(Niniejszy Regulamin jest inte­gral­ną czę­ścią ofert, zawie­ra­nych umów i skła­da­nych zamówień)

Regulamin Świadczenia Usług 

Podmiot świad­czą­cy usłu­gi: Jaroslaw Zelinski IT-Consulting, z sie­dzi­bą w: Centrum Offices, 214 Union St., AB10 1TL, Aberdeen, Wielka Brytania, sta­no­wią­cy zare­je­stro­wa­ną na tere­nie Wielkiej Brytanii dzia­łal­ność gospo­dar­czą pro­wa­dzo­ną przez Jarosława Żelińskiego. 

Preambuła

Kluczowe w pra­cy eks­per­tów jest zro­zu­mie­nie isto­ty usłu­gi eks­perc­kiej. Co do zasa­dy może­my mówić albo o sta­ran­nym dzia­ła­niu, wyna­gra­dza­nym za czas wyko­na­nej pra­cy (zle­ce­nie) albo o okre­ślo­nym efek­cie jakim jest np. treść opra­co­wa­nia (dzie­ło) lub gwa­ran­to­wa­na dostęp­ność eks­per­ta (hono­ra­rium za pozo­sta­wa­nie w dys­po­zy­cji). Dzieło, jeże­li jest uni­kal­ne i utrwa­lo­ne, jest utwo­rem w świe­tle pra­wa autor­skie­go . Specyfiką opra­co­wań, któ­rych treść zawie­ra war­to­ści inte­lek­tu­al­ne, jest brak moż­li­wo­ści zwro­tu” pozy­ska­nej wie­dzy, dla­te­go co do zasa­dy nie pod­le­ga­ją one zwro­to­wi a moż­li­we jest jedy­nie napra­wa wad mery­to­rycz­nych. Usługi świad­czo­ne są w spo­sób neu­tral­ny, obiek­tyw­ny, z doło­że­niem szcze­gól­nej dba­ło­ści o poziom merytoryczny.

Kluczowe pojęcia

 1. Ekspert – autor Opracowań.
 2. Nadzór autor­ski – nad­zór spo­so­bu wyko­rzy­sta­nia opra­co­wa­nia (utwo­ru) przez inne oso­by fizycz­ne i praw­ne, spra­wo­wa­ny przez auto­ra opracowania,
 3. Nadzór mery­to­rycz­ny – jest ele­men­tem reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu, celem jest bie­żą­ce spraw­dza­nie mery­to­rycz­nych zało­żeń pro­jek­tu (wyma­ga­nia), a tak­że wcze­sne wykry­wa­nie i kory­go­wa­nie ewen­tu­al­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści, pozwa­la eli­mi­no­wać zagro­że­nia, któ­re nie mogły zostać prze­wi­dzia­ne w har­mo­no­gra­mie przed­się­wzię­cia, a mogą spo­wo­do­wać zna­czą­ce opóź­nie­nia lub nawet koniecz­ność prze­rwa­nia prac nad projektem.
 4. Opracowanie - okre­ślo­na treść o cha­rak­te­rze utwo­ru np. rapor­ty z ana­liz biz­ne­so­wych, pro­jek­ty logi­ki dzia­ła­nia sys­te­mów, recen­zje doku­men­tów i inne o podob­nym charakterze.
 5. Przedmiot ana­li­zy- orga­ni­za­cja i/lub okre­ślo­ne doku­men­ty (ich treść).
 6. Przedmiot Umowy – Opracowania i usłu­gi, sta­no­wią­ce zobo­wią­za­nie umow­ne Eksperta.
 7. Przeniesienie wła­sno­ści przed­mio­tu umo­wy – zawar­cie i speł­nie­nie warun­ków umo­wy, prze­no­szą­cej pra­wa mająt­ko­we do tre­ści opracowania.
 8. Retainer – hono­ra­rium za pozo­sta­wa­nie w dyspozycji.
 9. Ryczałt – kwo­ta o usta­lo­nej z góry wyso­ko­ści, wyli­czo­na bez podzia­łu na poszcze­gól­ne pozy­cje, sta­no­wią­ca war­tość dekla­ro­wa­nej w godzi­nach dostęp­no­ści Eksperta.
 10. Umowa – zgod­ne oświad­cze­nie stron zawie­ra­ją­ce istot­ne dla nich posta­no­wie­nia, w szcze­gól­no­ści wza­jem­ne zobo­wią­za­nia i przed­miot, któ­re­go doty­czą, tu umo­wa na świad­cze­nie usług eksperckich.
 11. Usługa – pra­ca eks­per­ta świad­czo­na w ramach zawar­tej umowy.
 12. Wydanie tre­ści opra­co­wa­nia – udo­stęp­nie­nie go do pobra­nia w posta­ci doku­men­tu elek­tro­nicz­ne­go (pli­ku).
 13. Wykonawca – pod­miot reali­zu­ją­cy dosta­wę i wdro­że­nie roz­wią­za­nia opi­sa­ne­go przez EkspertaOpracowaniu.
 14. Zamawiający – pod­miot zle­ca­ją­cy Ekspertowi wyko­na­nie Usługi.

Oświadczenia i istotne postanowienia Umowy

 1. Przyjmując Ofertę Zamawiający oświad­cza, że zapo­znał się: z doświad­cze­niem, kom­pe­ten­cja­mi i wie­dzą Wykonawcy, jego meto­da­mi i narzę­dzia­mi pra­cy oraz udo­stęp­nio­ny­mi na stro­nie inter­ne­to­wej https://​it​-con​sul​ting​.pl/, przy­kła­do­wy­mi opra­co­wa­nia­mi, oraz uznał je za ade­kwat­ne i wystar­cza­ją­ce do reali­za­cji swo­je­go celu. 
 2. Ekspert przyj­mu­je zamó­wie­nia i zawie­ra umo­wy zdal­nie, dro­gą elek­tro­nicz­ną, z uży­ciem zaawan­so­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go (art. 8 USTAWA z dnia 18 wrze­śnia 2001 r. o pod­pi­sie elek­tro­nicz­nym. Dz. U. z dnia 15 listo­pa­da 2001 r.). Jeżeli do zawar­cia umo­wy Zamawiający wyma­ga kwa­li­fi­ko­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go, kosz­ty z tym zwią­za­ne w cało­ści pokry­wa zamawiający.
 3. Standardowa umo­wa prze­wi­du­je przed­pła­tę, jej zaksię­go­wa­nie po stro­nie wyko­naw­cy usłu­gi jest rów­no­znacz­ne z wej­ściem w życie umowy.
 4. W przy­pad­ku spo­ru, pra­wem obo­wią­zu­ją­cym stro­ny jest pra­wo wła­ści­we dla kra­ju sie­dzi­by nabyw­cy usługi.
 5. Szczegółowe warun­ki i zasa­dy świad­cze­nia usług są każ­do­ra­zo­wo indy­wi­du­al­nie okre­ślo­ne w ofer­cie, któ­ra zawiera: 
  • przed­miot, cel i zakres usług dorad­czych i analitycznych,
  • ter­min ich wyko­na­nia oraz wyna­gro­dze­nie należ­ne Zleceniobiorcy za ich realizację,
  • zasa­dy i warun­ki świad­cze­nia usłu­gi oraz meto­dę płatności,
  • akcep­ta­cja ofer­ty sta­no­wi zawar­cie umo­wy na reali­za­cję usług w niej opisanych.
 6. Jeśli cha­rak­ter usług wyma­ga powsta­nia Opracowania, zosta­nie jest ono prze­ka­za­ne Zleceniodawcy w for­mie elek­tro­nicz­nej zgod­nie z usta­lo­ny­mi Zasadami Współdziałania Stron.
 7. Wynagrodzenie uzna­je się za uisz­czo­ne w dniu uzna­nia kwo­tą płat­no­ści rachun­ku ban­ko­we­go Eksperta.

Merytoryczny obszar działania eksperta 

 1. Analiza i doku­men­to­wa­nie wszyst­kich lub wybra­nych obsza­rów biz­ne­so­wych orga­ni­za­cji takich jak: reali­zo­wa­ne funk­cje, pro­ce­sy oraz dane i infor­ma­cje. Analizy sys­te­mo­we orga­ni­za­cji, two­rze­nie mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych i logi­ki dzia­ła­nia organizacji.
 2. Definiowanie wyma­gań do popra­wy i ulep­sze­nia pro­ce­sów i systemów.
 3. Tworzenie prak­tycz­nych opi­sów i spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nych do two­rze­nia sys­te­mów informacyjnych.
 4. Konsultacje i doradz­two doty­czą­ce archi­tek­tu­ry sys­te­mów oraz pra­wa autor­skie­go i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych (know-how) w dzie­dzi­nie opro­gra­mo­wa­nia, sys­te­mów infor­ma­cyj­nych, struk­tur orga­ni­za­cyj­nych i pro­ce­sów biznesowych.
 5. Nadzór autor­ski lub nad­zór mery­to­rycz­ny nad pra­ca­mi Wykonawcy. 
 6. Szkolenia z całe­go zakre­su kompetencji.
 7. Audyt i recen­zje prze­ka­za­nych doku­men­tów, peł­nie­nie roli bie­głe­go, wysta­wia­nie opi­nii prywatnych. 

Zasady ogólne i rozliczenia

 1. Z uwa­gi na cha­rak­ter usług zwią­za­nych w war­to­ścia­mi inte­lek­tu­al­ny­mi (brak moż­li­wo­ści zwro­tu uzy­ska­nej wie­dzy) usłu­gi eks­perc­kie są przepłacone.
 2. Ww. usłu­gi eks­perc­kie są świad­czo­ne w cało­ści zdal­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną (patrz Plan komu­ni­ka­cji).
 3. Jedynym moż­li­wym powo­dem odrzu­ce­nia pro­duk­tu pra­cy eks­per­ta jest wyka­za­nie jego wadli­wo­ści mery­to­rycz­nej lub nie­zgod­no­ści z zamó­wie­niem na co Zamawiający ma 7 dni po dniu dorę­cze­nia mu lub udo­stęp­nie­nia tre­ści opra­co­wa­nia. Wykazane wady opra­co­wa­nia są usu­wa­ne na koszt Eksperta. 
 4. Wszelkie dodat­ko­we wyja­śnie­nia i obja­śnie­nia tre­ści opra­co­wań, opis uży­tych narzę­dzi, nota­cji itp. Ekspert reali­zu­je jako dodat­ko­wą usłu­gę szkoleniową. 
 5. Przydatność tre­ści Opracowania zamó­wio­ne­go przez Zamawiającego jest wyłącz­nie jego dome­ną i nie może być pod­sta­wą do jego odrzu­ce­nia .
 6. Jako pod­miot, któ­ry wyłącz­nie ana­li­zu­je cudzą dzia­łal­ność i opra­co­wu­je wyłącz­nie reko­men­da­cje, Ekspert nie ubez­pie­cza swo­jej dzia­łal­no­ści i nie pod­pi­su­je weksli.
 7. Kary umow­ne, zgod­nie z pra­wem, mogą doty­czyć wyłącz­nie nie­do­trzy­ma­nych zobo­wią­zań. Co do zasa­dy Ekspert nie może być obcią­ża­ny winą za utra­tę zysków zama­wia­ją­ce­go . Kara umow­na – poza uza­sad­nio­ny­mi sytu­acja­mi – nie może prze­kro­czyć 30% wyna­gro­dze­nia Eksperta .
 8. Opracowania i usłu­gi są reali­zo­wa­ne włącz­nie z uży­ciem metod i narzę­dzi usta­lo­nych przez Wykonawcę. Sposób for­ma­to­wa­nia i orga­ni­za­cji tek­stu, jego obję­tość, tak­że drob­ne błę­dy lite­ro­we, nie sta­no­wią Przedmiotu Umowy i nie są wadą opracowania.
 9. Standardowy okres przed­pła­ty dla roz­li­czeń ryczał­to­wych to mak­sy­mal­nie jeden mie­siąc, a mini­mal­nie jeden tydzień. Termin wypo­wie­dze­nia (lub zmia­ny tre­ści) umo­wy jest dla obu stron umo­wy jed­na­ko­wy i rów­ny przy­ję­te­mu okre­so­wi opła­ty ryczałtowej.
 10. Standardową for­mą współ­pra­cy jest uzgod­nio­ne sta­łe, ryczał­to­we obcią­że­nie Zamawiającego płat­ne z góry (przed­pła­ta). Wysokość ryczał­tu jest usta­la­na na bazie sta­wek Eksperta i godzi­no­wo usta­lo­nej zry­czał­to­wa­nej dostęp­no­ści w okre­sie roz­li­cze­nio­wym (aktu­al­ne staw­ki zawie­ra skła­da­na ofer­ta, są opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie Dla Firmy).
 11. Koszt wizyt w sie­dzi­bie klien­ta pokry­wa Zamawiający. 

Prawa autorskie

 1. Powstające w ramach umów o dzie­ło opra­co­wa­nia Eksperta to nie­za­leż­ne autor­skie opi­nie eks­perc­kie, opi­sy reko­men­do­wa­nych roz­wią­zań, pro­jek­ty archi­tek­tu­ry sys­te­mów, sta­no­wią­ce sobą utwo­ry w rozu­mie­niu Ustawy .
 2. Opracowania te nie pod­le­ga­ją reedy­cji przez inne oso­by. Jedyną for­mą wpły­wu na ich treść jest zgła­sza­nie ich auto­ro­wi uwag do ich tre­ści. Jedynym, zgod­nym z pra­wem, spo­so­bem wyko­rzy­sta­nia Opracowania jest cyto­wa­nie lub załą­cze­nie w cało­ści, z zacho­wa­niem autor­skich praw osobistych.
 3. Ekspert prze­no­si na Zamawiającego pra­wa mająt­ko­we do Opracowania oraz pra­wa do two­rze­nia utwo­rów zależ­nych, dając Zamawiającemu pra­wo samo­dziel­ne­go dys­po­no­wa­nia opra­co­wa­niem, jed­nak z posza­no­wa­niem autor­skich praw oso­bi­stych jego autora. 
 4. W przy­pad­ku gdy autor Opracowania udzie­li Zamawiającemu pra­wa do zle­ca­nia i two­rze­nia utwo­rów zależ­nych, w celu uła­twie­nia wyko­ny­wa­nia tych praw, prze­ka­że tak­że plik źró­dło­wy Opracowania w for­ma­cie XMI .
 5. Uzyskane pra­wo do two­rze­nia utwo­rów zależ­nych nie daje pra­wa inge­ren­cji w prze­ka­za­ny Zamawiającemu utwór pier­wot­ny, któ­ry co do zasa­dy pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny (inte­gral­ność utworu).
 6. Oprogramowanie pozwa­la­ją­ce Zamawiającemu na edy­cję prze­ka­za­nych mu pli­ków źró­dło­wych, pozy­sku­je on we wła­snym zakre­sie i na wła­sny koszt.
 7. Ekspert, po prze­ka­za­niu praw mająt­ko­wych do utwo­ru, zacho­wu­je pra­wo do posia­da­nia egzem­pla­rza każ­de­go wyko­na­ne­go Opracowania, w celu jego archiwizacji. 
 8. Użyte meto­dy, wzor­ce pro­jek­to­we i narzę­dzia Eksperta, nie są przed­mio­tem umów, żad­ne pra­wa do nich nie prze­cho­dzą na Zamawiających. Stosowane przez Eksperta sys­te­my nota­cyj­ne i meto­dy­ki są okre­ślo­ne, powszech­nie dostęp­ne i nie wyma­ga­ją opłat licen­cyj­nych, są wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną ich autorów.
 9. Ekspert, jako autor opra­co­wań zastrze­ga, że jego doro­bek nauko­wy (publi­ka­cje) wyko­rzy­sta­ny do wyko­na­nia Opracowań pozo­sta­je jego wła­sno­ścią (auto­cy­to­wa­nia).
 10. Do cza­su prze­ję­cia praw mająt­ko­wych do Opracowania, udo­stęp­nia­ne jest ono Zamawiającemu tyl­ko w celu bie­żą­ce­go recen­zo­wa­nia, w posta­ci nie­edy­to­wal­nej.

Współdziałanie

 1. Komunikacja pisem­na odby­wa się wyłącz­nie i w cało­ści elek­tro­nicz­nie z uży­ciem narzę­dzi Eksperta. 
 2. Standardowa dostęp­ność Eksperta do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu (tak­że on-line), to dni usta­wo­wo robo­cze w godzi­nach 10:00 – 18:00 (czas Warszawa). 
 3. Wymaganą for­mą wza­jem­ne­go prze­ka­zy­wa­nia mate­ria­łów jest for­ma doku­men­to­wa”, tre­ści są prze­ka­za­na w posta­ci doku­men­tu, w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy usta­le­nie oso­by auto­ra tre­ści lub za oso­by nią odpo­wie­dzial­nej (Art. 772. Dokumentowa for­ma czyn­no­ści praw­nej, Dz.U.2023.0.1610 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 4. Obowiązkiem Zamawiającego, naj­póź­niej po 7 dniach od zawar­cia umo­wy, jest wska­za­nie jed­nej oso­by odpo­wie­dzial­nej za kon­tak­ty Zamawiającego z Ekspertem, oso­ba ta będzie mia­ła pra­wo do wska­za­nia dodat­ko­wych osób upraw­nio­nych do udzie­la­nia infor­ma­cji Ekspertowy (wg. załącznika).
 5. Spotkania i roz­mo­wy, nie zastę­pu­ją doku­men­to­wej for­my dostar­cze­nia mate­ria­łów przez Zleceniodawcę. Informacje prze­ka­za­ne ust­nie, dla swo­jej waż­no­ści, muszą być potwier­dzo­ne przez udzie­la­ją­ce­go infor­ma­cji w posta­ci dokumentowej. 
 6. Mając na uwa­dze Art. 634 Kodeksu Cywilnego, jeże­li mate­riał dostar­czo­ny przez Zamawiającego nie nada­je się do pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia dzie­ła, albo jeże­li zaj­dą inne oko­licz­no­ści, któ­re mogą prze­szko­dzić pra­wi­dło­we­mu wyko­na­niu, Ekspert nie­zwłocz­nie zawia­da­mia o tym Zamawiającego.
 7. Polityka bez­pie­czeń­stwa, ochro­na know-how Zamawiającego: 
  1. Informacje sta­no­wią­ce tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa, stro­na udo­stęp­nia­ją­ca, dla zapew­nie­nia ich ochro­ny, sto­sow­nie ozna­czy (np. umiesz­cza­jąc w tre­ści prze­ka­za­nych doku­men­tów tekst Tajemnica przed­się­bior­stwa”. Stosowne ozna­cze­nie i bez­piecz­ne prze­ka­za­nie jest koniecz­ne i wystar­cza­ją­ce dla zobli­go­wa­nia Eksperta do ich ochrony. 
  2. Ekspert udo­stęp­nia, na czas reali­za­cji umo­wy, opro­gra­mo­wa­nie, któ­re umoż­li­wia bez­piecz­ną i reje­stro­wa­ną wymia­nę infor­ma­cji (patrz: Komunikacja w pro­jek­cie).
  3. Bieżąca robo­cza komu­ni­ka­cja pole­ga na: pisem­nym, imien­nym prze­ka­zy­wa­niu mate­ria­łów źró­dło­wych eks­per­to­wi, wza­jem­nej wymia­nie uwag co do tre­ści tych mate­ria­łów oraz kolej­nych wer­sji powsta­ją­ce­go Opracowania. 
  4. Poczta elek­tro­nicz­na to wyłącz­nie narzę­dzie do moni­to­wa­nia o nowych zda­rze­niach i doku­men­tach, nie zastę­pu­je ww. Platformy Komunikacyjnej. Skutki dzia­ła­nia fil­trów anty­spa­mo­wych pono­si ich użyt­kow­nik.
  5. Ekspert docho­wu­je nale­ży­tej sta­ran­no­ści chro­niąc prze­ka­za­ne mu infor­ma­cje, mię­dzy inny­mi poprzez: ochro­nę bez­piecz­nym hasłem wyko­rzy­sty­wa­ne­go do reali­za­cji usłu­gi kom­pu­te­ra, sto­so­wa­nie komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej z uży­ciem pro­to­ko­łu SSL, prze­cho­wy­wa­nie kom­pu­te­ra i doku­men­tów w samo­dziel­nym poko­ju o kon­tro­lo­wa­nym dostę­pie osób trze­cich, w sza­fie zamy­ka­nej na klucz.
 8. Dowodem prze­ka­za­nia doku­men­tu są zapi­sy na Platformie Komunikacyjnej, zawie­ra­ją­cej dane o oso­bie prze­ka­zu­ją­cej, komu prze­ka­za­no i cza­sie, w któ­rym zosta­ły przekazane. 
 9. Spotkania są pla­no­wa­ne z mini­mum 7‑dniowym wyprzedzeniem.
 10. Odpowiedzi na pyta­nia w ramach płat­nych kon­sul­ta­cji ad-hoc, udzie­lam nie póź­niej niż w cią­gu dwóch dni robo­czych, wypra­co­wa­nie odpo­wie­dzi zaj­mu­je stan­dar­do­wo od 2h do 4 h, wszel­kie uwa­gi do uzy­ska­nych odpo­wie­dzi muszą mieć for­mę odręb­nych doku­men­tów, czas na ich zgła­sza­nie to sie­dem dni od dnia następ­ne­go po otrzy­ma­niu opracowania.
 11. Pod poję­ciem wyda­nia pro­duk­tu (opra­co­wa­nia) Zamawiającemu rozu­mia­ne jest jego dorę­cze­nie w for­mie papie­ro­wej lub udo­stęp­nie­nie danych pozwa­la­ją­cych na pobra­nie go dro­gą elek­tro­nicz­ną, zgod­nie z pla­nem komunikacji.
 12. Odbiór koń­co­wy produktu: 
  1. Zgłaszanie uwag do final­nej wer­sji opra­co­wa­nia odby­wa się po zano­ni­mi­zo­wa­niu ich auto­rów: koor­dy­na­tor ze stro­ny Zamawiającego zbie­ra uwa­gi człon­ków zespo­łu, i zano­ni­mi­zo­wa­ne prze­ka­zu­je je Ekspertowi w for­mie tabe­li z kolum­na­mi: Tytuł (pod­ty­tuł) roz­dzia­łu lub gra­fi­ki, Treść zastrze­żeń, Uwagi Eksperta (nie­wy­peł­nio­na), na co Zamawiający ma 7 dni, od dnia następ­ne­go po otrzy­ma­niu produktu.
  2. Ekspert, odno­sząc się do zastrze­żeń, w kolum­nie Uwagi Eksperta, skła­da wyja­śnie­nie nano­si korek­ty w tre­ści Opracowania, jeże­li to koniecz­ne, w cią­gu 7 dni od dnia następ­ne­go po ich otrzymaniu. 

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin nie zale­ży od for­my zawar­cia umo­wy na świad­cze­nie usłu­gi i ewen­tu­al­ne­go pośred­nic­twa w jej zawieraniu.
 2. Niniejsze Zasady, są inte­gral­ną czę­ścią ofert skła­da­nych przez Jarosław Żeliński IT-Consulting.
 3. Wszelkie uwa­gi doty­czą­ce tre­ści Regulaminu nale­ży zgła­szać, w for­mie pytań do jego tre­ści na mój adres, korzy­sta­jąc ze stro­ny Sprawy.
 4. Płatności za usłu­gi nale­ży doko­ny­wać, na pod­sta­wie dorę­czo­nych fak­tur, dro­gą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem ban­ku pro­wa­dzą­ce­go rachu­nek Zamawiającego.
 5. Niniejszy Regulamin obo­wią­zu­je, wraz z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi, od dnia 14.08.2015.

(w dniu zło­że­nia zamó­wie­nia wydru­kuj ten doku­ment jako załącznik)

Dokumenty skojarzone

Wzory dokumentów: Tabela zgłaszania członków zespołu ekspertów Zamawiającego

Imię i Nazwisko Adres ema­ilObszar kom­pe­ten­cji Od dnia (nada­nie uprawnienia)

Do dnia (cof­nię­cie uprawnienia) 
1

3

5

(Zamawiający uzu­peł­nia doku­ment, nie są usu­wa­ne żad­ne dane)

Wzory dokumentów: Tabela zgłaszania uwag do produktów Wykonawcy

L.P. Data Przedmiot nie­zgod­no­ści (roz­dział, dia­gram, tabela) Opis nie­zgod­no­ści Data Odpowiedź Wykonawcy Data Ustalenia końcowe 

2

3

4567

8

(Kolumny 1 do 4 wypeł­nia Zgłaszający uwa­gi, kolum­ny 5 i 6 Autor/Wykonawca, kolum­ny 7 i 8 zawie­ra­ją usta­lo­ny stan końcowy)

Źródła

Toborek, E. (2023, October 4). Czy kara umow­na za nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umo­wy może prze­kra­czać war­tość wyna­gro­dze­nia? [Weekly Newsletter]. Newsletter O pra­wie przy kawie. https://www.linkedin.com/pulse/czy-kara-umowna-za-nienale%C5%BCyte-wykonanie/
Object Management Group. (2015). About the XML Metadata Interchange Specification Version 2.5.1. OMG. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​X​MI/
Wolak, G. J. (2019). Umowa o dzie­ło jako zobo­wią­za­nie rezul­ta­tu. https://​doi​.org/​1​0​.​3​4​6​9​7​/​2​451 – 0807-SP-2019 – 1‑006
Kluwer, W. (n.d.). II UK 639/15, Zasadnicza róż­ni­ca pomię­dzy umo­wą o dzie­ło o umo­wą zle­ce­nia. Charakter praw­ny sto­sun­ku praw­ne­go wyni­ka­ją­ce­go z umo­wy. OpenLEX. Retrieved October 27, 2020, from https://​sip​.lex​.pl/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​i​-​p​i​s​m​a​-​u​r​z​e​d​o​w​e​/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​s​a​d​o​w​/​i​i​-​u​k​-​639 – 15-zasadnicza-roznica-pomiedzy-umowa-o-dzielo-522348490
SSO Paweł Szewczyk. (n.d.). Wymogi opi­nii bie­głe­go w postę­po­wa­niu sądo­wym. Retrieved September 17, 2020, from https://map.piib.org.pl/uploads/pliki/materia%c5%82y%20szkoleniowe/2018/3 – 3Szerwczyk%20P_Wymogi%20opinii%20bieg%c5%82ego%20w%20post%c4%99powaniu%20s%c4%85dowym_popr.pdf

(powrót do Strony Głównej)