pojęcie: analityk systemów

reali­za­tor pro­gra­mu ana­li­zy sys­te­mo­wej, oso­ba sto­su­ją­ca ana­li­zę sys­te­mo­wą do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów; cechy ana­li­ty­ka systemów:

  • myśle­nie alter­na­tyw­ne, czy­li zdol­ność cią­głe­go dostrze­ga­nia alter­na­tyw­nych rozwiązań,
  • myśle­nie anty­cy­pa­cyj­ne, czy­li zdol­ność prze­wi­dy­wa­nia dal­szych skut­ków pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań pro­ble­mow praktycznych,
  • myśle­nie pro­ba­bi­li­stycz­ne i posy­bi­li­stycz­ne, czy­li zdol­ność ana­li­zo­wa­nia obiek­tów w kate­go­riach nie­pew­no­ści i ryzy­ka oraz możliwości,

Celem ana­li­ty­ka sys­te­mów nie jest stwier­dze­nie jaka powin­na być decy­zja, lecz przed­sta­wie­nie okre­ślo­nych reko­men­da­cji opar­tych wca­le nie na jego war­to­ścio­wa­niu. Gdyby tak nie było, nie speł­niał by on roli ana­li­ty­ka, lecz dorad­cy. (Sienkiewicz, 1994).