Oferta

Poniżej moż­na zamó­wić stan­dar­do­we przed­pła­co­ne pro­duk­ty i usłu­gi oraz popro­sić o ofer­tę na usłu­gi wyma­ga­ją­ce dodat­ko­wych usta­leń. Zamawiając usłu­gi oświad­czasz, że znasz Ogólne Warunki Świadczenia Usług (https://​it​-con​sul​ting​.pl/​z​a​s​a​d​y​-​w​s​p​o​l​p​r​a​c​y​-​i​-​z​a​w​i​e​r​a​n​i​a​-​u​m​ow/)

Płatności elek­tro­nicz­ne reali­zu­je i ubez­pie­cza fir­ma Dotpay Spółka Akcyjna. Podstawowym iden­ty­fi­ka­to­rem płat­ni­ka jest adres ema­il oso­by poda­ny przy reali­za­cji płat­no­ści dro­gą elek­tro­nicz­ną. Po doko­na­niu płat­no­ści wysta­wia­ny jest dowód wpła­ty (para­gon). Faktury VAT są wysta­wia­ne na żąda­nie w cią­gu 7 dni od dnia otrzy­ma­nia dowo­du wpła­ty, po poda­niu nume­ru NIP. Składając Zamówienia oświad­czasz, że zapoznałaś(eś) się z Polityką stro­ny, Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usługi a tak­że, że znasz i akcep­tu­jesz kom­pe­ten­cje i doro­bek Wykonawcy usłu­gi. Jeżeli przed­mio­tem zaku­pu jest doku­ment (plik do pobra­nia), po reali­za­cji płat­no­ści sys­tem prze­kie­ru­je auto­ma­tycz­nie na plik do pobrania. 

visa, mastercard, maestro,
Jako dome­na it​-con​sul​ting​.pl oraz jako usłu­go­daw­ca jestem zwe­ry­fi­ko­wa­nym part­ne­rem ope­ra­to­rów płat­no­ści elektronicznych.

Konsultacje i ekspertyzy

Zasady płatności

Z uwa­gi na cha­rak­ter usług eks­perc­kich i pra­wa autor­skie, usłu­gi pole­ga­ją­ce na udzie­la­niu kon­sul­ta­cji i opra­co­wy­wa­niu eks­per­tyz, są przed­pła­co­ne i zgod­nie z pra­wem, nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi. Jeżeli potrze­bu­ją Państwo doku­men­tu pro­for­ma do przed­pła­ty, pro­szę wypeł­nić otrzy­ma­ny w potwier­dze­niu płat­no­ści for­mu­larz. Usługi te są ofe­ro­wa­ne oso­bom fizycz­nym (zawsze wysta­wiam para­gon) i pod­mio­tom (wysta­wiam fak­tu­ry VAT na żąda­nie). Wydanie pro­duk­tu (Art. 348. K.C.) pole­ga na udo­stęp­nie­niu go dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez prze­sła­nie odno­śni­ka do pobrania. 

Realizacja

Wszelkie krót­kie kon­tak­ty ad-hoc dro­gą: tele­fo­nicz­ną, ema­il, pyta­nia pod arty­ku­ła­mi, są bez­płat­ne. Jednak udzie­la­nie pisem­nych odpo­wie­dzi na pyta­nia wyma­ga­ją­ce przy­go­to­wa­nia, roz­mo­wy zapla­no­wa­ne na >10 minut, roz­li­cza­ne są wg. poniż­szych zasad:

 • Krótka opi­nia eks­perc­ka na jeden okre­ślo­ny temat, pomoc w roz­wią­za­niu pro­ble­mu, jed­no­ra­zo­we kon­sul­ta­cje: pisem­na eks­per­ty­za plus tele- video- roz­mo­wa pod­su­mo­wu­ją­ca ok. 1 godz., (584.25 PLN brut­to).
 • Przygotowanie i wygło­sze­nie refe­ra­tu mery­to­rycz­ne­go na okre­ślo­ny temat, trwa­ją­ce­go do 1 godz. (922,50 PLN brutto). 
 • Recenzja prze­ka­za­nych doku­men­tów, plus tele- video- roz­mo­wa pod­su­mo­wu­ją­ca (3.690,00 PLN brut­to), przy­kła­dy naj­czę­ściej recen­zo­wa­nych doku­men­tów:
  • umo­wy na wdro­że­nie oprogramowania, 
  • doku­men­ty ana­li­zy przed­wdro­że­nio­wej (kon­cep­cje wdrożenia), 
  • ana­li­zy biz­ne­so­we i spe­cy­fi­ka­cje wymagań.

Realizacja:

 • przed­pła­ta (klik­nię­cie w poda­ny link z kwotą),
 • po doko­na­niu wpła­ty nastę­pu­je prze­kie­ro­wa­nie na for­mu­larz tre­ści zlecenia,
 • potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia i realizacja.

Jeżeli Twoja fir­ma reali­zu­je przed­pła­ty na pod­sta­wie doku­men­tów pro­for­ma, sko­rzy­staj z for­mu­la­rza: Zamówienie Opinii Eksperckiej.


Usługi ryczałtowe: Aktualizowany Model Organizacji 

Model orga­ni­za­cji: struk­tu­ra orga­ni­za­cyj­na, aktu­al­ne mapy i mode­le pro­ce­sów biz­ne­so­wych oraz aktu­al­na archi­tek­tu­ra sys­te­mów IT i ich inte­gra­cji, wraz z mapo­wa­niem pro­ce­sów biz­ne­so­wych na sys­te­my IT. Jest to pod­sta­wo­wy doku­ment pozwa­la­ją­cy podej­mo­wać wszel­kie decy­zje orga­ni­za­cyj­ne, tak­że te o utrzy­ma­niu, mody­fi­ko­wa­niu i wdra­ża­niu opro­gra­mo­wa­nia. Dokument ten to tak­że doku­men­ta­cja know-how orga­ni­za­cji. Mając taki doku­ment (nazy­wa­ny też czę­sto Architektura Korporacyjna) już nigdy nie będzie potrzeb­na każ­do­ra­zo­wa kolej­na kosz­tow­na i trwa­ją­ca w cza­sie Analiza Biznesowa”. 

Jeżeli masz opro­gra­mo­wa­nie (sys­tem), któ­ry żyje w Twojej orga­ni­za­cji (lub u Twojego klien­ta) więc jest cyklicz­nie aktu­ali­zo­wa­ny o nowe lub zmie­nio­ne funk­cjo­nal­no­ści i uwa­żasz, że potrze­bu­jesz Analityka Biznesowego na peł­ny etat to…

…roz­wią­za­niem jest oso­ba, któ­ra raz wyko­na i będzie utrzy­my­wa­ła aktu­al­ny model pro­ce­sów biz­ne­so­wych oraz model (mode­le) opi­su­ją­cy to opro­gra­mo­wa­nie (wyma­ga­nia biz­ne­so­we, struk­tu­ry danych, archi­tek­tu­ra inte­gra­cji); każ­da nowa potrze­ba biz­ne­so­wa czy­li nowe wyma­ga­nie, to wery­fi­ka­cja moż­li­wo­ści reali­za­cji, aktu­ali­za­cja (uzu­peł­nie­nie) tej doku­men­ta­cji oraz prze­ka­za­nie jej do deve­lo­pe­ra jako kolej­na spe­cy­fi­ka­cja wyma­gań. Jest to pra­ca wyma­ga­ją­ca usta­lo­ne­go cza­su reak­cji a nie peł­ne­go etatu. 

Usługa pole­ga na opra­co­wa­niu mode­lu ww. doku­men­ta­cji, utrzy­my­wa­niu jej aktu­al­no­ści i udo­stęp­nia­niu na każ­de życze­nie. W dowol­nym momen­cie dostar­cza­ny jest kon­tek­sto­wy wyciąg (tak zwa­na per­spek­ty­wa) dopa­so­wa­ny do celu, adre­sa­ta i kon­tek­stu. Usługa roz­li­cza­na jest mie­sięcz­nym ryczał­tem jako dys­po­zy­cyj­ność: koszt zale­ży od ocze­ki­wa­nej dys­po­zy­cyj­no­ści (już od 3 tys. netto/m‑c, obej­mu­je tak­że nie­zbęd­ne, bez­piecz­ne opro­gra­mo­wa­nie w chmu­rze).

Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni dedy­ko­wa­ną ofertą…

Usługi jednorazowe z zakresu analizy, dokumentowania wymagań i projektowania systemów 

Umowy o dzie­ło – audy­ty i projektowanie

Przedmiotem usłu­gi jest ana­li­za mate­ria­łów źró­dło­wych i opra­co­wa­nie na ich pod­sta­wie sfor­ma­li­zo­wa­nej doku­men­ta­cji, sta­no­wią­cej – zależ­nie od celu Zamawiającego: doku­men­ta­cję (model) sta­nu fak­tycz­ne­go, ana­li­zę i reko­men­da­cje zmian, opra­co­wa­nie i udo­ku­men­to­wa­nie wyma­gań na reko­men­do­wa­ne roz­wią­za­nia. Pod poję­ciem roz­wią­za­nia rozu­mie­my zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne i/lub nowe (roz­wi­ja­ne) opro­gra­mo­wa­nie (opis logi­ki i archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej jako wyma­ga­nie).

Oferowane usłu­gi:

Podstawowym źró­dłem infor­ma­cji o ofe­ro­wa­nych prze­ze mnie usłu­gach i ich cenach dla stan­dar­do­we­go zakre­su ana­li­zy śred­niej fir­my, jest doku­ment: Ogólne Warunki Świadczenia Usług ? Kodeks ety­ki. Wiążące są wyłącz­nie ofer­ty zło­żo­ne w odpo­wie­dzi na prze­sła­ne zapy­ta­nie: Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni dedy­ko­wa­ną ofer­tą…

Kompletny doku­ment pro­jek­to­wy demo (PDF) zawie­ra­ją­cy udo­ku­men­to­wa­ne (BPMN, UML) eta­py ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia moż­na pobrać tu: Analiza Biznesowa i Opis Techniczny Oprogramowania

Podsumowanie czyli sam określ zakres i budżet swojego projektu

Bardzo trud­no jest pre­cy­zyj­nie okre­ślić deta­licz­ny zakres prac na wcze­snych eta­pach pra­cy ana­li­ty­ka (ana­li­za wyma­gań, pro­jek­to­wa­nie roz­wią­za­nia), ale bar­dzo waż­ne są ter­mi­ny. Dlatego pra­ca na eta­pie ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia jest coraz czę­ściej pla­no­wa­na jako okre­śle­nie: tego co ma powstać (cel two­rze­nia opra­co­wa­nia), po co (kto jest adre­sa­tem opra­co­wa­nia i do cze­go go uży­je) oraz na kie­dy opra­co­wa­nie ma powstać. Z regu­ły jest to doku­ment na tyle dokład­ny by na jego pod­sta­wie zawrzeć umo­wę z dostaw­cą roz­wią­za­nia, ale na tyle ogól­ny by nie blo­ko­wał aktyw­ne­go reago­wa­nia na zmia­ny ryn­ko­we zacho­dzą­ce w toku reali­za­cji pro­jek­tu. Dlatego od momen­tu zawar­cia umo­wy z dostaw­cą roz­wią­za­nia autor opra­co­wa­nia prze­cho­dzi w tryb nad­zo­ru autor­skie­go i na bie­żą­co roz­wi­ja pro­jekt sys­te­mu. Teraz prze­czy­taj arty­kuł: Wymagania umar­ły. Rozwiązaniem jest cykl życia pro­duk­tu.

Koszt współ­pra­cy ze mną jest w 100% prze­wi­dy­wal­ny dla Zamawiającego. W moim przy­pad­ku jest to: staw­ka dzien­na 500 GBP net­to. UWAGA! Tak zwa­ne peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie ana­li­ty­ka pro­jek­tan­ta w pro­jek­cie to real­nie wypeł­nie­nie cza­sem rzę­du 10 – 30% w ska­li mie­sią­ca (w cza­sie gdy mój klient przy­go­to­wu­je mi mate­ria­ły źró­dło­we lub opra­co­wu­je uwa­gi do tre­ści bie­żą­cych prac, ja nie pra­cu­ję, a ten czas spę­dzam na uczel­ni, na bada­niach, na nad­zo­rze innych pro­jek­tów). Nadzór autor­ski to śred­nie zaan­ga­żo­wa­nie rzę­du jed­ne­go do dwóch dni (8 do 16 godzin) mie­sięcz­nie. Przeciętny pro­jekt ana­li­tycz­ny daje pro­dukt po ok. 2 – 3 mie­sią­cach, nad­zór autor­ski trwa przez cały czas pra­cy dostaw­cy roz­wią­za­nia. Oznacza to, że real­nie opra­co­wa­nie audy­tu i wyma­gań na ERP kosz­tu­je ok. 40 – 60 tys. PLN net­to i trwa to ok. 3 mie­sią­ce. Nadzór autor­ski to ok. 3 tys. net­to mie­sięcz­nie dla wdro­żeń goto­wych ERP i ok. 6 tys. mie­sięcz­nie net­to w przy­pad­ku two­rze­nia i wdra­ża­nia sys­te­mów dedy­ko­wa­nych. Klient zawsze dosta­je edy­to­wal­ne pli­ki źró­dło­we i pra­wa mająt­ko­we (wraz z pra­wem two­rze­niu utwo­rów zależ­nych) do tre­ści moich opracowań.

W razie pytań, pro­szę o kon­takt.


Bezpłatna pomoc i szkolenia

Szukając na począ­tek bez­płat­nej pomo­cy (a może wystar­czy), pro­szę wpi­sać sło­wa klu­czo­we opi­su­ją­ce pro­blem do wyszu­ki­war­ki u góry stro­ny i zapo­znać się z wyni­kiem wyszu­ki­wa­nia. Jeżeli treść zna­le­zio­ne­go arty­ku­łu nie jest satys­fak­cjo­nu­ją­ca, pro­szę w for­mu­la­rzu dys­ku­sji pod nim opi­sać swój pro­blem, odpo­wiem pod nim. Jeżeli potrze­bu­jesz wspar­cia w zdo­by­wa­niu wie­dzy jako ana­li­tyk pro­jek­tant, zapra­szam na moje Szkolenia.

Chcesz być na bie­żą­co informowany(a) o nowych publikacjach? 

Newsletter:

Ostatnia aktu­ali­za­cja: lip 3, 2022 @ 14:05