19 Grudnia opu­bli­ko­wa­no nową wer­sję pakie­tu Visual Paradigm: 14.0, w sto­sun­ku do poprzed­nie (13.2) wie­le ulep­szeń i kil­ka nowych zaba­wek”. Nie będę opi­sy­wał wszyst­kich (szcze­gó­ły na stro­nie pro­du­cen­ta, link na koń­cu artykułu). 

Na począ­tek waż­na uwa­ga i wyja­śnie­nie: korzy­sta­nie z narzę­dzi CASE z rów­no­le­głym two­rze­niem doku­men­tów na boku”, z uży­ciem pakie­tów biu­ro­wych jest kom­plet­nie pozba­wio­nym sen­su podej­ściem: tra­ci­my 3/4 war­to­ści tych narzę­dzi, jaką jest gene­ro­wa­nie ad-hoc wyso­kiej jako­ści, spój­nej, kom­plet­nej i nie­sprzecz­nej doku­men­ta­cji. Modele two­rzy­my z kil­ku powo­dów: zapi­su­je­my wyni­ki ana­li­zy, pro­jek­tu­je­my roz­wią­za­nia, testu­je­my je, ale przede wszyst­kim prze­ka­zu­je­my tę wie­dzę, czy­li two­rzy­my doku­men­ty opi­su­ją­ce efek­ty naszej pra­cy. Główną pra­cą jaką wyko­nu­je ana­li­tyk jest ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie. Jeżeli więc two­rze­nie doku­men­tów zaj­mu­je mu wię­cej niż umow­ne 20%, sta­je się po pro­stu nie­efek­tyw­ny czy­li bar­dzo kosz­tow­ny. Często spo­ty­kam się z sytu­acją gdy tak na praw­dę 90% cza­su ana­li­zy zaj­mu­je spo­ty­ka­nie się i mozol­ne two­rze­nie doku­men­tów, 10% to fak­tycz­na ana­li­tycz­na i twór­cza pra­ca. To mega mar­no­traw­stwo (lub kom­plet­ny brak sza­cun­ku dla zama­wia­ją­ce­go). Dlatego gene­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści mery­to­rycz­nej doku­men­ta­cji (a nie tyl­ko ślicz­nie sfor­ma­to­wa­nej) jest klu­czo­wym ele­men­tem dobre­go pakie­tu CASE (poza oczy­wi­ście zesta­wem nota­cji i ich zgod­no­ścią ze stan­dar­da­mi). Tu tyl­ko wspo­mnę, że od wie­lu lat nie uży­wam edy­to­rów tek­stów do two­rze­nia pro­duk­tów swo­jej pra­cy (w tym obszarze). 

Co nowego w Visual Paradigm 14.0

Wsparcie dla języka polskiego

Przede wszyst­kim milo­wy krok czy­li moduł korek­ty pol­skiej orto­gra­fii. Pisanie bez lite­ró­wek podob­no jest nie­moż­li­we, jestem tego cho­dzą­cym przy­kła­dem i myślę, że nie ja jeden. Mozolne korek­ty języ­ko­we doku­men­tów zja­da­ją zaso­by w pro­jek­cie nie wno­sząc abso­lut­nie nic do jego mery­to­rycz­nej stro­ny. Doskonale jed­nak rozu­miem moich klien­tów, dla­te­go cze­ka­łem na ten dzień jak na zbawienie :). 

Planowanie

W zasa­dzie w pro­jek­cie powsta­ją dwa rodza­je doku­men­tów: zarząd­cze i ana­li­tycz­no-pro­jek­to­we. Pierwsze poka­zu­ją zakres rze­czo­wy podej­mo­wa­nych prac dru­gie to pro­duk­ty tych prac. Jednak takie ele­men­ty jak eta­py prac, kamie­nie milo­we itp. są inte­gral­ną czę­ścią całe­go pro­jek­tu. Dopiero logicz­ne ich sko­ja­rze­nie z pro­duk­ta­mi (mode­le) dale pano­wa­nie nad cało­ścią. Analityk nie powi­nien być kie­row­ni­kiem pro­jek­tu, jed­nak powi­nie umieć zade­kla­ro­wać, czy­li poka­zać (zno­wu: udo­ku­men­to­wać) swo­ją pra­cę w cza­sie z podzia­łem na jej eta­py. Proste dia­gra­my jak te poni­żej, moż­na wyko­nać w dowol­nym narzę­dziu, jed­nak war­tość ma dopie­ro to, że taki dia­gram, jako ele­ment całej struk­tu­ry pro­jek­tu zawie­ra­ją­ce­go mode­le, dają­cy moż­li­wość sko­ja­rze­nia poszcze­gól­nych eta­pów prac z gru­pa­mi mode­li, pozwa­la ad-hoc wyge­ne­ro­wać spój­ną aktu­al­ną doku­men­ta­cję całe­go pro­jek­tu. Podlega wer­sjo­no­wa­niu wraz całym pro­jek­tem. Poniżej trzy rodza­je dia­gra­mów prze­zna­czo­ne dla róż­nych osób na róż­nych eta­pach planowania. 

Zarządzanie dokumentacją

Jeżeli pro­jekt ma być sku­tecz­nie zarzą­dza­ny musi­my mieć upo­rząd­ko­wa­ne repo­zy­to­rium doku­men­tów. Nawet nie­zbyt zło­żo­ny pro­jekt to dzie­siąt­ki doku­men­tów źró­dło­wych, pro­jek­to­wych (zarząd­czych) i tych będą­cych pro­duk­ta­mi pro­jek­tu. Do tej pory VP ofe­ro­wał (tyl­ko ;)) moż­li­wość inte­gra­cji dedy­ko­wa­ne­go fol­de­ru repo­zy­to­rium pro­jek­tu wraz z pli­ka­mi, z dia­gra­ma­mi i ele­men­ta­mi mode­li na nich. Teraz doda­no moż­li­wość stwo­rze­nia zwi­zu­ali­zo­wa­nej wer­sji, pozwa­la­ją­cej na opi­sa­nych tak­so­no­mii doku­men­tów. Dokumenty umiesz­cza­my w tej struk­tu­rze po pro­stu prze­cią­ga­jąc je myszą z wido­ku fol­de­ru na dia­gram mode­lu­ją­cy zawar­tość tego repo­zy­to­rium w znacz­nie przy­stęp­niej­szej for­mie. Taki dia­gram oczy­wi­ście umiesz­cza­my w doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla klien­ta infor­mu­jąc go w ten spo­sób o struk­tu­rze nasze­go (współ­dzie­lo­ne­go) archiwum.

Komunikacja Biznesowa

Mimo tego, że for­ma­li­za­cja jest pod­sta­wą ana­liz, nie raz w toku komu­ni­ko­wa­nia się potrzeb­ne są nie­for­mal­ne poglą­do­we dia­gra­my, zwa­ne popu­lar­nie info­gra­fi­ką”. To te momen­ty gdzie w doku­men­ta­cji pro­jek­tu jedy­ną potrze­bą jest zilu­stro­wa­nie tre­ści. Przydają się wte­dy moż­li­wo­ści jakie dają pro­gra­my do two­rze­nia pre­zen­ta­cji: żad­nych ogra­ni­czeń for­mal­nych na sche­ma­cie blo­ko­wym z moż­li­wo­ścią uży­cia dowol­nej dostęp­nej gra­fi­ki. Wtedy przy­da­je się dia­gram pojęć biz­ne­so­wych” czy­li po pro­stu free form” ;).

Na zakończenie

Pełna lista ele­men­tów nowych i roz­sze­rzo­nych jest dostęp­na na stro­nie pro­du­cen­ta Visual-Paradigm

Sfera posze­rzo­nych ana­liz biz­ne­so­wych to narzę­dzie pod ryn­ko­wą nazwą ArchiMetric. Jest to pakiet CASE Visual-Paradigm posze­rzo­ny o moż­li­wość pro­wa­dze­nia i doku­men­to­wa­nia sze­ro­ko zakro­jo­nych ana­liz biz­ne­so­wych. Wśród nowi­nek jest tu kom­plet­ny sys­tem mode­li wspie­ra­ją­cych archi­tek­tu­rę kor­po­ra­cyj­ną, w tym TOGAF i nota­cję ArchiMAte 3.0, tak­że wie­le uno­wo­cze­śnień i ułatwień.

Visual-Paradigm pla­su­je się obec­nie na dwóch ryn­kach ana­li­ty­ki biz­ne­so­wej (i pro­jek­to­wa­nia oczy­wi­ście): ryn­ku inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia oraz na ryn­ku sze­ro­ko poję­tych ana­liz sys­te­mo­wych orga­ni­za­cji. Firma bazu­je przede wszyst­kim na osią­gnię­ciach OMG (Object Management Group). Stworzyła potęż­ne narzę­dzie ana­li­tycz­ne, któ­re pozwa­la tak­że na bar­dzo zaawan­so­wa­ną pra­cę gru­po­wą (ser­wer TeamWork/VPository). Całość pozwa­la dosko­na­le wręcz zarzą­dzać nie tyl­ko samy­mi mode­la­mi ale tak­że, two­rzo­ną na ich pod­sta­wie doku­men­ta­cją. Całość wspie­ra pra­ce pro­jek­tan­ta w spo­sób zdej­mu­ją­cy z nie­go wszel­ką żmud­ną pra­cę zwią­za­ną z two­rze­niem, wer­sjo­no­wa­nie i udo­stęp­nia­niem doku­men­ta­cji czy­li pro­duk­tów pracy. 

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 4 komentarzy

 1. Hania

  Model Documentation Cabinet – faj­na spra­wa – przy­da się widok wszyst­kich doku­men­tów, ich źró­deł i stanu.

  1. Jaroslaw Zelinski

   Prawdę mówiąc dało tyl­ko trze­ba była adap­to­wać jeden z dia­gra­mów… teraz jest bar­dzo dobre, dedy­ko­wa­ne narzędzie.

 2. Jurand

  TOGAF 3.0 – zapew­ne cho­dzi­ło o ArchMate 3.0, nie­ja­ko idą­cy w parze z TOGAF 9 🙂

  1. Jaroslaw Zelinski

   Faktycznie, popra­wi­łem .. Dziękuję za zwró­ce­nie uwa­gi na błąd 😉

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.