Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Kodeks etyki

Preambuła

Celem publi­ka­cji tego doku­men­tu jest wdra­ża­nie dobrych prak­tyk ety­ki usług eks­perc­kich, jaw­no­ści zasad współ­pra­cy i jaw­no­ści tre­ści zawie­ra­nych umów. Standaryzacja i peł­na jaw­ność wyce­ny usług: ich zakre­su i kosz­tów, daje wszyst­kim moim klien­tom poczu­cie pew­no­ści i prze­wi­dy­wal­no­ści, budu­je zaufa­nie. Każda moja ofer­ta zawie­ra wyciąg z tego doku­men­tu, sta­no­wią­cy załącz­nik: Ogólne Warunki Świadczenia Usługi – Istotne posta­no­wie­nia Umowy.

Wprowadzenie

Kluczowe w pra­cy eks­per­tów jest zro­zu­mie­nie isto­ty usłu­gi eks­perc­kiej zama­wia­nej przez Zamawiającego. Co do zasa­dy może­my mówić o sta­ran­nym dzia­ła­niu, wyna­gra­dza­nym za czas pra­cy oraz okre­ślo­nym efek­cie jakim jest treść opra­co­wa­nia. W pra­wie sta­ran­ne dzia­ła­nie jest okre­ślo­ne jako zle­ce­nie, zaś uzy­ska­ny efekt to dzie­ło. Dzieło, jeże­li jest uni­kal­ne i utrwa­lo­ne, jest dodat­ko­wo tak­że chron­kio­ne jako utwór. . Tak zwa­ne pozo­sta­wa­nie do dys­po­zy­cji” wg usta­lo­nych zasad, jest tak­że sta­ran­nym dzia­ła­niem, dla­te­go zawie­ram wyłącz­nie umo­wy o dzie­ło i zry­czał­to­wa­ne umo­wy na dostęp­ność i jej ocze­ki­wa­ny efekt (umo­wa SLA, sub­skryp­cja eks­per­ta). Rozliczenia godzi­no­we to wyłącz­nie przed­pła­co­ne usłu­gi ad-hoc (patrz Oferta).

Kluczowe pojęcia

 1. Opracowanie - okre­ślo­na treść o cha­rak­te­rze utwo­ru, będą­ca autor­skim pro­duk­tem pra­cy jego auto­ra, np. rapor­ty z ana­liz biz­ne­so­wych, pro­jek­ty logi­ki dzia­ła­nia sys­te­mów, recen­zje doku­men­tów i inne o podob­nym cha­rak­te­rze, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie prze­ka­za­nych infor­ma­cji i doku­men­tów,?*?
 2. Ekspert – autor Opracowań, 
 3. Przedmiot ana­li­zy- orga­ni­za­cja i/lub okre­ślo­ne doku­men­ty i ich treść, będą­ce przed­mio­tem ana­li­zy lub audytu.
 4. Umowa – zgod­ne oświad­cze­nie stron zawie­ra­ją­ce istot­ne dla nich posta­no­wie­nia, w szcze­gól­no­ści wza­jem­ne zobo­wią­za­nia i przed­miot, któ­re­go dotyczą.
 5. Usługa – pra­ca eks­per­ta świad­czo­na na pod­sta­wie ofer­ty, w ramach zawar­tej umowy.
 6. Przedmiot Umowy – Opracowania i usłu­gi, sta­no­wią­ce zobo­wią­za­nie umow­ne Eksperta.
 7. Wydanie tre­ści opra­co­wa­nia – udo­stęp­nie­nie do pobra­nia egzem­pla­rza elek­tro­nicz­nej posta­ci opra­co­wa­nia (pli­ku).
 8. Przeniesienie wła­sno­ści przed­mio­tu umo­wy – zawar­cie i speł­nie­nie warun­ków umo­wy, prze­no­szą­cej pra­wa mająt­ko­we do tre­ści opracowania.
 9. Nadzór autor­ski – spra­wo­wa­nie nad­zo­ru autor­skie­go odby­wa się w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa autor­skie­go, nie jest uza­leż­nio­ne od pod­pi­sa­nia umo­wy z inwe­sto­rem, regu­lu­ją­cej jego spra­wo­wa­nie; pra­wo do nad­zo­ru jako jed­no z autor­skich praw oso­bi­stych (pra­wo do nad­zo­ru nad spo­so­bem korzy­sta­nia z utwo­ru) nie jest uza­leż­nio­ne od speł­nie­nia jakich­kol­wiek for­mal­no­ści ? przy­słu­gu­je bez­względ­nie każ­de­mu twórcy. 
 10. Zamawiający – pod­miot zle­ca­ją­cy Ekspertowi wyko­na­nie Usługi.
 11. Wykonawca – pod­miot reali­zu­ją­cy dosta­wę i wdro­że­nie roz­wią­za­nia opi­sa­ne­go w Opracowaniu. 

Rozdział 1. Część ogólna

Merytoryczny obszar działania eksperta 

 1. Analiza i doku­men­to­wa­nie wszyst­kich lub wybra­nych obsza­rów biz­ne­so­wych orga­ni­za­cji takich jak: reali­zo­wa­ne funk­cje, pro­ce­sy oraz dane i infor­ma­cje. Analizy sys­te­mo­we orga­ni­za­cji, two­rze­nie mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych i logi­ki dzia­ła­nia organizacji.
 2. Definiowanie wyma­gań do popra­wy i ulep­sze­nia pro­ce­sów i systemów.
 3. Tworzenie prak­tycz­nych opi­sów i spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nych do two­rze­nia sys­te­mów informacyjnych.
 4. Konsultacje i doradz­two doty­czą­ce archi­tek­tu­ry sys­te­mów oraz pra­wa autor­skie­go i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych (know-how) w dzie­dzi­nie opro­gra­mo­wa­nia, sys­te­mów infor­ma­cyj­nych, struk­tur orga­ni­za­cyj­nych i pro­ce­sów biznesowych.
 5. Nadzór autor­ski lub nad­zór mery­to­rycz­ny nad pra­ca­mi Wykonawcy. 
 6. Szkolenia z całe­go zakre­su kompetencji.
 7. Audyt i recen­zje prze­ka­za­nych doku­men­tów, peł­nie­nie roli bie­głe­go, wysta­wia­nie opi­nii prywatnych. 

Zasady ogólne

 1. Usługi ana­liz i pro­jek­to­wa­nia reali­zo­wa­ne są wyłącz­nie w ramach umo­wy o dzie­ło i nad­zo­ru autor­skie­go. Opracowania eks­perc­kie reali­zu­ję wyłącz­nie w ramach umo­wy o dzieło. 
 2. Jedynym moż­li­wym powo­dem odrzu­ce­nia eks­per­ty­zy jest wyka­za­nie wadli­wo­ści mery­to­rycz­nej: a tak­że Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 15 czerw­ca 1970 roku I CR224/70 .
 3. Przydatność zamó­wio­ne­go dzie­ła jest wyłącz­nie dome­ną Zamawiającego .
 4. Konsultacje i nad­zór mery­to­rycz­ny, to usłu­gi świad­czo­ne jako sta­ran­ne dzia­ła­nie, są zarzą­dza­ne przez Zamawiającego. 
 5. Wszelkie zobo­wią­za­nia zwią­za­ne ze świad­cze­niem usług eks­perc­kich, podej­mu­ję wyłącz­nie w for­mie pisem­nej umo­wy. Drobne usłu­gi moż­na zle­cać na stro­nie Oferta w try­bie art. 384 Kodeksu Cywilnego, co sta­no­wi tak­że oświad­cze­nie o akcep­ta­cji niniej­sze­go Regulaminu.
 6. Jako pod­miot, któ­ry wyłącz­nie ana­li­zu­je cudzą dzia­łal­ność i opra­co­wu­je wyłącz­nie reko­men­da­cje, nie ubez­pie­czam swo­jej działalności.
 7. Ekspert nie pod­pi­su­je weksli.
 8. Kary umow­ne nie mogą prze­kra­czać war­to­ści pra­cy wyko­na­nej, wyka­za­nej jako wadli­wa. Kary umow­ne, zgod­nie z pra­wem, mogą doty­czyć wyłącz­nie zobo­wią­zań. Co do zasa­dy Ekspert nie może być obcią­ża­ny winą za utra­tę zysków zama­wia­ją­ce­go .
 9. Zapisy w umo­wach o zacho­wa­niu pouf­no­ści mogą doty­czyć wyłącz­nie pro­ce­du­ry wymia­ny danych sta­no­wią­cych tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa, nie mogą zawie­rać doro­zu­mia­nej ochro­ny wszel­kich i kie­dy­kol­wiek prze­ka­zy­wa­nych danych, doro­zu­mia­nej odpo­wie­dzial­no­ści stro­ny, któ­rej dane są prze­ka­zy­wa­ne, w umo­wie takiej dopusz­czal­ne są wyłącz­nie rosz­cze­nia na zasa­dach ogólnych.
 10. Harmonogramy prac (dekla­ro­wa­nie jakich­kol­wiek ter­mi­nów) są wią­żą­ce wyłącz­nie po zawar­ciu umo­wy (zło­że­niu zamó­wie­nia). Przed jej pod­pi­sa­niem żad­ne ter­mi­ny nie są gwa­ran­to­wa­ne, mogą być trak­to­wa­ne jedy­nie, jako pro­po­no­wa­ny plan reali­za­cji prac.
 11. Opracowania i usłu­gi są reali­zo­wa­ne włącz­nie z uży­ciem metod i narzę­dzi usta­lo­nych przez Wykonawcę. Sposób for­ma­to­wa­nia i orga­ni­za­cji tek­stu, jego obję­tość, tak­że drob­ne błę­dy lite­ro­we, nie sta­no­wią Przedmiotu Umowy, wadą dzie­ła jest wyłącz­nie jego wada mery­to­rycz­na lub nie­zgod­ność z opi­sem w Zamówieniu.

Etyka

 1. Usługi świad­czo­ne są w spo­sób neu­tral­ny, obiek­tyw­ny, z doło­że­niem szcze­gól­nej dba­ło­ści o poziom merytoryczny.
 2. Nie podej­mu­ję się świad­cze­nia usług rodzą­cych jaki­kol­wiek kon­flikt inte­re­sów. W szcze­gól­no­ści umo­wy na opra­co­wa­nie ana­li­zy wyma­gań, pro­jek­to­wa­nie i nad­zór autor­ski, zawie­ram wyłącz­nie z nabyw­ca­mi opro­gra­mo­wa­nia i usług IT.
 3. Nie publi­ku­ję płat­nych reklam swo­ich usług. Jedyną for­mą pro­mo­cji moich kom­pe­ten­cji są publi­ka­cje nauko­we i popu­lar­no­nau­ko­we oraz bez­płat­ne wystą­pie­nia o cha­rak­te­rze popu­la­ry­za­tor­skim lub naukowym.
 4. Nie zaj­mu­ję się sprze­da­żą pro­duk­tów innych firm ani nawią­zy­wa­niem kon­tak­tów handlowych. 
 5. Nie pobie­ram i nie wypła­cam żad­nych pro­wi­zji z tytu­łu zawie­ra­nych umów.
 6. W pro­jek­tach peł­nię rolę nie­za­leż­ne­go pro­jek­tan­ta z nie­za­leż­nie zawar­tą umo­wą na projektowanie. 
 7. Z uwa­gi na ryzy­ko kon­flik­tu inte­re­su nie jestem człon­kiem żad­nych bran­żo­wych i zawo­do­wych sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji, nie przyj­mu­ję tak­że takich ofert. 

Prawa autorskie

 1. Powstające w ramach umów o dzie­ło opra­co­wa­nia Eksperta to nie­za­leż­ne autor­skie opi­nie eks­perc­kie, opi­sy reko­men­do­wa­nych roz­wią­zań, pro­jek­ty archi­tek­tu­ry sys­te­mów, sta­no­wią­ce sobą utwo­ry w rozu­mie­niu Ustawy .
 2. Opracowania te nie pod­le­ga­ją reedy­cji przez inne oso­by. Jedyną for­mą wpły­wu na ich treść jest zgła­sza­nie ich auto­ro­wi uwag do ich tre­ści. Jedynym, zgod­nym z pra­wem, spo­so­bem wyko­rzy­sta­nia Opracowania jest cyto­wa­nie lub załą­cze­nie w cało­ści, z zacho­wa­niem autor­skich praw osobistych.
 3. Ekspert prze­no­si na Zamawiającego pra­wa mająt­ko­we do Opracowania oraz pra­wa do two­rze­nia utwo­rów zależ­nych, dając Zamawiającemu pra­wo samo­dziel­ne­go dys­po­no­wa­nia opra­co­wa­niem, jed­nak z posza­no­wa­niem autor­skich praw oso­bi­stych jego autora. 
 4. W przy­pad­ku gdy autor Opracowania udzie­li Zamawiającemu pra­wa do zle­ca­nia i two­rze­nia utwo­rów zależ­nych, w celu uła­twie­nia wyko­ny­wa­nia tych praw, prze­ka­że tak­że plik źró­dło­wy Opracowania w for­ma­cie XMI . Prawo do two­rze­nia utwo­rów zależ­nych nie daje pra­wa inge­ren­cji w prze­ka­za­ny Zamawiającemu utwór pier­wot­ny, któ­ry co do zasa­dy pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny (inte­gral­ność utworu).
 5. Oprogramowanie pozwa­la­ją­ce Zamawiającemu na edy­cję prze­ka­za­nych mu pli­ków XMI, pozy­sku­je on we wła­snym zakre­sie i na wła­sny koszt (wyma­ga­na jest obsłu­ga nota­cji zade­kla­ro­wa­nych i uży­tych w opra­co­wa­niu, stan­dar­do­wo są to UML i BPMN, patrz: Lista narzę­dzi zgod­nych z for­ma­tem XMI).
 6. Ekspert nie zrze­ka się wyko­ny­wa­nia autor­skich praw osobistych!
 7. Ekspert, po prze­ka­za­niu praw mająt­ko­wych do utwo­ru, zacho­wu­je pra­wo do posia­da­nia egzem­pla­rza każ­de­go wyko­na­ne­go Opracowania, w celu jego archiwizacji. 
 8. Użyte meto­dy, wzor­ce pro­jek­to­we i narzę­dzia Eksperta, nie są przed­mio­tem umów, żad­ne pra­wa do nich nie prze­cho­dzą na Zamawiających. Stosowane przez Eksperta sys­te­my nota­cyj­ne i meto­dy­ki są okre­ślo­ne, powszech­nie dostęp­ne i nie wyma­ga­ją opłat licen­cyj­nych, są wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną ich autorów.
 9. Ekspert, jako autor opra­co­wań zastrze­ga, że jego doro­bek nauko­wy (publi­ka­cje) wyko­rzy­sta­ny do wyko­na­nia Opracowań pozo­sta­je jego wła­sno­ścią (auto­cy­to­wa­nia).
 10. Podstawą do wysta­wie­nia fak­tu­ry za wyko­na­ne przez Eksperta Opracowanie jest Wydanie tre­ści zamó­wio­ne­go Opracowania i nie­zgło­sze­nia jego wad przez Zamawiającego, w ter­mi­nie 7 dni od dnia następ­ne­go po wyda­niu Opracowania. W przy­pad­ku gdy Zamawiający zgło­si wady Opracowania, Ekspert usu­nie je w cią­gu 7 dni. Cechy redak­cyj­ne Opracowania nie sta­no­wią przed­mio­tu usługi. 
 11. Do cza­su prze­ję­cia praw mająt­ko­wych do Opracowania, udo­stęp­nia­ne jest ono Zamawiającemu tyl­ko w celu bie­żą­ce­go recen­zo­wa­nia, w posta­ci nie­edy­to­wal­nej.

Komunikacja i Polityka Bezpieczeństwa

Komunikacja odby­wa się w cało­ści elek­tro­nicz­nie z uży­ciem narzę­dzi Eksperta. Z uwa­gi na cał­ko­wi­tą rezy­gna­cję z pro­stych pro­gra­mów biu­ro­wych na rzecz narzę­dzi CASE, pra­co­chłon­ność pro­jek­tów któ­re reali­zu­ją jest co naj­mniej dwu­krot­nie mniejsza. 

 1. Standardowa dostęp­ność Eksperta do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu (tak­że on-line), to dni usta­wo­wo robo­cze w godzi­nach 9:00 – 18:00 (czas Warszawa). 
 2. Usługi świad­czo­ne są wyłącz­nie w opar­ciu o mate­ria­ły źró­dło­we i infor­ma­cje dostar­czo­ne w for­mie dokumentowej. 
 3. Zamawiający wska­że oso­bę upraw­nio­ną do udzie­la­nia infor­ma­cji, któ­ra to oso­ba będzie mia­ła pra­wo do nada­wa­nia takich upraw­nień innym osobom.
 4. Spotkania i roz­mo­wy, nie zastę­pu­ją doku­men­to­wej for­my dostar­cze­nia mate­ria­łów przez Zleceniodawcę. Informacje prze­ka­za­ne ust­nie, dla swo­jej waż­no­ści, muszą być potwier­dzo­ne przez udzie­la­ją­ce­go infor­ma­cji w posta­ci dokumentowej. 
 5. Mając na uwa­dze Art. 634 Kodeksu Cywilnego, jeże­li mate­riał dostar­czo­ny przez Zamawiającego nie nada­je się do pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia dzie­ła, albo jeże­li zaj­dą inne oko­licz­no­ści, któ­re mogą prze­szko­dzić pra­wi­dło­we­mu wyko­na­niu, Ekspert nie­zwłocz­nie zawia­da­mia o tym Zamawiającego.
 6. Polityka bez­pie­czeń­stwa, ochro­na know-how Zamawiającego:
  1. Informacje sta­no­wią­ce tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa, stro­na udo­stęp­nia­ją­ca, dla zapew­nie­nia ich ochro­ny, sto­sow­nie ozna­czy (np. umiesz­cza­jąc w tre­ści tych doku­men­tów tekst Tajemnica przed­się­bior­stwa”. Stosowne ozna­cze­nie i bez­piecz­ne prze­ka­za­nie jest koniecz­ne i wystar­cza­ją­ce dla zobli­go­wa­nia Eksperta do ich ochrony. 
  2. Ekspert udo­stęp­nia, na czas reali­za­cji umo­wy, opro­gra­mo­wa­nie, któ­re umoż­li­wia bez­piecz­ną i reje­stro­wa­ną wymia­nę infor­ma­cji (patrz: Komunikacja w pro­jek­cie).
  3. Narzędzia komu­ni­ka­cyj­ne Zamawiającego (jeże­li posia­da, wewnętrz­ny sys­tem obie­gu doku­men­tów, zgła­sza­nia spraw, zle­ca­nia zadań itp.) nie zastę­pu­ją Platformy Komunikacyjnej Eksperta. 
  4. Poczta elek­tro­nicz­na to wyłącz­nie narzę­dzie do moni­to­wa­nia o nowych zda­rze­niach i doku­men­tach, nie zastę­pu­je ww. Platformy Komunikacyjnej. Skutki dzia­ła­nia fil­trów anty­spa­mo­wych pono­si ich użyt­kow­nik.
  5. Ekspert docho­wu­je nale­ży­tej sta­ran­no­ści chro­niąc prze­ka­za­ne mu infor­ma­cje, mię­dzy inny­mi poprzez: ochro­nę bez­piecz­nym hasłem wyko­rzy­sty­wa­ne­go do reali­za­cji usłu­gi kom­pu­te­ra, sto­so­wa­nie komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej z uży­ciem pro­to­ko­łu SSL, prze­cho­wy­wa­nie kom­pu­te­ra i doku­men­tów w samo­dziel­nym poko­ju o kon­tro­lo­wa­nym dostę­pie osób trze­cich, w sza­fie zamy­ka­nej na klucz.
 7. Dowodem prze­ka­za­nia doku­men­tu są zapi­sy na Platformie Komunikacyjnej, zawie­ra­ją­cej dane o oso­bie prze­ka­zu­ją­cej, komu prze­ka­za­no i cza­sie, w któ­rym zosta­ły przekazane. 
 8. Spotkania są pla­no­wa­ne z mini­mum 7‑dniowym wyprzedzeniem.
 9. Odpowiedzi na pyta­nia w ramach kon­sul­ta­cji ad-hoc, udzie­lam nie póź­niej niż w cią­gu dwóch dni robo­czych, wypra­co­wa­nie odpo­wie­dzi zaj­mu­je stan­dar­do­wo od 2h do 4 h, wszel­kie uwa­gi do uzy­ska­nych odpo­wie­dzi muszą mieć for­mę odręb­nych doku­men­tów, czas na ich zgła­sza­nie to trzy dni od dnia następ­ne­go po otrzy­ma­niu opracowania.
 10. Pod poję­ciem prze­ka­za­nia pro­duk­tu (opra­co­wa­nia) Zamawiającemu rozu­mia­ne jest jego dorę­cze­nie w for­mie papie­ro­wej lub udo­stęp­nie­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie usta­lo­ną, w niniej­szym doku­men­cie meto­dą komunikacji.

Rozdział 2. Koszty

Mój Model biz­ne­so­wy to sta­łe pro­wa­dze­nie prac badaw­czychedu­ka­cji oraz komer­cyj­ne świad­cze­nie usług z zakre­su ana­liz biz­ne­so­wych i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów infor­ma­cyj­nych wraz z nad­zo­rem autor­skim (tu krót­ki opis). Wyniki moich prac są publicz­nie dostęp­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu pro­jek­tach jako meto­dy i narzę­dzia (patrz moje CV). Wszelkie moje usłu­gi są wyce­nia­ne zada­nio­wo (dzie­ło) lub ryczał­tem (dostęp­ność). Poniżej poda­no uśred­nio­ne kosz­ty, aby uzy­skać sper­so­na­li­zo­wa­ną ofer­tę nale­ży sko­rzy­stać z Formularza Zapytania.

Usługi eksperckie

 1. Audyt Organizacji, Modelowanie Procesów Biznesowych i Zasobów IT: umo­wa o dzie­ło (ana­li­za biz­ne­so­wa, opis, pra­wa mająt­ko­we): : 40 tys. zł. net­to, czas trwa­nia od dwóch do trzech mie­się­cy zależ­nie od zaan­ga­żo­wa­nia Zamawiającego. Szczegółowość mode­li na tym eta­pie zale­ży od wiel­ko­ści orga­ni­za­cji i celu mode­lo­wa­nia. Utrzymanie i aktu­ali­za­cja odby­wa się w mode­lu ite­ra­cyj­no-przy­ro­sto­wym: sta­no­wi nad­zór autor­ski roz­li­cza­ny ryczał­tem w wyso­ko­ści zależ­nej wyma­gań Zamawiającego.
 2. Analiza i Opracowanie Wymagań na Oprogramowanie, Projekt Techniczny (usłu­ga opra­co­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia): umo­wa o dzie­ło, (opis, pra­wa mająt­ko­we): 40 tys. zł. net­to, czas trwa­nia od dwóch do trzech mie­się­cy, a tak­że szcze­gó­ło­wość mode­li, zależ­nie od wiel­ko­ści apli­ka­cji i meto­dy jej wdra­ża­nia. Dalsze roz­bu­do­wa dokiu­men­ta­cji tech­nicz­nej odby­wa się w mode­lu ite­ra­cyj­no-przy­ro­sto­wym, reali­zo­wa­na jako nad­zór autor­ski roz­li­cza­ny ryczał­tem w wyso­ko­ści zależ­nej wyma­gań Zamawiającego. 
 3. Subskrypcja eks­per­ta (usłu­gi zry­czał­to­wa­ne z SLA: nad­zór autor­ski, wspar­cie mery­to­rycz­ne pro­jek­tu, for­ma­li­za­cja i doku­men­to­wa­nie opi­sów sys­te­mów, zarza­dza­nie mode­lem orga­ni­za­cji). Ryczałt mie­sięcz­ny, pra­ca zada­nio­wa i goto­wość do jej realizacji:
  1. peł­ne mie­sięcz­ne zaan­ga­żo­wa­nie, efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny do koń­ca następ­ne­go dnia robo­cze­go („full time”, zaan­ga­żo­wa­nie 100% mie­sięcz­nie): 30.000zł net­to (obec­nie niedostępne),
  2. efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej dru­gie­go dnia robo­cze­go po dniu zgło­sze­nia: 20 tys. zł. netto/m‑c, (lub zaan­ga­żo­wa­nie 60% czasu)
  3. efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej trze­cie­go dnia robo­cze­go po dniu zgło­sze­nia: 7,5 tys. zł. netto/m‑c, (lub zaan­ga­żo­wa­nie 30% czasu)
  4. efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej pią­te­go dnia robo­cze­go po dniu zgło­sze­nia: 5 tys. zł netto/m‑c, (lub zaan­ga­żo­wa­nie 20% czasu)
  5. efekt zle­co­nej pra­cy prze­ka­zy­wa­ny naj­póź­niej dzie­sią­te­go dnia robo­cze­go po dniu zgło­sze­nia: 3 tys. zł netto/m‑c, (lub zaan­ga­żo­wa­nie 10% czasu)
  6. utrzy­ma­nie repo­zy­to­rium pro­jek­tu wraz z dostę­pem on line do tre­ści: 295zł netto/m‑c (obli­ga­to­ryj­na sta­ła opła­ta za utrzy­ma­nie plat­for­my komu­ni­ka­cyj­nej i dostę­pu on line do danych, na czas trwa­nia umów); gene­ro­wa­nie kon­tek­sto­wej doku­men­ta­cji i mode­li (PDF) odby­wa się bez­płat­nie na żądanie, 
 4. Wszelkie spotkania/warsztaty na żąda­nie Zamawiającego, są poza ryczał­tem i są roz­li­cza­ne jako zle­ce­nia ad-hoc: 375zł/h net­to. Standardowo reali­za­cja usług odby­wa się na pod­sta­wie tre­ści prze­ka­za­nych dokumentów. 
 5. Standardowy ter­min płat­no­ści za usłu­gi to 7 dni, dłuż­szy ter­min może się wią­zać z pod­nie­sie­niem ceny usłu­gi, ter­mi­ny płat­no­ści ponad ponad 21 dni zawsze skut­ku­ją doli­cze­niem 10% do ceny. 
 6. Ww. usłu­gi eks­perc­kie są świad­czo­ne prak­tycz­nie w cało­ści zdal­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną (patrz Plan komu­ni­ka­cji).
 7. Reklamacje tre­ści prze­ka­za­nych opra­co­wań, sta­no­wią­cych pro­dukt świad­czo­nych usług, moż­na skła­dać w cią­gu 7 (sied­miu) dni od dnia dorę­cze­nia zamó­wio­nej tre­ści. Podstawą rekla­ma­cji może być wyłącz­nie opis nie­zgod­no­ści z zamó­wie­niem lub opis wad mery­to­rycz­nych tre­ści otrzy­ma­ne­go opracowania. 
 8. Z uwa­gi na cha­rak­ter usłu­gi (opra­co­wa­nia eks­perc­kie chro­nio­ne pra­wem autor­skim reali­zo­wa­ne w ramach umo­wy o dzie­ło), zwrot przed­mio­tu zamó­wie­nia nie jest możliwy.
 9. Przedmiotem umów eks­perc­kich są opra­co­wa­nia i eks­per­ty­zy a nie decy­zje mene­dżer­skie, dla­te­go nie zawie­ram umów roz­li­cza­nych jako suc­cess fee” i nie dopusz­czam kar umow­nych w umowie.

Szkolenia, referaty na konferencjach, publikacje

Działalność eks­perc­ka i edu­ka­cyj­na to meto­da finan­so­wa­nia moich prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych i nauko­wych. W ramach szko­leń ofe­ru­je zawsze naj­now­szą dostęp­ną wie­dzę oraz moje doświad­cze­nie z prak­tycz­nie reali­zo­wa­nych pro­jek­tów. Moje refe­ra­ty i publi­ka­cje to zawsze naj­now­sze infor­ma­cje ze świa­ta postę­pu nauki i prak­tycz­nych projektów. 

 1. Szkolenia i warsz­ta­ty zamknię­te (zdal­nie dla grup z jed­nej fir­my, nie prze­kra­cza­ją­cych 12 osób): 5.000 zł netto/jeden dzień (8 godz. w tym prze­rwy). Cena obej­mu­je ana­li­zę ankiet przed-szko­le­nio­wych i przy­go­to­wa­nie, autor­ski pro­gram, egzem­pla­rze mate­ria­łów w wer­sji elek­tro­nicz­nej oraz 60-dnio­wą opie­kę mery­to­rycz­ną (zdal­ne kon­sul­ta­cje) dla uczest­ni­ków szko­le­nia, po jego zakoń­cze­niu. Szkolenie moż­na zamie­nić na zapla­no­wa­ne sesje roz­li­cza­ne godzi­no­wo w cenie 850zł netto/godz.
 2. Szkolenia otwar­te pro­wa­dzę we współ­pra­cy z fir­mą eduFuturo, gdzie znaj­du­je się ich aktu­al­ny cen­nik i har­mo­no­gram. Jeden cykl szko­le­nio­wy może trwać 2 dni, dłuż­sze szko­le­nia są dzie­lo­ne.
 3. Pośrednictwo w ofe­ro­wa­niu moich autor­skich szko­leń: pośred­nik otrzy­mu­je wyna­gro­dze­nie za ich zor­ga­ni­zo­wa­nie (20% publi­ko­wa­nej ceny netto). 
 4. Rejestrowanie (film, dźwięk, foto­gra­fia) moich wystą­pień jest moż­li­we wyłącz­nie na oso­bi­sty pry­wat­ny użytek.
 5. W przy­pad­ku publicz­nych wyda­rzeń no-pro­fit, moż­li­we jest wygło­sze­nie refe­ra­tu bez­płat­nie, a jego wer­sje zare­je­stro­wa­ne mogą być udo­stęp­nia­ne wyłącz­nie bez­płat­nie i bez ograniczenia.
 6. Rozliczenia bar­te­ro­we nie są akceptowane.
 7. Z uwa­gi na nauko­wy cha­rak­ter mojej pra­cy oraz neu­tral­ny, eks­perc­ki cha­rak­ter wystą­pień, nie przyj­mu­ję zapro­szeń do udzia­łu w przed­się­wzię­ciach, w któ­rych pre­le­gent pła­ci za wygło­sze­nie mery­to­rycz­ne­go refe­ra­tu.
 8. Jako nie­za­leż­ny eks­pert nie pro­wa­dzę pre­zen­ta­cji stwa­rza­ją­cych kon­flikt interesu.

Bezpłatny mentoring

 1. Podstawową for­mą takiej pra­cy jest udzie­la­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia zada­wa­ne pod arty­ku­ła­mi na blogu. 
 2. Mentoring nie obej­mu­je żad­nej for­my zle­ca­nia mi ww. opi­sa­nych usług. 

Rozdział 3. Patronat merytoryczny i medialny 

Jedyna dopusz­czal­na rekla­ma na stro­nach ser­wi­su to jego patro­nat lub infor­ma­cje o kon­fe­ren­cjach i publi­ka­cjach nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych (UWAGA! Nie są publi­ko­wa­ne żad­ne infor­ma­cje powo­du­ją­ce kon­flikt inte­re­su auto­ra bloga!).

 1. Publikacja tek­stu pro­mo­cyj­ne­go na stro­nach: koszt: 1000zł netto/m‑c + 2 m‑ce gra­tis dla nie­ko­mer­cyj­nych wyda­rzeń (ZAMÓW KAMPANIĘ).
 2. Bezpłatnie, uka­zu­ją się infor­ma­cje o wydarzeniach.
 3. Organizator dostar­cza treść do publikacji.
 4. Informacja jest usu­wa­na po zakoń­cze­niu pro­mo­wa­ne­go Wydarzenia.
 5. Aktualna Oglądalność stro­ny.

Rozdział 4. Uwagi końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin nie zale­ży od for­my zawar­cia umo­wy na świad­cze­nie usłu­gi i ewen­tu­al­ne­go pośred­nic­twa w jej zawieraniu.
 2. Niniejsze Zasady, są inte­gral­ną czę­ścią ofert jakie składam.
 3. Wszelkie uwa­gi doty­czą­ce tre­ści Regulaminu nale­ży zgła­szać, w for­mie pytań do jego tre­ści na mój adres, korzy­sta­jąc ze stro­ny Sprawy.
 4. Płatności za usłu­gi moż­na doko­ny­wać, na pod­sta­wie dorę­czo­nych fak­tur, dro­gą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem ban­ku pro­wa­dzą­ce­go rachu­nek, lub za pośred­nic­twem Dotpay Sp. z o.o. za pomo­cą odno­śni­ka (lin­ku), prze­ka­za­ne­go dro­gą elek­tro­nicz­ną wraz z fak­tu­rą w for­mie elektronicznej. 
 5. Niniejszy Regulamin obo­wią­zu­je, wraz ze zmia­na­mi, od dnia 14.08.2015.

(w dniu zło­że­nia zamó­wie­nia wydru­kuj ten doku­ment jako załącznik)

Dokumenty skojarzone:

Jarosław Żeliński IT-Consulting

visa, mastercard, maestro,

Bibliografia

OMG​.org. (2015, June). About the XML Metadata Interchange Specification Version 2.5.1. OMG​.Org. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​X​MI/
Wolak, G. J. (2019). Umowa o dzie­ło jako zobo­wią­za­nie rezul­ta­tu. https://​doi​.org/​1​0​.​3​4​6​9​7​/​2​451 – 0807-SP-2019 – 1‑006
Kluwer, W. (n.d.). II UK 639/15, Zasadnicza róż­ni­ca pomię­dzy umo­wą o dzie­ło o umo­wą zle­ce­nia. Charakter praw­ny sto­sun­ku praw­ne­go wyni­ka­ją­ce­go z umo­wy. OpenLEX. Retrieved October 27, 2020, from https://​sip​.lex​.pl/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​i​-​p​i​s​m​a​-​u​r​z​e​d​o​w​e​/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​s​a​d​o​w​/​i​i​-​u​k​-​639 – 15-zasadnicza-roznica-pomiedzy-umowa-o-dzielo-522348490
SSO Paweł Szewczyk. (n.d.). Wymogi opi­nii bie­głe­go w postę­po­wa­niu sądo­wym. Retrieved September 17, 2020, from https://map.piib.org.pl/uploads/pliki/materia%c5%82y%20szkoleniowe/2018/3 – 3Szerwczyk%20P_Wymogi%20opinii%20bieg%c5%82ego%20w%20post%c4%99powaniu%20s%c4%85dowym_popr.pdf