Miło się czy­ta takie listy 🙂

Witam Panie Jarku,

Współpraca z Panem, trwa­ją­ca już od lat (zaczę­li­śmy pod koniec 2013?) była nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cym i war­to­ścio­wym doświad­cze­niem, zarów­no z moje­go punk­tu widze­nia, jak i fir­my, z któ­rą się żegnam. Mógłbym napi­sać, że wie­le się od Pana nauczy­łem, ale chy­ba bar­dziej traf­ne będzie stwier­dze­nie, że prze­ko­na­łem się, jak duży jest jesz­cze zakres wie­dzy, któ­rą muszę zdo­być. Pragnę bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za efek­tyw­ną i owoc­ną współ­pra­cę. Uważam, że zapro­sze­nie Pana do udzia­łu w pro­jek­cie było jed­ną z naj­bar­dziej traf­nych decy­zji, jakie pod­ję­li­śmy w toku wdro­że­nia zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go dla ZWAE. To głów­nie Pana zasłu­ga, że ZWAE nie tkwi dziś w dedy­ko­wa­nym kon­fi­gu­ra­to­rze, będą­cym kal­ką zało­żeń sprzed 1,5 deka­dy. Uniknęliśmy też nie­rów­nej i z góry ska­za­nej na nie­po­wo­dze­nie wal­ki o custo­mi­za­cję goto­we­go, mono­li­tycz­ne­go sys­te­mu ERP, mają­cą dosto­so­wać go do sys­te­mu pra­cy wykształ­co­ne­go na prze­strze­ni lat sto­so­wa­nia nie­zbyt zaawan­so­wa­nych rozwiązań…

ZWAERef

(pobierz refe­ren­cje)

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

  1. Szympans u steru

    Lux

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.