Web 2.0 – kolejny niewypał?

W końcu mamy postęp technologiczny i podobno kluczem do sukcesu są innowacje. Tylko czy przypadkiem producenci korporacyjnych systemów Web 2.0 nie polegają tylko na metodzie "trzeba stworzyć rynek na nasz produkt, mówmy że to jest potrzebne, może ktoś uwierzy". W końcu nie mało firm (a raczej ich prezesi) kupuje jakieś rozwiązanie nie dlatego, że im w czymś pomagają a dlatego, że są modne albo "uczynią Cię lepszą firmą".... (np. nie rozumiem na czym polega korzyść z noszenia gumowców latem mimo, że nie ma deszczu...;) ale ja nie znam się na modach). Mnie osobiście dla odmiany w ogóle nie dziwi to, że firmy nie zaadoptowały "Web 2.0" bo po co? Serwisy społecznościowe pozwalają nam na poszerzenie liczby kontaktów, a co poszerzamy kontaktując się z współpracownikami, których już znamy (a tych, których nie znamy pewnie nie chcemy znać...). Sam mam konto na Linked In, GoldenLine i FaceBook, jednak kluczowym powodem jest raczej kontakt z tymi, których w ciągu dnia pracy nie jestem w stanie spotkać (czy poznać). Umawiam się na weekendowe wieczory albo śledzę nowinki. A pracownik w pracy? Dla wielu, nie tylko z pionu handlowego, wartość ma właśnie poszerzanie grona znajomych poza własną firmą (koledze zza biurka niczego nie sprzeda...) dlatego jeżeli już Państwo szukają innowacyjnych rozwiązań to zawsze zainteresować się współdzieleniem treści z istniejącymi serwisami społecznościowymi, lepiej jest wykorzystywać te istniejące niż tworzyć własne, konkurencyjne...

Czytaj dalejWeb 2.0 – kolejny niewypał?

System ERP z funkcjami portali społecznościowych

Jeżeli ktoś w ciągu dnia poświęca czas na kolegę z pracy swojej lub cudzej na np. Facebook'u, to raczej dlatego, że to jeden "rynek miasta" wspólny dla wszystkich. Ciekawostka: wiele firm podjęło próby wdrożenia wewnątrz-firmowego komunikatora. Skutki były z reguły negatywne (nie robiłem badań, z rozmów jednak wiem, że w żadnej znanej mi firmie się to nie udało). Tam, gdzie komunikator jest dopuszczalny jest nim nadal najczęściej GG, Tlen, Skype. Dlaczego? Moim zdaniem można po protu nadal mieć jeden login i hasło, mieć w jednym oknie kolegę z pracy i klienta... i koleżankę z podstawówki.

Czytaj dalejSystem ERP z funkcjami portali społecznościowych

Dziwne projekty firmowych WWW

Na stro­nie ser­wi­su http://​www​.samo​rzad​.pap​.pl poja­wił się cie­ka­wy arty­kuł: Serwis jak labi­rynt. Nie licząc zamiesz­czo­nej listy powo­dów trud­no­ści w korzy­sta­niu z ser­wi­sów WWW Urzędów (prze­ba­da­no czte­ry z Małopolski) poja­wi­ły się przy­kła­dy typo­wych kło­po­tów: ?Dodatkowym pro­ble­mem jest sam opis tego ele­men­tu [ele­men­ty menu na stro­nie, przyp. red.] (?Katalog usług. Poradnik inte­re­san­ta.?). Nie jest to język, któ­rym posłu­gu­ją się użyt­kow­ni­cy. Szukając tej czę­ści ser­wi­su szu­ka­li raczej lin­ku ?załatw spra­wę w urzę­dzie?, ewen­tu­al­nie e‑urząd??. Jak podejść więc do two­rze­nia biz­ne­so­wej fir­mo­wej stro­ny WWW? Nie wie­rzyć w to, że stro­na WWW to por­tal Web 2.0, stro­na WWW dla fir­my czy urzę­du to po pro­stu kolej­na apli­ka­cja biz­ne­so­wa, któ­ra musi (prze­pra­szam, żyje­my w wol­nym kra­ju: powin­na) przy­nieść korzyści.

(wię­cej…)

Czytaj dalejDziwne projekty firmowych WWW

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania