Oferta

Analiza BiznesowaWymagania jako pro­dukt. Analityk Biznesowy jako sub­skry­bo­wa­na usługa.

Poniżej moż­na zamó­wić stan­dar­do­we przed­pła­co­ne pro­duk­ty i usłu­gi oraz popro­sić o ofer­tę na usłu­gi wyma­ga­ją­ce dodat­ko­wych usta­leń. Zamawiając usłu­gi oświad­czasz, że znasz Ogólne Warunki Świadczenia Usług (https://​it​-con​sul​ting​.pl/​z​a​s​a​d​y​-​w​s​p​o​l​p​r​a​c​y​-​i​-​z​a​w​i​e​r​a​n​i​a​-​u​m​ow/)

Płatności elek­tro­nicz­ne reali­zu­je i ubez­pie­cza fir­ma Dotpay Spółka Akcyjna. Podstawowym iden­ty­fi­ka­to­rem płat­no­ści ad-hoc jest adres ema­il oso­by poda­ny przy reali­za­cji płat­no­ści. Po doko­na­niu płat­no­ści wysta­wia­ny jest dowód wpła­ty, fak­tu­ry są wysta­wia­ne po uprzed­nim poda­niu nume­ru NIP. Składając Zamówienia oświad­czasz, że zapoznałaś(eś) się z Polityką stro­ny, Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usługi a tak­że, że znasz i akcep­tu­jesz kom­pe­ten­cje i doro­bek Wykonawcy usłu­gi. Jeżeli przed­mio­tem zaku­pu jest doku­ment (plik do pobra­nia), po reali­za­cji płat­no­ści sys­tem prze­kie­ru­je auto­ma­tycz­nie na plik do pobrania. 

visa, mastercard, maestro,
Jako dome­na it​-con​sul​ting​.pl oraz jako usłu­go­daw­ca jestem zwe­ry­fi­ko­wa­nym part­ne­rem ope­ra­to­rów płat­no­ści elektronicznych.

Konsultacje i ekspertyzy ad-hoc

Zasady płatności

Z uwa­gi na cha­rak­ter usług eks­perc­kich i pra­wa autor­skie, usłu­gi pole­ga­ją­ce na udzie­la­niu kon­sul­ta­cji i opra­co­wy­wa­niu eks­per­tyz, są przed­pła­co­ne i zgod­nie z pra­wem, nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi. Jeżeli potrze­bu­ją Państwo doku­men­tu pro­for­ma do przed­pła­ty, pro­szę wypeł­nić otrzy­ma­ny w potwier­dze­niu płat­no­ści for­mu­larz. Usługi te są ofe­ro­wa­ne oso­bom fizycz­nym (zawsze wysta­wiam para­gon) i pod­mio­tom (wysta­wiam fak­tu­ry VAT na żąda­nie). Wydanie pro­duk­tu (Art. 348. K.C.) pole­ga na udo­stęp­nie­niu go dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez prze­sła­nie odno­śni­ka do pobrania. 

Realizacja

Wszelkie krót­kie kon­tak­ty ad-hoc dro­gą: tele­fo­nicz­ną, ema­il, pyta­nia pod arty­ku­ła­mi, są bez­płat­ne. Jednak udzie­la­nie pisem­nych odpo­wie­dzi na pyta­nia wyma­ga­ją­ce przy­go­to­wa­nia, roz­mo­wy zapla­no­wa­ne na >10 minut, roz­li­cza­ne są wg. poniż­szych zasad:

 • Krótka opi­nia eks­perc­ka na jeden okre­ślo­ny temat, pomoc w roz­wią­za­niu pro­ble­mu, jed­no­ra­zo­we kon­sul­ta­cje: pisem­na eks­per­ty­za plus tele- video- roz­mo­wa pod­su­mo­wu­ją­ca ok. 1 godz., (584.25 PLN brut­to).
 • Przygotowanie i wygło­sze­nie refe­ra­tu mery­to­rycz­ne­go na okre­ślo­ny temat, trwa­ją­ce­go do 1 godz. (922,50 PLN brutto). 
 • Recenzja prze­ka­za­nych doku­men­tów, plus tele- video- roz­mo­wa pod­su­mo­wu­ją­ca (3.690,00 PLN brut­to), przy­kła­dy naj­czę­ściej recen­zo­wa­nych doku­men­tów:
  • umo­wy na wdro­że­nie oprogramowania, 
  • doku­men­ty ana­li­zy przed­wdro­że­nio­wej (kon­cep­cje wdrożenia), 
  • ana­li­zy biz­ne­so­we i spe­cy­fi­ka­cje wymagań.

Realizacja:

 • przed­pła­ta (klik­nię­cie w poda­ny link z kwotą),
 • po doko­na­niu wpła­ty nastę­pu­je prze­kie­ro­wa­nie na for­mu­larz tre­ści zlecenia,
 • potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia i realizacja.

Jeżeli Twoja fir­ma reali­zu­je przed­pła­ty na pod­sta­wie doku­men­tów pro­for­ma, sko­rzy­staj z for­mu­la­rza: Zamówienie Opinii Eksperckiej.


Opis sto­so­wa­nych metod i narzę­dzie dostęp­ny w arty­ku­le: Metoda ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów biz­ne­so­wych.

Model procesów biznesowych i projekt systemu

Umowa o dzie­ło o usta­lo­nej cenie. Przedmiotem usłu­gi jest opra­co­wa­nie mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych, sys­te­mów IT i wyma­gań na nowe opro­gra­mo­wa­nie. Oferowane produkty:

Przykładowe pro­duk­ty i spo­sób ich powsta­nia dostęp­ne na stro­nie: Analiza Biznesowa i Opis Techniczny Oprogramowania

Podstawowym źró­dłem infor­ma­cji o ofe­ro­wa­nych prze­ze mnie usłu­gach i ich cenach dla stan­dar­do­we­go zakre­su ana­li­zy śred­niej fir­my, jest doku­ment: Ogólne Warunki Świadczenia Usług ? Kodeks ety­ki. Wiążące są wyłącz­nie ofer­ty zło­żo­ne w odpo­wie­dzi na prze­sła­ne zapy­ta­nie: Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni dedy­ko­wa­ną ofer­tą…

Outsourcing Analityka Projektanta

Umowa na usta­lo­ną dostęp­ność o sta­łej mie­sięcz­nej opła­cie. Są to usłu­gi sta­no­wią­ce kon­ty­nu­ację wyżej opi­sa­nych ana­liz i pro­jek­to­wa­nia lub sta­łe wspar­cie mery­to­rycz­ne prac już będą­cych w toku. Państwa fir­ma i opro­gra­mo­wa­nie żyje”, to zna­czy że fir­ma się roz­wi­ja a sys­tem IT jest cyklicz­nie aktu­ali­zo­wa­ny i roz­bu­do­wy­wa­ny o nowe funk­cjo­nal­no­ści. Każdej fir­mie potrzeb­na jest więc

oso­ba, któ­ra wyko­na i będzie aktu­ali­zo­wa­ła model pro­ce­sów biz­ne­so­wych oraz model archi­tek­tu­ry sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go sko­ja­rzo­ny z pro­ce­sa­mi biz­ne­so­wy­mi (Architektura Korporacyjna). Osoba, któ­ra prze­ana­li­zu­je nowe potrze­by i ich wpływ na całość oraz opi­sze każ­dą jako nowe wyma­ga­nie, opra­cu­je pro­jek­tu roz­wią­za­nia i prze­ka­za­nie do dostaw­cy. Jest to więc pra­ca wyma­ga­ją­ca usta­lo­ne­go cza­su reak­cji a nie peł­ne­go eta­tu. Dodatkowo oso­ba z zewnątrz nie ma żad­ne­go kon­flik­tu inte­re­su w rela­cjach pra­cow­ni­ka­mi fir­my, jest to klu­czo­we dla zacho­wa­nia obiek­ty­wi­zmu, podob­nie jak w przy­pad­ku zarzą­dza­nia jako­ścią czy bez­pie­czeń­stwem. Standardowe mie­sięcz­ne zaan­ga­żo­wa­nie to kil­ka godzin, w trak­cie prac nad nowy­mi funk­cjo­nal­no­ścia­mi ok. 10 – 20 h tygodniowo. 

Usługa roz­li­cza­na jest mie­sięcz­nym ryczał­tem (obej­mu­je tak­że nie­zbęd­ne, bez­piecz­ne opro­gra­mo­wa­nie komu­ni­ka­cyj­ne).

Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni dedy­ko­wa­ną ofertą…

Sam określ zakres i budżet swojego projektu

Bardzo trud­no jest pre­cy­zyj­nie okre­ślić deta­licz­ny zakres prac na wcze­snych eta­pach pra­cy ana­li­ty­ka (ana­li­za wyma­gań, pro­jek­to­wa­nie roz­wią­za­nia), ale bar­dzo waż­ne są ter­mi­ny. Dlatego pra­ca na eta­pie ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia jest coraz czę­ściej pla­no­wa­na jako okre­śle­nie: tego co ma powstać (cel two­rze­nia opra­co­wa­nia), po co (kto jest adre­sa­tem opra­co­wa­nia i do cze­go go uży­je) oraz na kie­dy opra­co­wa­nie ma powstać. Z regu­ły jest to doku­ment na tyle dokład­ny by na jego pod­sta­wie zawrzeć umo­wę z dostaw­cą roz­wią­za­nia, ale na tyle ogól­ny by nie blo­ko­wał aktyw­ne­go reago­wa­nia na zmia­ny ryn­ko­we zacho­dzą­ce w toku reali­za­cji pro­jek­tu. Dlatego od momen­tu zawar­cia umo­wy z dostaw­cą roz­wią­za­nia autor opra­co­wa­nia prze­cho­dzi w tryb nad­zo­ru autor­skie­go i na bie­żą­co roz­wi­ja pro­jekt sys­te­mu. Teraz prze­czy­taj arty­kuł: Wymagania umar­ły. Rozwiązaniem jest cykl życia pro­duk­tu.

Koszt współ­pra­cy ze mną jest w 100% prze­wi­dy­wal­ny dla Zamawiającego. W moim przy­pad­ku jest to: staw­ka dzien­na 500 GBP net­to. UWAGA! Tak zwa­ne peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie ana­li­ty­ka pro­jek­tan­ta w pro­jek­cie to real­nie wypeł­nie­nie cza­sem rzę­du 10 – 30% w ska­li mie­sią­ca (w cza­sie gdy mój klient przy­go­to­wu­je mi mate­ria­ły źró­dło­we lub opra­co­wu­je uwa­gi do tre­ści bie­żą­cych prac, ja nie pra­cu­ję, a ten czas spę­dzam na uczel­ni, na bada­niach, na nad­zo­rze innych projektów). 

Nadzór autor­ski to śred­nie zaan­ga­żo­wa­nie rzę­du jed­ne­go do dwóch dni (8 do 16 godzin) mie­sięcz­nie. Przeciętny pro­jekt ana­li­tycz­ny daje pro­dukt po ok. 2 – 3 mie­sią­cach, nad­zór autor­ski trwa przez cały czas pra­cy dostaw­cy roz­wią­za­nia. Oznacza to, że real­nie opra­co­wa­nie audy­tu i wyma­gań na ERP kosz­tu­je ok. 40 – 60 tys. PLN net­to i trwa to ok. 3 mie­sią­ce. Nadzór autor­ski to ok. 3 tys. net­to mie­sięcz­nie dla wdro­żeń goto­wych ERP i ok. 6 tys. mie­sięcz­nie net­to w przy­pad­ku two­rze­nia i wdra­ża­nia sys­te­mów dedy­ko­wa­nych. Klient zawsze dosta­je edy­to­wal­ne pli­ki źró­dło­we i pra­wa mająt­ko­we (wraz z pra­wem two­rze­niu utwo­rów zależ­nych) do tre­ści moich opracowań.

W razie pytań, pro­szę o kon­takt.


Bezpłatna wiedza, pomoc i szkolenia

Szukając na począ­tek bez­płat­nej pomo­cy w roz­wią­za­niu pro­ble­mu, a zawsze war­to od tego zacząć, pro­po­nu­ją zacząć od prze­szu­ka­nia tre­ści moje­go blo­ga. Są tu recen­zje ksią­żek, opi­sy metod, przy­kła­do­we roz­wią­za­nia, dobre prak­ty­ki i wzor­ce pro­jek­to­we. Wystarczy wpi­sać sło­wa klu­czo­we opi­su­ją­ce pro­blem do wyszu­ki­war­ki u góry stro­ny i zapo­znać się z wyni­kiem wyszu­ki­wa­nia. Jeżeli treść zna­le­zio­ne­go arty­ku­łu nie jest satys­fak­cjo­nu­ją­ca, pro­po­nu­ję w for­mu­la­rzu dys­ku­sji pod arty­ku­łem zapy­tać o deta­le a odpi­sze tam naj­szyb­ciej jak to moż­li­we. Jeżeli pro­blem wyma­ga dedy­ko­wa­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia, powyż­sze usłu­gi są jak naj­bar­dziej zalecane. 

Jeżeli potrze­bu­jesz wspar­cia w zdo­by­wa­niu wie­dzy jako ana­li­tyk pro­jek­tant, zapra­szam na moje Szkolenia.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szam do sub­skryp­cji tre­ści bloga:

Chcesz być na bie­żą­co informowany(a) o nowych publikacjach? 

Newsletter:

Więcej infor­ma­cji o new­slet­te­rze na stro­nie Komunikacja.

Ostatnia aktu­ali­za­cja: lip 28, 2022 @ 10:41