Zapytanie ofertowe

Wprowadzenie

Podstawowe usłu­gi jakie ofe­ru­ję to:

  1. Audyt i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych, reko­men­da­cje zmian.
  2. Opracowanie pro­jek­tu tech­nicz­ne­go roz­wią­za­nia (wyma­ga­nia na opro­gra­mo­wa­nie wyra­żo­ne jako pro­jekt systemu).
  3. Nadzór autor­ski nad dostaw­cą ww. roz­wią­za­nia.

Podstawowym źró­dłem infor­ma­cji o ofe­ro­wa­nych prze­ze mnie usłu­gach i ich cenach, dla stan­dar­do­we­go zakre­su ana­li­zy biz­ne­so­wej i pro­jek­to­wa­nia roz­wią­za­nia, jest doku­ment: Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Kodeks ety­ki.

Aby uzy­skać sper­so­na­li­zo­wa­ną ofer­tę pro­szę sko­rzy­stać z dostęp­ne­go poni­żej formularza. 

    Zapytanie Ofertowe

    Chcę być infor­mo­wa­ny o nowo­ściach na stro­nie fir­my IT​-Consulting​.pl