Blog Strona głów­na » Usługi

Oferowane usługi

Prosze klik­nąć TU i napi­sać jakich infor­ma­cji Pastwo potrze­bu­je­cie by zamó­wić usługę.

Oferowane produkty

Dokumentacja w pro­jek­tach z zakre­su inży­nie­rii sys­te­mów powin­na zawierać:

 1. Cel biz­ne­so­wy (pro­blem fir­my do rozwiązania)
 2. Aktualny model fir­my (pro­ce­sy biz­ne­so­we, sys­te­my IT zma­po­wa­ne na te procesy)
 3. Opis zakre­su pro­jek­tu (gdzie, komu i do cze­go będzie słu­ży­ło to oprogramowanie)
 4. Wymagania wyra­żo­ne jako opis archi­tek­tu­ry i logi­ki dzia­ła­nia opro­gra­mo­wa­nia (HLD design) 
  • na tym eta­pie ofe­ru­je wspar­cie w wybo­rze dostaw­cy sys­te­mu (ana­li­za ofert, nego­cja­cje umo­wy), zada­niem dostaw­cy jest dostar­cze­nie tego co opi­sa­no w pkt. 4.
  • po zawar­ciu umo­wy z dewe­lo­pe­rem, ite­ra­cyj­nie przy­ro­sto­wo wdra­ża­ne są kolej­ne funk­cjo­nal­no­ści i dopre­cy­zo­wy­wa­na jest doku­men­ta­cje HLD (powsta­ją mode­le LLD).
 5. W dniu zakoń­cze­nia pro­jek­tu odda­ję aktu­al­ną doku­men­ta­cję tego co powsta­ło i zosta­ło wdrożone.

Oferowana prze­ze mnie doku­men­ta­cja speł­nia wszyst­kie praw­ne warun­ki by chro­nić know-how zama­wia­ją­ce­go. Pozwala zre­ali­zo­wać pro­jekt nawet 10 krot­nie taniej i szyb­ciej niż roz­po­czę­cie od razu od kodo­wa­nia. Dokumentacja wyma­gań powsta­je w ok. kwar­tał i zawie­ra ok. 80 stron (głów­nie sche­ma­ty blo­ko­we, algo­ryt­my). Po roz­po­czę­ciu prac dewe­lo­pe­ra jest sta­le aktu­ali­zo­wa­na o wyma­ga­ne szcze­gó­ły i po zakoń­cze­niu pro­jek­tu, jest to doku­men­ta­cja tego co fak­tycz­nie powsta­ło (rzad­ko prze­kra­cza 200 stron). Tak zarzą­dza­ne pro­jek­ty łącz­nie rzad­ko trwa­ją dłu­żej nic rok.

Continuous Delivery

W toku Analizy Biznesowej orga­ni­za­cji (raz na począt­ku), powsta­je model pro­ce­sów i sys­te­mów (archi­tek­tu­ra kor­po­ra­cyj­na). Od tego momen­tu, w pętli zwa­nej con­ti­nu­ous deli­ve­ry: w ramach Nadzoru pro­jek­to­wa­ne i wdra­ża­ne są zmia­ny, a w okre­sach ciszy” aktu­ali­zo­wa­ne i udo­stęp­nia­ne są mode­le pro­ce­sów i sys­te­mów, jest to bie­żą­ce Utrzymanie.

Continuous Delivery (cią­głe dostar­cza­nie) w IT jest czę­sto myl­nie koja­rzo­ne wyłącz­nie z pra­cą dewe­lo­pe­rów. Otóż nie, jest to gene­ral­nie zarzą­dza­nie infor­ma­cją i sys­te­mem IT w orga­ni­za­cji w odpo­wie­dzi na sta­le nowe potrze­by. Raz jest to reor­ga­ni­za­cja pro­ce­su biz­ne­so­we­go a raz aktu­ali­za­cja np. sys­te­mu FK z powo­du zmia­ny prze­pi­sów, a bywa, że kolej­ny nowy system. 

Usługi, któ­re ofe­ru­ję to opra­co­wa­nie mode­li pro­ce­sów i sys­te­mów, wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie na pod­sta­wie dostar­cza­nych mi mate­ria­łów źró­dło­wych. To tak­że sta­łe utrzy­my­wa­nie dostęp­no­ści i aktu­al­no­ści doku­men­ta­cji całe­go sys­te­mu. Celem jest udo­ku­men­to­wa­nie wie­dzy o orga­ni­za­cji, jej sys­te­mach IT oraz zarzą­dza­nie tą doku­men­ta­cją w spo­sób pozwa­la­ją­cy na jej natych­mia­sto­we uży­cie do podej­mo­wa­nia decy­zji orga­ni­za­cyj­nych takich jak wdra­ża­nie i roz­wój sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne, wdra­ża­nie nowych inno­wa­cyj­nych metod pra­cy .


Koszt oferowanych usług

Usługi są reali­zo­wa­ne w for­mie umo­wy o dzie­ło oraz w ramach z góry uzgod­nio­ne­go ryczał­tu, dzię­ki cze­mu moi klien­ci w 100% panu­ją nad budże­tem a ja nad sta­bil­no­ścią przy­cho­dów. Wszelkie poten­cjal­ne prze­kro­cze­nia budże­tów są uzgad­nia­ne przed ich wystą­pie­niem. Wszelkie zmia­ny ryczał­tu usta­la Zamawiający (tu wię­cej o umo­wie ryczał­to­wej i jej opła­cal­no­ści).

Umowy i staw­ki godzi­no­we wyko­rzy­sty­wa­ne do wyli­cze­nia ryczał­tów (obej­mu­ją prze­ka­za­nie praw mająt­ko­wych do powsta­łych opracowań):

 1. Umowa na dostęp­ność: hono­ra­rium eks­per­ta za pozo­sta­wa­nie w dys­po­zy­cji, umo­wa na goto­wość do świad­cze­nia usłu­gi w usta­lo­nym wymia­rze cza­su, ang.: reta­iner agre­ement to for­ma umo­wy o dzie­ło (umo­wa na sta­łe wspar­cie), mie­ści się pomię­dzy jed­no­ra­zo­wą umo­wą a sta­łym zaan­ga­żo­wa­niem (zatrud­nie­niem), któ­re może sie odby­wać w peł­nym lub nie­peł­nym wymia­rze cza­su pra­cy; cechą tej umo­wy jest to, że Zleceniodawca pła­ci z góry za pozo­sta­wa­nie pro­fe­sjo­na­li­sty w goto­wo­ści do wyko­na­nia pracy/usługi; celem opła­ty reta­iner jest zapew­nie­nie, że Zleceniobiorca zare­zer­wu­je czas dla klien­ta w przy­szło­ści, kie­dy jego usłu­gi będą potrzeb­ne. Warunki umowy: 
  • staw­ka godzi­no­wa do wyli­cze­nia war­to­ści ryczał­tu: 50 GBP/h (jest to wyma­ga­na gwa­ran­to­wa­na dostęp­ność), mini­mal­na mie­sięcz­na pula: 2 godzi­ny, kon­trak­to­wa­na dostęp­ność ozna­cza, że nie­wy­ko­rzy­sta­ne godzi­ny” nie prze­cho­dzą na kolej­ny mie­siąc (komu­ni­ka­cja odby­wa sie w try­bie komu­ni­ka­cji asyn­chro­nicz­nej, w ramach dys­po­zy­cyj­no­ści udo­stęp­nia­ne i utrzy­my­wa­ne jest repo­zy­to­rium pli­ków i sys­tem zdal­nej pra­cy),
  • staw­ka godzi­no­wa za godzi­ny pra­cy ponad ryczałt: 75 GBP/h (fak­tu­ro­wa­ne na pod­sta­wie sta­nu fak­tycz­ne­go na koniec mie­sią­ca po uprzed­nim uzgodnieniu).
  • tele- i video-kon­fe­ren­cje (komu­ni­ka­cja syn­chro­nicz­na) roz­li­cza­ne są zawsze poza ryczał­tem staw­ką 75 GBP/h (fak­tu­ro­wa­ne na pod­sta­wie sta­nu fak­tycz­ne­go na koniec miesiąca),
  • zre­ali­zo­wa­ne pra­ce są rapor­to­wa­ne, licz­bę godzin ryczał­tu moż­na zmie­niać, zmia­na wcho­dzi w życie w kolej­nym okre­sie rozliczeniowym.
 2. Asysta w sie­dzi­bie Zamawiającego: wywia­dy z pra­cow­ni­ka­mi, wizje lokal­ne, kolek­cjo­no­wa­nie doku­men­tów, inne podob­ne pra­ce wyma­ga­ją­ce obec­no­ści na miej­scu, Zamawiający reali­zu­je wła­sny­mi zaso­ba­mi (z regu­ły jest to wyzna­czo­ny pra­cow­nik lub zatrud­nio­ny na zle­ce­nie dedy­ko­wa­ny asystent).
 3. Zlecenia ad-hoc (pod­miot nie mają­cy zawar­tej umo­wy na ryczałt) są roz­li­cza­ne staw­ką 95 GBP/h.
 4. Koszty wyjaz­dów do sie­dzi­by Zamawiającego (kosz­ty podró­ży, hote­le, wyna­jem samo­cho­du) każ­do­ra­zo­wo pokry­wa Zamawiający.

Typowe pakie­ty dyspozycyjności: 

 • Standardowy ryczałt w toku reali­za­cji ana­li­zy biz­ne­so­wej, wyma­gań i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mu: 32h/m‑c (1600 GBP/m‑c)
 • Ryczałt w toku prac wdro­że­nio­wych – nad­zór merytoryczny/autorski: 10h/m‑c (500 GBP/m‑c)
 • Ryczałt utrzy­ma­nio­wy poza okre­sa­mi inten­syw­nych prac: 2h/m‑c (100 GBP/m‑c)

W celu spraw­dze­nia zgod­no­ści Państwa celów i ocze­ki­wa­nych efek­tów z pro­duk­ta­mi mojej pra­cy, pro­jekt może być ini­cjo­wa­ny krót­ką jed­no­mie­sięcz­ną umo­wą o dzie­ło o usta­lo­nym nie­wiel­kim repre­zen­ta­tyw­nym zakre­sie ana­li­zy na 10h (500 GBP, pro­dukt pra­cy tak­że prze­ka­zy­wa­ny jest Zamawiającemu z pra­wa­mi majątkowymi).

Namawiam jed­nak do zapo­zna­nia się z pro­duk­ta­mi mojej pra­cy, któ­re są bez­płat­nie dostęp­ne do zapo­zna­nia się w BIBLIOTECE ON-LINE.

Wykorzystuje meto­dy MDA/MBSE opar­te na mode­lo­wa­niu oraz stan­dar­do­we nota­cje . Dodatkowe infor­ma­cje o meto­dach pra­cy na stro­nie Analiza Biznesowa i Opis Techniczny…

Żyjąca doku­men­ta­cja to dyna­micz­na meto­da doku­men­to­wa­nia sys­te­mu, któ­ra dostar­cza infor­ma­cji aktu­al­nych, dokład­nych i łatwych do zro­zu­mie­nia. Treść pisa­na jest w for­mie języ­ka natu­ral­ne­go i pro­stych sche­ma­tów blo­ko­wych. Opisuje jak dzia­ła, zacho­wu­je się, okre­ślo­ny obszar orga­ni­za­cji lub moduł opro­gra­mo­wa­nia. Interesariusze biz­ne­so­wi mogą prze­glą­dać doku­men­ta­cję, aby upew­nić się, że opi­su­je orga­ni­za­cję lub pożą­da­ne zacho­wa­nie sys­te­mu, z logicz­ne­go punk­tu widze­nia. Deweloperzy mogą wyko­rzy­stać te infor­ma­cje, aby pro­gra­mo­wać tyl­ko to, co jest potrzeb­ne, czy­niąc kod tak szczu­płym, jak to tyl­ko moż­li­we. Testerzy mogą wyko­rzy­stać doku­men­ta­cję, aby pomóc w two­rze­niu testów i potwier­dzić, że wyni­ki speł­nia­ją wyma­ga­nia, a dział ope­ra­cyj­ny może pole­gać na tych samych infor­ma­cjach, aby wspie­rać bie­żą­ce dzia­ła­nia kon­ser­wa­cyj­ne w śro­do­wi­sku produkcyjnym.

na pod­sta­wie: Cameron McKenzie. (2014, December). What is living docu­men­ta­tion? | Definition from TechTarget. TechTarge – Software Quality. https://​www​.tech​tar​get​.com/​s​e​a​r​c​h​s​o​f​t​w​a​r​e​q​u​a​l​i​t​y​/​d​e​f​i​n​i​t​i​o​n​/​l​i​v​i​n​g​-​d​o​c​u​m​e​n​t​a​t​ion (oraz https://​hud​dle​.euro​star​so​ftwa​re​te​sting​.com/​i​s​-​l​i​v​i​n​g​-​d​o​c​u​m​e​n​t​a​t​i​o​n​-​a​-​g​o​o​d​-​w​a​y​-​t​o​-​d​o​c​u​m​e​nt/), patrz także 

Opisz pro­blem, załącz doku­men­ty źró­dło­we, jeże­li ich treść sta­no­wi tajem­ni­ce przed­się­bior­stwa oznacz to w ich tre­ści. W odpo­wie­dzi otrzy­masz ofertę/wycenę. Do bez­piecz­ne­go prze­ka­za­nia mi tych infor­ma­cji sko­rzy­staj z FORMULARZA.

Ekspertyzy

Usługa pole­ga na ana­li­zie tre­ści doku­men­tów i opra­co­wa­niu reko­men­da­cji do ich popra­wy lub wypra­co­wa­niu eks­perc­kich odpo­wie­dzi na pisma.

 1. Regulaminy świad­cze­nia usług itp. (przy­kła­do­wa ana­li­za i recen­zja); są ana­li­zo­wa­ne od stro­ny ich spój­no­ści, kom­plet­no­ści i nie­sprzecz­no­ści pro­ce­du­ral­nej, nie zastę­pu­je to ich ana­li­zy praw­nej. Luki pro­ce­du­ral­ne sta­no­wią ogrom­ne ryzy­ko ponie­sie­nia strat finan­so­wych z powo­dów pozaprawnych. 
 2. Produkty dostaw­ców sys­te­mów ERP; ana­li­za i recen­zja umów, ana­liz biz­ne­so­wych, pro­ce­so­wych, wymagań.
 3. Opinie bie­głe­go (pry­wat­ne) w spo­rach (czy­taj wię­cej o opi­nie pry­wat­ne lub opi­nie bie­głe­go).
 4. Analiza umów na dostar­cze­nie opro­gra­mo­wa­nia w obsza­rze ich zakre­su, opi­sy przed­mio­tu zamó­wie­nia jako przed­mio­tu pra­wa autor­skie­go i ochro­ny know-how.
 5. Inżynieria wstecz­na czy­li opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji ist­nie­ją­ce­go oprogramowania. 
 6. Inne? Zapytaj!

Koszt eks­per­ty­zy i wypra­co­wa­nia rapor­tu z niej już od 450 GBP (pra­wa mająt­ko­we do tre­ści opi­nii pry­wat­nych są prze­no­szo­ne na Zamawiającego). 

Opisz pro­blem, załącz doku­men­ty źró­dło­we, jeże­li ich treść sta­no­wi tajem­ni­ce przed­się­bior­stwa oznacz to w ich tre­ści. W odpo­wie­dzi otrzy­masz ofertę/wycenę. Do bez­piecz­ne­go prze­ka­za­nia mi tych infor­ma­cji sko­rzy­staj z FORMULARZA.

Referaty i wystąpienia eksperckie

 1. Referaty na zamknię­tych, wewnątrz­fir­mo­wych lub płat­nych dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cjach to koszt £150 za wystą­pie­nie trwa­ją­ce mak­si­mum 1h (przed­pła­ta mini­mum 7 dni przed ter­mi­nem wystą­pie­nia, opła­ta obej­mu­je przy­go­to­wa­nie materiałów).
 2. Referaty na kon­fe­ren­cjach otwar­tych, bez­płat­nych dla uczest­ni­ków reali­zu­je bez­płat­nie, jed­nak orga­ni­za­tor zobo­wią­zu­je się do dys­try­bu­cji wśród uczest­ni­ków mate­ria­łów uży­tych w toku pre­lek­cji zawie­ra­ją­cych kon­takt do autora.
 3. Materiały pre­zen­ta­cyj­ne prze­ka­zy­wa­ne są wyłącz­nie w posta­ci pli­ków PDF ozna­czo­nych dany­mi na temat kon­fe­ren­cji na któ­rej zosta­ły użyte.
 4. Nie przy­go­to­wu­ję fil­mów ani pre­zen­ta­cji off-line. 

Umowy, rozliczenia, faktury

Dla ochro­ny Państwa budże­tu, po wstęp­nym zapo­zna­niu się z pro­ble­mem, wysy­łam esty­ma­cję cał­ko­wi­tych kosz­tów usłu­gi (Propozycja umo­wy), któ­ra po zaak­cep­to­wa­niu sta­no­wi umo­wę fixed-pri­ce. Ewentualna dodat­ko­wa pra­co­chłon­ność jest zawsze usta­la­na przed pod­ję­ciem prac. UWAGA! Komunikacja w pro­jek­tach jest asyn­chro­nicz­na, co do zasa­dy wszyst­kie dodat­ko­we spo­tka­nia pro­jek­to­we on-line są roz­li­cza­ne jako dodat­ko­wa pra­co­chłon­ność w try­bie T&M.

Jako fir­ma Jarosław Żeliński IT-Consulting oraz jako oso­ba zamiesz­ka­ła na sta­łe w Wielkiej Brytanii (GB), wysta­wiam fak­tu­ry jako pod­miot bry­tyj­ski, nie jestem płat­ni­kiem VAT i nie nali­czam podat­ku VAT. Faktury są stan­dar­do­wo wysta­wia­ne w GBP. Koszty prze­le­wów pono­szą stro­ny umo­wy odpo­wied­nio (prze­lew typu SHA). Dla uła­twie­nia sta­łej roz­li­czeń współ­pra­cy wpro­wa­dzi­łem moż­li­wość opła­ce­nia fak­tur fir­mo­wy­mi kar­ta­mi płat­ni­czy­mi (e‑płatności obsłu­gu­je Stripe) i zle­ce­nia­mi direct debit.

Direct debit (pole­ce­nie zapła­ty) jest instruk­cją dla ban­ku. Upoważnia ona pod­miot, któ­re­mu chcesz zapła­cić, do pobie­ra­nia róż­nych kwot z Twojego kon­ta – ale tyl­ko wte­dy, gdy zosta­łeś wcze­śniej poin­for­mo­wa­ny o kwo­tach i datach ich pobra­nia. Po uzgod­nie­niu tych kwot, pie­nią­dze są potrą­ca­ne auto­ma­tycz­nie. Jeśli pod­miot, któ­re­mu pła­cisz, chce zmie­nić kwo­tę lub datę pobra­nia, musi Cię o tym uprzed­nio poinformować.

https://​www​.direct​de​bit​.co​.uk/​d​i​r​e​c​t​-​d​e​b​i​t​-​e​x​p​l​a​i​n​e​d​/​w​h​a​t​-​i​s​-​d​i​r​e​c​t​-​d​e​b​it/

Metody pracy

Opis powsta­wa­nia pro­duk­tów mojej pra­cy zawie­ra arty­kuł Analiza Biznesowa i Opis Techniczny Oprogramowania.

Opis metod pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia dedy­ko­wa­ne­go zawie­ra arty­kuł: ICONIX kom­po­nen­to­wo zorien­to­wa­ny, zwin­ny stan­dard pro­jek­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia.

Krótkie pre­zen­ta­cje PDF opi­su­ją­ce współ­pra­cę ze mną:Wykorzystywane standardy i metody

Wybrane pozy­cje lite­ra­tu­ry opi­su­ją­ce meto­dy i narzę­dzia wyko­rzy­sty­wa­ne w moich projektach.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2012). Systems ana­ly­sis and design (5th ed). John Wiley.
Object Management Group. (2017, December). Unified Modeling Language (UML) [OMG​.org]. UML. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​U​ML/
Object Management Group. (2014, January). Business Process Model and Notation (BPMN). OMG​.Org. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​B​P​MN/
Object Management Group. (2019). Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR). OMG​.Org. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​S​B​VR/
Object Management Group. (2015). Business Motivation Model (BMM). https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​B​MM/
Object Management Group. (2010). The MDA Foundation Model. Object Management Group. https://​www​.omg​.org/​c​g​i​-​b​i​n​/​d​o​c​?​o​r​m​s​c​/10 – 09-06.pdf
Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). Introduction to ICONIX Process. Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice, 1 – 20.
Rosenberg, D., Stephens, M., & Collins-Cope, M. (2005). Agile deve­lop­ment with ICONIX pro­cess: people, pro­cess, and prag­ma­tism. Apress.
W3C. (n.d.). What is the Document Object Model? W3org. Retrieved December 20, 2022, from https://​www​.w3​.org/​T​R​/​W​D​-​D​O​M​/​i​n​t​r​o​d​u​c​t​i​o​n​.​h​tml
Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78 – 89). IGI Global. https://​www​.igi​-glo​bal​.com/​b​o​o​k​/​a​p​p​l​i​c​a​t​i​o​n​s​-​a​p​p​r​o​a​c​h​e​s​-​o​b​j​e​c​t​-​o​r​i​e​n​t​e​d​-​s​o​f​t​w​a​r​e​/​2​3​5​699
Żeliński, J. (2020). Systematyzacja pojęć ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia obiek­to­we­go. 18. https://​doi​.org/​1​0​.​1​3​1​4​0​/​R​G​.​2​.​2​.​1​8​2​1​6​.​5​2​489
Żeliński, J. (2017). Architektura kodu apli­ka­cji jako pierw­szy etap two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia. Materiały pokon­fe­ren­cyj­ne III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej Współczesne zasto­so­wa­nia infor­ma­ty­ki”, 6 – 14. https://​www​.wzi​.uph​.edu​.pl/​o​k​i​w​z​i​3​/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​7​/​0​9​/​2​017 – 08-22 – 22-22.pdf#page=7
Żeliński, J. (2021). Metody kasto­mi­za­cji opro­gra­mo­wa­nia stan­dar­do­we­go – aspek­ty eko­no­micz­ne: recen­zja. https://​doi​.org/​1​0​.​1​3​1​4​0​/​R​G​.​2​.​2​.​2​2​2​9​2​.​0​1​927