System Zarządzania Informacją (SZI) jest dość spe­cy­ficz­nym ele­men­tem infra­struk­tu­ry IT w fir­mie. Jego spe­cy­fi­ka pole­ga na tym, że jest to po pro­stu naj­mniej lub naj­go­rzej zde­fi­nio­wa­na część w każ­dej fir­mie. Nie wia­do­mo czym jest taki sys­tem ale wia­do­mo też czym nie jest. A kto wie czym się róż­ni wia­do­mość od infor­ma­cji? Czym jest miej­sce i zakres infor­ma­ty­za­cji firmy?

Na temat sys­te­mów SZI napi­sa­no już dużo, sprze­da­no tak­że nie mało jed­nak szcze­gól­nie w tym przy­pad­ku wie­le trud­no­ści spra­wia nawet oce­na jako­ści zaku­pio­ne­go pro­duk­tu. A jak wska­zać moment zakoń­cze­nia jego wdrożenia?

Definicje

W tym miej­scu przy­szła pora na roz­róż­nie­nie dwóch bar­dzo istot­nych a czę­sto zanie­dby­wa­nych i MYLONYCH pojęć. Aby więc co nie­co upo­rząd­ko­wać treść tego arty­ku­łu przy­po­mnij­my sobie pod­sta­wo­we poję­cia z teo­rii informacji:

wia­do­mość: opis zaist­nia­łe­go zda­rze­nia, sta­no­wi stwier­dze­nie fak­tu, w posta­ci zare­je­stro­wa­nej sta­no­wią DANE.

infor­ma­cja: mia­ra ładun­ku” jaki nie­sie ze sobą wia­do­mość, ilość infor­ma­cji jaką nie­sie dana wia­do­mość jest odwrot­nie pro­por­cjo­nal­na do praw­do­po­do­bień­stwa zaist­nie­nia zda­rze­nia opi­sa­ne­go ta wiadomością.

Jako przy­kład weź­my dwie wia­do­mo­ści: Jutro rano będzie wschód słoń­ca”. Jest to zda­rze­nie, któ­re­go praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia jest bli­skie jed­no­ści i wia­do­mość ta nie nie­sie prak­tycz­nie żad­nej infor­ma­cji dla nas (wie­my o tym i bez tej wia­do­mo­ści). Natomiast wia­do­mość Jutro o godzi­nie czter­na­stej nastą­pi cał­ko­wi­te zaćmie­nie słoń­ca” nie­sie ogrom­ny ładu­nek infor­ma­cji gdyż praw­do­po­do­bień­stwo tego zda­rze­nia jest bar­dzo małe.

Same wia­do­mo­ści w poje­dyn­kę” czę­sto nie wie­le wno­szą ale mogą posia­dać dużą ilość infor­ma­cji w posta­ci ukry­tej. Wiadomość o doko­na­niu poje­dyn­czej sprze­da­ży, np. otrzy­ma­nie kopii fak­tu­ry, nie nie­sie ze sobą zbyt wiel­kiej infor­ma­cji gdyż być może sprze­da­je­my coś śred­nio co godzi­nę. Jednak zebra­ne i prze­two­rzo­ne dane o sprze­da­ży z całe­go mie­sią­ca wraz z dany­mi o kosz­tach tej sprze­da­ży to już bar­dzo waż­na (czy­li dużo) INFORMACJA na temat ren­tow­no­ści tej sprzedaży.

Z zasady systemy IT służą do

gro­ma­dze­nia i prze­twa­rza­nia infor­ma­cji oraz do udo­stęp­nia­nia jej w usys­te­ma­ty­zo­wa­nej. Pamiętać nale­ży, że naj­pow­szech­niej­szą i zara­zem naj­trud­niej­szą rze­czą (rodza­jem prze­twa­rza­nia) jest porząd­ko­wa­nie i sys­te­ma­ty­zo­wa­nie danych. Jaki to system?

No wła­śnie. Odpowiedź na to pyta­nie brzmi: każ­dy. O czym więc będzie ten arty­kuł? O tym, że każ­dy sys­tem infor­ma­tycz­ny to sys­tem zarzą­dza­nia infor­ma­cją, nie­za­leż­nie od tego czy nazwie­my go ERP, CRM, SCM czy też będzie to pakiet biurowy.

Artykuł został przy­go­to­wa­ny jako wystą­pie­nie pod­czas XIV Górskiej Szkoły PTI – Szczyrk 2002 EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH”. Materiały kon­fe­ren­cyj­ne zosta­ły wyda­ne przez PTI we współ­pra­cy z Politechniką Częstochowską oraz Wydawnictwami Naukowo ‑Technicznymi, pod redak­cją Janusza K.Grabary oraz Jerzego S.Nowaka, skła­da­ją się z dwóch dwu­to­mo­wych pozy­cji książkowych:

Efektywność zasto­so­wań sys­te­mów infor­ma­tycz­nych – 2002”
obej­mu­ją­cy­mi m.in. meto­dy­kę wdro­żeń SI oraz spo­so­by obli­cza­nia efek­tów eko­no­micz­nych wdro­że­nia, zasa­dy kie­ro­wa­nia przed­się­wzię­cia­mi inwe­sty­cyj­ny­mi, zasa­dy kie­ro­wa­nia pro­jek­ta­mi infor­ma­tycz­ny­mi, taj­ni­ki przy­go­to­wa­nia stra­te­gicz­nej kar­ty wyni­ków Kaplana-Nortona, spo­sób odwzo­ro­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mu iGrafx, kwe­stie zasto­so­wań nor­my ISO 9000 i innych w SI, pro­ble­ma­ty­kę Bussiness Intelligence, stra­te­gicz­ną kar­tę wyni­ków, kwe­stie opła­cal­no­ści out­so­ur­cin­gu w zakre­sie infor­ma­ty­ki w przed­się­bior­stwie, przy­kła­dy wdro­żeń SI, .… Zainteresowanych zaku­pem kom­plet­nych mate­ria­łów (czte­ry tomy) PTI pro­si o kon­takt z:
PTI OG, ul Św. Jana 10, 40 – 012 Katowice tel./fax (0 pre­fix 32) 253 – 96-78, 253 – 61-09, ptiog@kat.zigzag.pl

Notatka: J.Ż. Październik 2001
Ost. mody­fi­ka­cja: 2003-04-28

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.