Kiedy opła­cal­ne jest korzy­sta­nie z usług firm ASP (Application Service Provider). Dla jakich firm są to usłu­gi opła­cal­ne. Kiedy war­to dzier­ża­wić apli­ka­cję a kie­dy uży­wać wła­snej. ASP jako rodzaj out­so­ur­cin­gu. Na co nale­ży zwró­cić uwa­gę decy­du­jąc się na korzy­sta­nie z dzier­ża­wio­nych apli­ka­cji i zdal­ne­go dostę­pu do nich.

Opracowanie to adre­so­wa­ne jest do firm pla­nu­ją­cych budo­wę lub dal­szy roz­wój wła­sne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go. Firm, któ­re w spo­sób sku­tecz­ny i nowo­cze­sny zarzą­dza­ją wła­sny­mi zaso­ba­mi. Firmy ofe­ru­ją­ce usłu­gi tego typu znaj­dą tu infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach swo­ich poten­cjal­nych klien­tów oraz argu­men­ty jaki­mi się kie­ru­ją wybie­ra­jąc dostawcę.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.