Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Urząd Zamówień Publicznych – Opinia i reko­men­da­cje doty­czą­ce opi­su przed­mio­tu zamó­wie­nia, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.