Na począ­tek dwa cytaty:

Większość admi­ni­stra­to­rów oba­wia się m.in. kosz­tów i cza­su trwa­nia aktu­ali­za­cji sys­te­mu ERP. Z dru­giej stro­ny, w więk­szo­ści przy­pad­ków o koniecz­no­ści zmia­ny wer­sji sys­te­mu decy­du­ją nie potrze­by biz­ne­so­we, a zbli­ża­ją­cy się koniec okre­su wspar­cia technicznego.”

Wyniki bada­nia ankie­to­we­go prze­czą dzia­ła­niom podej­mo­wa­nym przez pro­du­cen­tów sys­te­mów ERP – nie tyl­ko nie­miec­kie­go kon­cer­nu SAP. Systemy o budo­wie mono­li­tycz­nej są stop­nio­wo zastę­po­wa­ne opro­gra­mo­wa­niem two­rzo­nym w archi­tek­tu­rze modu­ło­wej. Wprowadzane są m.in. nowe – czę­sto dar­mo­we narzę­dzia i prak­ty­ki, pozwa­la­ją­ce na ogra­ni­cze­nie prze­sto­jów i kosz­tów aktu­ali­za­cji sys­te­mu do minimum.”

(źr.http://www.erpstandard.pl/news/352200/Blady.strach.czyli.aktualizacja.systemu.ERP.html)

w zasa­dzie powi­nie­nem powie­dzieć: A nie mówi­łem”?? No ale żeby nie było: w 2007 pisa­łem, ze: SOA: Czy to już nad­cho­dzą­cy koniec zin­te­gro­wa­nych ERP? a w 2008 roku: Gotowy czy dedy­ko­wa­ny sys­tem ERP czy­li Krawców ciąg dal­szy.

A teraz przy­to­czę dwa scenariusze:

1. Firma opi­su­je ogól­nie swo­je wyma­ga­nia, doko­nu­je wybo­ru sys­te­mu ERP i jego dostaw­cy, ten wyko­nu­je ana­li­zę przed wdro­że­nio­wą, spi­su­je to co trze­ba dodać lub zmie­nić w pakie­cie ERP by był zdat­ny” do uży­cia. Zmiany i inne inge­ren­cję w ory­gi­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie są doko­ny­wa­ne, to cze­go nie­ste­ty nie uda się w ramach budże­tu zmie­nić jest nego­cjo­wa­ne i nie raz fir­ma rezy­gnu­je z nie­któ­rych swo­ich wyma­gań. Pakiet ERP po mody­fi­ka­cjach zaczy­na pracę.

2. Firma doko­nu­je rze­tel­nej ana­li­zy potrzeb, okre­śla szcze­gó­ło­wo wyma­ga­nia na potrzeb­ne jej opro­gra­mo­wa­nie, wyma­ga­nia te zawie­ra­ją mię­dzy inny­mi tak zwa­ne dzie­dzi­no­we obsza­ry spe­cja­li­za­cji (np. kadry, pro­duk­cja, sprze­daż) będą­ce nie raz odpo­wied­ni­ka­mi modu­łów w pakie­tach zin­te­gro­wa­nych, w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia ofer­to­we otrzy­mu­je wie­le ofert, tak­że czę­ścio­wych, wybie­ra pro­duk­ty naj­le­piej psu­ją­ce do swo­ich dzie­dzi­no­wych wyma­gań i inte­gru­je je (jed­nym z wyma­gań są sto­sow­ne inter­fej­sy). Poszczególne pro­duk­ty wdra­ża­ne są prak­tycz­nie bez mody­fi­ka­cji a tyl­ko z usta­wie­nia­mi stan­dar­do­wych parametrów.

Proszę sobie wyobra­zić jak będzie wyglą­dał upgra­de w każ­dym z tych przy­pad­ków i jakim kosz­tem się odbę­dzie. Zwracam uwa­gę, że upgra­de to wgra­nie” nowej wer­sji, któ­ra nad­pi­sze” poprzed­nią co zna­czy, że wie­le mody­fi­ka­cji będzie wyma­ga­ło powtór­ne­go zapro­jek­to­wa­nia, wyko­na­nia i testowania.

Tak więc: jak dostaw­ca duże­go ERP mówi, że duży ERP jest naj­lep­szy to nale­ży to trak­to­wać tak samo jak ofer­tę dostaw­cy duże­go zesta­wu garn­ków ze sta­li nie­rdzew­nej, z któ­rych i tak na co dzień uży­wa­my jed­ne­go a nale­śni­ki i tak robi­my z pomo­cą kupio­nej wcze­śniej dobrej teflo­no­wej patel­ni bo do nale­śni­ków lep­sza a zamia­na jej na nową z nie­rdzew­ki tyl­ko dla­te­go, że z kom­ple­tu” prze­czy zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi i uży­wa się jej mimo, że pokryw­ka z zesta­wu lek­ko wysta­je … ale przy­kry­wa bo taki jest jej głów­ny cel (w zasa­dzie tyl­ko nie powin­na być mniej­sza ani zbyt duża).

Tak więc jed­nak pole­cam: zasta­no­wić się nad potrze­ba­mi, zamó­wić wyko­na­nie ana­li­zy i doku­men­ta­cji wyma­gań i z tym doku­men­tem szu­kać dostaw­cy i nie dać wci­snąć sobie teo­rii, że duży może wię­cej?. Możliwe ale nie zapo­mi­naj­my, że duży to tak­że bezwładny

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.