Wprowadzenie

jarek_szkolenie_small

Od 1991 roku zaj­mu­ję się ana­li­za­mi wyma­gań i potrzeb orga­ni­za­cji jako ana­li­tyk biz­ne­so­wy i pro­jek­tant archi­tek­tu­ry sys­te­mów IT. Od 1998 roku pro­wa­dzę tak­że wła­sne bada­nia nad sku­tecz­no­ścią metod for­mal­nych takich ana­liz, koja­rzo­nych naj­czę­ściej z nota­cja­mi UML czy BPMN. Od 2004 roku, jako nie­za­leż­ny ana­li­tyk, poza pro­jek­ta­mi ana­li­tycz­ny­mi, pro­wa­dzę szko­le­nia z całe­go zakre­su swo­ich kom­pe­ten­cji.

W cią­gu kil­ku ostat­nich lat, wśród wie­lu szko­leń jakie prze­pro­wa­dzi­łem, były szko­le­nia dla zespo­łów ana­li­ty­ków i pro­gra­mi­stów dużych firm, lide­rów swo­ich branż, mię­dzy inny­mi TP SA (mar­ka Orange), BGŻ SA, PZU SA, First Data Polska SA, COI MSW i dla wie­lu insty­tu­cji o podob­nym charakterze.

Wszystkie te fir­my bar­dzo dobrze radzą się sobie na ryn­ku, jed­nak kon­ku­ren­cja zmu­sza je do pod­no­sze­nia wewnętrz­nej spraw­no­ści. Jednym z ele­men­tów budo­wa­nia tej spraw­no­ści jest reali­za­cja pro­jek­tów, któ­rych celem jest posze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści posia­da­nych sys­te­mów infor­ma­cyj­nych, a nie raz wdra­ża­nie nowych sys­te­mów (bywa, że zastę­po­wa­nie starych)

Kluczowym ele­men­tem tego pro­ce­su jest ana­li­za biz­ne­so­wa i spe­cy­fi­ko­wa­nie wyma­gań. W więk­szo­ści firm for­ma­li­za­cja tego pro­ce­su zamy­ka się na spi­sie tre­ści doku­men­tów, spo­sób w jaki powsta­je ich treść to tyl­ko zale­ce­nia do tre­ści poszcze­gól­nych czę­ści. W efek­cie powsta­ją doku­men­ty spra­wia­ją­ce wie­le kło­po­tów w ich inter­pre­ta­cji: czę­sto są nie­spój­ne i nie­jed­no­znacz­ne. Nie jest to jed­nak wina ana­li­ty­ków a sto­so­wa­nych metod.

Moja pro­po­zy­cja to pod­nie­sie­nie w Państwa orga­ni­za­cji sku­tecz­no­ści pro­wa­dzo­nych ana­liz biz­ne­so­wych i spe­cy­fi­ko­wa­nia wyma­gań w spo­sób nie budzą­cy wąt­pli­wo­ści, pozwa­la­ją­cy spraw­dzić kom­plet­ność i spój­ność cało­ści, sku­tecz­ne prze­ka­za­nie tej wie­dzy do wła­sne­go dzia­łu deve­lop­men­tu lub zewnętrz­nej firmy.

Oferta standardowa

Kierowana jest do poje­dyn­czych osób i małych zespo­łów: Szkolenia otwar­te.

Oferta dedykowana

Kierowana jest do dzia­łów zaj­mu­ją­cych się budo­wą, utrzy­ma­niem i roz­wo­jem opro­gra­mo­wa­nia. Oferowana usłu­ga pole­ga na:

  1. Analizie Państwa pro­ce­su deve­lo­per­skie­go w tym ana­li­zy biz­ne­so­wej w obec­nej u Państwa postaci.
  2. Opracowaniu rapor­tu i rekomendacji.
  3. Wspólnym opra­co­wa­niu kom­plet­nej stra­te­gii ana­li­zy wyma­gań, ich doku­men­to­wa­niu i prze­ka­zy­wa­niu wykonawcom.
  4. Przeprowadzenie serii nie­zbęd­nych szko­leń oraz prak­tycz­nych warsz­ta­tów utrwa­la­ją­cych pozy­ska­ną na szko­le­niach wiedzę.
  5. Wspólnym wypra­co­wa­niu wzo­rów doku­men­tów i ich wyma­ga­nej zawartości.
  6. Opracowaniu poli­ty­ki two­rze­nia wyma­gań mery­to­rycz­nych wobec dostaw­ców usług programistycznych.

Po wdro­że­niu nowych metod pra­cy, koszt pro­gra­mu szko­le­nio­we­go zwra­ca się z regu­ły już w pierw­szym śred­niej wiel­ko­ści pro­jek­cie IT. Zapraszam na spo­tka­nie, na któ­rym odpo­wiem na wszel­kie pyta­nia i zapre­zen­tu­ję przy­kła­do­we efek­ty pracy.

Jarosław Żeliński

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.