Oferta

Moi klien­ci zawsze dosta­ją pra­wa mająt­ko­we do tre­ści dedy­ko­wa­nych opra­co­wań jakie dla nich wyko­nu­je. To zna­czy, że to co na ich pod­sta­wie powsta­nie, np. opro­gra­mo­wa­nie, też nale­ży zawsze do nich.

Ogólny model świad­czo­nych usług ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia (w doku­men­ta­cji wyko­rzy­sty­wa­ne są wyłącz­nie nota­cje OMG​.org, któ­re nie wyma­ga­ją żad­nych opłat licencyjnych).

Poniżej moż­na zamó­wić stan­dar­do­we przed­pła­co­ne pro­duk­ty i usłu­gi oraz popro­sić o ofer­tę na usłu­gi wyma­ga­ją­ce dodat­ko­wych ustaleń.


Konsultacje, ekspertyzy, gotowe opracowania

Usługi ad-hoc przedpłacone

Płatności elek­tro­nicz­ne reali­zu­je i ubez­pie­cza fir­ma Dotpay Spółka Akcyjna. Podstawowym iden­ty­fi­ka­to­rem płat­ni­ka jest adres ema­il oso­by poda­ny przy reali­za­cji płat­no­ści dro­gą elek­tro­nicz­ną. Po doko­na­niu płat­no­ści wysta­wia­ny jest dowód wpła­ty (para­gon). Faktury VAT są wysta­wia­ne na żąda­nie w cią­gu 7 dni od dnia otrzy­ma­nia dowo­du wpła­ty, po poda­niu nume­ru NIP. Składając Zamówienia oświad­czasz, że zapoznałaś(eś) się z Polityką stro­ny, Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usługi a tak­że, że znasz i akcep­tu­jesz kom­pe­ten­cje i doro­bek Wykonawcy usłu­gi. Jeżeli przed­mio­tem zaku­pu jest doku­ment (plik do pobra­nia), po reali­za­cji płat­no­ści sys­tem prze­kie­ru­je auto­ma­tycz­nie na plik do pobrania. 

visa, mastercard, maestro,
Jako dome­na it​-con​sul​ting​.pl oraz jako usłu­go­daw­ca jestem zwe­ry­fi­ko­wa­nym part­ne­rem ope­ra­to­rów płat­no­ści elektronicznych.

Z uwa­gi na cha­rak­ter usług eks­perc­kich i pra­wa autor­skie, usłu­gi pole­ga­ją­ce na udzie­la­niu kon­sul­ta­cji i opra­co­wy­wa­niu eks­per­tyz, są przed­pła­co­ne i zgod­nie z pra­wem, nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi. Jeżeli potrze­bu­ją Państwo doku­men­tu pro­for­ma do przed­pła­ty, pro­szę wypeł­nić otrzy­ma­ny w potwier­dze­niu płat­no­ści for­mu­larz. Usługi te są ofe­ro­wa­ne oso­bom fizycz­nym (zawsze wysta­wiam para­gon) i pod­mio­tom (wysta­wiam fak­tu­ry VAT na żąda­nie). Wydanie pro­duk­tu (Art. 348. K.C.) pole­ga na udo­stęp­nie­niu go dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez prze­sła­nie odno­śni­ka do pobrania.

Ekspertyzy, opi­nie i recen­zje:

 • Krótka opi­nia eks­perc­ka na jeden okre­ślo­ny temat, pomoc w roz­wią­za­niu pro­ble­mu, jed­no­ra­zo­we kon­sul­ta­cje (ok. 1 godz., plus tele- video- roz­mo­wa pod­su­mo­wu­ją­ca), (584.25 PLN brut­to).
 • Opracowanie mate­ria­łów i wygło­sze­nie refe­ra­tu (1 godz) lub opra­co­wa­nie publi­ka­cji (10 stron maszy­no­pi­su A4, 922,50 PLN).
 • Recenzja (3.690,00 PLN brut­to):
  • umo­wy na wdro­że­nie oprogramowania, 
  • doku­men­tu ana­li­zy przedwdrożeniowej, 
  • doku­men­tu kon­cep­cji wdrożenia,
  • inne mery­to­rycz­ne doku­men­ty projektowe.
 • Promocja na stro­nach Bloga: szcze­gó­ły w Regulaminie.
 • Omówiony przy­kład ana­li­zy i two­rze­nia pro­jek­tu obiek­to­wo-zorien­to­wa­nej apli­ka­cji, do pobra­nia płat­ne pli­ki wyni­ko­we (opis pro­jek­tu: Biblioteka):
  • Kompletny pro­jekt zawie­ra­ją­cy udo­ku­men­to­wa­ne (BPMN, UML) eta­py ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia ? Plik PDF (210zł brut­to),
  • Plik źró­dło­wy powyż­sze­go PDF (Visual-Paradigm .vpp, na życze­nie dosy­łam export XMI np. do wyko­rzy­sta­nia w EA SPARX, nie gwa­ran­tu­je pozio­mu kom­pa­ty­bil­no­sci innych pro­duk­tów ze spe­cy­fiak­cją for­ma­tu XMI) (2.100zł brut­to).

Zlecanie opi­nii i recenzji:

 • po otrzy­ma­niu wpła­ty odsy­łam dowód wpłaty/paragon (a na żąda­nie Fakturę zalicz­ko­wą VAT) i reali­zu­ję zle­ce­nie: naj­czę­ściej w cią­gu dwóch, mak­sy­mal­nie 14 dni, odsy­łam opra­co­wa­nie (Fakturę Końcową VAT do fak­tu­ry zalicz­ko­wej, jeże­li była wysta­wio­na),
 • dodat­ko­we doku­men­ty (jeśli są) nale­ży wysłać korzy­sta­jąc ze stro­ny Sprawy,

Usługi ryczałtowe

Staranne dzia­ła­nie – out­so­ur­cing eksperta

Są to usłu­gi out­so­ur­cin­gu kom­pe­ten­cji. Projekty ana­li­tycz­ne mają­ce począ­tek i koniec, zle­ca­ne oso­bom z zewnątrz, są typo­we dla wdro­żeń nowych sys­te­mów, jed­nak orga­ni­za­cje nie śpią w mię­dzy cza­sie. Tempo zmian na ryn­ku powo­du­je, że życie pły­nie coraz szyb­ciej: orga­ni­za­cja jako sys­tem żyje. Każda więk­sza orga­ni­za­cja to sta­łe zmia­ny, a ich wpro­wa­dza­nie, w mia­rę wzro­stu jej zło­żo­no­ści, jest rosną­cym ryzy­kiem. Jak temu zaradzić? 

Rozwiązaniem jest utrzy­my­wa­ny aktu­al­ny model orga­ni­za­cji (pro­ce­sy biz­ne­so­we, infor­ma­cje, sys­te­my IT), czy­li kil­ka­dzie­siąt stron sche­ma­tów blo­ko­wych i opi­sów, sta­no­wią­cych narzę­dzie podej­mo­wa­nia decy­zji orga­ni­za­cyj­nych: podej­mo­wa­nych szyb­ko i zara­zem bez­piecz­nie. To jak plan duże­go zmie­nia­ją­ce­go się mia­sta: albo go masz i poru­szasz się po nim spraw­nie, albo go nie masz i sta­le jesteś zaska­ki­wa­ny tra­cąc czas i pieniadze… 

Usługa pole­ga na opra­co­wa­niu takie­go mode­lu, utrzy­my­wa­niu go w aktu­al­no­ści i udo­stęp­nia­niu na każ­de życze­nie dopa­so­wu­jąc go do celu, adre­sa­ta i kon­tek­stu. Rozliczana jest mie­sięcz­nym ryczał­tem jako dys­po­zy­cyj­ność. Koszt już od 3 tys. netto/m‑c (obej­mu­je tak­że nie­zbęd­ne opro­gra­mo­wa­nie w chmurze).

Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni dedy­ko­wa­ną ofertą…

Usługi z zakresu analizy, dokumentowania i projektowania systemów 

Umowy o dzie­ło – audy­ty i projektowanie

Przedmiotem usłu­gi jest ana­li­za mate­ria­łów źró­dło­wych i opra­co­wa­nie na ich pod­sta­wie sfor­ma­li­zo­wa­nej doku­men­ta­cji, sta­no­wią­cej – zależ­nie od celu Zamawiającego: doku­men­ta­cję (model) sta­nu fak­tycz­ne­go, ana­li­zę i reko­men­da­cje zmian, opra­co­wa­nie i udo­ku­men­to­wa­nie wyma­gań na reko­men­do­wa­ne roz­wią­za­nia. Pod poję­ciem roz­wią­za­nia rozu­mie­my zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne i/lub nowe (roz­wi­ja­ne) opro­gra­mo­wa­nie (opis logi­ki i archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej jako wyma­ga­nie).

Oferowane usłu­gi:

Podstawowym źró­dłem infor­ma­cji o ofe­ro­wa­nych prze­ze mnie usłu­gach i ich cenach dla stan­dar­do­we­go zakre­su ana­li­zy śred­niej fir­my, jest doku­ment: Ogólne Warunki Świadczenia Usług ? Kodeks ety­ki. Są to ceny orientacyjne. 

Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni dedy­ko­wa­ną ofer­tą…


Bezpłatna pomoc

Szukając na począ­tek bez­płat­nej pomo­cy (a może wystar­czy), pro­szę wpi­sać sło­wa klu­czo­we opi­su­ją­ce pro­blem do wyszu­ki­war­ki u góry stro­ny i zapo­znać się z wyni­kiem wyszu­ki­wa­nia. Jeżeli treść zna­le­zio­ne­go arty­ku­łu nie jest satys­fak­cjo­nu­ją­ca, pro­szę w for­mu­la­rzu dys­ku­sji pod nim opi­sać swój pro­blem, odpo­wiem pod nim. Wszelkie inne dostęp­ne for­my współ­pra­cy opi­sa­no powyżej. 

Ostatnia aktu­ali­za­cja: sty 22, 2022 @ 14:59