Zamówienie Opinii Eksperckiej

Przedpłacona usłu­ga: Opinia eks­perc­ka na jeden okre­ślo­ny temat, pomoc w roz­wią­za­niu pro­ble­mu, jed­no­ra­zo­we kon­sul­ta­cje. Prosze wypeł­nić poniż­szy for­mu­larz, sta­no­wi on for­mę zapy­ta­nia o wyce­nę, wyce­na jest bez­płat­na. W odpo­wie­dzi ode­ślę pro­po­no­wa­ny zakres eks­per­ty­zy i jej koszt, w posta­ci doku­men­tu pro­for­ma (przed­pła­ty). Dokonanie wpła­ty jest rów­no­znacz­ne ze zło­że­niem zamó­wie­nia na wyko­na­nie ofe­ro­wa­nej usłu­gi jako umo­wy o dzieło. 

    Zapytanie o Opinie Ekspercką


    Chcę być infor­mo­wa­ny o nowo­ściach na stro­nie fir­my IT​-Consulting​.pl