Dziękuję za zain­te­re­so­wa­nie i witam na stro­nie opi­su­ją­cej ofe­ro­wa­ne usłu­gi. Mimo ofert komer­cja­li­za­cji moje­go blo­ga, jest i będzie on dostęp­ny bez­płat­nie, jed­nak w kon­se­kwen­cji żad­nych per­so­nal­nych kon­sul­ta­cji nie pro­wa­dzę już bez­płat­nie, są przed­pła­co­ne, a dla Państwa ochro­ny po wstęp­nym zapo­zna­niu się z pro­ble­mem, wysy­łam esty­ma­cję wyce­ny któ­ra zaak­cep­to­wa­na sta­no­wi ofertę/umowę fixed-pri­ce. Konsultacje sę przed­pła­co­ne. Polecam też na począ­tek kwa­drans z eks­per­tem: krót­kie kon­sul­ta­cje tele­fo­nicz­ne w cenie 200zł, cena zawie­ra domnie­ma­ne sko­rzy­sta­nie z blo­ga. Pozostałe usłu­gi opi­sa­no poniżej. 

Standardowy zakres usług

Moja pod­sta­wo­wa ofer­ta (poza szko­le­nia­mieks­per­ty­za­mi) to: ana­li­za orga­ni­za­cji (opar­ta głów­nie na doku­men­tach ope­ra­cyj­nych ), udo­ku­men­to­wa­nie mecha­ni­zmu jej dzia­ła­nia, reko­men­da­cje do popra­wy, pro­jek­to­wa­nie roz­wią­zań (wyma­ga­nia), nad­zór autor­ski nad dostaw­ca­mi sys­te­mów. Całość odby­wa się zdal­nie w try­bie cią­głym (patrz: komu­ni­ka­cja asyn­chro­nicz­na). Taki spo­sób pro­wa­dze­nia pro­jek­tu nazy­wa­my żyją­ca dokumentacją”.

Żyjąca doku­men­ta­cja to dyna­micz­na meto­da doku­men­to­wa­nia sys­te­mu, któ­ra dostar­cza infor­ma­cji aktu­al­nych, dokład­nych i łatwych do zro­zu­mie­nia. Treść pisa­na jest w for­mie języ­ka natu­ral­ne­go i pro­stych sche­ma­tów blo­ko­wych. Opisuje jak dzia­ła, zacho­wu­je się, okre­ślo­ny obszar orga­ni­za­cji lub moduł opro­gra­mo­wa­nia. Interesariusze biz­ne­so­wi mogą prze­glą­dać doku­men­ta­cję, aby upew­nić się, że opi­su­je orga­ni­za­cję lub pożą­da­ne zacho­wa­nie sys­te­mu, z logicz­ne­go punk­tu widze­nia. Deweloperzy mogą wyko­rzy­stać te infor­ma­cje, aby pro­gra­mo­wać tyl­ko to, co jest potrzeb­ne, czy­niąc kod tak szczu­płym, jak to tyl­ko moż­li­we. Testerzy mogą wyko­rzy­stać doku­men­ta­cję, aby pomóc w two­rze­niu testów i potwier­dzić, że wyni­ki speł­nia­ją wyma­ga­nia, a dział ope­ra­cyj­ny może pole­gać na tych samych infor­ma­cjach, aby wspie­rać bie­żą­ce dzia­ła­nia kon­ser­wa­cyj­ne w śro­do­wi­sku produkcyjnym.

na pod­sta­wie: Cameron McKenzie. (2014, December). What is living docu­men­ta­tion? | Definition from TechTarget. TechTarge – Software Quality. https://​www​.tech​tar​get​.com/​s​e​a​r​c​h​s​o​f​t​w​a​r​e​q​u​a​l​i​t​y​/​d​e​f​i​n​i​t​i​o​n​/​l​i​v​i​n​g​-​d​o​c​u​m​e​n​t​a​t​ion (oraz https://​hud​dle​.euro​star​so​ftwa​re​te​sting​.com/​i​s​-​l​i​v​i​n​g​-​d​o​c​u​m​e​n​t​a​t​i​o​n​-​a​-​g​o​o​d​-​w​a​y​-​t​o​-​d​o​c​u​m​e​nt/),

Moimi klien­ta­mi, z któ­ry­mi pra­cu­ję meto­dą jak wyżej, od wie­lu lat są zarów­no duże fir­my np. KGHM S.A. jak i nie­wiel­kie fir­my usłu­go­we i pro­duk­cyj­ne (patrz stro­na tytu­ło­wa i lista refe­ren­cyj­na). Usługa reali­zo­wa­na jest stan­dar­do­wo w for­mie korzyst­ne­go ryczał­tu czy­li umo­wy na gwa­ran­to­wa­na dostęp­ność (aktu­ali­za­cje doku­men­ta­cji, gene­ro­wa­nie rapor­tów, odpi­sy­wa­nie na pyta­nia dostaw­ców, itp.). 

Bez umo­wy ryczał­to­wej zle­ce­nia ad-hoc są roz­li­cza­ne staw­ką 90GBP/h a reali­za­cja takich zle­ceń odby­wa się w tak zwa­nym wol­nym cza­sie”, może to potrwać nawet 2 tygo­dnie. Zawarcie umo­wy na gwa­ran­to­wa­ną natych­mia­sto­wą dostęp­ność to sta­ła opła­ta za goto­wość 100GBP/m‑c (nie zawie­ra godzin do wyko­rzy­sta­nia). Do tego ryczał­tu moż­na dodać usta­lo­ną z góry pulę godzin w cenie 40GBP/h (nie­wy­ko­rzy­sta­ne godzi­ny nie prze­cho­dzą na kolej­ny mie­siąc), godzi­ny ponad ryczałt są, za wcze­śniej­szą akcep­ta­cją, roz­li­cza­ne staw­ką 75 GBP/h. Nie jestem płat­ni­kiem podat­ku VAT.

Analityk-projektant w chmurze

W chmu­rze może być biu­ro księ­go­we, praw­nik, eks­pert opi­niu­ją­cy zdję­cia rent­ge­now­skie i może w niej być ana­li­tyk, któ­ry – tak­że na pod­sta­wie prze­sy­ła­nych mu doku­men­tów – wyko­na ana­li­zę i opra­cu­je model sys­te­mu (pro­ce­sy biz­ne­so­we, pro­jekt opro­gra­mo­wa­nia), zare­ko­men­du­je dzia­ła­nia dla popra­wy efek­tyw­no­ści, przy­go­tu­je na żąda­nie doku­men­ta­cję opi­su­ją­cą orga­ni­za­cję z okre­ślo­nej per­spek­ty­wy. Korzyść? Taka sama jak w każ­dej chmu­rze: to samo lub lepiej ale taniej!

Ogólne infor­ma­cje o moim dorob­ku i meto­dach pra­cy są dostęp­ne na stro­nie: Jarosław Żeliński – Ekspert Kontraktowy.

 • Jeżeli macie Państwo pyta­nia mery­to­rycz­ne, jest tu ponad 900 arty­ku­łów na temat ana­li­zy i mode­lo­wa­nia sys­te­mów i orga­ni­za­cji, zacznij­cie od wyszu­ki­war­ki na stro­nie (i pytaj­cie o deta­le pod artykułami).
 • Jeżeli macie Państwo pyta­nia doty­czą­ce moich usług i spo­so­bu ich świad­cze­nia, zapra­szam na począ­tek na stro­nę F.A.Q. czy­li czę­sto zada­wa­ne pyta­nia.
 • Jeżeli chce­cie Państwo zapy­tać o stan­dar­do­we ceny i warun­ki współ­pra­cy, zapra­szam na stro­nę Ogólne Warunki Świadczenia Usług.

Poniżej zebra­no klu­czo­we infor­ma­cje o ofe­ro­wa­nych usłu­gach i warun­kach ich świadczenia. 

Kto korzysta z moich usług 

Typowym adre­sa­tem moich pro­duk­tów są zarów­no spół­ki zobo­wią­za­ne do pre­zen­to­wa­nia infor­ma­cji o sobie part­ne­rom i inwe­sto­rom jak i nie­wiel­kie fir­my pla­nu­ją­ce wdra­ża­nie zmian w tym reor­ga­ni­za­cję pro­ce­sów i sys­te­mów IT, cyfry­za­cję dzia­łal­no­ści, wybór i wdro­że­nie sys­te­mów ERP. W gru­pie nabyw­ców tych usług są tak­że fir­my dostar­cza­ją­ce opro­gra­mo­wa­nie dedy­ko­wa­ne, któ­rych klien­ci wyma­ga­ją pro­fe­sjo­nal­nie opra­co­wa­nej i zarzą­dza­nej doku­men­ta­cji two­rzo­ne­go systemu. 

Pewien klient zapy­tał mnie kie­dyś po mojej godzin­nej pre­zen­ta­cji:
- Panie Jarku, co Pan tak na praw­dę mi tu ofe­ru­je, popro­szę jed­nym zda­niem.
- Hm… Panie Prezesie, na co dzień czy­tam to na co Pan nie ma cza­su a jest Panu potrzeb­ne, i poka­zu­ję Panu efek­ty na jed­nej stro­nie A4.
- Ok, pod­pi­su­je­my umowę.

Co oferuję

Przedmiotem ofer­ty jest bie­żą­ca ana­li­za mate­ria­łów źró­dło­wych, któ­rej celem jest udo­ku­men­to­wa­nie wie­dzy o orga­ni­za­cji, sys­te­mach IT oraz zarzą­dza­nie nią w spo­sób pozwa­la­ją­cy na jej natych­mia­sto­we uży­cie do podej­mo­wa­nia decy­zji o zmia­nach i zapre­zen­to­wa­nia pod­mio­tom z zewnątrz wybra­nych infor­ma­cji o spo­so­bie dzia­ła­nia . Typowe zada­nia i produkty:

 • Usługi z zakre­su Analizy Biznesowej: 
  • Opracowanie mode­lu archi­tek­tu­ry kor­po­ra­cyj­nej w opar­ciu o narzę­dzie CASE.
  • Analiza i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych i struk­tur dokumentów.
 • Analiza potrzeb i pro­jek­to­wa­nie oprogramowania: 
  • Analiza i doku­men­ta­cja archi­tek­tu­ry sys­te­mów informatycznych.
  • Tworzenie i aktu­ali­za­cja doku­men­tu stra­te­gii roz­wo­ju sys­te­mów informatycznych.
  • Utrzymanie wyso­kiej jako­ści doku­men­ta­cji archi­tek­tu­ry sys­te­mów informatycznych.
  • Audyty, two­rze­nie ana­liz i rapor­tów w zakre­sie archi­tek­tu­ry sys­te­mów informatycznych.
 • Inne ana­li­zy:
  • Analiza onto­lo­gicz­na doku­men­tów i reko­men­da­cje spój­ne­go sys­te­mu defi­ni­cji pojęć i związ­ków mię­dzy nimi (np. ana­li­zy spój­no­ści tre­ści umów).
  • Analiza pro­ce­so­wa orga­ni­za­cji i reko­men­da­cje z per­spek­ty­wy bez­pie­czeń­stwa proceduralnego. 
 • Stałe wspar­cie:
  • Utrzymanie i aktu­ali­za­cja doku­men­ta­cji pro­ce­sów biz­ne­so­wych i powią­za­nych z nimi ele­men­tów sys­te­mu informatycznego.
  • Wsparcie mery­to­rycz­ne zespo­łu pra­cow­ni­ków w obsza­rze ww. kompetencji. 

Nie zna­la­złeś swo­jej potrze­by? [Zapytaj!] Wolisz poroz­ma­wiać? [Umów sie na spo­tka­nie].

Ile kosztuje Analiza Biznesowa i Projektowanie Systemu

Realnie ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nie to nie jest pra­ca full time” czy­li 8h x 5 dni w tygo­dniu. Typowe moje śred­nie obcią­że­nie w jed­nym pro­jek­cie ana­li­tycz­nym to ok. 2 – 3 dni w tygo­dniu na eta­pie audy­tu, ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia. Na eta­pie nad­zo­ru autor­skie­go (utrzy­ma­nie i roz­wój) jest to ok. 10 godz./m‑c.

Umowa o dzieło

Po okre­śle­niu doce­lo­we­go zakre­su pro­jek­tu, har­mo­no­gra­mu i kosz­tów moż­li­we jest zawar­cie umo­wy o dzie­ło fixed-pri­ce (zapy­taj o szcze­gó­ły). W takim przy­pad­ku usta­la­ny jest zakres ana­li­zy i ter­min jej wyko­na­nia, jej usta­lo­na szcze­gó­ło­wość zale­ży od usta­lo­ne­go ter­mi­nu odda­nia rapor­tu. Usługi reali­zo­wa­ne w ramach umów o dzie­ło są fak­tu­ro­wa­ne po zakoń­cze­niu pra­cy, ter­min płat­no­ści fak­tu­ry: 7 dni. Dłuższy ter­min płat­no­ści może się wią­zać z pod­nie­sie­niem ceny usłu­gi. Terminy płat­no­ści ponad 21 dni zawsze skut­ku­ją doli­cze­niem 10% do pier­wot­nie ofe­ro­wa­nej ceny.

Przykłady opracowań

Wybrane pro­duk­ty mojej pra­cy są dostęp­ne do zapo­zna­nia się w BIBLIOTECE ON-LINE. Dodatkowe infor­ma­cje na stro­nie Analiza Biznesowa i Opis Techniczny…

Usługi ad-hoc poza ryczałtem

Warsztaty i konsultacje

Są to zama­wia­ne ad-hoc spo­tka­nia on-line. Usługa wyma­ga usta­le­nia zakre­su, ter­mi­nu i przed­pła­ty. Usługi te roz­li­cza­ne są poza wyżej opi­sa­nym ryczał­tem. Aby poznać ofer­tę i zamó­wić przejdź na stro­nę pla­no­wa­nia ter­mi­nów: Rezerwacja Warsztatów.

Analizy i recenzje dokumentów: spójność regulaminów, procedur i umów

Umowy czy regu­la­mi­ny świad­cze­nia usług są regu­ły pisa­ne w języ­ku natu­ral­nym, bo ich adre­sa­tem są zwy­kli ludzie, jed­nak taka for­ma nie pozwa­la na upew­nie­nie się, że są one spój­ne, kom­plet­ne i nie­sprzecz­ne, że nie zawie­ra­ją luk pro­ce­du­ral­nych. Luki takie sta­no­wią ogrom­ne ryzy­ko ponie­sie­nia strat finan­so­wych: nie­słusz­ne rekla­ma­cje, nie­upraw­nio­ne korzy­sta­nie z pro­duk­tów i usług, nie­prze­wi­dzia­ne rosz­cze­nia kon­tra­hen­tów itp. Metodą pozwa­la­ją­cą na sku­tecz­ną wery­fi­ka­cje tych doku­men­tów i usu­nie­cie ich wad jest odtwo­rze­nie (opra­co­wa­nie) mode­lu śro­do­wi­ska w jakim są uży­wa­ne, tak zwa­ne mode­lo­wa­nie mecha­ni­zmu ich reali­za­cji. Oferuję takie ana­li­zy (przy­kła­do­wa ana­li­za i recen­zja).

Ceny i zamawianie usług ad-hoc

Oferta i for­mu­larz zamó­wie­nia są dostęp­ne na stro­nie: Warsztaty, kon­sul­ta­cje, recen­zje.

Skrócony wyciąg z cena­mi: Standardowa ofer­ta.

Umowa, rozliczenia i faktury

Jako fir­ma Jarosław Żeliński IT-Consulting i jako oso­ba zamiesz­ka­ła na sta­łe w Wielkiej Brytanii (GB), wysta­wiam fak­tu­ry jako pod­miot bry­tyj­ski, w fun­tach szter­lin­gach, nie jestem płat­ni­kiem i nie nali­czam podat­ku VAT. 

Metody pracy


Nadal nie jesteś pewien? Zapytaj!

Opisz krót­ko swój pro­blem, załącz pli­ki jeśli to koniecz­ne (pdf, jeże­li jakiś doku­ment nie­sie infor­ma­cje będą­cą tajem­ni­cą przed­się­bior­stwa, nale­ży to zazna­czyć w jego tre­ści, nie wyma­ga to pod­pi­sy­wa­nia umo­wy NDA). 


Bibliografia

Bhattacharya, K., Caswell, N. S., Kumaran, S., Nigam, A., & Wu, F. Y. (2007). Artifact-cen­te­red ope­ra­tio­nal mode­ling: Lessons from custo­mer enga­ge­ments. IBM Systems Journal, 46(4), 703 – 721.
Jarosław Żeliński Date. (2021). Metody kasto­mi­za­cji opro­gra­mo­wa­nia stan­dar­do­we­go – aspek­ty eko­no­micz­ne: recen­zja. https://​doi​.org/​1​0​.​1​3​1​4​0​/​R​G​.​2​.​2​.​2​2​2​9​2​.​0​1​927
Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78 – 89). IGI Global. https://​www​.igi​-glo​bal​.com/​b​o​o​k​/​a​p​p​l​i​c​a​t​i​o​n​s​-​a​p​p​r​o​a​c​h​e​s​-​o​b​j​e​c​t​-​o​r​i​e​n​t​e​d​-​s​o​f​t​w​a​r​e​/​2​3​5​699
Żeliński, J. (2020). Systematyzacja pojęć ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia obiek­to­we­go. 18. https://​doi​.org/​1​0​.​1​3​1​4​0​/​R​G​.​2​.​2​.​1​8​2​1​6​.​5​2​489
Żeliński, J. (2017). Architektura kodu apli­ka­cji jako pierw­szy etap two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia. Materiały pokon­fe­ren­cyj­ne III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej Współczesne zasto­so­wa­nia infor­ma­ty­ki”, 6 – 14. https://​www​.wzi​.uph​.edu​.pl/​o​k​i​w​z​i​3​/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​7​/​0​9​/​2​017 – 08-22 – 22-22.pdf#page=7