[featured_image]
 • Version 
 • Pobierz 249
 • Wielkość Pliku 21.63 MB
 • Liczba Plików 1
 • Data Utworzenia 7 kwiet­nia 2022
 • Ostatnia aktu­ali­za­cja 25 czerw­ca 2023

Biblioteka Demo

Przykładowa treść ana­li­zy i pro­jek­tu opi­su­ją­ca hipo­te­tycz­ną Bibliotekę i opro­gra­mo­wa­nie wspo­ma­ga­ją­ce zarza­dza­nie wypo­ży­cze­nia­mi. Zawiera treść ana­li­zy biz­ne­so­wej i tech­nicz­ny opis pro­jek­tu. Jest to przy­kład doku­men­ta­cji pro­jek­tu, zawie­ra­ją­cy udo­ku­men­to­wa­ne: cel biz­ne­so­wy, pro­ce­sy biz­ne­so­we, przy­pad­ki uży­cia oraz archi­tek­tu­rę i logi­kę ich imple­men­ta­cji, jest to doku­men­ta­cja sta­no­wią­ca wyma­ga­nia dla dostaw­cy oprogramowania.

Attached Files

File
JZelinski Biblioteka Projekt demo.pdf

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Magda

  Dzień dobry, mam pyta­nie do infor­ma­cji poka­za­nej na dia­gra­mie HLD w doku­men­cie: W jaki spo­sob kom­po­nent zaso­by biblio­tecz­ne korzy­sta z i_użytkownicy. W opi­sie usłu­gi nie potra­fię zna­leźć szczegółów

  1. Jarosław Żeliński

   Komponenty Karty wypo­ży­czeń i Zasoby biblio­tecz­ne korzy­sta­ją z I_Użytkownicy w celu spraw­dze­nia sta­tu­su Czytelnika (czy jest na liście studentów).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.