KPI a system zarządzania przez cele

We wtorek miałem referat na warsztatach zorganizowanych przez MMC Polska: KPI ? Zarządzanie wskaźnikami w praktyce. Mój referat i warsztat zarazem był zatytułowany: KPI a system zarządzania przez cele. Nie będę streszczał…

Czytaj dalej KPI a system zarządzania przez cele

Model działania organizacji jako jej cyfrowy bliźniak

Modelowanie przedsiębiorstwa stwarza dobrą możliwość analizy oraz kształtowania procesów działania. Dzięki temu można uniknąć problemów przy wprowadzaniu zmian. (Hubert H. Zimmermann). Produkt: Spójna, kompletna i niesprzeczna dokumentacja opisująca strategię organizacji,…

Czytaj dalej Model działania organizacji jako jej cyfrowy bliźniak

Systemowo o ekonomii czyli modele biznesowe

Tak więc OK, prze­my­ci­łem tu (mam nadzie­ję) waż­ne informacje:
– sama struk­tu­ra to nie model,
– two­rząc jaki­kol­wiek model musi­my rozu­mieć i opi­sać jego zacho­wa­nie, opi­sać mecha­nizm dzia­ła­nia (zacho­wa­nie) każ­de­go ele­men­tu tej struktury,
– dla­te­go model dzie­dzi­ny sys­te­mu, czy w ogó­le model jakie­go­kol­wiek sys­te­mu, to tak na praw­dę obiek­to­wy model, któ­ry nie może być mode­lem ane­micz­nym ([[ane­micz­ny model dziedziny]]),
– bez zro­zu­mie­nia mecha­ni­zmu dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, wpro­wa­dza­jąc do niej jakie­kol­wiek zmia­ny, szcze­gól­nie wdra­ża­jąc opro­gra­mo­wa­nie, raczej jej zaszko­dzi­cie niż pomożecie. 

(dla­te­go też, dia­gra­my ERD i tak zwa­ne mode­le danych, pozba­wio­ne funk­cji, nie są mode­la­mi cze­go­kol­wiek a jedy­nie okre­ślo­nym strukturami).

Czytaj dalej Systemowo o ekonomii czyli modele biznesowe

Target Operating Model, 7S framework i i nne

Od czasu do czasu jestem pytany o różne "frameworki" i metodyki dotyczące "całościowego opisu firmy". Można spotkać wiele różnych, lepszych lub gorszych modeli i szablonów, ram (frameworków), jednak moim zdaniem,…

Czytaj dalej Target Operating Model, 7S framework i i nne

Przypadki użycia nie znają swoich realizacji…

Tak wiec pisząc Krowa z sil­ni­kiem odrzu­to­wym, jeli­ta na czer­wo­no, jądro­wy­mi kopy­ta­mi, wypra­wio­na na buty skó­ra, znisz­czy­ła metro, wypa­dek samo­cho­do­wy, prze­la­tu­jąc nad Warszawą, licz­ba płyt chod­ni­ko­wych to 1347, a następ­nie wylą­do­wa­ła w Elektrociepłowni Żerań, zała­du­nek węgla w połu­dnie wyko­na­ny przez Kowalskiego, i poży­wi­ła się węglem popi­ja­jąc wodę z Wisły” to popraw­ne gra­ma­tycz­nie, bez­błęd­nie napi­sa­ne zda­nie w języ­ku pol­skim, ale nikt nie ma chy­ba wąt­pli­wo­ści, że kom­plet­nie pozba­wio­ne sen­su. Tak samo moż­na popraw­nie, zgod­nie z zasa­da­mi nota­cji, nary­so­wać dia­gram UML …

Czytaj dalej Przypadki użycia nie znają swoich realizacji…

Proces a zdolność do wytworzenia

Dbałość o jed­no­znacz­ność i spój­ność doku­men­ta­cji to klu­czo­wa cecha ana­li­ty­ka, pisa­łem o tym mię­dzy inny­mi w arty­ku­le o tępie­niu nie­jed­no­znacz­no­ści. Uznawanie, że to nie waż­ne, dopusz­cza­nie do nie­pre­cy­zyj­nych defi­ni­cji, uzna­wa­nie pew­nych poję­cia za bli­sko­znacz­ne czy wręcz syno­ni­my, pro­wa­dzi do nie tyl­ko do emo­cji w roz­mo­wach ale to nie­przy­dat­no­ści two­rzo­nych dokumentów. 

Czytaj dalej Proces a zdolność do wytworzenia

Sekwencje a procesy

Warstwa pro­ce­sów, usług aplikacyjnych/przypadków uży­cia i kom­po­nen­tów to odręb­ne war­stwy i per­spek­ty­wy. Nie mie­sza­my więc ani pozio­mów abs­trak­cji ani per­spek­tyw mode­li. W prze­ciw­nym razie, ule­ga­jąc suge­stiom w rodza­ju ale ja chcę zoba­czyć to wszyst­ko na jed­nym dia­gra­mie” pcha­my pro­jekt w kie­run­ku utra­ty pano­wa­nia nad zło­żo­no­ścią”… To pro­sta dro­ga do klę­ski projektu.

Czytaj dalej Sekwencje a procesy