Visual Paradigm v.17

Właśnie skoń­czył się mi insta­lo­wać upgra­de Visual Paradigm v.17. To narzę­dzie towa­rzy­szy mi od 2005 roku, ale po kolei. 

W zasa­dzie od począt­ku swo­jej karie­ry w bran­ży IT mode­le two­rzy­łem wyłącz­nie z uży­ciem sfor­ma­li­zo­wa­nych nota­cji. Kluczowym powo­dem zawsze były: kon­tro­lo­wal­na popraw­ność i logi­ka tych mode­li oraz stan­da­ry­za­cja. To trosz­kę jak z mate­ma­ty­ką: wie­my, że dwa i dwa to zawsze czte­ry a do zako­mu­ni­ko­wa­nia tego innym uży­wa­my stan­dar­do­wej for­my zapi­su: 2+2=4. W zasa­dzie z mate­ma­ty­ką nie mamy pro­ble­mu, pro­ble­mem są sche­ma­ty blo­ko­we: wie­lu ludzi uwa­ża, że to tyl­ko obraz­ki, któ­re moż­na sobie ryso­wać po swo­je­mu a ikon­ki nota­cji to tyl­ko biblio­te­ka faj­nych sym­bo­li. Niestety nic bar­dziej myl­ne­go: sfor­ma­li­zo­wa­na nota­cja to język z jego regu­ła­mi i mają­cy­mi okre­ślo­ne zna­cze­nie zna­ka­mi. Nie będę tu tego wąt­ku kon­ty­nu­ował, na moim blo­gu jest wie­le arty­ku­łów na ten temat, dzi­siaj o narzędziach.

Moja przy­go­da z mode­la­mi zaczę­ła w latach 90-tych gdy jako ana­li­tyk pro­jek­tant musia­łem zacząć porząd­nie doku­men­to­wać wyni­ki ana­liz i pro­jek­to­wa­ne sys­te­my. Bardzo szyb­ko sie nauczy­łem, że wszel­kie zanie­dba­nia z mojej stro­ny, szcze­gól­nie brak pre­cy­zji w opi­sy­wa­niu firm klien­tów czy pro­jek­to­wa­nych roz­wią­zań, to po pro­stu brak sza­cun­ku dla cza­su moich kole­ża­nek i kole­gów z dzia­łu developmentu. 

Pierwsze mode­le jakie robi­łem to były mode­le pro­ce­sów i prze­pły­wy danych robio­ne z uży­ciem nota­cji DFD (nadal zda­rza się, że jej uży­wam) oraz IDEF0. W dru­giej poło­wie lat 90-tych poja­wia się nota­cja UML, któ­ra w moich pro­jek­tach (sys­te­my kom­po­nen­to­we zorien­to­wa­ne obiek­to­wo) zaczę­ła zaj­mo­wać miej­sce DFD. Podstawowym narzę­dziem począt­ko­wo był Staffware (obec­nie TIBCO), ale z uwa­gi na jego cięż­kość” i kosz­ty, prze­nio­słem sie na Visio Sampler” (po prze­ję­ciu przez Microsoft obec­nie MS Visio). 

I tak to trwa­ło do 2005 roku, gdy w dużym pro­jek­cie dla Echo Investment SA, oka­za­ło, że pra­co­chłon­ność zwią­za­na z aktu­ali­za­cją mode­li i całę­go rapor­tu z ana­li­zy, czy­li doku­men­tu Analiza Biznesowa i Projekt Systemu, z uży­ciem MS Visio, sta­je się ogrom­nych poże­ra­czem cza­su, a ja mam kon­trakt fixed-pri­ce”. Tak więc pew­ne­go razu, w hote­lu Łysogóry” w Kielcach, po pół­no­cy, z wizją nie­do­trzy­ma­nia ter­mi­nów, usia­dłem do kom­pu­te­ra i zaczą­łem szu­kać w Internecie zba­wie­nia”, porów­na­nie kil­ku pro­duk­tów zaowo­co­wa­ło wybo­rem Visual Paradigm. Głównym kon­ku­ren­tem wte­dy był EA SPARX, jed­nak fakt, że goły EA bez plu­gi­nów nie nada­je się do zbyt wie­lu rze­czy, ma nie­zgod­no­ści ze spe­cy­fi­ka­cja­mi BPMN i UML (export XMI, nie pozwa­la na wie­lo­krot­ne umiesz­cza­nie tych samych ele­men­tów na jed­nym dia­gra­mie itp.), sama insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja wer­sji demo zaj­mo­wa­ła ponad godzi­nę, brak (wte­dy) moż­li­wo­ści natych­mia­sto­wej akty­wa­cji po opła­cie kar­tą kre­dy­to­wą (następ­ne­go dnia rano musia­łem coś poka­zać i nie mogła to być wer­sja ewa­lu­acyj­na i jej zna­ki wod­ne), spo­wo­do­wa­ły, że na pla­cu boju został VP, któ­re­go insta­la­cja i akty­wa­cja zaj­mu­je kil­ka minut, po któ­rych nada­je się natych­miast do pracy.

Okazało się, że pra­ca z VP nie wyma­ga nicze­go poza zna­jo­mo­ścią spe­cy­fi­ka­cji nota­cji: jak coś jest w spe­cy­fi­ka­cji to jest tak­że w VP. Do tego suport VP dzia­ła natych­miast (odpi­su­ją na maile, w skraj­nym przy­pad­ku wcho­dzą” zdal­nie na kom­pu­ter). Z EA mie­wa­łem kil­ka przy­gód jako pod­wy­ko­naw­ca w pro­jek­tach, i za każ­dym razem wnio­sek był ten sam: nie rezy­gnu­ję z VP.

Jak się z tym narzę­dziem pra­cu­je? Swego cza­su na żywo pokazywałem: 

Obecnie mamy wer­sje 17. Kolejna doj­rzal­sza wer­sja, bogat­sza o kil­ka nowi­nek w sto­sun­ku do poprzed­niej 16.3.: https://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​w​h​a​t​s​-​n​ew/

Kluczowe moim zda­niem cechy tego narzę­dzia to:

 1. prak­tycz­nie peł­na zgod­ność wspie­ra­nych nota­cji z ich spe­cy­fi­ka­cja­mi na OMG​.org,
 2. potęż­ny gene­ra­tor rapor­tów (nie uży­wam do tego celu MS Office od 2007 roku), pra­co­chłon­ność opra­co­wy­wa­nia i aktu­ali­za­cji doku­men­tów wyni­ko­wych (PDF/docx) spa­dła nie­mal­że do zera,
 3. ser­wer pra­cy gru­po­wej (Teamwork Server) w chmu­rze to:
  1. peł­ne wer­sjo­no­wa­nie (iden­tycz­nie jak wer­sjo­no­wa­nie kodu na ser­we­rach Subversion i podob­nych), moż­li­wość budo­wa­nia gałę­zi pro­jek­tu, powro­tu do dowol­nej wcze­śniej­szej revi­zji”, itp. 
  2. pra­ca gru­po­wa na hie­rar­chicz­nym repo­zy­to­rium (nie jest to baza SQL, pra­ca off-line gwa­ran­tu­je peł­ne bezpieczeństwo),
  3. kon­tro­lo­wa­ny dostęp do wglą­du (rola recen­zen­ta doku­men­ta­cji) oby­wa się bez dodat­ko­wych opłat (moduł Postmania),
  4. syn­chro­ni­za­cja sko­ja­rzo­ne­go z pro­jek­tem fide­ru pli­ków (wszel­kie załącz­ni­ki, np. doku­men­ty źródłowe),
 4. moż­li­wość two­rze­nia dia­gra­mów on-line.

To tyl­ko wybra­ne cechy, w obec­nej wer­sji 17. mię­dzy inny­mi doda­no nowe funk­cjo­nal­no­ści do gene­ra­to­ra doku­men­ta­cji i ele­men­tów zarza­dza­nia pro­jek­tem. Tak! VP ma potęż­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia pro­jek­tem na eta­pie nad­zo­ru nad imple­men­ta­cję: nie­za­leż­ne wer­sjo­no­wa­nie wszyst­kich ele­men­tów mode­li i gene­ro­wa­nie rapor­tów róż­nic mię­dzy com­mi­ta­mi”. Dokumentowanie przy­pad­ków uży­cia zgod­ne z Use Case 2.0, zgod­ność ze SCRUM i wspar­cie dla zwin­nych metod pra­cy (pra­ca z user sto­ry, kan­ban, i wie­le innych). 

Od same­go począt­ku VP to tak­że wspar­cie dla naj­waż­niej­szych obiek­to­wych wzor­ców pro­jek­to­wych (Rebeka Wirfbrock i jej książ­ka Wirfs-Brock, R., & McKean, A. (2009). Object design: Roles, respon­si­bi­li­ties, and col­la­bo­ra­tions. Addison-Wesley) i mode­lo­wa­nia struk­tur XML, SOA, RESTfull API, itp. 

I na koniec mój dru­gi wewnętrz­ny idol” to cała sek­cja UX Design and Wireframe Tools czy­li two­rze­nie makiet ekra­nów Low Fidelity oraz High Fidelity, a tak­że map i ani­mo­wa­nych mode­li ich prze­pły­wu. Więcej tu: Makiety.

Tak więc mając Visual Paradigm, nicze­go wię­cej nie potrze­bu­ję i z przy­jem­no­ścią powi­ta­łem na moim kom­pu­te­rze wer­sję 17.0 do cze­go zachę­cam innych użyt­kow­ni­ków VP. Pozostałych zaś infor­mu­ję, że jest takie narzędzie ;). 

What’s New in Visual Paradigm v.16.1?

No to mamy kolej­na wer­sję narzę­dzia pra­cy. Używam VP od 2005 roku i nadal nie mam powo­du by zmie­niać narzę­dzie, mimo tego, że od lat na szko­le­niach i u klien­tów, mam do czy­nie­nia chy­ba ze wszyst­kim co świat proponuje ;).

Daleki jestem od opi­sy­wa­nia tu menu tego pakie­tu, jest dość duże (ale nie aż tak by się gubić). Jest kon­tek­sto­we więc nie prze­ra­ża. Kluczową cechą VP, któ­ra trzy­ma mnie przy nim jest to, że w pro­jek­tach nie muszę uży­wać żad­ne­go inne­go narzę­dzia. Od cza­su gdy pakiet zyskał pol­ską kon­tro­le pisow­ni, czy­li od ponad 6 lat, nie uży­wam stan­dar­do­we­go opro­gra­mo­wa­nia biu­ro­we­go to kon­tak­tu z klien­ta­mi i pisa­nia rapor­tów z ana­liz, dzię­ki cze­mu bie­żą­ca aktu­ali­za­cja doku­men­tów dla klien­tów zaj­mu­je minu­ty a nie dni. Nawet pra­ce nauko­we (publi­ka­cje) przy­go­to­wu­ję w tym pakiecie. 

Kilka ciekawostek

Tabele jako narzę­dzie opi­su mode­li w posta­ci zestawień:

Dla każ­de­go kto lubi narzę­dzie Business Model Canvas:

Na warsz­ta­ty z zarzą­dem wystar­czy rzutnik:

Wsparcie w UML dla entu­zja­stów TOGAF:

Wsparcie dla zarzą­dza­nia har­mo­no­gra­mem projektu:

Generator for­mu­la­rzy czy­li jak zbie­rać dane od klien­tów nie robiąc tego mailem:

W doku­men­ta­cji nie raz potrzeb­ne są tabe­le, nie musi­my mieć excela…:

Visual Paradigm is ple­ased to anno­un­ce ver­sion – New featu­res: TOGAF ADM sup­port with ArchiMate 3, pro­ject mana­ge­ment guide-thro­ugh pro­cess, agi­le scrum pro­cess with sto­ry estimation.

Source: What’s New in Visual Paradigm?

Co nowego w Visual Paradigm 15.2

26 Listopada zosta­ła opu­bli­ko­wa­na wer­sja 15.2 pakie­tu CASE Visual-Paradigm (VP) ofe­ro­wa­ne­go przez fir­mę o tej samej nazwie. (źr.: What’s New in Visual Paradigm?).

Numer wer­sji zmie­nił się po prze­cin­ku” więc rewo­lu­cji nie ma ale poja­wi­ły się rozszerzenia:

 1. Business Process Reengineering Canvas – sza­blon dla pro­jek­tów rein­ży­nie­rii pro­ce­sów. Szablony pro­jek­to­we w VP to kom­plet­ne zesta­wy pro­ce­sów biz­ne­so­wych, meto­dy­ki, wzo­ry doku­men­tów. Co praw­da uży­wa­ne są rzad­ko ale każ­dy ele­ment sza­blo­nu może być wyko­rzy­sta­ny samo­dziel­nie wedle uzna­nia użyt­kow­ni­ka, dla­te­go te sza­blo­ny speł­nia­ją rolę stan­da­ry­za­cji pra­cy (co poma­ga i to bardzo).
 2. Rozszerzona sza­blo­ny dla meto­dy­ki SCRUM, zwo­len­ni­cy tej meto­dy­ki znaj­dą wie­le pomoc­nych opcji.
 3. Poszerzono sza­blo­ny dla meto­dyk two­rze­nia Architektury Korporacyjnej opar­tych o TOGAF.
 4. Wireflow Diagram – A wire­fra­me-based flow­chart – poja­wi­ły się kolej­ne roz­sze­rze­nia dla funk­cji pro­jek­to­wa­nia i pre­zen­to­wa­nia makiet ekra­nów i ani­mo­wa­nych scenariuszy.
 5. UX Prototyping tool – nowe narzę­dzie do pro­to­ty­po­wa­nia sza­ty gra­ficz­nej i inte­rak­cji apli­ka­cji webowych.
 6. Bi-Directional ERD syn­chro­ni­za­tion – roz­sze­rzo­no wspar­cie dla pro­jek­tan­tów rela­cyj­nych baz danych.
 7. Enhanced SysML 1.5 sup­port – posze­rzo­ne i zak­tu­ali­zo­wa­ne wspar­cie dla SysML.
 8. Poszerzone wspar­cie dla pro­jek­to­wa­nia API i zesta­wów webserwisów.
 9. Process Map Designer – posze­rzo­ne wspar­cie dla pro­jek­to­wa­nia map pro­ce­sów wyso­kie­go poziomu.
 10. Wiele nowych sza­blo­nów dia­gra­mów biz­ne­so­wych i info­gra­fi­ki biznesowej.

Tak więc opro­gra­mo­wa­nie Visual-Paradigm sta­je się peł­nym zesta­wem narzę­dzi dla pro­jek­tów archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej, pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów, w szcze­gól­no­ści infor­ma­tycz­nych. Ogromny nacisk fir­my Visual-Paradigm na jakość for­ma­li­za­cji i jej zgod­ność ze spe­cy­fi­ka­cja­mi OMG czy­ni z tego narzę­dzia dosko­na­łe wspar­cie dla prac nauko­wych bazu­ją­cych na for­ma­li­za­cjach ikonicznych.

Polecam testy pakietu 🙂 …

Bezpłatny Visual Paradigm Online

Jak poda­je pro­du­cent, od pew­ne­go mamy nowe narzę­dzie: Free Visual Paradigm Online: Visual Paradigm Express:

Finding a Free onli­ne dra­wing software?Visual Paradigm Online (VP Online) Express Edition is a FREE onli­ne dra­wing softwa­re deve­lo­ped for the com­mu­ni­ty. Draw free dia­grams with an easy-to-use onli­ne dra­wing tool witho­ut water­mar­king and limi­ta­tions such as, num­ber of dia­grams, size of pro­ject file and etc. You own the dia­grams you cre­ated for per­so­nal and non-com­mer­cial pur­po­ses. (Source: Free Visual Paradigm Online). 

Generalnie, zgod­ne z licen­cją, moż­na – do celów nie­ko­mer­cyj­nych – korzy­stać z tego narzędzia.

Regularnie jestem pyta­ny o to, czy są jakieś dobre i dar­mo­we narzę­dzia i zawsze odpo­wia­dam: do komer­cyj­nych pro­jek­tów reko­men­du­ję komer­cyj­ne, wspar­te sup­por­tem wer­sje opro­gra­mo­wa­nia CASE. Do ćwi­czeń i nauki ich wer­sje dar­mo­we (licen­cje com­mu­ni­ty lub podob­ne). Taką wła­śnie wer­sję udo­stęp­nia, i to on-line, Visual Paradigm.

Tu link do narzędzia:

Free Community Visual Paradigm ON-LINE

Vsual-Paradigm uczy­nił jed­nak kolej­ny krok: Każdy kto ma swo­ją lokal­ną komer­cyj­ną wer­sję opro­gra­mo­wa­nia i wyku­pio­ny ser­wer w chmu­rze, może wpleść oso­bę mają­ca kon­to Express, do swo­je­go zespo­łu i dać jej moż­li­wość inte­rak­tyw­ne­go uczest­ni­cze­nia w two­rze­niu pod­sta­wo­wych dia­gra­mów. To ogrom­ny krok do przo­du w tego typu pro­jek­tach. Pozwala pro­wa­dzić zarów­no zdal­ne szko­le­nia i warsz­ta­ty jak i anga­żo­wać zaawan­so­wa­nych klien­tów. Do tej pory klient jako dostaw­ca mate­ria­łów do ana­li­zy, musiał te mate­ria­ły przy­go­to­wać sam i prze­ka­zać mi np. plik pdf z tym co przy­go­to­wał. Teraz może wszel­kie robo­cze sche­ma­ty blo­ko­we przy­go­to­wać on-line w spo­sób widocz­ny dla mnie natych­miast w spo­sób pozwa­la­ją­cy mi od razy zgła­szać uwa­gi do tego materiału.

Co nowego w Visual Paradigm?

Z same­go rana otrzy­ma­łem maila zatytułowanego:

What’s New in Visual ParadigmLatest rele­ase: 15.1 (Aug 6, 2018)

(patrz: What’s New in Visual Paradigm?)

A więc popatrzmy 🙂

 • Kolejne posze­rze­nie wspar­cia dla SCRUM, któ­re bar­dzo dobrze spra­wu­je się w zasa­dzie w każ­dej innej meto­dzie zarzą­dza­nia zakre­sem pro­jek­tu i jego realizacją.
 • Stale rośnie w siłę narzę­dzie do gene­ro­wa­nia doku­men­ta­cji pro­jek­tu i wyni­ków ana­li­zy. Osobiście nie uży­wam MS Office do two­rze­nia doku­men­tów pro­jek­to­wych od kil­ku lat bo VP ma wszyst­ko co trze­ba, a auto­ma­tycz­na aktu­ali­za­cja po doko­na­niu jakich­kol­wiek zmian na dia­gra­mach w doku­men­ta­cji na kil­ka­dzie­siąt stron, to sekundy …
 • Jeszcze lep­sza pra­ca a makie­ta­mi ekra­nów, narzę­dzie do pro­jek­to­wa­nia scre­en­flow” ani­ma­cji bez pro­ble­mu zastę­pu­je pro­to­ty­py dla klien­ta. Makiety te bar­dzo łatwo inte­gru­je się ze sce­na­riu­sza­mi przy­pad­ków użycia.
 • Pojawiło się narzę­dzie do two­rze­nia wykre­sów, prak­tycz­nie każ­da ana­li­za biz­ne­so­wa zawie­ra na począt­ku ele­men­ty opi­su­ją­ce sytu­ację fir­my, tak­że tę rynkową.
 • Tu tak­że coraz wię­cej narzę­dzi do two­rze­nia bar­dzo przy­dat­nej info­gra­fi­ki, pamię­taj­my, że języ­kiem biz­ne­su są głów­nie nie­for­mal­ne sko­men­to­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we a nie tyl­ko BPMN czy UML.
 • Nowy desi­gner mode­li wyso­kie­go pozio­mu do doku­men­to­wa­nia archi­tek­tur chmu­ro­wych, inte­gra­cji itp.
 • Znacznie posze­rzo­ne moż­li­wo­ści rapor­to­wa­nia dla Taskmanagera.
 • Enterprice Model Finder czy­li świet­ne narzę­dzie poma­ga­ją­ce szyb­ko poru­szać się w roz­bu­do­wa­nych modelach.
 • Od pew­ne­go już cza­su mode­lo­wać moż­na on-line w wer­sji webo­wej, więc idąc do klien­ta na spo­tka­nie nie trze­ba zabie­rać kom­pu­te­ra, wystar­czy by klient udo­stęp­nił cokol­wiek z dostę­pem do inter­ne­tu i przeglądarką.
 • Wsparcie dla Hibernate 5.1
 • Poszerzone wspar­cie do tagów i gałę­zi na ser­we­rze Teamwork (ser­wer zarzą­dza­ją­cy commitami).

Tak więc VP sta­je się coraz lep­szym narzę­dziem i śro­do­wi­skiem pra­cy. Wyeliminowanie koniecz­no­ści pra­cy z pakie­ta­mi biu­ro­wy­mi dało mi tyle, że pra­co­chłon­ność zwią­za­na z two­rze­niem doku­men­ta­cji spa­da o rząd wiel­ko­ści, w zasa­dzie nie bio­rę jej od dłuż­sze­go cza­su pod uwa­gę w kal­ku­la­cjach pra­co­chłon­no­ści nad projektem.

Visual Paradigm: Online Drawing

Visual-Paradigm wraz z wer­sją 15 po cichut­ku” wpro­wa­dził nowe narzę­dzie inte­gru­ją­ce pra­ce ana­li­ty­ka i klien­ta: dia­gra­my on-line w prze­glą­dar­ce. Aplikacja ta jest zin­te­gro­wa­na z ser­we­rem VPository i PostMania co daje nie­sa­mo­wi­te moż­li­wo­ści: ana­li­tyk może dać klien­to­wi do ręki narzę­dzie pozwa­la­ją­ce two­rze­nie infor­ma­cji w posta­ci gra­ficz­nej. Tak powsta­łe dia­gra­my są w locie wsta­wia­nie do narzę­dzia CASE.

Do tej pory dia­log z fir­mą ana­li­zo­wa­ną pole­gał na prze­sy­ła­niu ana­li­ty­ko­wi opi­sów wyko­ny­wa­nych edy­to­rem tek­sty, cza­sem arku­szem kal­ku­la­cyj­nym, pro­gra­mem do pre­zen­ta­cji itp. Analityk musiał je prze­pi­sać lub prze­ry­so­wać. Teraz, gdy tyl­ko jakąś treść moż­na opi­sać jakim­kol­wiek sche­ma­tem blo­ko­wym, dia­gra­mem, nawet nie­for­mal­nym (czy­li łatwiej­szym do przy­go­to­wa­nia przez klien­ta), jest to moż­li­we on line, pod nad­zo­rem analityka.

Jest kolej­ny ele­ment roz­sze­rza­ją­cy kata­log narzę­dzi on-line pakie­tu Visual-Paradigm:

Oprócz już ist­nie­ją­cych narzę­dzi on-line: Agile (user sto­ry, bac­klog, itp.), tabli­cy Customer Journey Mapping, task­me­ne­dże­ra Tasifier i Postmanii mamy narzę­dzie do two­rze­nia dia­gra­mów i współ­dzie­le­nia ich w zespo­le analityków.

Source: Visual Paradigm: Online Drawing Tool, Story Map, Journey Map