Pięć lat temu napisałem:

Przyjmując, że dany sys­tem poję­cio­wy jest kom­plet­ny (pozwa­la na zapi­sa­nie każ­dej infor­ma­cji z danej dzie­dzi­ny), ana­li­za pole­ga tu na roz­ło­że­niu tek­stu (danych) pozy­ska­nych np. z wywia­dów czy doku­men­tów, na skoń­czo­ną licz­bę pojęć i związ­ków pomię­dzy nimi. W efek­cie uzy­sku­je­my np. dia­gram pro­ce­su BPMN (jeże­li celem był model pro­ce­su biz­ne­so­we­go) lub dia­gram klas UML (jeże­li celem była np. ana­li­za poję­cio­wa, obiek­to­wa czy zbu­do­wa­nie tak­so­no­mii). […] Więcej innym razem (Źródło: Epistemologia ? Jak Pomaga W Analizie | | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

… i obie­ca­łem ciąg dal­szy ;). Zgodnie z powyż­szym każ­da ana­li­za sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji zawie­ra jej model jako pod­sta­wo­we narzę­dzie w tej ana­li­zie. Stworzenie mode­lu to nic inne­go jak pozna­nie tego co ana­li­zo­wa­ne” i stwo­rze­nie pew­nej abs­trak­cji tego co pozna­no”. Niedawno napi­sa­łem, że:

Mamy więc za sobą nie­co filo­zo­fii, taka malut­ka wpraw­ka z epi­ste­mo­lo­gii i logi­ki :). Zakładam, że teraz cały ?sys­tem?, czy­li pra­wa fizy­ki, samo­lot i jego kon­struk­cja, pilot z jego wie­dzą i pra­wem któ­re­go musi prze­strze­gać, stał się ?zro­zu­mia­ły?, postrze­ga­my go jako okre­ślo­ną ?kon­struk­cję?, mecha­nizm jej funk­cjo­no­wa­nia opi­sa­ny ?powyż­szym ?mode­lem?. Modelem, na razie tyl­ko poję­cio­wym (!), ale jed­nak. (Źródło: Model To Mechanizm | | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

No i ciąg dal­szy sam mi się napa­to­czył w posta­ci książ­ki Bertranda Russela:

Russell Problemy filozofii_1Jedno z naj­lep­szych, zwię­złych wpro­wa­dzeń w zagad­nie­nia kon­sty­tu­tyw­ne dla euro­pej­skiej tra­dy­cji filo­zo­ficz­nej. Niniejsza pozy­cja to nie tyl­ko pod­ręcz­nik, ale rów­nież pre­zen­ta­cja wła­snych poglą­dów onto­lo­gicz­nych i epi­ste­mo­lo­gicz­nych auto­ra. Wielokrotnie wzna­wia­na, wciąż aktu­al­na, sta­ła się jed­nym z naj­więk­szych suk­ce­sów wydaw­ni­czych Russella. Książka sta­no­wi nie­oce­nio­ną pomoc dla stu­den­tów filo­zo­fii i lek­tu­rę pomoc­ni­czą dla słu­cha­czy innych kie­run­ków nauk huma­ni­stycz­nych. (Źródło: Problemy Filozofii – Bertrand Russell (110605) – Lubimyczytać.pl)

Ta książ­ka, a kon­kret­nie jej wni­kli­we prze­czy­ta­nie, da odpo­wiedź na dwa pytania:

  • Czy uzna­ję taki tok – twar­dą logi­kę – rozu­mo­wa­nia w pro­ce­sie analizy?
  • Czy rozu­miem rolę nota­cji i sys­te­mów poję­cio­wych w analizie?

Dobry ana­li­tyk powi­nien odpo­wie­dzieć sobie dwa razy TAK…

Problemy Filozofii
Bertrand Russell
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.