. W roku 2023: System AI: "Zaprojektowany system, który generuje dane wyjściowe, takie jak treści, prognozy, zalecenia lub decyzje dla danego zestawu celów zdefiniowanych przez…

Czytaj dalejSztuczna inteligencja jest sztuczna

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania