Dostępny jest naj­now­szy numer Data Center Manager. W kolej­nym, trze­cim już wyda­niu pole­ca­my arty­kuł 99,9 to numer bestii.Prawdopodobnie każ­dy miał kie­dyś wra­że­nie, że umo­wa zapew­nie­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia dla sys­te­mów infor­ma­tycz­nych – Service Level Agreement (SLA), to wygłod­nia­ły i bez­dusz­ny potwór z pasz­czą peł­ną dziewiątek.W arty­ku­le Autor skon­fron­to­wał tech­no­lo­gie trzech naj­więk­szych gigan­tów w dzie­dzi­nie wir­tu­ali­za­cji: Citrix, Vmware oraz Microsoft. Autor przed­sta­wił aspek­ty zwią­za­ne z zapew­nie­niem cią­gło­ści dzia­ła­nia sys­te­mów informatycznych.Tekst zre­cen­zo­wał Łukasz Przyjemski- Specjalista ds. bez­pie­czeń­stwa sie­ci komputerowych.
Magazyn dostęp­ny on-line na stro­nie: www​.data​cen​ter​ma​na​ger​.pl

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.