User Story to wymaganie biznesowe, to opis problemu do rozwiązania, a nie funkcjonalność do implementacji!

O user sto­ry pisa­łem nie raz od ponad deka­dy, i w zasa­dzie zawsze powo­dem jest to samo: kolej­ny rato­wa­ny pro­jekt, gdzie powo­dem dra­ma­tu było sto­so­wa­nie user sto­ry jako wyma­gań. Kiedy user sto­ry jest sto­so­wa­ne jako wyma­ga­nie? W zasa­dzie zawsze tam, gdzie pomi­nię­to etap ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia. Jakie są skut­ki? Kilkukrotnie wyż­sza pra­co­chłon­ność, czy­li znacz­nie wyż­sze kosz­ty i dłuż­szy ter­min dostar­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia. Niestety, nie raz, tak reali­zo­wa­ne pro­jek­ty koń­czą się wstrzy­ma­niem prac zanim powsta­nie peł­na funk­cjo­nal­ność apli­ka­cji, z powo­du znacz­ne­go prze­kro­cze­nia budże­tu i ter­mi­nu. Co jest przyczyną?

(wię­cej…)

Czytaj dalejUser Story to wymaganie biznesowe, to opis problemu do rozwiązania, a nie funkcjonalność do implementacji!

Opis wymagań z użyciem Gherkin – czyli dużo korniszonów…

Wstęp

Zostałem nie­daw­no zapy­ta­ny czy pomo­gę bo mamy już ponad 150 przy­pad­ków uży­cia w doku­men­ta­cji…”. Myślę sobie, to nie­moż­li­we, nie ma tak wiel­kich sys­te­mów (wyce­na oka­za­ła się w efek­cie pię­cio­krot­nie zawy­żo­na tyl­ko dla­te­go, że uży­to meto­dy zorien­to­wa­nej na user story”). 

(wię­cej…)

Czytaj dalejOpis wymagań z użyciem Gherkin – czyli dużo korniszonów…

V‑model i iteracyjne budowanie systemów

Wprowadzenie Ten artykuł to krótki wpis o tak zwanym V-modelu. Jest to model wytwarzania oparty na pętli analizy, projektowania, testowania i przekazania do użytku. Oparty jest połączeniu dwóch cykli życia: projektowania i wytwarzania. jest stosowany w szeroko pojętej inżynierii systemów, nie koniecznie oprogramowania. W branży IT znana jego postać wygląda np. tak: V-Model is also referred to as the Verification and Validation Model. In this, each phase of SDLC must complete before the next phase starts. It follows a sequential design process the same as the waterfall model. The testing…

Czytaj dalejV‑model i iteracyjne budowanie systemów

Przyczyny nieplanowanych kosztów wdrożeń

Zarządzanie ryzykiem to proza życia kierowników projektów. Z jednej strony doświadczony kierownik projektu powinien doskonale radzić sobie z ryzykiem, z drugiej zaś strony praktyka projektów pokazuje, że efekty są niestety słabe bo ok. 90% IT na świecie ma przekrocozne budżety i terminy . Jednym z ciekawszych narzędzi zarządzania ryzykiem jest mało popularny tak zwany stożek niepewności. Ogólna zasada planowania mówi, że im bardziej w przyszłość wybiegają prognozy tym bardziej są one niepewne. Jest nie tylko intuicyjne ale i udowodnione matematycznie. Stożek niepewności to wykres pokazujący związek pomiędzy kosztami projektu a…

Czytaj dalejPrzyczyny nieplanowanych kosztów wdrożeń
http://www.modernanalyst.com/Resources/BusinessAnalystHumor/tabid/218/Default.aspx?ArticleType=ArticleView&ArticleID=2471
źr. http://www.modernanalyst.com/Resources/BusinessAnalystHumor/tabid/218/Default.aspx?ArticleType=ArticleView&ArticleID=2471

Zwinna analiza biznesowa to mit czy fakt?

Agile business analyst has the capability to keep the wheel rolling. They?re a transformative funnel through which a requirement passes down to the delivery path towards an expected outcome. This SDLC machine needs continuous fuel in the form of well-defined and informed information which is provided by an agile business analyst. As long as an agile business analyst does the job, this machine will remain on its course to deliver greater solutions.Coming to our original question, is an agile business analyst a myth or a reality? There is a clear…

Czytaj dalejZwinna analiza biznesowa to mit czy fakt?

Visual Paradigm: Online Drawing

Visual-Paradigm wraz z wersją 15 "po cichutku" wprowadził nowe narzędzie integrujące prace analityka i klienta: diagramy on-line w przeglądarce. Aplikacja ta jest zintegrowana z serwerem VPository i PostMania co daje niesamowite możliwości:  analityk może dać klientowi do ręki narzędzie pozwalające tworzenie informacji w postaci graficznej. Tak powstałe diagramy są w locie wstawianie do narzędzia CASE. Do tej pory dialog z firmą analizowaną polegał na przesyłaniu analitykowi opisów wykonywanych edytorem teksty, czasem arkuszem kalkulacyjnym, programem do prezentacji itp.  Analityk musiał je przepisać lub przerysować. Teraz, gdy tylko jakąś treść można opisać…

Czytaj dalejVisual Paradigm: Online Drawing

Visual Paradigm 15.0 Released

Dzisiejszej nocy opublikowano wersję 15 pakietu CASE Visua-Paradigm. Producent tego oprogramowania konsekwentnie pnie się na szczyt rozwiązań CASE w swojej klasie, a jako obserwator i użytkownik powiem tak: strategia jest prosta czyli aplikacja dla analityka, projektanta i architekta ma udostępniać najwyższej klasy narzędzia do pracy ze standardowymi notacjami i zgodnie z ich specyfikacjami, wspierać pojęciowe i logiczne śladowanie pomiędzy modelami, w niczym nie ograniczać analityka (nie narzucać żadnej metodyki postępowania), dać narzędzia do pracy na etapie nieformalnym, wspierać cały proces MDA jaki zwinne metody pracy, i co najważniejsze: dać narzędzie do…

Czytaj dalejVisual Paradigm 15.0 Released

Mało który deweloper używa UMLa zgodnie ze specyfikacją…

Od cza­su do cza­su wpa­da­ją mi do skrzyn­ki ema­il niu­slet­te­ry”, któ­re gdzieś tam cza­sem zama­wiam, głów­nie z powo­dów poznaw­czych. Oto jeden z nich…

Nie jest tajem­ni­cą, że na ryn­ku mamy róż­ne meto­dy pra­cy i wszyst­kie mają swo­ich zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków czy może raczej kry­ty­ków. Tym razem przed­mio­tem bada­nia” był spo­sób opi­sa­nia pro­ble­mu i wnio­ski jakie autor wyciągnął.

(wię­cej…)

Czytaj dalejMało który deweloper używa UMLa zgodnie ze specyfikacją…

Zwinne projektowanie interfejsu użytkownika

W ostatnim artykule zwracałem uwagę między innymi na bardzo ważny element analizy i projektowania jakim jest abstrahowanie od detali, ponieważ:  ...analityk musi abstrahować od wszelkich detali, bez tego projekt zostanie już na samym początku ?zabity? ich ilością. [1] Nieco wcześniej (2013 r.) pisałem o tym, kiedy uzgadniać detale, które i gdzie one są:  Cała logika biznesowa jest wykonywana wewnątrz aplikacji (informacje o ewentualnych błędach pojawią się po zatwierdzeniu formularza), np. upust może być sprawdzony (albo naliczony) dopiero po skompletowaniu danych wymaganych do jego wyliczenia, czyli będzie to kilka różnych pól (najmniej dwa…

Czytaj dalejZwinne projektowanie interfejsu użytkownika

Agile w PZP

Polecam lekturę ciekawej Opinii Prawnej kancelarii Maruta Wachta sp. j.. (dalej odpowiednio Opinia i Kancelaria) na temat MOŻLIWOŚCI I SPOSOBU WYKORZYSTANIA METODYKI AGILE W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM USTAWY ? PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kluczowe pojęcia i definicje Zanim się odniosę do Opinii, najpierw klika słów na temat zwinnego realizowania projektów. Jak rzadko, posłużę się Wikipedią, gdyż pojęcie "metody zwinne" nie ma ścisłej definicji, Manifest Agile zaś jest na tyle ogólny, że nie jest możliwe użycie go jako definicji. Po drugie Wikipedia jest powszechnie przywoływana jako źródło w środowiskach związanych ze…

Czytaj dalejAgile w PZP

User Story c.d.

Wokół metod zwinnych narasta wiele mitów, szczególnie tych o skuteczności w dużych projektach.  Dzisiaj kolejne kilka słów o popularnym narzędziu jakim jest tak zwane "user story" czyli historyjka użytkownika, o ich ewolucji i o tym, że mogą być przydatne i kiedy. Co prawda, jako źródło informacji wolę dokumenty, ale bywa, że tym źródłem informacji są jednak użytkownicy, bo dotyczy to projektowania np. nowych portali biznesowych. Tu niestety nie ma ani ustaw z wzorami dokumentów ani "dotychczasowego papierowego obiegu dokumentów".  Bardzo podobnie wyglądają start-up'y w obszarze operacyjnym. Podobnie wygląda analiza i…

Czytaj dalejUser Story c.d.
Read more about the article Produkt analizy jako twierdzenie naukowe
praca grupowa,

Produkt analizy jako twierdzenie naukowe

Znakomita większość programów zawiera ponad 10 krotnie więcej kodu niż mogła by mieć, bo programiści często implementują warianty zachowań a nie ich mechanizmy (co powoduje, że systemy te są tyleż razy droższe niż mogły by być). Prawie za każdym razem, gdy mówię (ale nie robię tego jednak zbyt często ;) ), że stosuję metody naukowe w analizie, spotykam się z zarzutem, że przesadzam. Zapewne nie ma sensu epatowanie w projektach biznesowych akademickim słownictwem, nie ma znaczenia dobór słownictwa w nazwaniu metody pracy, bo znaczenie ma skuteczność. Wprowadzenie Ludzie i ich praca…

Czytaj dalejProdukt analizy jako twierdzenie naukowe

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania