Czym jest Piąty element – Audyt organizacji czyli analiza biznesowa

Mało któ­ra fir­ma ma mode­le pro­ce­sów a każ­da jakoś ist­nie­je! Można żyć bez map pro­ce­sów, strasz­ne! Co więc ofe­ru­ją fir­my dorad­cze sprze­da­ją­ce” usłu­gę mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biznesowych?

Sedno spo­so­bu pra­cy orga­ni­za­cji to regu­ły biz­ne­so­we. One rzą­dzą tym, co jest wyko­ny­wa­ne i jak. Proces (to jak jest wyko­ny­wa­na pra­ca) to abs­trak­cja, efekt ist­nie­nia ogra­ni­czeń (w tym wła­śnie reguł biz­ne­so­wych). Tak wiec moż­na zarzą­dzać fir­mą nie mając mode­li pro­ce­sów podob­nie jak moż­na miesz­kać w mie­ście nie mając jego planu.

W czym pro­blem? Bez mapy” nie rozu­mie­my wie­lu zja­wisk mimo, że wystę­pu­ją. Jednak przy­dat­ny model biz­ne­so­wy to model pro­ce­sów powią­za­ny z pozo­sta­ły­mi czte­re­ma skład­ni­ka­mi opi­su orga­ni­za­cji (ludzie, pra­wo, wewnętrz­ne zarzą­dze­nia i procedury).

Model biz­ne­so­wy to nie są dzie­siąt­ki i set­ki nie­czy­ta­nych dia­gra­mów, poka­zu­ją­cych szcze­gó­ło­wo to co robię pra­cow­ni­cy bo mogą to robić na nie­skoń­cze­nie wie­le spo­so­bów. Istotne jest to co powsta­je, po co i dla­cze­go aku­rat tak.

Na zakoń­cze­nie: np. model pra­cy ope­ra­cyj­nej każ­de­go urzę­du moż­na kom­plet­nie opi­sać jed­nym dia­gra­mem. Jeżeli chcesz na praw­dę poznać swo­ją fir­mę, opra­cuj jej model. Ale nie w posta­ci setek dia­gra­mów będą­cych suchym zapi­sem wywiadu.

Rozłóż fir­mę na czyn­ni­ki pierw­sze i zro­zum ją. Bez tego nie zarzą­dzasz a pró­bu­jesz zarządzać!

Wykonaj sfor­ma­li­zo­wa­ny nota­cja­mi i słow­ni­kiem pojęć, audyt fir­my, spo­so­bu funk­cjo­no­wa­nia i zro­zum jak na praw­dę działa.

Czytaj dalej Czym jest Piąty element – Audyt organizacji czyli analiza biznesowa

Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji

Analityk jest w projekcie informatycznym jak architekt w projekcie budowlanym. W obszarze analiz biznesowych wykształciły się standardy: należą do nich definicje kluczowych pojęć opisujących procesy biznesowe oraz notacje  stosowane do…

Czytaj dalej Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji

Model procesów biznesowych organizacji jako jej cyfrowy bliźniak

Modelowanie przedsiębiorstwa stwarza dobrą możliwość analizy oraz kształtowania procesów działania. Dzięki temu można uniknąć problemów przy wprowadzaniu zmian. (Hubert H. Zimmermann). Produkt: Spójna, kompletna i niesprzeczna dokumentacja opisująca procesy biznesowe…

Czytaj dalej Model procesów biznesowych organizacji jako jej cyfrowy bliźniak

Analiza danych i podejmowanie decyzji: pięta achillesowa współczesnych organizacji

Warto two­rzyć dobrze prze­my­śla­ne sys­te­my meta­da­nych dla sys­te­mów archi­wi­za­cji gdyż pozwa­la to z jed­nej stro­ny spiąć” archi­wum doku­men­tów z hur­tow­nią danych z dru­giej pozbyć się” śmie­ci. Tempo przy­ro­stu danych sta­le rośnie gdyż biz­ne­so­we opro­gra­mo­wa­nie, auto­ma­ty­zu­jąc wie­le naszych czyn­no­ści, wytwa­rza je w tem­pie w jakim czło­wiek nigdy nie był by w sta­nie. Po dru­gie nara­sta zja­wi­sko powie­la­nia, co nazy­wam to syn­dro­mem copy&paste”. Wiele doku­men­tów (o zgro­zo tak­że tych podob­no autor­skich”) i powsta­je coraz czę­ściej meto­dą powie­la­nia tego co znaj­dzie się w fir­mo­wych archi­wach (wie­dza kor­po­ra­cyj­na czy­li po pro­stu jej zanik, bo wie­dza to umie­jęt­ność napi­sa­nia cze­goś a nie sko­pio­wa­nia) czy w sieci.
Moja prak­ty­ka (to co dosta­je do audy­tu u klien­tów) poka­zu­je, że doku­men­ty wytwo­rzo­ne od zera” prak­tycz­nie zawsze mają więk­szą war­tość mery­to­rycz­ną. Do tego docho­dzi ryzy­ko prze­nie­sie­nia, pod­czas kopio­wa­nia, tre­ści nie­chcia­nych. Kopiując dzie­siąt­ki stron sta­rej ofer­ty” lub poprzed­nie­go opra­co­wa­nia dorad­cze­go”, two­rząc kolej­ne indy­wi­du­al­ne autor­skie opra­co­wa­nie” nara­zić się moż­na nie tyl­ko na ujaw­nie­nie tajem­ni­cy ale tak­że na zwy­kłe ośmie­sze­nie. Dlatego sys­tem zarzą­dza­nia doku­men­ta­mi i wie­dzą nale­ży dobrze zapro­jek­to­wać. W prze­ciw­nym wypad­ku nara­ża­my się na budo­wę wiel­kie­go śmietnika. 

Czytaj dalej Analiza danych i podejmowanie decyzji: pięta achillesowa współczesnych organizacji

RACI, SIPOC i inne czyli modelowanie organizacji c.d.

Modelując jaką­kol­wiek fir­mę jaką­kol­wiek nota­cją war­to pro­jekt mode­lo­wa­nia uzu­peł­nić o jego prag­ma­ty­kę, to jest o spe­cy­fi­ka­cję wszel­kich warun­ków two­rze­nia mode­li. Opracowanie takiej doku­men­ta­cji wyma­ga usta­le­nia tych zasad, a tak­że zde­fi­nio­wa­nia słow­ni­ka, skoń­czo­nej prze­strze­ni nazw i defi­ni­cji, któ­ra pozwo­li jed­no­znacz­nie zakla­sy­fi­ko­wać każ­de poję­cie z życia fir­my do wła­ści­we­go, i tyl­ko jed­ne­go, ele­men­tu mode­lu. Projekt mode­lo­wa­nia pro­ce­sów to nie jest pro­ste ryso­wa­nie tego co się dzie­je. Tak powsta­ją naj­czę­ściej nie­przy­dat­ne i kosz­tow­ne zara­zem dokumenty.

Projekt mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych to wni­kli­wa ana­li­za całej orga­ni­za­cji, spo­so­bu zarzą­dza­nia nią i udo­ku­men­to­wa­nia tego jak fak­tycz­nie powsta­je w niej war­tość dla klien­ta. Nie raz nie­ste­ty odno­szę wra­że­nie, że w wie­lu pro­jek­tach tego rodza­ju duża war­tość ana­li­zy i mode­li biz­ne­so­wych zosta­je zastą­pio­na skom­pli­ko­wa­ny­mi i nic nie war­ty­mi diagramami.

Czytaj dalej RACI, SIPOC i inne czyli modelowanie organizacji c.d.

Ratowanie wdrożeń systemów ERP

Pewnego razu w pewnej dyskusji, pewien Pan napisał: W teorii informacji od dziesiątków lat zwraca się uwagę na fenomen polegający na tym, że najważniejsze zmiany w rzeczywistości publicznej nie mają…

Czytaj dalej Ratowanie wdrożeń systemów ERP