Mój sto­su­nek do życia:

Dziadek roz­ma­wia z wnu­kiem i mówi mu, że w każ­dym z nas żyją dwa wil­ki, któ­re wciąż ze sobą wal­czą. Jeden z nich to dobry wilk, któ­ry ozna­cza życz­li­wość, dobroć i miłość. Ten dru­gi wilk jest zły, repre­zen­tu­je chci­wość, nie­na­wiść i lęk. Wnuk przy­sta­je, zasta­na­wia się, patrzy na dziad­ka i pyta: – Dziadku, a któ­ry z nich zwy­cię­ża? – Ten, któ­re­go kar­misz – odpo­wia­da cicho Dziadek”.

cyto­wa­ne przez prof. pra­wa Michała Romanowskiego

oraz do cier­pli­wo­ści, pra­cy i postępu:

Najpierw Cię igno­ru­ją. Potem śmie­ją się z Ciebie. Później z Tobą wal­czą. Później wygrywasz.

Nicholas Klein, adwo­kat związ­ku zawo­do­we­go (Labor Union)

Ekspert z zakre­su ana­li­zy sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów i struk­tur infor­ma­cyj­nych. Autor wie­lu wdro­żo­nych z suk­ce­sem sys­te­mów dla sek­to­ra pry­wat­ne­go i publicz­ne­go, wykła­dow­ca WIT PAN i autor. Ekspert BPMN, UML/SysML i OOAD. Od 2019 sta­tus recen­zen­ta prac nauko­wych w IGI Global. (ORCID 0000 – 0002-8032 – 4720). Specjalizacja: Modele jako przed­miot badań nad struk­tu­rą sys­te­mów i infor­ma­cji. Od 2020 roku miesz­ka i pra­cu­je w Wielkiej Brytanii, adres biu­ra: Centrum Offices, 214 Union St., AB10 1TL, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, UK.

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)
Jarosław Żeliński, biu­ro w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27.

Obszar specjalizacji zawodowej i badań

Zajmuję się ana­li­zą i mode­lo­wa­niem sys­te­mów. Systemy infor­ma­tycz­ne to ich podzbiór. 

Głównym obsza­rem moich prac badaw­czych są mode­le jako spo­sób wyra­ża­nia teo­rii oraz sto­so­wa­nie tych mode­li w zarza­dza­niu infor­ma­cją , tak­że infor­ma­ty­ka jako nauka o infor­ma­cji ). Od nie­daw­na pro­wa­dzo­ne są na świe­cie bada­nia nad związ­kiem i wyko­rzy­sta­niem dorob­ku z obsza­ru onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii w infor­ma­ty­ce i sys­te­mach informacyjnych:

Związek mię­dzy filo­zo­fią a infor­ma­ty­ką jest oczy­wi­sty i sze­ro­ki w nie­mal każ­dej więk­szej czę­ści filo­zo­fii: mia­no­wi­cie w onto­lo­gii, epi­ste­mo­lo­gii i aksjo­lo­gii, a tak­że w logi­ce. W isto­cie moż­na powie­dzieć, że filo­zo­fia jest dys­cy­pli­ną, któ­ra ma bez­po­śred­ni zwią­zek z infor­ma­ty­ką. Filozoficzne stu­dia nad infor­ma­ty­ką i tech­no­lo­gią infor­ma­cyj­ną są więc bar­dzo waż­ne, oprócz aspek­tów onto­lo­gicz­nych i epi­ste­mo­lo­gicz­nych, tak­że szcze­gól­nie w aspek­tach aksjo­lo­gicz­nych, takich jak ety­ka i este­ty­ka, któ­re są dziś bar­dzo potrzebne.

W ramach zajęć dydak­tycz­nych, pro­wa­dzę wykła­dy i zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne z obsza­ru ana­liz i mode­lo­wa­nia sys­te­mów (archi­tek­tu­ra sys­te­mów) i struk­tur infor­ma­cyj­nych na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk. 

Równolegle z pra­cą pro­jek­to­wą, sta­le pro­wa­dzę samo­dziel­ne bada­nia z zakre­su sfor­ma­li­zo­wa­nych metod pro­wa­dze­nia mode­lo­wa­nia sys­te­mo­wych i mode­lo­wa­nia prze­twa­rza­nia infor­ma­cji. Początki mojej pra­cy nauko­wej się­ga­ją stu­diów: zdo­byw­ca 1 nagro­dy Konkursu Młodych pra­cow­ni­ków nauki w Zielonej Górze, pra­ce te uwień­czo­ne zosta­ły nagro­dą dzie­ka­na WAT.

Jako wykła­dow­ca w latach 2005 – 2012 na sta­łe współ­pra­co­wa­łem z Wydziałem Systemów Informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2014 jestem wykła­dow­cą Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem pro­wa­dzo­nych wykła­dów są ana­li­zy sys­te­mo­we i pro­jek­ty logi­ki sys­te­mów dla biz­ne­su, sfor­ma­li­zo­wa­ne ana­li­zy biz­ne­so­we i sys­te­mo­we, któ­rych celem jest opty­ma­li­za­cja pra­cy orga­ni­za­cji, orga­ni­za­cyj­ne aspek­ty zarzą­dza­nie cią­gło­ścią dzia­ła­nia, opra­co­wy­wa­nie wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie wspo­ma­ga­ją­ce zarządzanie.

Wyniki swo­ich prac pre­zen­tu­ję w pro­wa­dzo­nym przez sie­bie, wyso­ko oce­nia­nym przez wie­lu sta­łych czy­tel­ni­ków, blo­gu IT​-Consulting​.pl, w pra­sie bran­żo­wej IT i gospo­dar­czej, a tak­że jako pre­le­gent na wie­lu kon­fe­ren­cjach, gdzie jestem zapra­sza­ny do wygła­sza­nia refe­ra­tów mery­to­rycz­nych. Publikuję arty­ku­ły i ese­je w wie­lu wydaw­nic­twach, zarów­no popu­la­ry­za­tor­skich (COMPUTERWORD, Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu, FORBES, ?Rzeczpospolitej?, ?Polsce The Times?, ?The Wall Street Journal?, ?Gazecie Wyborczej? i innych) jak i nauko­wych (IGI Global). 

Życiorys zawodowy

W 1989 ukoń­czy­łem stu­dia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukoń­czy­łem wyróż­nio­ną obro­ną pra­cy magi­ster­skiej na temat nowa­tor­skich sys­te­mów komu­ni­ka­cji i łącz­no­ści w paśmie mili­me­tro­wym. Po ukoń­cze­niu stu­diów byłem pra­cow­ni­kiem nauko­wym zakła­du trans­mi­sji infor­ma­cji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności jako współ­pra­cow­nik WAT. Specjalizowałem się w sys­te­mach łącz­no­ści cyfro­wej, bez­pie­czeń­stwie trans­mi­sji danych i teo­rii komu­ni­ka­cji. Do roku 2009, jako zwe­ry­fi­ko­wa­ny i prze­szko­lo­ny ofi­cer rezer­wy, posia­da­łem upraw­nie­nia do dostę­pu do infor­ma­cji z klau­zu­la TAJNE włącz­nie.

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Od 1991 roku, po roz­sta­niu z uczel­nią, pro­wa­dzę samo­dziel­ną dzia­łal­ność eks­perc­ką reali­zu­jąc komer­cyj­ne pro­jek­ty dla firm i orga­ni­za­cji. Od 1998 pro­wa­dzę tak­że samo­dziel­ne stu­dia i pra­ce badaw­cze w obsza­rze two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia mode­li jako metod w ana­li­zach sys­te­mo­wych. Wyniki tych prac sto­su­je w pro­jek­to­wa­niu logi­ki i archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia, tak­że jako autor mode­li mecha­ni­zmów i zja­wisk. Mój doro­bek to kil­ka­dzie­siąt publi­ka­cji w pra­sie spe­cja­li­stycz­nej, kil­ka w nauko­wej. Jestem anga­żo­wa­ny jako bie­gły w obsza­rze archi­tek­tu­ry sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, ochro­ny war­to­ści inte­lek­tu­al­nych i know-how w inży­nie­rii oprogramowania. 

W roku 2016 wydaw­nic­two One Press Gliwice wyda­ło moją mono­gra­fię: Analiza Biznesowa. Praktyczne mode­lo­wa­nie organizacji.

Publikacje

(zaj­mu­ję się ana­li­za­mi poję­cio­wy­mi oraz ana­li­za­mi i pro­jek­to­wa­niem archi­tek­tu­ry sys­te­mów, tu publi­ka­cje poza moim blo­giem, poniż­sza lista publi­ka­cji jest obec­nie w toku uzu­peł­nia­nia). Moje zasob­ny na ZOTERO. Mój nr ORCID https://​orcid​.org/​0​000 – 0002-8032 – 4720 .

 1. J.Żeliński, Urządzenie do bio­sty­mu­la­cji pro­mie­nio­wa­niem pod­czer­wo­nym, Przegląd prac kół nauko­wych słu­cha­czy, Wojskowa Akademia Techniczna, 1989, nr. 1891/89,
 2. J.Żeliński, Bardzo subiek­tyw­na opi­nia, COMPUTERWORLD, 19-02-1996, https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​B​a​r​d​z​o​-​s​u​b​i​e​k​t​y​w​n​a​-​o​p​i​n​i​a​,​2​9​2​7​5​0​.​h​tml, dostęp 2019-08-21
 3. J.Żeliński, Czy natu­ra dąży do cen­tral­ne­go prze­twa­rza­nia?, Informatyka, 1998, nr 4, str. 34 – 38, 
 4. J.Żeliński, Strategia infor­ma­ty­za­cji: Rola sys­te­mów kla­sy ERP i per­spek­ty­wy ich roz­wo­ju w dobie gospo­dar­ki elek­tro­nicz­nej, Efektywność zasto­so­wań sys­te­mów infor­ma­tycz­nych 2002, red. Janusza K. Grabara, Jerzy G. Nowak, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, 
 5. J.Żeliński, System infor­ma­cyj­ny to nie infor­ma­ty­ka, kto o tym zapo­mi­na – prze­gry­wa, FORBES (papie­ro­we wyda­nie) w Marzec 2008 roku, numer 3/2008 stro­na 117,
 6. J.Żeliński, Analiza przed­wdro­że­nio­wa, 04-09-2009, MagazynIT​.pl, https://​www​.maga​zy​nit​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​-​e​r​p​/​2​5​7​7​6​-​a​n​a​l​i​z​a​-​p​r​z​e​d​w​d​r​o​i​e​n​i​o​w​a​.​h​tml, dostęp 22-08-2019
 7. J. Żelińskim, Wymiećmy spod koł­dry bru­dy infor­ma­ty­za­cji, wywiad prze­pro­wa­dzo­ny przez: T. Grynkiewicz, P. Poznański, 21-09-2009, Gazeta Wyborcza, (https://​wybor​cza​.biz/​b​i​z​n​e​s​/​1​,​1​4​7​7​4​3​,​7​0​6​3​9​8​2​,​W​y​m​i​e​c​m​y​_​s​p​o​d​_​k​o​l​d​r​y​_​b​r​u​d​y​_​i​n​f​o​r​m​a​t​y​z​a​c​j​i​.​h​tml)
 8. J.Żeliński, Tędy pro­szę, dro­gi klien­cie, COMPUTERWORLD, 01-06-2011, https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​T​e​d​y​-​p​r​o​s​z​e​-​d​r​o​g​i​-​k​l​i​e​n​c​i​e​,​2​8​4​7​2​8​.​h​tml, dostęp 2019-08-21
 9. J.Żeliński, Od cze­go zacząć wdro­że­nie?, COMPUTERWORLD, 21-06-2011, https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​O​d​-​c​z​e​g​o​-​z​a​c​z​a​c​-​w​d​r​o​z​e​n​i​e​,​3​7​2​0​4​7​.​h​tml, dostęp 2019-08-21
 10. J.Żeliński, Kto odpo­wia­da za bez­pie­czeń­stwo danych?, Miesięcznik Security (12 nume­rów w roku), Grudzień 2011, Software Press Sp. z o.o. SK
 11. J.Żeliński, Hurtownie danych czy­li ?Systemy od histo­rii?, MagazynIT​.pl, 14-12-2011, https://​www​.maga​zy​nit​.pl/​b​u​s​i​n​e​s​s​-​i​n​t​e​l​l​i​g​e​n​c​e​/​1​7​9​6​3​-​h​u​r​t​o​w​n​i​e​-​d​a​n​y​c​h​-​c​z​y​l​i​-​s​y​s​t​e​m​y​-​o​d​-​h​i​s​t​o​r​i​i​.​h​tml, dostęp 22-08-2019
 12. J.Żeliński, Wymagania na coś duże­go ? w czym pro­blem?, MagazynIT​.pl, 26-03-2012, https://​www​.maga​zy​nit​.pl/​r​y​n​e​k​-​i​t​/​2​4​0​6​9​-​w​y​m​a​g​a​n​i​a​-​n​a​-​c​o​-​d​u​e​g​o​-​w​-​c​z​y​m​-​p​r​o​b​l​e​m​.​h​tml, dostęp 22-08-2019
 13. J.Żeliński, Czym jest ana­li­za obiek­to­wa?, MagazynIT​.pl, 14-10-2012, https://​www​.maga​zy​nit​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​-​e​r​p​/​2​5​7​1​4​-​c​z​y​m​-​j​e​s​t​-​a​n​a​l​i​z​a​-​o​b​i​e​k​t​o​w​a​.​h​tml, dostęp 22-08-2019
 14. J. Żeliński, Źródła podzia­łu kosz­tów na miej­sca powsta­wa­nia kosz­tów i kosz­ty dzia­łań, ?Controlling i Rachunkowość Zarządcza? 2015, nr 11.
 15. J.Żeliński, Inteligentna archi­tek­tu­ra biz­ne­so­wa, Production Manager, nr. 2/2016, str. 90 – 94, Media4Business sp z o.o., Poznań
 16. J.Żeliński, Kiedy sadzic APS?, Production Manager, nr 4/2016, s.50 – 53, Media4Business sp z o.o., Poznań 
 17. J. Żeliński, KPI a sys­tem zarzą­dza­nia przez cele, ?Controlling i Rachunkowość Zarządcza? 2016, nr 5.
 18. J. Żeliński, Centra odpo­wie­dzial­no­ści w przed­się­bior­stwie, ?Controlling i Rachunkowość Zarządcza? 2016, nr 7.
 19. J.Żeliński, Koniec MES?, Production Manager, nr 6/2016, str. 90 – 95, Media4Business sp z o.o., Poznań 
 20. J. Żeliński, Czy con­trol­lin­gu może być za dużo i co wte­dy?, ?Finanse i Controlling? 2016, nr 47.
 21. J.Żeliński, Duet w Chmurze, Production Manager, nr 4/2017, str. 58 – 60, Media4Business sp z o.o., Poznań 
 22. J.Żeliński, System mono­li­tycz­ny czy roz­wią­za­nia kom­po­nen­to­we, COMPUTERWORLD, 26-04-2017, https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​S​y​s​t​e​m​-​m​o​n​o​l​i​t​y​c​z​n​y​-​c​z​y​-​r​o​z​w​i​a​z​a​n​i​a​-​k​o​m​p​o​n​e​n​t​o​w​e​,​4​0​7​9​0​5​.​h​tml, dostęp 2019-08-21
 23. J.Żeliński, Ochrona fir­mo­we­go know-how w pro­ce­sach wdro­że­nio­wych, COMPUTERWORLD, 29-04-2017, https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​O​c​h​r​o​n​a​-​f​i​r​m​o​w​e​g​o​-​k​n​o​w​-​h​o​w​-​w​-​p​r​o​c​e​s​a​c​h​-​w​d​r​o​z​e​n​i​o​w​y​c​h​,​4​0​7​9​1​6​.​h​tml, dostęp 2019-08-21
 24. J.Żeliński, Jak sku­tecz­nie zarzą­dzać zło­żo­no­ścią wdro­żeń, COMPUTERWORLD, 04-05-2017, https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​J​a​k​-​s​k​u​t​e​c​z​n​i​e​-​z​a​r​z​a​d​z​a​c​-​z​l​o​z​o​n​o​s​c​i​a​-​w​d​r​o​z​e​n​,​4​0​7​9​2​2​.​h​tml, dostęp 2019-08-21
 25. J.Żeliński, Architektura kodu apli­ka­cji jako pierw­szy etap two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia, Materiały pokon­fe­ren­cyj­ne, III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Współczesne Zastosowania Informatyki, 19-05-2017
 26. J.Żeliński, Analiza Biznesowa. Praktyczne mode­lo­wa­nie orga­ni­za­cji, Gliwice Helion, 2017. ( https://​www​.world​cat​.org/​t​i​t​l​e​/​a​n​a​l​i​z​a​-​b​i​z​n​e​s​o​w​a​-​p​r​a​k​t​y​c​z​n​e​-​m​o​d​e​l​o​w​a​n​i​e​-​o​r​g​a​n​i​z​a​c​j​i​/​o​c​l​c​/​9​7​1​4​4​2​342 ). Recenzja: Jacek Woźniak, Wydz. Cybernetyki WAT.
 27. J.Żeliński, Blockchain ? sys­tem czy tech­no­lo­gia?, 26-01-2018, MagazynIT​.pl, https://​www​.maga​zy​nit​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​-​i​t​-​s​o​l​u​t​i​o​n​s​/​2​6​1​6​6​-​b​l​o​c​k​c​h​a​i​n​-​s​y​s​t​e​m​-​c​z​y​-​t​e​c​h​n​o​l​o​g​i​a​.​h​tml, dostęp 22-08-2019
 28. J.Żeliński, Rosnące roz­pro­sze­nie cyfro­wej infra­struk­tu­ry, Production Manager, nr 2 2018, str. 57 – 59, Media4Business sp z o.o., Poznań 
 29. J. Żeliński, Łańcuch war­to­ści Portera, ?Finanse i Controlling? 2018, nr 55. Łańcuch war­to­ści
 30. .Żeliński, Zastosowanie nota­cji UML i Ogólnej Teorii Systemów w mode­lo­wa­niu sys­te­mów, DOI: 10.13140/RG.2.2.20584.72963
 31. J. Żeliński, Od docflow do work­flow, czy­li o sku­tecz­nym mode­lo­wa­niu i czyn­ni­kach warun­ku­ją­cych suk­ces wdro­że­nia, ?Finanse i Controlling? 2019, nr 62.
 32. J.Żeliński (2019), PERSPEKTYWY ERP 2019. ERP View. . Published March 7, 2019. Accessed March 8, 2019.
 33. Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Z. Altan (Ed.), Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78 – 89). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978 – 1‑7998 – 2142‑7.ch003
 34. J.Żeliński, (2022), Reinżynieria pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Dlaczego BPR nie może się udać?, Finanse i con­trol­ling, nr. 67/2020
 35. Żeliński J. (2020, April). Systematyzacja pojęć ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia obiek­to­we­go Jarosław Żeliński IT-Consulting Jarosław Żeliński. doi: 10.13140/RG.2.2.18216.52489
 36. Zelinski, J. (2021). Digital docu­ments as data car­riers and a method of data mana­ge­ment guaran­te­eing the unam­bi­gu­ity of the recor­ded infor­ma­tion. In Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation (Vol. 1). IGI Global. DOI: 10.4018/978 – 1‑7998 – 8587‑0.ch003

(wszyst­kie publi­ka­cje popu­lar­no­nau­ko­we” w pismach bran­żo­wych, były recen­zo­wa­ne na eta­pie kwa­li­fi­ka­cji do druku)

Skrócona notka biograficzna

Materiał do dru­ku dla orga­ni­za­to­rów kon­fe­ren­cji i wydaw­ców publi­ka­cji. Do pobra­nia zdję­cia mojej sylwetki. 

Jarosław Żeliński. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1989 – 1991 adiunkt. Od 1991 roku jako spe­cja­li­sta w obsza­rze pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych dużej ska­li. W latach 2000?2004 czte­ry rocz­ne kon­tak­ty dla naj­więk­szych firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych jako ana­li­tyk i pro­jek­tant sys­te­mów. Do odbior­ców usług nale­żą tak­że mię­dzy inny­mi: KGHM Polska Miedź SA, Kancelaria Senatu, Komisja Nadzoru Finansowego, cen­tral­ne insty­tu­cje publicz­ne, zakła­dy pro­duk­cyj­ne i usłu­go­we. Od 1998 pro­wa­dzi samo­dziel­ne pra­ce badaw­cze nad sto­so­wa­niem mode­li w ana­li­zach sys­te­mo­wych. Od 2004 roku pro­wa­dzi nie­za­leż­ną dzia­łal­ność zawo­do­wą jako eks­pert w obsza­rze ana­liz sys­te­mo­wych i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów. Prowadzi wykła­dy z zakre­su ana­li­zy biz­ne­so­wej i mode­lo­wa­nia, na uczel­niach wyż­szych: począt­ko­wo od 2005 roku Akademia Morska w Gdyni, od 2015 roku w WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk. W dorob­ku kil­ka­dzie­siąt publi­ka­cji w pra­sie bran­żo­wej, lite­ra­tu­rze nauko­wej, w tym: w 2016 roku, nakła­dem wydaw­nic­twa One Press, uka­za­ła się autor­ska mono­gra­fia Analiza Biznesowa, w roku 2017 i 2020 wyso­ko oce­nio­ne, recen­zo­wa­ne publi­ka­cje nauko­we w USA (wydaw­ca: IGI Global) w obsza­rze zarzą­dza­nia infor­ma­cją (ORCID 0000 – 0002-8032 – 4720). 

Jarosław Żeliński, Analityk i Architekt Systemów, +48 608 05 90 20, j.zelinski@it-consulting.pl, https://​IT​-Consulting​.pl


Zdjęcia, któ­re moż­na wyko­rzy­stać w mate­ria­łach organizatora: 

Jeżeli moje wystą­pie­nie jest dar­mo­we dla orga­ni­za­to­ra (bar­ter), jego obo­wiąz­kiem jest doda­nie do mate­ria­łów dys­try­bu­owa­nych wśród słu­cha­czy opi­su mojej działalności:

Żródła

Borko, H. (1968). Information scien­ce: what is it? American Documentation, 19(1), 3 – 5.
Gray, J., & Rumpe, B. (2019). Models as the sub­ject of rese­arch. Software and Systems Modeling, 18(6), 3189 – 3191. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​s​1​0​2​7​0​-​019 – 00751‑y
Ishaaq, U. M. (2019). Computer Science and Philosophy: In Search of a Nexus. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 662, 062016. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​8​/​1​757 – 899X/662/6/062016