Jeżeli nie potra­fisz cze­goś dobrze nary­so­wać, to zna­czy że nadal tego nie rozumiesz…”

To co oferuję to moje kompetencje i dorobek. Są one jawne, sprawdzalne i w całości dostępne na moim blogu. Potrafię, jak mało kto, szybko, efektywnie i skutecznie opisać mechanizm działania dowolnej organizacji i systemu. W efekcie wdrożenie nowej formy zarządzania czy nowego oprogramowania pod moim nadzorem, odbywa się sprawnie i z ryzykiem bliskim zeru.

Płacicie Państwo wyłącznie za moje dedykowane dla Was zaangażowanie oraz dyspozycyjność. Wszystkie projekty są wyceniane fixed price na bazie uzgodnionego ryczałtu. Wycena zawsze obejmuje przekazanie autorskich praw majątkowych do powstających dla Państwa opracowań. 

Na wszystkie treści, które opracowuję, daje gwarancję, którą można rozszerzyć do poziomu nadzoru autorskiego.

Wdrażanie oprogramowania: wymagania czyli analiza i projekt systemu, nadzór nad dostawcą, utrzymanie

Od jed­ne­go z klien­tów, po pyta­niu dla­cze­go aku­rat mnie wybra­li: Panie Jarku, dosta­łem wie­le ofert od nie­za­leż­nych kon­sul­tan­tów” i nie­za­leż­nych eks­per­tów”, i każ­dy ofe­ro­wał mi swo­je autor­skie meto­dy. Pan jest jedy­ną oso­bą, któ­ra w ofer­cie pod­kre­śla­ła role stan­dar­dów, a Pana ofer­ta zawie­ra­ła dość boga­tą lite­ra­tu­rę źró­dło­wą. Pan zaofe­ro­wał nam swo­je boga­te i udo­ku­men­to­wa­ne: doświad­cze­nie, posia­da­ne umie­jęt­no­ści i narzę­dzia. Metody pra­cy, któ­re Pan sto­su­je powo­du­ją niska zaję­tość nasze­go bar­dzo cen­ne­go cza­su, a tak­że trans­fer wie­dzy do naszych pra­cow­ni­ków, inny­mi sło­wy nie uza­leż­nia Pan nas od siebie.”

Powyższe pra­co­chłon­no­ści to typo­we moje mie­sięcz­ne obcią­że­nie dla pro­jek­tów w fir­mach MSP (poda­ne w godzi­nach w ska­li mie­sią­ca, żaden jeden pro­jekt zada­nio­wy nie obcią­ża eks­per­ta na 100%). WYMAGANIA: prze­cięt­ny pro­jekt na eta­pie ana­li­zy biz­ne­so­wej i spe­cy­fi­ko­wa­nia sys­te­mu reali­zu­ję w ok. 3 – 4 mie­sią­ce. NADZÓR: typo­we nad­zo­ro­wa­ne wdro­że­nia ERP trwa­ją od roku do dwóch (dla poje­dyn­czych dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji są to cza­sy ok. 3 krot­nie krót­sze). Wartości te mogą ulec zmia­nie dla pro­jek­tów o nie­ty­po­wym zakre­sie i natę­że­niu prac. UTRZYMANIE czy­li bie­żą­ca aktu­ali­za­cja i gene­ro­wa­nie aktu­al­nej doku­men­ta­cji na żąda­nie, to śred­nio ok. 2h miesięcznie.

Wsparcie merytoryczne analityków, zespołów analityków, pracowników firmy 

Dane IDC poka­zu­ją, że prze­cięt­ny pra­cow­nik mery­to­rycz­ny spę­dza oko­ło 2,5 godzi­ny dzien­nie, czy­li oko­ło 30% dnia pra­cy, na poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji.”. Tego typu badań jest wie­le ale mają jed­ną wspól­na cechę: wszyst­kie poka­zu­ją że to ok. 30% cza­su. To zna­czy, że Twój ana­li­tyk, archi­tekt itp. poświę­ca na reali­za­cję swo­ich obo­wiąz­ków tyl­ko 70%. Oferuję wspar­cie, któ­re ura­tu­je te 30% cza­su Twoich pracowników.

Możliwy jest dedy­ko­wa­ny warsz­tat dla zespo­łu ad-hoc: ZAMÓW.


Stawki wynagrodzenia i usługi ad-hoc

Na moim blo­gu jest pra­wie tysiąc mery­to­rycz­nych publi­ka­cji dostęp­nych bez­płat­nie oraz wyszu­ki­war­ka, dla­te­go wszel­kie dodat­ko­we wspar­cie, wyja­śnie­nia, kon­sul­ta­cje oraz mój udział w pro­jek­tach to płat­ne usługi.

 • Komunikacja w toku reali­za­cji zleceń: 
  • Komunikacja asyn­chro­nicz­na to zada­nio­wy tryb pra­cy, gdzie zobo­wią­zu­ję się do wypra­co­wa­nia efek­tu (pro­duk­tu mojej pra­cy) w cią­gu okre­ślo­ne­go cza­su. Tu ja dys­po­nu­je swo­im czasem. 
  • Komunikacja syn­chro­nicz­na to mój czas zare­zer­wo­wa­ny wyłącz­nie dla Ciebie w okre­ślo­nym dniu i godzi­nach, np. spo­tka­nie on-line, dyżur tele­fo­nicz­ny, inna for­ma natych­mia­sto­wej reak­cji np. na email. 
 • Stawki (fir­my wyma­ga­ją­ce do przed­pła­ty fak­tu­ry pro­for­ma i potem fak­tu­ry pro­szo­ne są o wcze­śniej­szy kon­takt: NOWA SPRAWA.)
  • bez­zwrot­ne godzi­ny wyku­py­wa­ne z góry w ramach umo­wy ryczał­to­wej, bez wzglę­du na rodzaj komu­ni­ka­cji: 50 GBP/h (part-time employ­ment jako reta­iner agre­ement, zakres umo­wy mini­mum kwar­tał na mini­mum 10h/m‑c, ZAPYTAJ),
  • poje­dyn­cza kon­sul­ta­cja ad-hoc, on-line, 1h: 95GBP (płat­ne z góry)
  • zapo­zna­nie się ze spra­wą, wyda­nie opi­nii w przed­mio­cie prze­ka­za­nej doku­men­ta­cji: 470GBP (płat­ne z góry).
  • cało­dnio­we spo­tka­nia ad-hoc (od 6 do 8h), warsz­ta­ty, dedy­ko­wa­ny men­to­ring, udział w pra­cach zespo­łu itp.: 700 GBP (płat­ne z góry).
  • Powyższe staw­ki:
  • obo­wią­zu­ją pod warun­kiem sto­so­wa­nia ofe­ro­wa­nej Metody ana­li­zy biz­ne­so­wej i pro­jek­to­wa­nia oraz Metody zdal­nej komu­ni­ka­cji.
  • obej­mu­ją dostęp do plat­for­my komu­ni­ka­cyj­nej dla wszyst­kich człon­ków zespo­łu Zamawiającego; Zamawiający nie musi kupo­wać ani insta­lo­wać żad­ne­go opro­gra­mo­wa­nia (wyma­ga­ny jest dostęp do Internetu i prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa, patrz poni­żej: Narzędzia i workflow). 
 • Koszty wyjaz­dów do sie­dzi­by Zamawiającego każ­do­ra­zo­wo pokry­wa Zamawiający: jest to ok. 300 GBP podró­że plus 80 GBP za każ­dy dzień poby­tu, refak­tu­ro­wa­ne są fak­tycz­ne koszty.
 • UWAGA! Nie akcep­tu­ję roz­li­czeń typu suc­cess fee”.
 • Obecna sie­dzi­ba mojej fir­my to Wielka Brytania, wysta­wiam fak­tu­ry jako przed­się­bior­ca zare­je­stro­wa­ny w Wielkiej Brytanii. Nie jestem płat­ni­kiem VAT.

Gwarancja udzielana na wykonane opracowania, nadzór autorski

 1. Gwarancja doty­czy opra­co­wań wyko­na­nych w ramach umo­wy o dzie­ło, z prze­ka­za­niem praw mająt­ko­wych do ich tre­ści, dalej Dokumentacja.
 2. Dokumentacje są obję­te stan­dar­do­wą 60 dnio­wą gwarancją.
 3. W ramach gwa­ran­cji, jako autor Dokumentacji, usu­wam wszel­kie stwier­dzo­ne w niej wady merytoryczne. 
 4. Złożenie rekla­ma­cji wymaga: 
  • wska­za­nia wadli­wej tre­ści w opracowaniu,
  • wska­za­nia pod­sta­wy uzna­nia jej za wadliwą,
  • prze­ka­za­nia rekla­ma­cji dro­gą (meto­dą) usta­lo­ną w umo­wie na wyko­na­nie rekla­mo­wa­ne­go opra­co­wa­nia (plan komu­ni­ka­cji, zasa­dy współ­pra­cy stron),
  • adre­sa­tem rekla­ma­cji jest autor opra­co­wa­nia wska­za­ny w umo­wie na jego wykonanie. 
 5. Gwarancję moż­na prze­dłu­żyć o kolej­ne mie­sią­ce (10% war­to­ści opracowania/jeden m‑c).
 6. Nadzór autor­ski to gwa­ran­cja połą­czo­na z bie­żą­cą aktu­ali­za­cją i roz­wo­jem Dokumentacji w toku wdra­ża­nia roz­wią­zań w niej opi­sa­nych, oraz udzie­la­nie bie­żą­cych wyja­śnień. Koszt tej usłu­gi jest usta­la­ny każ­do­ra­zo­wo na bazie powyż­szych sta­wek jako umo­wa reta­iner agre­ement.

Masz problem z samodzielną wyceną mojej usługi?

Opisz pro­blem, załącz ewen­tu­al­ne doku­men­ty źró­dło­we, jeże­li ich treść sta­no­wi tajem­ni­ce przed­się­bior­stwa oznacz to w ich tre­ści. Do bez­piecz­ne­go prze­ka­za­nia mi tych infor­ma­cji sko­rzy­staj z FORMULARZA. Po wstęp­nym zapo­zna­niu się z pro­ble­mem, zawsze wysy­łam esty­ma­cję cał­ko­wi­tych kosz­tów usłu­gi (pro­po­zy­cja umo­wy fixed-price).

Narzędzia i workflow

Platformy pra­cy asynchronicznej.

Co do zasa­dy pra­cu­ję zdal­nie a zna­ko­mi­ta więk­szość moje­go cza­su dla klien­tów to komu­ni­ka­cja asyn­chro­nicz­na. Dzięki temu uzy­sku­ję bar­dzo wyso­ka efek­tyw­ność a klien­ci znacz­nie wię­cej za znacz­nie taniej.

Każdy klient, na każ­dym eta­pie, ma wgląd w swo­je doku­men­ty. Są one bez­piecz­ne i dostęp­ne on-line, co daje moim klien­tom poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i nie­za­leż­no­ści. Strona IT​-Consulting​.pl to moja plat­for­ma publi­ka­cji tre­ści na temat moich kom­pe­ten­cji i warsz­ta­tu: to moja ofer­ta mery­to­rycz­na. Freshbooks​.com to plat­for­ma obsłu­gu­ją­ca on-line ofer­ty, umo­wy, fak­tu­ry i płat­no­ści. Postmania do plat­for­ma, na któ­rej on-line powsta­ją moje opra­co­wa­nia, dostęp­ne tak­że 0n-line do recen­zji i wymia­ny danych z zespo­łem pro­jek­to­wym ana­li­zo­wa­nej organizacji. 

Przykłady produktów mojej pracy

Przykładowe pro­duk­ty mojej pra­cy są bez­płat­nie dostęp­ne do zapo­zna­nia się w BIBLIOTECE ON-LINE.

Umowy, rozliczenia, faktury

Szczegóły na stro­nie Kontakt.

Materiały do pobrania

Opis powsta­wa­nia pro­duk­tów mojej pra­cy zawie­ra arty­kuł Analiza Biznesowa i Opis Techniczny Oprogramowania. Opis metod pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia dedy­ko­wa­ne­go zawie­ra arty­kuł: ICONIX kom­po­nen­to­wo zorien­to­wa­ny, zwin­ny stan­dard pro­jek­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia.