Mamy rok 2018

Cenię nato­miast i sza­nu­je kogoś, kto dzia­ła, nie żąda­jąc żad­nej gwa­ran­cji, iż świat sta­nie się lep­szy, nie ocze­ku­jąc nagro­dy ani nawet potwier­dze­nia. (?) Na tym, jak sądzę, pole­ga powo­ła­nie uczo­ne­go dzi­siaj.
(Umberto Eco ? Rakiem. Gorąca woj­na i popu­lizm mediów)

W 1998 roku uka­za­ła się moja pierw­sza nauko­wa publikacja:

http://​yad​da​.icm​.edu​.pl/​y​a​d​d​a​/​e​l​e​m​e​n​t​/​b​w​m​e​t​a​1​.​e​l​e​m​e​n​t​.​b​a​z​t​e​c​h​-​a​r​t​i​c​l​e​-​B​U​S​1​-​0​001 – 00731

Ta publi­ka­cja była przy­czyn­kiem do przy­go­dy z publi­ko­wa­niem tego blo­ga, przy­go­dy z nauką i przy­go­dy ze sto­so­wa­niem nauki w biz­ne­sie. Zajmuję się bada­nia­mi nad meto­da­mi ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia w ana­li­zie sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji i w pro­jek­to­wa­niu archi­tek­tu­ry oprogramowania.

W cią­gu tych dwu­dzie­stu lat opu­bli­ko­wa­łem kil­ka­set wpi­sów na tym blo­gu, z któ­rych wie­le docze­ka­ło się prze­dru­ków w spe­cja­li­stycz­nej pra­sie ogól­no­pol­skiej. Kilkadziesiąt moich arty­ku­łów uka­za­ło się w pra­sie bran­żo­wej infor­ma­tycz­nej i gospo­dar­czej, część z nich to publi­ka­cje o cha­rak­te­rze nauko­wym. Wygłosiłem dzie­siąt­ki refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach i semi­na­riach, więk­szość z nich to mate­riał zama­wia­ny przez ich orga­ni­za­to­rów. Mile mnie zasko­czy­ło tak­że to, że od lat jestem tak­że cyto­wa­ny w pra­cach nauko­wych (wybra­ne publi­ka­cje).

Od 2005 roku dzie­lę się wie­dzą ze stu­den­ta­mi jako wykła­dow­ca, począt­ko­wo w Akademii Morskiej w Gdyni, od 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk.

Pierwsze przy­go­dy z pra­cą nauko­wą to pra­ca w kole nauko­wym w trak­cie stu­diów, gdzie zaj­mo­wa­łem się opra­co­wa­niem kon­struk­cji ste­row­ni­ków do pół­prze­wod­ni­ko­wych lase­rów medycz­nych (za tę pra­ce dosta­łem nagro­dę na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze w 1988 roku). Po wyróż­nio­nej obro­nie pra­cy magi­ster­skiej na temat nowa­tor­skich sys­te­mów łącz­no­ści radio­wej w paśmie mili­me­tro­wym, pra­co­wa­łem jako adiunkt w insty­tu­cie trans­mi­sji i utaj­nia­nia, zwią­za­nej wte­dy w WAT-em, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, gdzie zaj­mo­wa­łem się cyfro­wy­mi sys­te­ma­mi kodo­wa­nia w trans­mi­sji danych.

W 1991 roku uzna­łem, że pod­le­głość nie jest moja cechą a samo­dziel­ność gospo­dar­cza to nowe wyzwa­nie, poże­gna­łem się z uczel­nią i sta­łem się przed­się­bior­cą. Jako, że nie chcia­łem tra­cić kon­tak­tu z nauką, reali­zo­wa­łem się na łonie usług eks­perc­kich, tra­fi­łem do pol­sko-ame­ry­kań­skiej fir­my Bonair Ltd., któ­ra jako pierw­sza w Polsce, impor­to­wa­ła z USA super­kom­pu­te­ry z sys­te­mem UNIX na potrze­by nauki i prze­my­słu w Polsce.

Jednak nauka cią­gnie mnie bar­dziej niż wol­ny rynek, i tak się w 1998 roku zaczę­ło. Przestawiłem się z pra­cy dla kor­po­ra­cji na pra­cę na ryn­ku usług eks­perc­kich i samo­dziel­ną pra­cę naukową.

Podstawą nauki jest pro­wa­dze­nie badań i publi­ko­wa­nie ich wyni­ków by pod­dać je kry­ty­ce. Aby nie była to pra­ca nasta­wio­na na punk­ty w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim, publi­ku­ję na swo­im otwar­tym blo­gu bez opłat za dostęp do tre­ści, w ogól­no­do­stęp­nych ser­wi­sach nauko­wych takich jak Akademia​.net czy ResearchGate, oraz w pra­sie bran­żo­wej. Obecnie nad­ra­biam aka­de­mic­kie zale­gło­ści jako doktorant.

Podsumowaniem pew­ne­go okre­su mojej pra­cy jest książ­ka sta­no­wią­ca wybór zak­tu­ali­zo­wa­nych arty­ku­łów z tego bloga:

Żeliński, J. (2017). Analiza biz­ne­so­wa: Praktyczne mode­lo­wa­nie orga­ni­za­cji (Grupa Wydawnicza Helion, Ed.). Wydawnictwo Helion. https://​helion​.pl/​k​s​i​a​z​k​i​/​a​n​a​l​i​z​a​-​b​i​z​n​e​s​o​w​a​-​p​r​a​k​t​y​c​z​n​e​-​m​o​d​e​l​o​w​a​n​i​e​-​o​r​g​a​n​i​z​a​c​j​i​-​j​a​r​o​s​l​a​w​-​z​e​l​i​n​s​k​i​,​s​f​o​m​o​v​.​htm

Obszarem moich zain­te­re­so­wań nauko­wych są meto­dy mode­lo­wa­nia sys­te­mów oraz ich meta­mo­de­le. Specjalizuję się w ana­li­zie i mode­lo­wa­niu sze­ro­ko rozu­mia­nych sys­te­mów: orga­ni­za­cji i urzę­dów, pra­wa i two­rze­niu norm, opra­co­wy­wa­niu wyma­gań i pro­jek­to­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go sze­ro­ko-poję­te zarzą­dza­nie infor­ma­cją, sto­so­wa­niem pra­wa i norm (regu­ła­mi), jestem tak­że eks­per­tem w obsza­rze wybra­nych aspek­tów pra­wa autor­skie­go nowych tech­no­lo­gii i ochro­ny know-how oraz wybra­nych ele­men­tów teo­rii pra­wa (obszar sys­te­mo­we­go two­rze­nia norm i reguł).

Tak więc krót­kie pod­su­mo­wa­nie 20 lat zali­czo­ne, a teraz do pracy 🙂

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Bartosz

    Gratulacje i dal­szych sukcesów!
    Bardzo cenię Pańskiego blo­ga, prze­czy­ta­łem więk­szość arty­ku­łów i Pana książkę.

    To co pan Pisze sta­no­wi war­to­ścio­wą prze­ciw­wa­gę do obec­ne­go tren­du- nie pro­jek­tuj­my, nie rób­my ana­li­zy tyl­ko demo moż­li­wie goto­we­go pro­duk­tu, «agi­le» (rozu­mia­ne jako przy­zwo­le­nie na mak­sy­mal­ny cha­os). I potem mamy sys­te­my któ­re są «pra­wie goto­we», zain­we­sto­wa­no w nie kil­ka oso­bo-lat ale nie adre­su­ją klu­czo­wych wyma­gań (a obsłu­ga tych wyma­gań wyma­ga prze­pi­sa­nia sys­te­mu od nowa).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.