Najpierw cytat:

Czy da się prze­chwy­cić część inter­ne­to­wej kore­spon­den­cji adre­so­wa­nej do naj­waż­niej­szych służb w Polsce? Dziennikarze Gazety Wyborczej” udo­wod­ni­li, że tak. Wystarczy zało­żyć łudzą­co podob­ny adres e‑mail do tych, któ­rym posłu­gu­ją się np. ABW, CBA czy Agencja Wywiadu.[…]

Guillaume Lovet, eks­pert ds. bez­pie­czeń­stwa inter­ne­to­we­go fir­my Fortinet przy­zna­je, że spra­wa naświe­tlo­na przez dzien­ni­ka­rzy Gazety” jest pro­ble­mem. – Prawdopodobieństwo, że e‑mail z pouf­ną i bar­dzo istot­ną infor­ma­cją wyciek­nie w ten spo­sób, jest dość niskie. Ale jeśli już się zda­rzy, kon­se­kwen­cje mogą być poważ­ne – oce­nia Lovet. Zagrożenie w ska­li od 1 do 10 eks­pert oce­nił na 5.

Problem dostrze­ga tak­że samo ABW. – Adresy inter­ne­to­we pozba­wio­ne krop­ki nie są ofi­cjal­ny­mi, praw­nie chro­nio­ny­mi dome­na­mi pol­skich insty­tu­cji pań­stwo­wych. Trudno było­by zastrzec wszel­kie ich kom­bi­na­cje, z uży­ciem wszyst­kich moż­li­wych zna­ków inter­punk­cyj­nych – tłu­ma­czy rzecz­nik ABW Katarzyna Koniecpolska – Wróblewska. Dodaje, że Agencja uwa­ża pro­blem za nie­zmier­nie istot­ny”. Uspokaja jed­nak, że pouf­nych infor­ma­cji urzęd­ni­cy nie prze­sy­ła­ją za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej, gdyż jest to zabro­nio­ne prze­pi­sa­mi pol­skie­go prawa”.

[jak się jed­nak oka­zu­je prze­chwy­co­ne tą meto­dą dane to np.] życio­rys agen­ta CBA, nazwi­ska kil­ku­dzie­się­ciu funk­cjo­na­riu­szy CBA pro­wa­dzą­cych szko­le­nia dla urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, opis zabez­pie­cze­nia sta­dio­nu Legii w cza­sie meczu pił­ki noż­nej, kore­spon­den­cja pra­cow­ni­ków Ministerstwa Finansów, zaświad­cze­nie, że niedź­wiedź został zabi­ty zgod­nie z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym. (źr. Jak zdo­być maile służb? Założyć podob­ny adres.)

No cóż, nie jest rzad­ko­ścią zro­bie­nie lite­rów­ki w adre­sie, nie jest tak­że złe zaadre­so­wa­nie listu w sytu­acji gdy wszech­obec­ne funk­cje pod­po­wia­da­nia adre­sa­ta wsta­wią w pole Do: kogoś inne­go z naszej listy kon­tak­tów. Nie trze­ba wiel­kie­go pośpie­chu czy nie­uwa­gi by się to przy­tra­fi­ło. Umieszczanie w stop­ce sen­ten­cji w rodza­ju jeże­li nie jesteś adre­sa­tem tego listu powia­dom o tym nadaw­cę i zniszcz treść prze­sył­ki” jest dość naiw­ne jeśli nie­chcą­cy wyśle­my super ofer­tę nie temu klientowi…

To zja­wi­sko to kla­sycz­ny przy­kład czyn­ni­ka ludz­kie­go, z któ­rym poważ­ni ludzie nie dys­ku­tu­ją tyl­ko szu­ka­ją spo­so­bu jak mu zara­dzić. Na pew­no nie jest sku­tecz­nym spo­so­bem admi­ni­stra­cyj­ny zakaz myle­nia się z dużą karą za pomył­kę: po pro­tu nikt się nie przy­zna, i mało któ­ry przy­pad­ko­wy adre­sat donie­sie sam na siebie.

Pięć lat temu pisałem:

Jak pod­cho­dzić do tajem­ni­cy w fir­mie? Przede wszyst­kim nale­ży budo­wać wśród pra­cow­ni­ków świa­do­mość ryn­ko­wej war­to­ści infor­ma­cji. Musimy mieć tak­że świa­do­mość, że infor­ma­cji nie da się ochro­nić przez wła­snym pra­cow­ni­kiem, on musi z niej korzy­stać, żeby mógł pra­co­wać. (pole­cam cały arty­kuł).

Jak zara­dzić problemowi?

W sumie nie aż tak trud­no: nie uży­wać pocz­ty elek­tro­nicz­nej do wysy­ła­nia waż­nych doku­men­tów. Czyli?

Zamiast ryzy­ko­wać wysła­nie mailem ryzy­kow­nej tre­ści, np. nego­cjo­wa­nej umo­wy, bez­piecz­niej jest umie­ścić plik w repo­zy­to­rium i udo­stęp­nić upraw­nio­nej oso­bie (sto­so­wa­nie kom­pre­sji zip na hasło jest tyl­ko pół­środ­kiem). Może to być sys­tem zarzą­dza­nia prze­pły­wem pra­cy, nie­skom­pli­ko­wa­ne repo­zy­to­rium z funk­cją moni­to­ro­wa­nia, inne. Możliwości jest wie­le, waż­ne by nie prze­do­brzyć” z procedurami.

Jak nie trud­no się domy­śleć, i tu war­to wyko­nać rze­tel­ną ana­li­zę wyma­gań, pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych wewnątrz fir­my z jej oto­cze­niem, ana­li­zę ryzyk. Jednak o wyma­ga­niach w tym poście już nie napi­szę 🙂 zaś moi klien­ci wie­dzą, że uży­wam w waż­nych przy­pad­kach, sys­te­mu wymia­ny doku­men­tów zamiast pocz­ty od ponad trzech lat.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 4 komentarzy

 1. Kamila Vestergaard

  niby takie pro­ste i oczy­wi­ste wnio­ski, a zadzi­wia­ją­ce jak wie­le osób bory­ka się z takim pro­ble­mem i kom­plet­nie nic z tym nie robi…

  Serdecznie pozdra­wiam, Jarku 🙂

 2. Łukasz Mozalewski

  Zgadzam się. Warto też wspo­mnieć o wysy­ła­niu załącz­ni­ków zawie­ra­ją­cych róż­ne infor­ma­cje, nie usta­la­jąc z dru­gą stro­ną czy to akcep­tu­je i czy w takiej for­mie i takiej wiel­ko­ści, czy ma być to prze­sła­ne pocz­tą szy­fro­wa­ną, z pod­pi­sem itd. Potem jest zdzi­wie­nie, że prze­sył­ka gdzieś zosta­ła zatrzy­ma­na lub tra­fi­ła do kosza.

 3. p____h

  Chętnie pody­sku­to­wał­bym na temat zda­nia Na pew­no nie jest sku­tecz­nym spo­so­bem admi­ni­stra­cyj­ny zakaz myle­nia się z dużą karą za pomył­kę: po pro­tu nikt się nie przy­zna, i mało któ­ry przy­pad­ko­wy adre­sat donie­sie sam na sie­bie”. Zakładając, że fir­ma pozwa­la wysy­łać maile tyl­ko ze swo­ich ser­we­rów pocz­to­wych (co jest zdro­wym podej­ściem), racją jest, że pra­cow­nik się nie przy­zna ? ale wydać” mogą go logi ser­we­ra pocz­to­we­go. A myślę, że jeśli stra­ty przy omył­ko­wo wysła­nym e‑mailu będą duże, to koszt zaj­rze­nia w te logi raczej istot­nej roli odgry­wać nie będzie.

  Wspomina Pan o repozytoriach/DMS’ach ? wyda­wa­ło­by się to naj­zdrow­szym podej­ściem, ale co z ludź­mi, któ­rzy nie przy­wy­kli do takiej for­my? O ile wysy­ła­nia e‑maili nie trze­ba w dzi­siej­szych cza­sach niko­go uczyć, tak obsłu­ga takie­go DMS’a mogła­by sta­no­wić dla spo­rej czę­ści firm nie­zwią­za­nej z IT dość spo­ry pro­blem (a edu­ka­cja w sty­lu jak tego uży­wać” kosz­tu­je, zwłasz­cza jeśli rota­cja pra­cow­ni­ków jest spo­ra). Pozwolę sobie pod­lin­ko­wać do moich luź­nych prze­my­śleń na temat roz­wią­za­nia tego pro­ble­mu nie odcho­dząc od tra­dy­cyj­ne­go już dla wie­lu MUA: http://​viv​.vot​.pl/​2​3​8​/​u​w​a​z​a​j​-​d​o​-​k​o​g​o​-​m​a​i​l​u​j​esz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.