Moim pro­duk­tem jest doku­men­ta­cja opi­su­ją­ca mecha­nizm dzia­ła­nia orga­ni­za­cji (mode­le pro­ce­sów biz­ne­so­wych i mode­le sys­te­mów IT) oraz reko­men­da­cje do popra­wy jej efektywności. 

Typowym adre­sa­tem moich pro­duk­tów są mię­dzy inny­mi: spół­ki zobo­wią­za­ne do pre­zen­to­wa­nia infor­ma­cji o sobie part­ne­rom i inwe­sto­rom, fir­my pla­nu­ją­ce wdra­ża­nie zmian w tym reor­ga­ni­za­cję pro­ce­sów i sys­te­mów IT, cyfry­za­cję dzia­łal­no­ści, wybór i wdro­że­nie sys­te­mów ERP.

Zapoznaj się z opi­sem tego co robię i skon­tak­tuj się ze mną.

Oferowane produkty

Pewien klient zapy­tał mnie kie­dyś po mojej godzin­nej pre­zen­ta­cji:
- Panie Jarku, co Pan tak na praw­dę mi tu ofe­ru­je, popro­szę jed­nym zda­niem.
- Hm… Panie Prezesie, na co dzień czy­tam to na co Pan nie ma cza­su a jest Panu potrzeb­ne, i poka­zu­ję Panu efek­ty na jed­nej stro­nie A4.
- Ok, pod­pi­su­je­my umowę.

Zakres merytoryczny

Na pod­sta­wie prze­ka­za­nych mi doku­men­tów oraz opi­sów (w razie koniecz­no­ści spo­tka­nia on-line) opra­co­wu­ję w for­mie wyni­ku ana­li­zy sko­men­to­wa­ne, sformalizowane/# i wyra­żo­ne jako sche­ma­ty blokowe:

 • mode­le biz­ne­so­we i stra­te­gie firm wraz z ich opi­sem, reko­men­da­cje do ulep­szeń i popra­wy efek­tyw­no­ści (patrz: model moty­wa­cji biz­ne­so­wej),
 • pro­ce­sy biz­ne­so­we, prze­pły­wy doku­men­tów i ich struk­tu­ry, oraz regu­ły i słow­ni­ki biz­ne­so­we, reko­men­da­cje do ulep­szeń i popra­wy efek­tyw­no­ści (patrz: model pro­ce­sów biz­ne­so­wych i pro­ce­du­ry),
 • spe­cy­fi­ka­cje przy­pad­ków uży­cia, jako gra­ficz­no-opi­so­we spe­cy­fi­ka­cje wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie, wraz z ich opi­sem (patrz: przy­pad­ki uży­cia i wyma­ga­nia),
 • archi­tek­tu­ry HLD sys­te­mów oraz archi­tek­tu­ry i logi­kę biz­ne­so­wą LLD każ­dej usłu­gi apli­ka­cyj­nej (przy­pad­ku uży­cia, mikro­ser­wi­su) jako spe­cy­fi­ka­cje dedy­ko­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nie (patrz: archi­tek­tu­ra HLD i LLD),
 • mode­le struk­tur doku­men­tów i infor­ma­cji w sys­te­mie oraz ich przepływ9patrz: doku­men­ty jako nośnik danych),
 • Prowadzę tak­że szko­le­nia i warsz­ta­ty z ww. dzie­dzin (patrz: szko­le­nia).

#/ sfor­ma­li­zo­wać: wyra­zić to za pomo­cą sym­bo­li mate­ma­tycz­nych lub inne­go spe­cjal­ne­go języ­ka, np. gra­ficz­ne­go w posta­ci dia­gra­mów algo­ryt­mów i sche­ma­tów blo­ko­wych z uży­ciem np. takich sys­te­mów nota­cyj­nych to BPMN, UML, SBVR, BMM.

Przykłady moich pro­duk­tów oraz opis dostęp­ny na stro­nie: Analiza Biznesowa i Opis Techniczny Oprogramowania. Oczywiście zapra­szam tak­że na głów­ną stro­nę z opi­sem i refe­ren­cja­mi: Jarosław Żeliński Ekspert Kontraktowy.

Koszty

Usługi zryczałtowane

UWAGA! Standardowo wyżej opi­sa­ne usłu­gi są reali­zo­wa­ne w for­mie zry­czał­to­wa­nej i reali­zo­wa­ne w for­mie doku­men­to­wej, roz­li­cza­ne są jako czas dostar­cze­nia nowej lub zak­tu­ali­zo­wa­nej opra­co­wy­wa­nej doku­men­ta­cji (dostęp­ność SLA): 

 • efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny do koń­ca następ­ne­go dnia robo­cze­go („full time”, zaan­ga­żo­wa­nie 100% mie­sięcz­nie): 5.600 GBP (obec­nie niedostępne),
 • efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej po dwóch dniach od dnia zgło­sze­nia: 3.700 GBP,
 • efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej po czte­rech dniach od dnia zgło­sze­nia: 1.400 GBP,
 • efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej po sied­miu dniach od dnia zgło­sze­nia: 560 GBP,
 • mie­sięcz­na opła­ta za utrzy­ma­nie repo­zy­to­rium bez ryczał­tu na usłu­gi: 60 GBP, zle­ce­nie ad-hoc 1h: 70 GBP. 

Umowy o dzieło

Po okre­śle­niu doce­lo­we­go zakre­su pro­jek­tu, har­mo­no­gra­mu i kosz­tów moż­li­we jest zawar­cie umo­wy o dzie­ło fixed-pri­ce (zapy­taj o szcze­gó­ły). Usługi reali­zo­wa­ne w ramach umów o dzie­ło mają stan­dar­do­wy ter­min płat­no­ści fak­tur: 7 dni. Dłuższy ter­min może się wią­zać z pod­nie­sie­niem ceny usłu­gi. Terminy płat­no­ści ponad ponad 21 dni zawsze skut­ku­ją doli­cze­niem 10% do pier­wot­nie ofe­ro­wa­nej ceny.

Usługi ad-hoc

Wszelkie spo­tka­nia onli­ne, video-kon­fe­ren­cje, roz­li­cza­ne są poza ryczałtem:

Usługi ryczał­to­we i spo­tka­nia są przedpłacone. 

Opis i metody świadczenia usług – Prezentacje do pobraniaOpracowanie ekspertyzy, opinii prywatnych, recenzji dokumentacji

 • opra­co­wa­nie recen­zji umo­wy na wdro­że­nie opro­gra­mo­wa­nia, doku­men­tów ana­li­zy przed­wdro­że­nio­wej (kon­cep­cje wdrożenia),
 • opra­co­wa­nie, na pod­sta­wie prze­ka­za­nych mate­ria­łów, mode­lu okre­ślo­ne­go, jed­ne­go pro­ce­su biz­ne­so­we­go lub okre­ślo­nej jed­nej usłu­gi apli­ka­cji (nowej funk­cjo­nal­no­ści systemu),
 • zapy­taj o inne (rola bie­głe­go).

Badany mate­riał źró­dło­wy do 100 stron maszy­no­pi­su A4: £500 (jako rów­no­war­tość jed­ne­go dnia roboczego). 


Wyślij zapytanie ofertowe

Przygotowałem pro­sty sza­blon z nadzie­ją, że Państwu pomo­że usys­te­ma­ty­zo­wać treść zapy­ta­nia do mnie a mi zło­że­nie ofer­ty. Z razie potrze­by razem uzgod­ni­my osta­tecz­ną treść i pod­pi­sze­my (papier, pdf lub na plat­for­mie Pergam​.in). Stroną umo­wy i wystaw­cą fak­tu­ry będzie: Jarosław Żeliński IT-Consulting z sie­dzi­bą w Wielkiej Brytanii.

Prześlij zapytanie lub zamówienie

Poniżej pro­sty for­mu­larz gwa­ran­tu­ją­cy pouf­ne prze­ka­za­nie mi tre­ści. Opisz krót­ko swój pro­blem lub załącz Zapytanie wg. powyż­sze­go wzo­ru, załącz inne pli­ki jeśli to koniecz­ne (jeże­li jakiś doku­ment nie­sie infor­ma­cje będą­cą tajem­ni­cą przed­się­bior­stwa, nale­ży to zazna­czyć w jego tre­ści, nie wyma­ga to pod­pi­sy­wa­nia umo­wy NDA).