Ogarnąć złożoność

Wakacje sprzyjają filozofii. Tym razem kontynuacja opisanej tu niedawno książki Kotarbińskiego: Kurs logiki. Logika bardzo pomaga w analizie. Prawie trzy lata temu pisałem o Trzech zasadach logiki, jedna z nich …

Czytaj dalej Ogarnąć złożoność

Czy nadeszła śmierć strategii?

Tak więc pro­po­nu­ję prak­ty­kom uwa­ża­ją­cym, że stra­te­gia jest już zbęd­na, podzię­ko­wać. Podobnie pro­po­nu­ję podzię­ko­wać tak­że kon­sul­tan­tom, któ­rzy uwa­ża­ją, że stra­te­gia to szcze­gó­ło­wy plan na wie­le lat. Nie ma sen­su re-defi­nio­wa­nie tych pojęć na chwi­lo­we potrze­by mody” czy nawet dema­go­gicz­ne­go uza­sad­nia­nia sen­su jakie­goś pro­jek­tu. To i tak na nie zadzia­ła w dal­szym hory­zon­cie dzia­łań. Strategia to dekla­ra­cja na dłu­gi okres, w kon­se­kwen­cji nie ma sen­su by była szcze­gó­ło­wa”, ona ma być ogól­na ale musi być kon­kret­na”, musi pozwa­lać na stwier­dze­nie w dowol­nym momen­cie, czy to co robi­my lub pla­nu­je­my zro­bić (tak­ty­ka i podej­mo­wa­ne zada­nia) jest zgod­ne z naszą stra­te­gią czy nie. W prze­ciw­nym wypad­ku mamy pro­blem albo ze stra­te­gią, albo z pla­no­wa­ny­mi dzia­ła­nia­mi, albo z jed­nym i dru­gim 🙂 czy­li z zarzą­dza­niem w ogóle.

Czytaj dalej Czy nadeszła śmierć strategii?

ArchiMate i TOGAF. Czy nie do zastąpienia?

The Open Group zda­je się igno­ro­wać to, że poję­cie archi­tek­tu­ry kor­po­ra­cyj­ne to nie ich pomysł (ich pomy­łem jest TOGAF, jeden z wie­lu sys­te­mów ram EA). […] Więc teza jako­by nie dało się zastą­pić ArchiMate inny­mi nota­cja­mi, w mode­lo­wa­niu Architektury Korporacyjnej, jest moim zda­niem moc­no naciągana.

Czytaj dalej ArchiMate i TOGAF. Czy nie do zastąpienia?

Strategia krótkoterminowa

Stosowanie okre­ślo­nych ter­mi­nów zgod­nie z ich wła­ści­wy­mi zna­cze­nia­mi ma głę­bo­ki sens. Rzecz w tym, by budo­wa­ny opis” (np. biz­nes plan, pro­spekt emi­syj­ny, kon­tekst pro­jek­tu IT), był nie tyl­ko powszech­nie zro­zu­mia­ły” ale o to by w ogó­le miał jakiś sens. Bo to, że ład­nie i mądrze brzmi” w kor­po­ra­cyj­nej doku­men­ta­cji to na dłuż­szą metę za mało.

Czytaj dalej Strategia krótkoterminowa

Architektura korporacyjna a strategia wzrostu

Patrząc na powyż­sze moż­na przy­jąć, że ?dzia­ła­nia ope­ra­cyj­ne na pew­no mają wpływ na sku­tecz­ność dzia­łań z zakre­su wzro­stu jako­ści i sku­tecz­no­ści w obsłu­dze klien­tów. Patrząc zaś na wyni­ki ankiet moż­na uznać, że prio­ry­te­tem jest wzrost, a wzrost fir­my to głów­nie wzrost przy­cho­dów. Jeżeli uznać, że ankie­to­wa­ni nie mie­li na myśli kosme­tycz­nych wzro­stów a rynek jest nasy­co­ny, to moim zda­niem, duży wzrost” jest moż­li­wy głów­nie poprzez prze­ję­cia. Strategia prze­jęć nie­wie­le ma jed­nak wspól­ne­go ze spraw­no­ścią operacyjną. 

Czytaj dalej Architektura korporacyjna a strategia wzrostu

A po co nam ten SWOT

Wielu wła­ści­cie­li firm, ich zarzą­dy, pomi­ja ten etap w pro­jek­tach z uwa­gi na swo­je prze­ko­na­nie, że ich dotych­cza­so­we dzia­ła­nia i chęć ich kon­ty­nu­acji, nie wyma­ga­ją żad­nej korek­ty, ocze­ku­ją poda­nia na tacy opi­su narzę­dzia, któ­re­go – jak sądzą – potrze­bu­ją. Zachowują się jak pacjen­ci, któ­rzy mimo, że ostat­nie bada­nia robi­li wie­le lat temu, nie dopusz­cza­ją myśli, że lekarz może im prze­pi­sać na gorącz­kę coś inne­go niż kolej­ną aspi­ry­ną. Bywa, że zbyt póź­no odkry­wa­ją, że tym razem to nie było kolej­ne przeziębienie.

Czytaj dalej A po co nam ten SWOT

Stosowane metody analizy biznesowej i projektowania

Wprowadzenie Podstawowe pojęcie w obszarze profesjonalnych analiz i projektowania to stosowane w nauce pojęcie "mechanizm" . Po co i kiedy używamy tego pojęcia? "Mechanizmów poszukuje się w celu wyjaśnienia, jak…

Czytaj dalej Stosowane metody analizy biznesowej i projektowania

Słownik pojęć biznesowych czyli po co nam przestrzeń nazw

I tu docho­dzi­my do sed­na: aby stwo­rzyć pro­fil nota­cji – co cza­sa­mi bywa nie­zbęd­ne dla jako­ści ana­li­zy – nale­ży zbu­do­wać słow­nik pojęć z dzie­dzi­ny ana­li­zo­wa­ne­go pro­ble­mu. Bez takie­go słow­ni­ka ana­li­za może być nie­wy­ko­ny­wal­na, albo jej jakość będzie bar­dzo niska – czy­taj uży­cie jej wyni­ków będzie bar­dzo ryzykowne.

Czytaj dalej Słownik pojęć biznesowych czyli po co nam przestrzeń nazw