Read more about the article Przetarg czyli wycena projektu…
#1 - a 3d render series showing change and motion

Przetarg czyli wycena projektu…

O przetargach napisano tak wiele krytycznych tekstów, więc po co ten? Nie będę się tu pastwił nad nimi. Zastanawia mnie co innego, i tu mała krytyka... W prasie pojawiły się doniesienia o rozstrzyganym przetargu ogłoszonym przez [[ARiMR]]: Asseco Poland za swoje prace zaproponowało 40,65 mln zł, a Sygnity 43,98 mln zł. W przetargu startowały też: konsorcjum ze spółką zależną Asseco - ZETO Łódź (29,36 mln zł) i konsorcjum z Infovide-Matrix (31,75 mln zł). Wybrana poprzednio [[oferta konsorcjum IT Works i Almaviva]] opiewała na 9,92 mln zł. Przetarg realizowany był według…

Czytaj dalejPrzetarg czyli wycena projektu…

Legonomia – innowacyjność z klocków Lego

Kilka remi­ni­scen­cji z kon­fe­ren­cji pra­so­wej Infovide-Matrix na któ­rą mnie zapro­szo­no (za co bar­dzo dzię­ku­ję). Firma prze­pro­wa­dzi­ła bada­nia na 232 fir­mach z Europy i USA oraz 200 firm z Polski. Opracowany raport poka­zu­je istot­ne róż­ni­ce pomię­dzy Polską a pozo­sta­ły­mi krajami.

Legonomia ? biz­nes z kloc­ków. Koncepcja, z któ­rej Borys Stokalski, pre­zes fir­my, uczy­nił nie­mal­że model biz­ne­so­wy ofer­ty fir­my. Legonomia to ?maso­wa inno­wa­cyj­ność?, jej moto­rem są inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, w szcze­gól­no­ści infor­ma­tycz­ne i informacyjne.

(wię­cej…)

Czytaj dalejLegonomia – innowacyjność z klocków Lego

Konferencja XIII Forum Teleinformatyki

Zostałem zaproszony na tę konferencję zarówno jako patron medialny (jako wydawca serwisu IT-Consulting.pl) oraz jako ekspert. Wydaje mi się, że to jedna z ciekawszych konferencji jakie się odbywają w naszym kraju w tej branży gdyż gromadzi z jednej strony czołowe kadry naukowe a z drugiej przedstawicieli liczących się podmiotów na rynku i przedstawicieli instytucji rządowych czyli jednego z największych beneficjentów technologii ICT (ang. Information and Communication Technology). Poniżej moje refleksje z wybranych referatów. Pominięcie niektórych z nich to efekt mojego pewnego subiektywizmu w ich ocenie, starałem się zwrócić uwagę na pewne wybrane aspekty związane z obszarem moich zainteresować i mam nadzieję czytelników portalu. Dla porządku zamieszczam na końcu artykułu pełną listę referatów i ich autorów.

Czytaj dalejKonferencja XIII Forum Teleinformatyki

Czy juzkejsy zabijają innowacyjność?

Tak więc, model biznesowy, udokumentowane procesy i role powinny być kluczowym wymaganiem jakie stawiać należy systemom IT. Powinny one wspierać model biznesowy i strategię firmy a nie być tylko nowym fajnym i wizerunkowym zasobem. Moim zdaniem wymagania na systemem powinny być oczekiwaniem wsparcia dla modelu biznesowego a nie tylko prostą listą kilku tysięcy funkcjonalności.

Czytaj dalejCzy juzkejsy zabijają innowacyjność?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania