Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Jeżeli nie potra­fisz cze­goś nary­so­wać, to zna­czy że tego nie rozumiesz…”

Wirtualny, Kontraktowy Analityk Biznesowy i Systemowy

Wirtualny Analityk to mój stan­dar­do­wy pro­dukt jakim jest umo­wa o sta­łej współ­pra­cy (co naj­mniej 3 mie­sią­ce). W ramach zawar­tej umowy:

 • two­rzę i i aktu­ali­zu­ję doku­men­ta­cję pro­ce­sów biz­ne­so­wych i powią­za­nych z nimi sys­te­mów IT,
 • ana­li­zu­je i pro­jek­tu­ję bez­pie­czeń­stwo pro­ce­du­ral­ne,
 • na bie­żą­co opi­niu­ję otrzy­ma­ne i wysy­ła­ne pisma doty­czą­ce orga­ni­za­cji prze­pły­wu pra­cy i sys­te­mów IT,
 • na żąda­nie udo­stęp­niam mapę i mode­le pro­ce­sów biz­ne­so­wych, powią­za­ne pro­ce­du­ry i doku­men­ta­cję sys­te­mów IT, oraz dowol­ne ich wyciągi,
 • ana­li­zu­ję bie­żą­ce potrze­by, pro­jek­tu­ję nowe lub zmie­nio­ne funk­cjo­nal­no­ści w opro­gra­mo­wa­niu stan­dar­do­wym i dedykowanym,
 • nad­zo­ru­ję mery­to­rycz­nie pra­ce dostaw­ców ww. rozwiązań.

UWAGA! Rozpoczęcie współ­pra­cy może wyma­gać zle­ce­nia audy­tu począt­ko­we­go Państwa fir­my. Wykupione bez­zwrot­ne ryczał­to­we godzi­ny roz­li­cza­ne są niż­szą staw­ką reta­iner”, godzi­ny prze­pra­co­wa­ne ponad ryczałt roz­li­cza­ne są stan­dar­do­wą staw­ką T&M. Stała mie­sięcz­na licz­ba przed­pła­co­nych godzin może być zmie­nia od kolej­ne­go okre­su roz­li­cze­nio­we­go. Zlecenia ad-hoc bez umo­wy, roz­li­cza­ne są wyż­sza staw­ką i niż­szą dostęp­no­ścią, staw­ki w dal­szej czę­ści.

Standardowe Pakiety Usług

UWAGA! Z uwa­gi na cha­rak­ter usług zwią­za­nych w wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną (brak moż­li­wo­ści zwro­tu uzy­ska­nej wie­dzy) usłu­gi te płat­ne są z góry. Aby zacho­wać bez­pie­czeń­stwo obu stron umo­wy pre­fe­ro­wa­ne są krót­kie okre­sy roz­li­czeń ryczał­to­wych (min tydzień, mak­si­mum mie­siąc), wypo­wie­dze­nie umo­wy moż­li­we w dowol­nym momen­cie. Na każ­de zapy­ta­nie odpo­wia­dam esty­ma­cją kosz­tów lub pro­jek­tem umo­wy fixed-price.

Konsultacje ad-hoc

Prosze prze­słać opis pro­ble­mu i ewen­tu­al­ne załącz­ni­ki z uży­ciem FORMULARZA, w odpo­wie­dzi ode­ślę kwa­li­fi­ka­cję i wyce­nę. Usługa będzie reali­zo­wa­na po uzgod­nie­niu wyce­ny i wpłacie.

UWAGA! Wszelkie spo­tka­nia, któ­rych tema­tem są kwe­stie typu co Pan o tym sądzi, co Pan by zapro­po­no­wał” są roz­li­cza­ne jak kon­sul­ta­cje wg. aktu­al­nych sta­wek.

Umowy ryczał­to­we

Umowa ryczał­to­wa obej­mu­je tak­że zakres usłu­ga ad-hoc, ale w znacz­nie korzyst­niej­szej cenie. Powyższe pra­co­chłon­no­ści to typo­we moje mie­sięcz­ne obcią­że­nie dla pro­jek­tów w fir­mach MSP (poda­ne w godzi­nach w ska­li mie­sią­ca, żaden jeden pro­jekt zada­nio­wy nie obcią­ża mnie na 100%). WYMAGANIA: prze­cięt­ny pro­jekt na eta­pie ana­li­zy biz­ne­so­wej i spe­cy­fi­ko­wa­nia sys­te­mu reali­zu­ję w ok. 3 – 4 mie­sią­ce. NADZÓR: typo­we nad­zo­ro­wa­ne wdro­że­nia ERP trwa­ją od roku do dwóch (dla poje­dyn­czych dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji są to cza­sy ok. 3 krot­nie krót­sze). W toku wdro­że­nia mogą powstać dedy­ko­wa­ne ele­men­ty takie jak add-on do sys­te­mu ERP lub samo­dziel­ne dedy­ko­wa­ne apli­ka­cje, ich pro­jek­to­wa­nie jest reali­zo­wa­ne w ramach eta­pu opra­co­wa­nia roz­wią­za­nia (war­to­ści te mogą ulec zmia­nie dla pro­jek­tów o nie­ty­po­wym zakre­sie i natę­że­niu prac). UTRZYMANIE czy­li bie­żą­ca powdro­że­nio­wa aktu­ali­za­cja i gene­ro­wa­nie aktu­al­nej doku­men­ta­cji na żąda­nie, to śred­nio ok. 2h mie­sięcz­nie. Zamów/zapytaj wypeł­nia­jąc FORMULARZ.


Stawki wyliczeniowe ryczałtów i umów o dzieło

UWAGA! Klient ma dostęp do efek­tów pra­cy audy­tów i ana­liz na bie­żą­co” na plat­for­mie komu­ni­ka­cyj­nej. Z uwa­gi na cha­rak­ter usług zwią­za­nych w war­to­ścia­mi inte­lek­tu­al­ny­mi (brak moż­li­wo­ści zwro­tu) tak reali­zo­wa­ne usłu­gi eks­perc­kie są przed­pła­co­ne (ryczałt). Standardowy okres roz­li­czeń ryczał­to­wych to jeden tydzień, mak­sy­mal­ny to jeden mie­siąc. Termin wypo­wie­dze­nia (lub zmia­ny tre­ści) umo­wy jest dla obu stron umo­wy jed­na­ko­wy i rów­ny przy­ję­te­mu okre­so­wi opła­ty ryczał­to­wej. Zapoznaj się z peł­nym brzmie­niem Regulaminu Świadczenia Usługi. Zapoznawanie się z doku­men­ta­mi do ana­liz to tak­że czas płatny.

OPISCENA BRUTTO
Usługi ad-hoc (voucher, zada­nio­wy ter­min dostęp­no­ści do 5 dni roboczych))(płat­ne z góry)
1. Audyt doku­men­ta­cji orga­ni­za­cji: spraw­dza­ny jest stan posia­da­nej w fir­mie doku­men­ta­cji opi­su­ją­cej tę orga­ni­za­cję, sta­no­wi pod­sta­wę wyce­ny ewen­tu­al­nych dal­szych prac ana­li­tycz­no-pro­jek­to­wych.
2. Wydanie opi­nii w przed­mio­cie prze­ka­za­nej doku­men­ta­cji (maks. 100 stron maszy­no­pi­su A4), pro­duk­tem jest recen­zja, lista wad doku­men­ta­cji, ryzy­ka, opi­nia pry­wat­na dla sądu lub dla media­to­ra. Zależnie od woli zle­ce­nio­daw­cy jest to tak zwa­na śle­pa lub otwar­ta recen­zja (recen­zo­wa­ny nie wie lub wie kto jest recenzentem).
470 GBP
Jednorazowe kon­sul­ta­cje i wyja­śnie­nia w for­mie pisem­nej, tak­że do wyda­nej opi­nii lub recen­zji, w for­mie pisem­nej w odpo­wie­dzi na krót­ki ema­il (jed­na stro­na A4).40 GBP
3. Stawka godzi­no­wa kon­sul­ta­cje ad-hoc on-line bez umo­wy ryczałtowej.95 GBP
4. Całodniowe spo­tka­nie on-line (8h w tym krót­kie prze­rwy), warsz­tat, dedy­ko­wa­ny men­to­ring, udział w pra­cach zespo­łu itp.700 GBP
Umowy ryczał­to­we (reta­iner agre­ement na min. 3h/m‑c, zawie­ra utrzy­ma­nie plat­for­my komu­ni­ka­cyj­nej, ryczałt mini­mum 3h/mc, zada­nio­wa dostęp­ność na następ­ny dzień roboczy)(umo­wa ryczałtowa)
5. Bezzwrotne godzi­ny wyku­py­wa­ne z góry w ramach sta­łej umo­wy ryczał­to­wej (min. 3h/m‑c)50 GBP/h
6. Dodatkowe godzi­ny ponad wyku­pio­ny ryczałt75 GBP/h
7. Listy inten­cyj­ne i umo­wy ramo­we, opła­ta posto­jo­wa” (koszt: patrz pkt. 5.)ryczałt 3h
Warunki przyj­mo­wa­nia zle­ceń i zawie­ra­nia umów 
Przyjęcie zle­ce­nia, zawar­cie umo­wy, to elek­tro­nicz­na akcep­ta­cja tre­ści ofer­ty. Na jej pod­sta­wie wysta­wia­ny jest doku­ment pro­for­ma (esty­ma­cja) lub fak­tu­ra. Wpłata ozna­cza zawar­cie umo­wy i roz­po­czę­cie jej reali­za­cji. Stała współ­pra­ca (dłuż­szy pro­jekt) to umo­wa na cyklicz­ne zle­ce­nia na z góry okre­ślo­ny czas lub do wypo­wie­dze­nia (Retainer Agreement). Długość przed­pła­co­ne­go okre­su jest indy­wi­du­al­nie uzgad­nia­na (wie­lo­krot­ność tygo­dnia, mak­si­mum jeden mie­siąc). Ryczałtowa for­ma współ­pra­cy i roz­li­czeń sta­no­wi zabez­pie­cze­nie ryzy­ka po obu stro­nach umo­wy, a tak­że daje naj­ko­rzyst­niej­szą staw­kę Klientom. Projekty są har­mo­no­gra­mo­wa­ne jako fixed-pri­ce, to zna­czy, że każ­dy etap prac to każ­do­ra­zo­wo z góry usta­lo­ny przez stro­ny zakres i koszt.Powyższe staw­ki obo­wią­zu­ją pod warun­kiem sto­so­wa­nia ofe­ro­wa­nej Metody ana­li­zy biz­ne­so­wej i pro­jek­to­wa­nia oraz Metody zdal­nej komu­ni­ka­cji.
UWAGA! Na eta­pie ofer­to­wa­nia wią­żą­ca są wyłącz­nie zakres i czas reali­za­cji, żad­ne ter­mi­ny nie są gwa­ran­to­wa­ne. Jedyną for­mą zagwa­ran­to­wa­nia sobie ter­mi­nów mojej dostęp­no­ści jest pod­pi­sa­nie umowy.
Tabela usług i sta­wek (nie jestem płat­ni­kiem podat­ku VAT). Wszelkie celo­we spo­tka­nia w toku reali­zo­wa­nych umów to tak­że płat­ny czas projektowy.
 • Komunikacja:
 • Wszystkie usłu­gi świad­czo­ne są zdal­nie z tere­nu Wielkiej Brytanii.
 • Koszty wyjaz­dów do sie­dzi­by Zamawiającego: takie wizy­ty to wyjąt­ko­we, incy­den­tal­ne zda­rze­nia, każ­do­ra­zo­wo pokry­wa je Zamawiający: jest to ok. 200 GBP prze­lot w dwie stro­ny plus koszt hote­lu (w kla­sie IBIS Budget lub ana­lo­gicz­na, ok. 50 – 70GBP/doba), wyna­jem samo­cho­du (jeśli koniecz­ne) <20GBP/doba, refak­tu­ro­wa­ne są fak­tycz­ne kosz­ty (bez wyżywienia).
 • UWAGA! Nie akcep­tu­ję roz­li­czeń typu suc­cess fee”.

Masz problem z samodzielną wyceną mojej usługi?

Opisz pro­blem, załącz ewen­tu­al­ne doku­men­ty źró­dło­we, jeże­li ich treść sta­no­wi tajem­ni­ce przed­się­bior­stwa oznacz to w ich tre­ści. Do bez­piecz­ne­go prze­ka­za­nia mi tych infor­ma­cji sko­rzy­staj z FORMULARZA. Po wstęp­nym zapo­zna­niu się z pro­ble­mem, zawsze wysy­łam esty­ma­cję cał­ko­wi­tych kosz­tów usłu­gi (pro­po­zy­cja umo­wy fixed-price).

Gwarancja udzielana na wykonane opracowania, nadzór autorski

 1. Jako autor gwa­ran­tu­ję spój­ność, kom­plet­ność i nie­sprzecz­ność opra­co­wań oraz zgod­ność z dekla­ro­wa­ny­mi w nich standardami.
 2. Gwarancja doty­czy opra­co­wań wyko­na­nych w ramach umo­wy o dzie­ło, z prze­ka­za­niem praw mająt­ko­wych do ich tre­ści, dalej Dokumentacji.
 3. Dokumentacje są obję­te stan­dar­do­wą 60 dnio­wą gwarancją.
 4. W ramach gwa­ran­cji, jako autor Dokumentacji, usu­wam wszel­kie stwier­dzo­ne w niej wady merytoryczne. 
 5. Złożenie rekla­ma­cji wymaga: 
  • wska­za­nia wadli­wej tre­ści w opracowaniu,
  • wska­za­nia pod­sta­wy uzna­nia jej za wadliwą,
  • prze­ka­za­nia rekla­ma­cji dro­gą (meto­dą) usta­lo­ną w umo­wie na wyko­na­nie rekla­mo­wa­ne­go opra­co­wa­nia (plan komu­ni­ka­cji, zasa­dy współ­pra­cy stron),
  • adre­sa­tem rekla­ma­cji jest autor opra­co­wa­nia wska­za­ny w umo­wie na jego wykonanie. 
 6. Gwarancję moż­na prze­dłu­żyć o kolej­ne mie­sią­ce (10% war­to­ści opracowania/jeden m‑c).
 7. Nadzór autor­ski to gwa­ran­cja połą­czo­na z bie­żą­cą aktu­ali­za­cją i roz­wo­jem Dokumentacji w toku wdra­ża­nia roz­wią­zań w niej opi­sa­nych, oraz udzie­la­nie bie­żą­cych wyja­śnień. Koszt tej usłu­gi jest usta­la­ny każ­do­ra­zo­wo na bazie powyż­szych sta­wek jako umo­wa reta­iner agre­ement.

Plan komunikacji, zasady współpracy stron

Platformy pra­cy asynchronicznej.

Co do zasa­dy pra­cu­ję zdal­nie a zna­ko­mi­ta więk­szość moje­go cza­su dla klien­tów to komu­ni­ka­cja asyn­chro­nicz­na. Dzięki temu uzy­sku­ję bar­dzo wyso­ką efek­tyw­ność a klien­ci zysku­ją znacz­nie wię­cej za znacz­nie taniej.

Ja i mój klient, na każ­dym eta­pie, mamy wza­jem­ny wgląd w swo­je doku­men­ty: ich treść i ter­mi­ny dostar­cze­nia. Są one bez­piecz­ne i dostęp­ne on-line, co daje moim klien­tom poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i nie­za­leż­no­ści. Strona IT​-Consulting​.pl to moja plat­for­ma publi­ka­cji tre­ści na temat moich kom­pe­ten­cji i warsz­ta­tu: to moja ofer­ta mery­to­rycz­na. Freshbooks​.com to plat­for­ma obsłu­gu­ją­ca on-line ofer­ty, umo­wy, fak­tu­ry i płat­no­ści. Postmania do plat­for­ma, na któ­rej on-line powsta­ją moje opra­co­wa­nia, dostęp­ne tak­że 0n-line do recen­zji i wymia­ny danych z zespo­łem pro­jek­to­wym ana­li­zo­wa­nej organizacji.

Przykłady produktów mojej pracy

Przykładowe pro­duk­ty mojej pra­cy są bez­płat­nie dostęp­ne do zapo­zna­nia się w BIBLIOTECE ON-LINE. te doku­men­ty w 100% powsta­wa­ły zdal­nie i zdal­nie był reali­zo­wa­ny nad­zór nad realizacją.

Umowy, rozliczenia, faktury

Szczegóły na stro­nie Kontakt.

Materiały do pobrania

Prezentacja opi­su­ją­ca cele i spo­sób reali­za­cji Analizy Biznesowej i Specyfikowania Wymagań: Analiza sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji: opra­co­wa­nie mode­lu jej dzia­ła­nia, cel i szu­ka­nie roz­wią­zań oraz ich wdra­ża­nie.

Opis powsta­wa­nia pro­duk­tów mojej pra­cy zawie­ra arty­kuł Analiza Biznesowa i Opis Techniczny Oprogramowania. Opis metod pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia dedy­ko­wa­ne­go zawie­ra arty­kuł: ICONIX kom­po­nen­to­wo zorien­to­wa­ny, zwin­ny stan­dard pro­jek­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia.

Jaroslaw Zelinski IT-Consulting
Centrum Offices, 214 Union St.,
Aberdeen AB10 1TL, UK.
tel.: +44 7506 613 650, info @ jaro​slaw​ze​lin​ski​.biz